وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ

ابراهيم دادي Ýí 2009-08-23


Egrave;úáóÉú ÇáøóÊöí ßõäÊó ÚóáóíúåóÇ. æÓÄÇáå åæ ãÇ åí ÇáÞÈáÉ ÇáÊí ßÇä ÚáíåÇ <span lang="AR-DZ" dir="rtl" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US">ÇáäÈí</span>¿ ÝÈÏÃÊ ÇáÊÏÈÑ ãä ãØáÚ ÇáÂíÉ &quot; 133&quot;&nbsp;<span lang="AR-DZ" dir="rtl" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US">ÇáÈÞÑÉ.&nbsp;</span> æÃÑÏÊ Ãä ÃÔÑß ÅÎæÇäí Ýí ÊÏÈÑ ÃÍÓä ÇáÍÏíË¡ ãÇ ÏãäÇ Ýí ÔåÑ åæ ÎíÑ ãä ÃáÝ ÔåÑ¡ ÍíË ÃäÒá Ýíå ÇáÞÑÂä¡ æÝíå ÊäÒá ÇáãáÇÆßÉ æÇáÑæÍ ÝíåÇ ÈÅÐä ÑÈåã ãä ßá ÃãÑ¡ æäÑÌæ ÈÐáß ãä ÇáÚáíã ÇáÍßíã ÇáåÏÇíÉ Åáì ÇáÕÑÇØ ÇáãÓÊÞíã¡ ÝÅáíßã ÇáÌÒÁ ÇáÃæá ãä åÐÇ ÇáÊÏÈÑ áäÕá Åáì ÓÄÇá ÇáÃÎ ÇáÚÒíÒ Ýí ÇáÌÒÁ ÇáËÇäí ÈÚÏ Ãä ääÇÞÔ ãÇ Èíä ÃíÏíßã¡ æáßã ãäí ÃØíÈ æÃÒßì ÇáÊÍíÇÊ. </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">íÞæá Çáãæáì ÓÈÍÇäå:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">Ü </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>Ãóãú ßõäÊõãú ÔõåóÏóÇÁó ÅöÐú ÍóÖóÑó íóÚúÞõæÈó ÇáúãóæúÊõ ÅöÐú ÞóÇáó áöÈóäöíåö <span style="color: red">ãóÇ ÊóÚúÈõÏõæäó ãöäú ÈóÚúÏöí ÞóÇáõæÇ äóÚúÈõÏõ Åöáóåóßó æóÅöáóåó ÂÈóÇÆößó</span> ÅöÈúÑóÇåöíãó æóÅöÓúãóÇÚöíáó æóÅöÓúÍóÇÞó <span style="color: red">ÅöáóåðÇ æóÇÍöÏðÇ æóäóÍúäõ áóåõ ãõÓúáöãõæäó</span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">(133). ÇáÈÞÑÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: Symbol; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">áÇÍÙæÇ ÃÚÒÇÆí ÇáßÑÇã ßíÝ ßÇä ÌæÇÈ Èäí íÚÞæÈ áÇÈíåã áãÇ ÓÃáåã (</span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ãóÇ ÊóÚúÈõÏõæäó ãöäú ÈóÚúÏöí</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ"> )¿ ÝßÇä ÌæÇÈåã ÈÇáÅÌãÇÚ (</span><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold">ÞóÇáõæÇ äóÚúÈõÏõ Åöáóåóßó æóÅöáóåó ÂÈóÇÆößó</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"> ÅöÈúÑóÇåöíãó æóÅöÓúãóÇÚöíáó æóÅöÓúÍóÇÞó <span style="color: red">ÅöáóåðÇ æóÇÍöÏðÇ æóäóÍúäõ áóåõ ãõÓúáöãõæäó</span> </span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">).</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: Symbol; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÓÄÇáí åæ áãÇÐÇ áã íÞæáæÇ ãËáÇ äÊÈÚ ÓäÊß æÓäÉ ÂÈÇÆß¡ Ãæ ÔíÆÇ ãä åÐÇ ÇáÞÈíá¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">Ü Êöáúßó ÃõãøóÉñ ÞóÏú ÎóáóÊú áóåóÇ ãóÇ ßóÓóÈóÊú æóáóßõãú ãóÇ ßóÓóÈúÊõãú </span><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóáóÇ ÊõÓúÃóáõæäó ÚóãøóÇ ßóÇäõæÇíóÚúãóáõæä</strong></span></u><u><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ"> ó</span></u><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">(134). ÇáÈÞÑÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: Symbol; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">äáÇÍÙ Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÇáÎÈÑ æÇáÊÐßíÑ ãä Çáãæáì ÊÚÇáì áÚÈÇÏå¡ ÝÃÎÈÑäÇ ÓÈÍÇäå Ãä Êáß ÃãÉ ÞÏ ÎáÊ áåÇ ãÇ ßÓÈÊ¡ æÇáÔíÁ Çáãåã åæ áÇ äÓÃá ÚãÇ ßÇä ÂÈÇÄäÇ íÚãáæä¡ ÓæÇÁ ßÇä ÚãáÇ ÕÇáÍÇ Ãæ ÛíÑ Ðáß¡ áÃä Çááå ÊÚÇáì æÍÏå ÓæÝ íÝÕá æíÍßã Úáì ÚÈÇÏå ÈÇáÞÓØ¡ æãÇ ÓæÝ äÓÃá Úäå æáÇ ãÑÇÁ Ýí Ðáß åæ ÚãáäÇ äÍä Çáíæã¡ (</span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóÇÊøóÞõæÇ íóæúãðÇ ÊõÑúÌóÚõæäó Ýöíåö Åöáóì Çááøóåö <span style="color: red">Ëõãøó ÊõæóÝøóì ßõáøõ äóÝúÓò ãóÇ ßóÓóÈóÊú æóåõãú áóÇ íõÙúáóãõæäó</span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">) (281) ÇáÈÞÑÉ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">Ü </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóÞóÇáõæÇ <span style="color: red">ßõæäõæÇ åõæÏðÇ Ãóæú äóÕóÇÑóì ÊóåúÊóÏõæÇ</span> <span style="color: red">Þõáú Èóáú ãöáøóÉó ÅöÈúÑóÇåöíãó ÍóäöíÝðÇ æóãóÇ ßóÇäó ãöäú ÇáúãõÔúÑößöíäó</span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">(135). ÇáÈÞÑÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: Symbol; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">íÎÈÑäÇ Çáãæáì ÓÈÍÇäå Ýí åÐå ÇáÂíÉ Úä Þæá ÇáÓÇÈÞíä¡ ãä ÇáíåæÏ æÇáäÕÇÑì ÇáãÈÔÑíä áÝßÑ ÂÈÇÆåã æãáÊåã¡ áßä Çááå ÊÚÇáì ÃãÑ ÑÓæáå Ãä íÞæá: (</span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>Þõáú Èóáú ãöáøóÉó ÅöÈúÑóÇåöíãó ÍóäöíÝðÇ æóãóÇ ßóÇäó ãöäú ÇáúãõÔúÑößöíäó</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ"> ) Ãí áä íÛäí ÇÊÈÇÚ ÇáíåæÏ Ãæ ÇáäÕÇÑì ÇáÐíä áÇ íÊÈÚæä ãáÉ ÅÈÑÇåíã Úáíå ÇáÓáÇã ÇáÊí åí ÅÎáÇÕ ÇáÚÈÇÏÉ ááå æÍÏå áÇ ÔÑíß áå¡ æÈÐáß íßæäæÇ ãÓáãíä ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä¡ ÝÌÇÁ ÌæÇÈ ÇáãÓáãíä ááå ÊÚÇáì ãä ÇáíåæÏ æÇáäÕÇÑì æÛíÑåã ããä ÃÓáãæÇ æÌæåã áÑÈ ÇáÚÇáãíä ÝÃÎÈÑäÇ ÑÈäÇ ÈãÇ ÞÇáæÇ:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ÞõæáõæÇ ÂãóäøóÇ ÈöÇááøóåö æóãóÇ ÃõäÒöáó ÅöáóíúäóÇ æóãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóì ÅöÈúÑóÇåöíãó æóÅöÓúãóÇÚöíáó æóÅöÓúÍóÇÞó æóíóÚúÞõæÈó æóÇáúÃóÓúÈóÇØö æóãóÇ ÃõæÊöíó ãõæÓóì æóÚöíÓóì æóãóÇ ÃõæÊöíó ÇáäøóÈöíøõæäó ãöäú ÑóÈøöåöãú áóÇ äõÝóÑøöÞõ Èóíúäó ÃóÍóÏò ãöäúåõãú æóäóÍúäõ áóåõ ãõÓúáöãõæäó</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">(136). ÇáÈÞÑÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ü </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ÝóÅöäú ÂãóäõæÇ <u><span style="color: red">ÈöãöËúáö ãóÇ ÂãóäÊõãú Èöåö ÝóÞóÏú ÇåúÊóÏóæÇ</span></u> æóÅöäú ÊóæóáøóæúÇ ÝóÅöäøóãóÇ åõãú Ýöí ÔöÞóÇÞò ÝóÓóíóßúÝöíßóåõãú Çááøóåõ æóåõæó ÇáÓøóãöíÚõ ÇáúÚóáöíãõ</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">(137). ÇáÈÞÑÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: Symbol; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">íÎÈÑ Çáãæáì ÊÚÇáì Ãä Ãåá ÇáßÊÇÈ ÅÐÇ ÂãäæÇ ÈãËá ãÇ ÂãäÊã Èå ÝÞÏ ÇåÊÏæÇ¡ æåæ ÇáãØáæÈ ãä ÚÈÇÏ Çááå ãä ÇáÅäÓ æÇáÌä Ãä íÄãäæÇ ÈæÍÏÇäíÉ Çááå ÊÚÇáì æáÇ íÔÑßæÇ Èå ÔíÆÇ¡ ÃãÇ Åä Êæáì ÚÈÏ ãä ÚÈÇÏ Çááå ÝÃÔÑß Èå ÔíÆÇ¡ ÝÅäãÇ åæ Ýí ÔÞÇÞ ÈÚíÏ æÓíÊæáì Çááå ÃãÑå¡ æØÈÚÇ áä íÑÖæÇ Úä ÇáãæÍÏíä ÅáÇ ÅÐÇ ÇÊÈÚæÇ ãáÊåã æåí ÇáÔÑß ÈÇááå ÈãÇ áã íäÒøá Èå ÓÈÍÇäå Úáì ÑÓáå¡ (</span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóáóäú ÊóÑúÖóì Úóäúßó ÇáúíóåõæÏõ æóáóÇ ÇáäøóÕóÇÑóì ÍóÊøóì ÊóÊøóÈöÚó ãöáøóÊóåõãú Þõáú Åöäøó åõÏóì Çááøóåö åõæó ÇáúåõÏóì æóáóÆöäú ÇÊøóÈóÚúÊó ÃóåúæóÇÁóåõãú ÈóÚúÏó ÇáøóÐöí ÌóÇÁóßó ãöäú ÇáúÚöáúãö ãóÇ áóßó ãöäú Çááøóåö ãöäú æóáöíøò æóáóÇ äóÕöíÑò</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">) (120) ÇáÈÞÑÉ. æäáÇÍÙ Ãä Çááå ÊÚÇáì Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÞÏ æÌå ÎØÇÈå Åáì ÑÓæáå ãÍãÏ Úáíå ÇáÓáÇã ãÈÇÔÑÉ ßÃäå ÓÈÍÇäå íÍÐÑå Ãä íÞÚ Ýí Ôß ããÇ ÃÊÇå Çááå ãä ÇáÚáã (æåæ ÇáÞÑÂä ÇáÚÙíã) Ýáä íßæä áå ãä Çááå æáí æáÇ äÕíÑ¡ <span style="color: blue">æÇáÏáíá ÇáÞÇØÚ Úáì Ãä ÇáÚáã ÇáÐí ÃÊÇå Çááå áÑÓæáå åæ ÇáÞÑÂä æÍÏå áÇ ÔÑíß áå åæ Þæáå ÊÚÇáì</span>: </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ÇáøóÐöíäó ÂÊóíúäóÇåõãú ÇáúßöÊóÇÈó íóÊúáõæäóåõ ÍóÞøó ÊöáóÇæóÊöåö <u><span style="background: yellow; color: red; mso-highlight: yellow">ÃõæúáóÆößó íõÄúãöäõæäó Èöåö æóãóäú íóßúÝõÑú Èöåö</span></u> ÝóÃõæúáóÆößó åõãú ÇáúÎóÇÓöÑõæäó</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">(121). ÇáÈÞÑÉ. </span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>Ü <span style="color: red">ÕöÈúÛóÉó</span> Çááøóåö æóãóäú ÃóÍúÓóäõ ãöäú Çááøóåö ÕöÈúÛóÉð <span style="color: red">æóäóÍúäõ áóåõ ÚóÇÈöÏõæäó</span>(138) </strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÈÞÑÉ.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: Symbol; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">ãÇ åí ÇáÕÈÛÉ¿ åá åí ÓÈíá Çááå æÏíäå¿ åá åí ÇáÕÑÇØ ÇáÐí íÄÏí Åáì ÚÈÇÏÉ Çááå æÍÏå áÇ ÔÑíß áå¿ ÝãÇ åí ÇáÕÈÛÉ Ýí áÓÇä Þæã ÇáäÈí¿ ÝÅÐ ÝåãäÇ ãÚäì (</span></span><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóãóäú ÃóÍúÓóäõ ãöäú Çááøóåö ÕöÈúÛóÉð</strong></span></u><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ"> ) ÓæÝ äßæä ááæÇÍÏ ÇáÃÍÏ ÚÇÈÏíä ãÎáÕíä Ýí Ðáß ÇáÚÈÇÏÉ áå ÝáÇ äÔÑß Ýí ÚÈÇÏÊå ÓÈÍÇäå ÔíÆÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><strong>&nbsp;</strong></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold">Ü </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold">Þõáú ÃóÊõÍóÇÌøõæäóäóÇ Ýöí Çááøóåö <span style="color: red">æóåõæó ÑóÈøõäóÇ æóÑóÈøõßõãú æóáóäóÇ ÃóÚúãóÇáõäóÇ æóáóßõãú ÃóÚúãóÇáõßõãú æóäóÍúäõ áóåõ ãõÎúáöÕõæäó</span>(139) </span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÈÞÑÉ.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong> </strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">áÇ ÍÙæÇ ÃÚÒÇÆí ÇáÃÓáæÈ ÇáÍæÇÑí ÇáÑÈÇäí ÇáÐí íÃãÑ Èå ÑÓæáå ÍÊì áÇ íßæä ÝÙÇ ÛáíÙ ÇáÞáÈ¡ ÍÊì áÇ íäÝÖæÇ ãä Íæáå¡ áÃä ÊÛíÑ ÇáãæÑæË ãä ÇáÂÈÇÁ áíÓ ÈÇáÃãÑ Çáåíä¡ æßãÇ íÞæá áäÇ æíÊÓÇÁá ÇáßËíÑ ãä( ÇáãËÞÝíä ) ãä Ãíä ÌÆÊã áäÇ ÈåÐÇ ÇáÏíä¿ æßíÝ íßÝí ÇáÞÑÂä æÍÏå Ïæä ÇáÓäÉ¿ Ýåá ßÇä ÂÈÇÄäÇ ÖÇáæä¿ ãÇ íÝÚá Çááå ÈÇáÚáãÇÁ æÑÌÇá ÇáÏíä ÇáÐíä ßÑÓæÇ ÍíÇÊåã Ýí ÇáÏíä æÇáÅÝÊÇÁ¿ ãÇÐÇ íÈÞì ááÝÞåÇÁ æÑÌÇá ÇáÏíä áæ ÇÓÊãÓß ÇáäÇÓ ÅáÇ ÈÇáÞÑÂä æßÝì¿ åá ÓíÍÇÓÈæä Úáì ßÊãÇä ãÇ ÃäÒá Çááå ãä ÇáÞÑÂä¡ æÇÊÈÇÚåã áÛíÑå ããÇ æÌÏæÇ Úáíå ÂÈÇÁåã¡ æáÞøäæå Ýí ãÏÇÑÓåã æãÚÇåÏåã¡ æÊÎÑÌæÇ ãä ÇáÌÇãÚÇÊ ÇáÅÓáÇãíÉ¿ åá íÚÞá Ãäåã ßáåã ÖÇáæä¡ ÅáÇ ÔÑÐãÉ Þáíáæä ããä íÚÊãÏæä Úáì ÃÍÓä ÇáÍÏíË ÝÞØ¡ æíÊÏÈÑæäå æíÍÇæáæä Ýåã ÂíÇÊ Çááå ÈÞáæÈ ãÝÊøÍÉ ãØãÆäÉ ÈÃäå Ãí ßÊÇÈ Çááå æãÇ ÃäÒá Úáì ÇáäÈííä ãä ÞÈá åæ ÇáÍÞ æÛíÑå ÇáÈÇØá¿ ÇáÌæÇÈ ãä ÚäÏ Çááå ÊÚÇáì íÞæá ÓÈÍÇäå: </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóãóÇ äõÑúÓöáõ ÇáúãõÑúÓóáöíäó ÅöáøóÇ ãõÈóÔøöÑöíäó æóãõäÐöÑöíäó æóíõÌóÇÏöáõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÇáúÈóÇØöáö áöíõÏúÍöÖõæÇ Èöåö ÇáúÍóÞøó </strong><span style="color: #ff0000"><span style="background-color: #ffff00"><strong>æóÇÊøóÎóÐõæÇ ÂíóÇÊöí æóãóÇ ÃõäúÐöÑõæÇ åõÒõæðÇ</strong></span></span></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">(56).ÇáßåÝ. </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>Þõáú ßóÝóì ÈöÇááøóåö Èóíúäöí æóÈóíúäóßõãú ÔóåöíÏðÇ íóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÇáúÈóÇØöáö æóßóÝóÑõæÇ ÈöÇááøóåö ÃõæúáóÆößó åõãú ÇáúÎóÇÓöÑõæäó</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">(52) ÇáÚäßÈæÊ¡ ÇáÍÌ &quot; 62&quot;. ÇáÚäßÈæÊ &quot;67&quot;¡ áÞãÇä &quot;30&quot;¡ ÇáÔæÑì &quot;24&quot;. </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold; mso-highlight: yellow"><strong>Ðóáößó ÈöÃóäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÇÊøóÈóÚõæÇ ÇáúÈóÇØöáó æóÃóäøó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÊøóÈóÚõæÇ ÇáúÍóÞøó ãöäú ÑóÈøöåöãú ßóÐóáößó íóÖúÑöÈõ Çááøóåõ áöáäøóÇÓö ÃóãúËóÇáóåõãú</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-DZ">(3) ãÍãÏ.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p><strong>&nbsp;</strong></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ßá ÚÇã æÇáÌãíÚ Åä ÔÇÁ Çááå íÔåÏ ÇáÔåÑ ÇáÐí åæ ÎíÑ ãä ÃáÝ ÔåÑ. æÇáÓáÇã Úáì ãä ÇÊÈÚ åÏì Çááå. <o:p></o:p></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 18076

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (6)
1   تعليق بواسطة   جمال عبود     في   الأربعاء ٢٦ - أغسطس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[41733]

عزمت عليك بسم الله تبحث في هذا الكلام

وصلني اميل فيه هذا الكلام وقلت اعرضه على خبير الأحاديث أخي ابراهيم دادي ليرد عليه ويقول صح أو خطأ. الموضوع يخص الحمير والشياطين والديكة والملائكة، هذا هو الكلام مثل ما وصلني تماما:


بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا يرى الحمار الشياطين ويرى الديك الملائكة؟؟؟

(هنا معجزه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم) حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه :


(إذا سمعتم أصوات الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا).


كم سمعنا هذا الحديث .. ولم نقف عنده؟؟

و لم نتوقع انه يحمل في طياته اكتشافا علميا أبهر العالم عند اكتشافه


إن قدرة الجهاز البصري للإنسان محدودة ..

وتختلف عن القدرة البصرية للحمير ..

والتي بدورها تختلف في قدرتها عن القدرة البصرية للديكة ..


وبالتالي فإن قدرة البصر لدى الإنسان محدود لا ترى ما تحت الأشعة الحمراء ولا ما فوق الأشعة البنفسجية ..


 


لكن قدرة الديكة والحمير تتعدى ذلك ..


والسؤال هنا ..

كيف يرى الحمار والديك الجن والملائكة ؟


إن الحمير ترى الأشعة الحمراء والشيطان وهو من الجان خلق من نار

أي من الأشعة تحت لحمراء ..

لذلك ترى الحمير الجن ولا ترى الملائكة ..


أما الديكة فترى الأشعة البنفسجية والملائكة مخلوقة من نور

أي من الأشعة البنفسجية ..

