فرق أهل السنة نشأتها واتجاهاتها القديمة والمعاصرة :
تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة الموروثة

محمد صادق Ýí 2009-11-18


t;
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0in 0in 10pt; line-height: normal; text-align: center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">&quot; ÝóÃóÞöãú æóÌúåóßó áöáÏøöíäö ÍóäöíÝðÇ </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri">&#1754;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"> ÝöØúÑóÊó Çááøóåö ÇáøóÊöí ÝóØóÑó ÇáäøóÇÓó ÚóáóíúåóÇ </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri">&#1754;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"> áóÇ ÊóÈúÏöíáó áöÎóáúÞö Çááøóåö </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri">&#1754;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"> Ðó&#1648;áößó ÇáÏøöíäõ ÇáúÞóíøöãõ æóáó&#1648;ßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áóÇ íóÚúáóãõæäó* ãõäöíÈöíäó Åöáóíúåö æóÇÊøóÞõæåõ æóÃóÞöíãõæÇ ÇáÕøóáóÇÉó æóáóÇ ÊóßõæäõæÇ ãöäó ÇáúãõÔúÑößöíäó * ãöäó ÇáøóÐöíäó ÝóÑøóÞõæÇ Ïöíäóåõãú æóßóÇäõæÇ ÔöíóÚðÇ </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri">&#1750;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"> ßõáøõ ÍöÒúÈò ÈöãóÇ áóÏóíúåöãú ÝóÑöÍõæäó&quot; </span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0in 0in 10pt; line-height: normal; text-align: center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÇáÑæã 30-32 </span><span style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0in 0in 10pt; line-height: normal; text-align: right"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">áÇ íÎÝì Úáì ÃÍÏ ÈÃäø ÇáÇÝÊÑÇÞ íÄÏøí Åáì ÊãÒíÞ ÇáÃãÉ æÊÝÊíÊ ÃæÕÇáåÇ æÅÖÚÇÝ ÈäíÊåÇ æÇáÍÇÞ ÇáÎÓÇÑÇÊ ÇáåÇÆáÉ ÈåÇ¡ äÊíÌÉ ÖíÇÚ ÌåæÏåÇ Ýí ÇáÕÑÇÚ æÇáãåÇÊÑÇÊ æÇáÔÞÇÞ</span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-bidi-language: AR-EG">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0in 0in 10pt; line-height: normal; text-align: right"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">æÞÏ ÇÈÊáí ÇáãÌÊãÚ ÇáÅÓáÇãí Ü ááÃÓÝ Ü ÈåÐÇ ÇáÏÇÁ¡ ÈÚÏ Ãä ÇáÊÍÞ ÑÓæá Çááå(Úáíå ÇáÓáÇã) ÈÇáÑÝíÞ ÇáÃÚáì¡ æíÔåÏ ÇáÊÇÑíÎ ÈÃäø ÇáÃãÉ ÇáÇÓáÇãíÉ ãÇ Åä ÑÒÆÊ ÈÝÞÏå ÅáÇø æÊÛáøÈÊ ÚáíåÇ ÇáÃåæÇÁ æÇÓÊíÞÙÊ ÝíåÇ ÇáÝÊä¡ ÍÊì ÚÇÏÊ ÇáÌÇåáíÉ Ýí ÇáÂÝÇÞ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal; text-align: right"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">æãä åÐÇ ÇáãäØáÞ ÈÏÃÊ ÇáÝÑÞ ÇáãÊÚÏÏÉ æÇáÌãÇÚÇÊ ÇáãÊÖÇÏÉ æÇáÊßÊáÇÊ ÇáãÎÊáÝÉ ÊäÊÔÑ Ýí ÇáÏÇÆÑÉ ÇáÇÓáÇãíÉ¡ ÍÊì ãåøóÏ åÐÇ ÇáÃãÑ ááÓáØÇÊ ÇáÍÇßãÉ Ãä ÊÓÊÛá ÇáæÖÚ áãÂÑÈåÇ ÇáÎÇÕÉ æãÕÇáÍåÇ ÇáÔÎÕíÉ.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal; text-align: right"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">æÃæøá ãÇ ÝÚáÊ åÐå ÇáÓáØÇÊ ÃäøåÇ ÇÓÊÞØÈÊ ÇáÝÑÞ ÇáÊí ÊæÝøÑ áåÇ ÇáÏÚã¡ æäÈÐÊ ÇáÇÊÌÇåÇÊ ÇáÊí áÇ ÊÊãÇÔì ãÚ ãÕÇáÍåÇ.</span><span style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æãä åäÇ ÇÍÊÖäÊ ÇáÍßæãÇÊ ãÐåÈ Ãåá ÇáÓäÉ¡ áÃäåÇ æÌÏÊå ÇáãÐåÈ ÇáæÍíÏ ÇáÐí íæÝøÑ áåÇ ãÇ ÊÑíÏ¡ ÝÊÞÈáÊå Èßá ÊÑÍÇÈ¡ æãåøóÏÊ áå ÇáÓÈíá ááÈÞÇÁ¡ áÊÓÊãÏ ãä æÌæÏå ãÔÑæÚíÉ ÇÓÊíáÇÆåÇ Úáì ÏÝÉ ÇáÍßã¡ æáíßæä åÐÇ ÇáãÐåÈ ãÈÑÑÇð áßá ãÇ ÊÞæã Èå ãä ÃÝÚÇá ÊÎÏã ÛÇíÇÊåÇ ÇáÓíÇÓíÉ.</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ßãÇ Ãäø åÐå ÇáÓáØÇÊ ÍÇæáÊ ÚÈÑ æÓÇÆá ÅÚáÇãåÇ ÇáãõßËÝÉ Ãä ÊÖÝí Úáì åÐÇ ÇáãÐåÈ åÇáÉ ãä ÇáÞÏÇÓÉ¡ æÃä ÊÕæøóÑå ÈÃäøóå ãÐåÈ ÇáÌãÇÚÉ æÇáãÐåÈ ÇáæÍíÏ ÇáãÊøÈÚ áÓäÉ ÑÓæá Çááå(</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">Úáíå ÇáÓáÇã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> ) æÝí ÇáãÞÇÈá ÍÇæá ÃÊÈÇÚ ÇáãÐåÈ ÇáÓäí Ü ÊãÔíÉ ãÚ ÇáÃåÏÇÝ ÇáÓíÇÓíÉ ÇáÍÇßãÉ Ü Ãä íÈíøóäæÇ ÖÚÝ ÇáÇÊÌÇåÇÊ ÇáãÎÇáÝÉ áåã.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æßÇä ãä ÌãáÉ ÃÓÇáíÈåã Ãä íÕæøöÑæÇ áÚÇãÉ ÇáäÇÓ ÈÃäøó ÇáãÐÇåÈ ÇáãÎÇáÝÉ áåã ãÐÇåÈ ÞÇÆãÉ Úáì ÇáÃåæÇÁ æÇáÈÏÚ¡ æÃäøóåÇ Úáì ÇáÏæÇã Ýí ÍÇáÉ ÇäÔÞÇÞ æÊãÒøõÞ æÊÔÊÊ áÚÏã ÇãÊáÇßåÇ ÇáÃÕæá ÇáËÇÈÊÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æãä ÌåÉ ÃÎÑì ÍÇæáæÇ Ãä íÈíøöäæÇ ÈÃäøó ãÐåÈ Ãåá ÇáÓäÉ ÈÞí ãÐåÈÇð æÇÍÏÇð äÊíÌÉ ÇÓÊãÏÇÏ æÌæÏå ãä ÇáÞÑÂä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÊÚÑøÖÊ ÇáÅÊÌÇåÇÊ ÇáãÎÇáÝÉ áåÐå ÇáåÌãÇÊ¡ æÞÏ ÇÊÈÚ ÈÚÖ ÇáãÄÑÎíä Ýí ÊÞÓíãåã ááÝÑÞ æÇáãÐÇåÈ ãÞÇííÓ æãÚÇííÑ íßæä ãÄÏøÇåÇ Ãä åÐå ÇáÅÊÌÇåÇÊ ÇáãÎÇáÝÉ ÞÏ ÊÝÑøÞæÇ Åáì ÝÑÞ ÚÏíÏÉ¡ æÃä åÐå ÇáÝÑÞ ßÇä ÏÃÈåã ÇáÇäÔÞÇÞ æÇáÊÝÑÞÉ äÊíÌÉ ÇÖØÑÇÈåã Ýí ÇáÃÕæá ÇáÚÞÇÆÏíÉ.</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÝí ÇáæÞÊ äÝÓå ÊÌäøÈ åÄáÇÁ ÇáãÄÑÎíä ÇáÍÏíË Úä ÝÑÞ Ãåá ÇáÓäÉ¡ ÑÛã ßæäåÇ ÊäØÈÞ ÚáíåÇ äÝÓ ÇáãÞÇííÓ æÇáãÚÇííÑ ÇáÊí ÞÓøãæÇ Úáì ÖæÆåÇ ÇáÝÑÞ ÇáãÎÇáÝÉ áãÐåÈåã.