لذلك تراها الديكة ..


وهذا يفسر لنا لماذا تهرب الشياطين عند ذكر الله ..

والسبب هو: إن الملائكة تحضر إلى المكان الذي يذكر فيه الله فتهرب الشياطين.


لماذا تهرب الشياطين عند وجود الملائكة ؟

الجواب لأن الشياطين تتضرر من رؤية نور الملائكة .


بمعنى أخر ..

إذا اجتمعت الأشعة الفوق بنفسجية والأشعة الحمراء في مكان واحد، فإن الأشعة الحمراء تتلاشى .


من أخبر محمد بكل هذه المعلومات العلمية قبل 14 قرنا؟؟


 


لا نملك إلا أن نقول صدقت يا رسول الله


2   تعليق بواسطة   ابراهيم دادي     في   الأربعاء ٢٦ - أغسطس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[41736]

شكرا أخي الأستاذ جمال عبود على مداخلتك، وإن كانت خارج موضوع المقال،

عزمت بسم الله،

شكرا أخي الأستاذ جمال عبود على مداخلتك، وإن كانت خارج موضوع المقال، لكن مع ذلك أغتنم الفرصة لأسألك بعد أن تقرأ هذه الآية الكريمة التي يخبرنا الخالق سبحانه فيها عن المادة التي خلق بها الجن فقال سبحانه: وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ(15). الرحمان. وسؤالي هو:

1. من أية مادة خلق الله تعالى بها الملائكة؟

2. هل اختص الله سبحانه الحمير فقط دون غيرها من الدواب بالأشعة الحمراء؟ وماذا عن صهيل الحصان مثلا؟

3. هل اختص الله سبحانه الديكة بالأشعة البنفسجية دون غيرها من الطيور؟ وماذا عن نقنقة الدجاج مثلا؟

4. تخيل أخي الفاضل لو كان الحمار والديك في مكان واحد ومر عليهما ملك وجان، هل ستصطدم الأشعة الحمراء بالبنفسجية، أم بينهما برزخ لا يبغيان؟

5. لو أن الحمير تعلم ما تحمل ما ضرب الله تعالى بها مثلا، وصدق الله العظيم إذ يقول: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ(5). الجمعة. وهذا المثل ينطبق على حاملي وحافظي كتاب الله دون فهم ولا تدبر.

مع تحياتي واحترامي.


3   تعليق بواسطة   Ezz Eddin Naguib     في   الخميس ٠٣ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[41846]

الأخ العزيز/ إبراهيم دادي

بسم الله الرحمن الرحيم


فى انتظار الجزء الثانى من مقالك لأن لى رأى فيه.


عزالدين محمد نجيب


4/9/2009


4   تعليق بواسطة   ابراهيم دادي     في   الجمعة ٠٤ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[41852]

الأخ الكريم الدكتور عز الدين تحية مباركة،

الأخ الكريم الدكتور عز الدين تحية مباركة،


عما قريب يصبح الجزء الثاني بين أيديكم. لأنني في الحقيقة لم أكن أتوقع أن أصل إلى النتيجة التي وصلت إليها، فهي في نظري حقيقة مرة لا أظن أن الناس يقبلونها، على كل سوف أضع بين أيديكم ما توصلت إليه للمناقشة النزيهة.


شكرا لكم أخي العزيز الدكتور عز الدين.


5   تعليق بواسطة   Ezz Eddin Naguib     في   السبت ٠٥ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[41860]

أخى الكريم/ إبراهيم دادي

فبهداهم اقتده


ولا أشك فى أن رسول الله اقتدى بموسى وهارون


والسلام على من اتبع الهدى


عزالدين


5/9/2009


6   تعليق بواسطة   ابراهيم دادي     في   السبت ٠٥ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[41865]

الأخ الفاضل الدكتور عز الدين تحية طيبة،

شكرا لكم على المواصلة، فإليكم الجزء الثاني للموضوع وأرجو قراءة رأيكم فيه، وأجركم على الله تعالى.


مع أخلص تحياتي.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-11
مقالات منشورة : 508
اجمالي القراءات : 10,630,962
تعليقات له : 1,993
تعليقات عليه : 2,880
بلد الميلاد : ALGERIA
بلد الاقامة : ALGERIA