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÓæÝ äÍÇæá Ýì åÐÇ ÇáÈÍË Ãä äÚÑÖ ÝÑÞ Ãåá ÇáÓäÉ ÇáÈÇÑÒÉ¡ æÇÊÌÇåÇÊåÇ ÇáÞÏíãÉ æÇáãÚÇÕÑÉ ÇáÊí ÇÑÊÈØÊ ÈÇáæÇÞÚ æÇáÃÍÏÇË ÇáíæãíÉ¡ áÊÊäÈå ÃÐåÇä Ãåá ÇáÓäÉ æÊÊÌäøÈ ÇáÔØØ æÇáÝÊä¡ æáíÊÚÑøÝ ÚÇãÉ Ãåá ÇáÓäÉ Úáì ÇáÍÞÇÆÞ ÇáÊí ÍÇæáÊ ÇáÃÞáÇã ÇáãÑÊÒÞÉ ÅÎÝÇÁåÇ Úäåã.</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Úáì ãÑø ÊÇÑíÎ ÇáãÓáãíä¡ äÔÃÊ ÎáÇÝÇÊ æäÒÇÚÇÊ æÊØÇÍäÇÊ ÃÏÊ Åáì äÔæÁ ÝÑÞ æÇÊÌÇåÇÊ ãÊÚÏÏÉ ÈÏÇíÉ ãä æÝÇÉ ÇáÑÓæá (</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">Úáíå ÇáÓáÇã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">)æÍÊì Çáíæã.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÇáÐíä ÓÌáæÇ åÐå ÇáÍÇáÉ Ýí ÇáãÇÖí ãä ÇáÝÞåÇÁ æÇáãÄÑÎíä ÎÖÚæÇ áÚæÇãá ÓíÇÓíÉ æãÐåÈíÉ ÍÇáÊ Èíäåã æÈíä ÇáÊÔÎíÕ ÇáãæÖæÚí áåÇ. ÓÌáæÇ åÐå ÇáÍÇáÉ ãä ãäÙæÑ Ãåá ÇáÓäÉ æáã íÑÕÏæåÇ ãä ãäÙæÑ ÇáäÕæÕ.ÓÌáæåÇ ãä ãäÙæÑ ÇáÍßÇã áÇ ãä ãäÙæÑ ÇáæÇÞÚ. Ãåá ÇáÓäÉ ÇáÐíä íÚÊÞÏæä Ãäåã ÇáØÇÆÝÉ ÇáÍÞÉ ÇáãäÕæÑÉ Ýí ÇáÏäíÇ æÇáÂÎÑÉ. æÇáÍßÇã ÇáÐíä ÇÚÊÈÑæÇ ÃäÝÓåã ÃÆãÉ ÇáãÓáãíä æÍÕáæÇ Úáì ãÈÇÑßÉ ÇáÝÞåÇÁ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ãä åäÇ ÈÑÒÊ ÇáäÙÑÉ ÇáÃÍÇÏíÉ ÇáãÎÇÕãÉ ááÝÑÞ ÇáãÎÇáÝÉ áÃåá ÇáÓäÉ. æãä åäÇ ÃíÖÇð Êã ÊÌäøÈ ÇáãÓÇÓ ÈÃåá ÇáÓäÉ æÝÑÞåã. æÌÇÁÊ ßÊÈ ÇáÝÑÞ ÇáÊí ßÊÈÊ ÈÃÞáÇã Ãåá ÇáÓäÉ áÊÚáä ÇáÍÑÈ Úáì ÇáÝÑÞ ÇáãÎÇáÝÉ æÊÊåãåÇ ÈÇáÒíÛ æÇáÖáÇá.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ÅáÇø Ãäå áã íÊÌå ÃÍÏ Åáì ÅÏÎÇá Ãåá ÇáÓäÉ Ýí ÏÇÆÑÉ ÇáãÍÇßãÉ ßãÇ ÃÏÎáæÇ åã ÇáÝÑÞ ÇáÃÎÑì.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 1.5pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æáã íÊÌå ÃÍÏ Åáì ÇáÔß Ýí ãÚÊÞÏÇÊåã æÃÝßÇÑåã ÈÝÑÞåã ÇáãÎÊáÝÉ ÇáÊí ÊÊÓÇæì Ýí ãÚÊÞÏÇÊåÇ æÃÝßÇÑåÇ ãÚ ÇáÝÑÞ ÇáÃÎÑì.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">áÞÏ ÏÇÑÊ ÕÑÇÚÇÊ æäÒÇÚÇÊ Èíä ÝÑÞ Ãåá ÇáÓäÉ æÕáÊ Åáì ÍÏ ÇáÊßÝíÑ æÅÑÇÞÉ ÇáÏãÇÁ¡ æÓäÊÚÑÖ áÈÚÖ ãäåÇ. æÓæÝ äÊÚÑÖ ÃíÖÇð ÇáÍÇáÉ ÇáÚÞÇÆÏíÉ æÇáÝßÑíÉ áåÐå ÇáÝÑÞ¡ Êáß ÇáÍÇáÉ ÇáÊí ÊÌÇæÒÊ ÍÏæÏ ÇáäÕ æÇáÚÞá¡ ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÑÕÏ ÏæÑ ÇáÍßÇã Ýí æÇÞÚ åÐå ÇáÝÑÞ æÝí ãæÇÌåÉ ÇáÝÑÞ ÇáãÎÇáÝÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æãÇ äåÏÝ Åáíå ãä ÎáÇá åÐÇ ÇáÈÍË åæ ßÔÝ ÇáÏæÑ ÇáÐí áÚÈÊå ÇáÓíÇÓÉ æÇáãÐåÈíÉ Ýí ÇáÊÚÊíã Úáì ÍÞíÞÉ ÇáÏíä æÈË ÇáÝÑÞÉ Èíä ÇáãÓáãíä æÝÑÖ ÇáÑæÇíÇÊ ÇáÒÇÆÝÉ ÇáÊí ÑßøóÒÊ ÇáÚÞÇÆÏ æÇáãÝÇåíã ÇáÝÇÓÏÉ¡ æÃÖÝÊ ÚáíåÇ ÇáÞÏÇÓÉ ÈÍíË ØÛÊ Úáì ÇáÚÞÇÆÏ ÇáÕÍíÍÉ æÇáãÝÇåíã ÇáÝÇÚáÉ ÇáÊí ÊÓåã Ýí äåæÖ ÇáÃãÉ æÏÝÚåÇ Åáì ÇáÃãÇã¡ ßãÇÑßÒÊ ÇáÎáÇÝÇÊ æÇáÕÑÇÚÇÊ æÈÑÑÊåÇ æÃÚØÊ ÇáÓáÇÍ áÃåá ÇáÝÑÞ áíÓÊÈíÍæÇ Èå ÈÚÖåã ÇáÈÚÖ.</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 26.25pt 1.5pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ÃÕá ÇáÝÑÞÉ æÇáÎáÇÝ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ßÇäÊ ÝßÑÉ ÇáÎáÇÝÉ ÈÐÑÉ ÇáÎáÇÝ ÇáÃæáì Ýí æÇÞÚ ÇáãÓáãíä¡ æáæáÇ ÊÏÎøõá ÇáÍõßøóÇã áÇÓÊÞÇãÊ ÇáÃõãæÑ æäõÈÐ ÇáÎáÇÝ. áÞÏ áÈÓ ÇáÍßÇã ËæÈÇ ÇáÎáÇÝÉ æÈÇÑß ÇáÝÞåÇÁ åÐå ÇáÌäÇíÉ Ýí ÍÞ ÇáÅÓáÇã æÇáãÓáãíä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æãäÐ Ðáß ÇáÍíä ÒõÑÚÊ ÔÌÑÉ ÇáÎáÇÝ¡ æÃËãÑÊ ÝÑÞÇð æÌãÇÚÇÊ ãÊäÇÍÑÉ ÚæÞÊ ãÓíÑÉ ÇáÃãÉ æÃÏøÊ Åáì ÊÎáøÝ ÇáãÓáãíä. æÇáÍßÇã ÇáØÛÇÉ æÇáÝÞåÇÁ ßÇäÇ ÃÓÇÓ ÇáÝÑÞÉ æÇáÎáÇÝ. ÇáÍßÇã ÇáØÛÇÉ ÈäÝæÐåã æÓáØÇäåã æÇáÝÞåÇÁ ÈÑæÇíÇÊåã æÝÊÇæíåã. ãä åäÇ æÌÈ ÅáÞÇÁ ÇáÖæÁ Úáì ÕæÑ ÇáÎáÇÝ æÇáÊäÇÍÑ ÇáÊí ÈÑÒÊ ÈÚÏ æÝÇÉ ÇáÑÓæá æÃËãÑÊ Ýí ÇáäåÇíÉ åÐå ÇáÝÑÞ ÇáÊì äÍä ÈÕÏÏ ÇáÍÏíË ÚäåÇ åäÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÌÈ ãÚÑÝÉ ÇáÏæÇÝÚ ÇáÊí ÃÏÊ Åáì ÈÑæÒ ÝÑÞ Ãåá ÇáÓäÉ æÈÑæÒ ÇáÝÑÞ ÇáãÎÇáÝÉ áåÇ ÇáãÊÕÇÏãÉ ãÚåÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ÝÅä æÇÞÚ ÇáãÏíäÉ Ýí ÍíÇÉ ÇáäÈí (Úáíå ÇáÓáÇã) ßÇä íßÊÙ ÈÇáãäÇÝÞíä ÇáãÊÑÈÕíä ÈÇáÅÓáÇã æÇáãÓáãíä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æáã íßä ÊíÇÑ ÇáãäÇÝÞíä ÊíÇÑÇð ÓÑíÇð¡ æÅäãÇ ßÇä ÚáäíÇð ãÝÖæÍÇð ÈäÕæÕ ÇáÞÑÂä ÇáÊí ßÇäÊ ÊÊäÒá æÚáì áÓÇä ÇáÑÓæá(Úáíå ÇáÓáÇã) ÃíÖÇð.</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æáíÓ ãä ÇáÓåá Úáì ÇáÚÞá Ãä íõÓóáøöã ÈÃä ÚäÇÕÑ ÇáãäÇÝÞíä æÑãæÒåã ßÇäÊ ãÌåæáÉ æáã íÔÑ ÅáíåÇ ÇáÑÓæá ÇáßÑíã ÈÇáÊÍÏíÏ æåæ íÚáã ãÏì ÎØæÑÊåÇ Úáì ãÓÊÞÈá ÇáÅÓáÇã ææÍÏÉ ÇáãÓáãíä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right; tab-stops: right 6.5in"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ÅÐÇ ÓáãäÇ ÈåÐÇ æÌÈ ÚáíäÇ Ãä äÚáã Ãä ÇáãäÇÝÞíä ßÇäæÇ íÎØØæä Ýì ÍíÇÉ ÇáÑÓæá(Úáíå ÇáÓáÇã) ááÎÑæÌ Úä äåÌ ÇáÅÓáÇã æÖÑÈ ÇáÝßÑÉ ÇáÊì ÊÞæã ÚáíåÇ æÍÏÉ ÇáãÓáãíä æåì ÇáÎáÇÝÉ¡ æÞÏ ÍÇæáæÇ ÖÑÈåÇ Ýí ÔÎÕ ÇáÑÓæá (Úáíå ÇáÓáÇã) æíÙåÑ Ðáß ãä ãÍÇæáÇÊ ÇáÇÛÊíÇá ÇáÊí ÏõÈøöÑÊ áå¡ æãÍÇæáÇÊ ÇáÏÚÇíÉ ÇáÊì ßÇäÊ ÊåÏÝ Åáì ÊÔæíÉ ÇáÅÓáÇã æÔÎÕ ÇáÑÓæá(Úáíå ÇáÓáÇã).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">ÇäÙÑ ßÊÈ ÇáÓíÑÉ æÓíÑÉ ÇÈä åÔÇã. æÇäÙÑ ÓæÑÉ ÇáÊæÈÉ æÊÝÓíÑåÇ Ýí ßÊÈ ÇáÊÝÓíÑ æÞÏ ÃØáÞ ÚáíåÇ ÈÚÖ ÇáÝÞåÇÁ ÇÓã ÇáÝÇÖÍÉ áÃäåÇ ÊÝÖÍ ÇáæÇÞÚ ÇáãÏäí æÊÚÑí ÇáãäÇÝÞíä. </span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÅÐÇ ßÇä åÐÇ åæ ÇáÍÇá Ýí Òãä ÇáÑÓæá (</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Úáíå ÇáÓáÇã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">) æÇáæÍí íÊäÒá¡ ÝßíÝ ÓæÝ íßæä ÇáÍÇá ÈÚÏ ÑÍíáå æÇäÞØÇÚ ÇáæÍí¿ áÇ Ôß Ãä ÏæÑ ÇáãäÇÝÞíä ÓæÝ íÈÑÒ æÈÞæÉ Úáì ÓÇÍÉ ÇáæÇÞÚ. æåÐÇ åæ ãÇ ÍÏË ÈãÌÑÏ Ãä áÝÙ ÇáÑÓæá (</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Úáíå ÇáÓáÇã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">) ÃäÝÇÓå¡ Ãä ÖÑÈÊ ÇáÎáÇÝÉ ÍÕä ÇáãÓáãíä æÍá ãÍáåÇ ÇáÍßÇã ÇáÐíä ÇÍÊÇÌæÇ Åáì ÇáÝÞåÇÁ ãä ÇáÕÍÇÈÉ æãä ÇáÊÇÈÚíä¡ ÝÈÑÒÊ ØÈÞÉ ÇáÝÞåÇÁ ÈÌæÇÑ ÇáÍßÇã ÇáÊí ÊßæäÊ ãäåÇ ÝíãÇ ÈÚÏ ÝÑÞÉ Ãåá ÇáÓäÉ æÇáÊí ÚãáÊ ãäÐ ÈÑæÒåÇ Úáì ÇáÊÚÊíã æÇáÊãæíÉ Úáì ÚÕÑ ÇáÑÓæá(</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Úáíå ÇáÓáÇã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">) æÚÕÑ ÇáÕÍÇÈÉ æÅÖÝÇÁ ÇáÞÏÓíÉ Úáì ÇáÚÕÑíä áÓÊÑ ÏæÑ ÇáãäÇÝÞíä.</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æáÞÏ ÊÈäøì Ãåá ÇáÓäÉ åÐÇ ÇáãæÞÝ ãä ÃÌá ÇáÍÝÇÙ Úáì æÌæÏåã æãÓÊÞÈáåã¡ Ýåã Åä ÊÎáæÇ Úä ÚÞíÏÉ ÇáÊÚÊíã ÊÍÊ ÓÊÇÑ ÚÏÇáÉ ÌãíÚ ÇáÕÍÇÈÉ áßÔÝæÇ ÍÞíÞÉ ÇáãäÇÝÞíä¡ æÈÇáÊÇáí ÊÓÞØ ãÔÑæÚíÉ ÇáÍßÇã ÇáÐíä ÇÛÊÕÈæÇ ÇáÎáÇÝÉ ãä ãÓÊÍÞíåÇ æÇäÍÑÝæÇ Úä äåÌ ÇáÑÓæá (</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Úáíå ÇáÓáÇã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">) ÈÚÏ æÝÇÊå.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÊÓÞØ ÃíÖÇð ãÔÑæÚíÉ ÇáÍßÇã ÇáÐíä ÌÇÁæÇ ãä ÈÚÏåã ãä Èäí ÃãíÉ æÈäí ÇáÚÈÇÓ æÛíÑåã ããä ÇÓÊãÏæÇ ÔÑÚíÊåã ãä ÍßÇã ÇáãÑÍáÉ ÇáÃæáì æÅÐÇ ãÇ ÓÞØÊ ãÔÑæÚíÉ ÇáÍßÇã ÝÓæÝ ÊÓÞØ ãä æÑÇÆåÇ ãÔÑæÚíÉ Ãåá ÇáÓäÉ æíÝÞÏæä ÇáÃãä æÇáÍãÇíÉ ÇáÊí ßÇäæÇ íÍÙæä ÈåÇ Ýí Ùá åÄáÇÁ ÇáÍßÇã¡ æÈÇáÊÇáí íÝÞÏæä ÇáÞÏÑÉ Úáì ÇáÈÞÇÁ æÇáÇÓÊãÑÇÑ. æåÐå åí ÃÒãÉ Ãåá ÇáÓäÉ ÇáÊì ÊÓÈøÈÊ Ýì ÊÚÏÏ ÝÑÞåÇ æÈÑæÒ ÊíÇÑÇÊ ãÎÇáÝÉ áåÇ¡ Ãí ÈÑæÒ ÇáÝÑÞ Ýí æÇÞÚ ÇáãÓáãíä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 1.5pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Åäø Ãåá ÇáÓäÉ ÊÈäøóæÇ ÃØÑæÍÉ ÚÇÌÒÉ Úä ãæÇßÈÉ ÇáæÇÞÚ¡ æÇáÊÛíÑÇÊ ÊÚÊãÏ Úáì ÇáÊÃæíá æÇáÊÈÑíÑ¡ Ýãä Ëã áã ÊÓÊØÚ åÐå ÇáÃØÑæÍÉ Ãä ÊÍÞÞ ÇáÇÓÊÞÑÇÑ ÇáÝßÑí æÇáÚÞÇÆÏí ááãÓáãíä Ýì ãæÇÌåÉ ÇáÎáÇÝÇÊ æÇáÕÏÇãÇÊ ÇáÊí æÞÚÊ ÈÚÏ ÇáÑÓæá Èíä ÇáÕÍÇÈÉ æÈÚÖåã æÈíä ÇáÍßÇã æÇáãÓáãíä Úáì æÌå ÇáÚãæã.</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 1.5pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 26.25pt 1.5pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ÇáÎáÇÝÇÊ æÇáÕÏÇãÇÊ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ÇáÎáÇÝÇÊ æÇáÕÏÇãÇÊ ÇáÊí æÞÚÊ Úáì ãÓÊæì ÇáÕÍÇÈÉ æÇáÊí æÇÌååÇ Ãåá ÇáÓäÉ ÈÊÃæíáÇÊ æÊÈÑíÑÇÊ ßÇäÊ ÇáÓÈÈ ÇáãÈÇÔÑ Ýí ÊÕÏÚ ÇáÕÝ ÇáÅÓáÇãí æÊÚÏÏ ÇÊÌÇåÇÊ ÇáãÓáãíä.ãäåÇ:</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-EG" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">1- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ÊäÇÒÚ Ýí ãÑÖå (Úáíå ÇáÓáÇã) ÝíãÇ ÑæÇå ÇáÈÎÇÑí áãÇ ÇÔÊÏ ÈÇáäÈí ãÑÖå ÇáÐí ãÇÊ Ýíå¡ ÞÇá ÃÆÊæäí ÈÏæÇÉ æÞÑØÇÓ ÇßÊÈ áßã ßÊÇÈÇð áÇ ÊÖáæÇ ÈÚÏí. ÝÞÇá ÚãÑ: Åä ÑÓæá Çááå ÛáÈå ÇáæÌÚ ÍÓÈäÇ ßÊÇÈ Çááå æßËÑ ÇááÛØ. ÝÞÇá ÇáäÈí (</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Úáíå ÇáÓáÇã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">) ÞæãæÇ Úäí áÇ íäÈÛí ÚäÏí ÇáÊäÇÒÚ. ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: ÇáÑÒíÉ ßá ÇáÑÒíÉ ãÇ ÍÇá ÈíääÇ æÈíä ßÊÇÈ ÑÓæá Çááå(</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Úáíå ÇáÓáÇã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-size: 11.0pt">ÇäÙÑ: ÇáÈÎÇÑí ßÊÇÈ ÇáÚáã. ÈÇÈ ßÊÇÈÉ ÇáÚáã. æÔÑÍå Ýí ÝÊÍ ÇáÈÇÑí Ì1/208 æÌ8</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">2- Ýí ãÑÖå(</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Úáíå ÇáÓáÇã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">) Ãäå ÞÇá: ÌåøöÒæÇ ÌíÔ ÃÓÇãÉ¡ áÚä Çááå ãä ÊÎáøóÝ ÚäåÇ¡ ÝÞÇá Þæã: íÌÈ ÚáíäÇ ÇãÊËÇá ÃãÑå.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 26.25pt 0pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÞÇá Þæã: ÇÔÊÏ ãÑÖ ÇáäÈí¡ ÝáÇ ÊÓÚ ÞáæÈäÇ ãÝÇÑÞÊå.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-size: 11.0pt">ÇäÙÑ ÇáÈÎÇÑí ßÊÇÈ ÇáãÛÇÒí æÔÑÍå Ýí ÝÊÍ ÇáÈÇÑì Ì8/ 152. æÇäÙÑ ØÈÞÇÊ ÇÈä ÓÚÏ Ì2/191. æÇäÙÑ ÓíÑÉ ÇÈä åÔÇã æßÊÈ ÇáÊÇÑíÎ ÝÊÑÉ æÝÇÉ ÇáÑÓæá.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">3- Ýì ãæÊå(</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Úáíå ÇáÓáÇã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">). ÞÇá ÚãÑ: ãä ÞÇá Åä ãÍãÏÇð ãÇÊ ÞÊáÊå ÈÓíÝí åÐÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 26.25pt 0pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÞÇá ÃÈæ ÈßÑ: ãä ßÇä íÚÈÏ ãÍãÏÇð ÝÅä ãÍãÏÇð ÞÏ ãÇÊ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">ÇäÙÑ ÇÈä ÓÚÏ æÇÈä åÔÇã æßÊÈ ÇáÊÇÑíÎ.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">4- Ýí ãæÖæÚ ÏÝäå (</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Úáíå ÇáÓáÇã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">): ÃÑÇÏ Ãåá ãßÉ ãä ÇáãåÇÌÑíä ÑÏøå Åáì ãßÉ. æÃÑÇÏ Ãåá ÇáãÏíäÉ ãä ÇáÃäÕÇÑ ÏÝäå Ýí ÇáãÏíäÉ. æÃÑÇÏÊ ÌãÇÚÉ äÞáå Åáì ÈíÊ ÇáãÞÏÓ áÃäåÇ ãæÖÚ ÏÝä ÇáÃäÈíÇÁ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-size: 11.0pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇäÙÑ ßÊÈ ÇáÊÇÑíÎ ÝÊÑÉ æÝÇÉ ÇáÑÓæá.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">5- Ýí ÇáÎáÇÝÉ. æÃÚÙã ÎáÇÝ Èíä ÇáÃãÉ ãæÖæÚ ÇáÎáÇÝÉ¡ ÅÐ ãÇ Óá ÓíÝ Ýí ÇáÅÓáÇã Úáì ÞÇÚÏÉ ÏíäíÉ ãËá ãÇ Óá Úáì ÇáÎáÇÝÉ Ýí ßá ÒãÇä¡ æÞÏ Óåá Çááå ÊÚÇáì Ðáß Ýí ÇáÕÏÑ ÇáÃæá ÝÇÎÊáÝ ÇáãåÇÌÑæä æÇáÃäÕÇÑ ÝíåÇ.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; color: darkgoldenrod; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">ÇäÙÑ ÃÍÏÇË ÓÞíÝÉ Èäí ÓÇÚÏÉ ÈÚÏ æÝÇÉ ÇáÑÓæá Ýí ßÊÈ ÇáÊÇÑíÎ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">6 Ýí ÃãÑ ÝÏß æÇáÊæÇÑË Úä ÇáäÈì (</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Úáíå ÇáÓáÇã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">) æÏÚæì ÝÇØãÉ æÑÇËÉ ÊÇÑÉ æÊãáíßÇð ÃÎÑì.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; color: darkgoldenrod; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">ÇäÙÑ ÇáÈÎÇÑí ßÊÇÈ ÇáÎãÓ. æßÊÇÈ ÇáÝÑÇÆÖ. æãÓÊÏÑß ÇáÈÎÇÑí¡ æãÓáã Ì3/153.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">7- Ýì ÞÊÇá ãÇäÚí ÇáÒßÇÉ ÝÞÇá Þæã áÇ äÞÇÊáåã ÞÊÇá ÇáßÝÑÉ. æÞÇá Þæã Èá äÞÇÊáåã.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">ÇäÙÑ ÇáÎáÇÝ Èíä ÃÈí ÈßÑ æÚãÑ Íæá ÞÊÇá ãÇäÚí ÇáÒßÇÉ Ýí ßÊÈ ÇáÊÇÑíÎ ÚÇã Êæáì ÃÈæ ÈßÑ ÇáÎáÇÝÉ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">8- Ýí ÃãÑ ÇáÔæÑì æÇÎÊáÇÝ ÇáÂÑÇÁ ÝíåÇ Úáì ÈíÚÉ ÚËãÇä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æåÐå ÇáÎáÇÝÇÊ æÛíÑåÇ ÅäãÇ ÊÕõÈ ÌãíÚåÇ Ýí ãÍíØ ÇáÎáÇÝÉ¡ æÞÏ ÈõäíÊ Úáì ÃÓÇÓåÇ ãæÇÞÝ æãÚÊÞÏÇÊ ßÇä áåÇ ÏæÑåÇ ÇáÝÚøóÇá ÝíãÇ ÈÚÏ Ýí äÔÃÉ ÇáÝÑÞ ÇáÅÓáÇãíÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æßÇä áÇÈÏ ãä ÊÌÏíÏ ÇáãæÞÝ ÇáÔÑÚí ÇáæÇÖÍ ãä åÐå ÇáÎáÇÝÇÊ Úáì ÃÓÇÓ ÇáäÕæÕ ÇáÕÑíÍÉ¡ ÅáÇ Ãä ÅÎÊÝÇÁ åÐÇ ÇáãæÞÝ æÇßÈ ÇÎÊÝÇÁ ÇáÎáÇÝÉ¡ Ýãä Ëã ÈÑÒ ãßÇäå ÇáãæÞÝ ÇáÊÃæíáí ÇáÐí ÚÈøÑ Úä ÇáÎØ ÇáÓÇÆÏ æÇáÐí ÚÌÒ Úä Êßæíä ÑÄíÉ ãÞäÚÉ ÊÚÈÑ Úä ÍÞíÞÉ ÇáÅÓáÇã áÇ Úä ãÕÇáÍ æäÝæÐ ÇáØÈÞÉ ÇáÍÇßãÉ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">áÞÏ ßÇäÊ Ãæá ÇáÝÑÞ ÈÑæÒÇð Ýì æÇÞÚ ÇáãÓáãíä ÝÑÞÉ ÇáÞÈáííä ÈÒÚÇãÉ ÚãÑ Èä ÇáÎØÇÈ¡ æåÐå ÇáÝÑÞÉ åí ÇáÊí ÃæÕáÊ ÃÈÇ ÈßÑ Åáì ÇáÍßã æÞÏ ÇÍÊæÊ Úáì ÇáãåÇÌÑíä æÈÚÖ ÇáÞÈÇÆá. Ëã ÈÑÒÊ Ýí ãæÇÌåÊåÇ ÝÑÞÉ ÇáÃäÕÇÑ ÇáÊì ÊßæäÊ ãä ÇáÃæÓ æÇáÎÒÑÌ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æáãÇ ÇÓÊÞÑ ÇáÃãÑ ááÞÈáííä ÓÇÏ ÇáäåÌ ÇáÞÈáí ÍÊì ÚÕÑ ÚËãÇä ÇáÐí ÈÑÒÊ Úáì íÏíÉ ÝÑÞÉ ÇáÃãæííä ÇáÊì ßÇäÊ ÈÒÚÇãÉ ãÚÇæíÉ Èä ÃÈì ÓÝíÇä æÞÏ ÃÎÐÊ ÏÝÚÊåÇ ÇáÃæáì Úáì íÏ ÚãÑ Èä ÇáÎØÇÈ Ííä ÞÇã ÈÊÚííä ãÚÇæíÉ ÍÇßãÇð ááÔÇã ÝãäÍå ÇáÞæÉ æÇáÓáØÉ ÇáÊì ÃåáÊå áÊßæíä ÝÑÞÊå¡ æÞÏ ÇÓÊÞØÈ åÐå ÇáÝÑÞÉ ÇáßËíÑ ãä <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ÇáãåÇÌÑíä Úáì ÑÃÓåã ÚãÑæ Èä ÇáÚÇÕ æÃÈí åÑíÑÉ æÇáãÛíÑÉ Èä ÔÚÈÉ ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì Ãåá ÇáÔÇã.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; color: darkgoldenrod; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-size: 11.0pt">ÇäÙÑ ÇáÅÕÇÈÉ Ýí ÊãííÒ ÇáÕÍÇÈÉ ÊÑÌãÉ ãÚÇæíÉ ÑÞã 8068.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ßãÇ ÈÑÒÊ Ýí ãæÇÌåÊå ÝÑÞÉ ÇáÎæÇÑÌ ÇáÊí ÖãÊ ÇáßËíÑ ãä ÇáÃÚÑÇÈ æÇáÞÈáííä ÇáÐíä íÊãíÒæä ÈÖíÞ <o:p></o:p></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ÇáÃÝÞ æÞáÉ ÇáÝåã æÇáÓØÍíÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ÅÓÊÊÈ ÇáÃãÑ áãÚÇæíÉ ÃÚáä ÇáãöáúßíÉ áÃæá ãÑÉ Ýí ÊÇÑíÎ ÇáãÓáãíä æÈÏà Ýì ÇÎÊÑÇÚ ÇáÑæÇíÇÊ ÈãÚæäÉ ÃÈì åÑíÑÉ æÛíÑå æÇÓÊÎÏÇãåÇ ßÛØÇÁ ÔÑÚí¡ æãä åäÇ æÖÚ ÍÌÑ ÇáÃÓÇÓ áÝÑÞÉ Ãåá ÇáÓäÉ æÇäÊåì ÏæÑ ÇáÝÑÞ ÇáÞÈáíÉ ÚÏÇ ÝÑÞÉ ÇáÎæÇÑÌ. æÃÕÈÍ åäÇß ËáÇËÉ ÝÑÞ ÑÆíÓíÉ Úáì ÇáÓÇÍÉ ÇáÅÓáÇãíÉ:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ÇáÃæáì äæÇÉ Ãåá ÇáÓäÉ¡ ÝÑÞÉ ÇáÔíÚÉ¡ æÇáËÇáËÉ ÝÑÞÉ ÇáÎæÇÑÌ. Ëã ÈÑÒÊ ÝÑÞÉ ÇáãÑÌÆÉ ÈÚÏ Ðáß ßÝÑÞÉ ãÍÇíÏÉ ÊÌÇå ÇáÕÑÇÚ ÇáÏÇÆÑ Èíä ÇáÝÑÞ ÇáËáÇË ÇáÓÇÈÞÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ÝÑÞÉ ãÚÇæíÉ ÇáÊí áÇ ÊÚÊÑÝ ÈÇáÔíÚÉ æÇáÎæÇÑÌ¡ æÝÑÞÉ ÇáÔíÚÉ ÇáÊí áÇ ÊÚÊÑÝ ÈãÚÇæíÉ æÇáÎæÇÑÌ¡ æÝÑÞÉ ÇáÎæÇÑÌ ÇáÊí ÊõßÝøöÑ ÇáÝÑÞÊíä. æÞÏ ÇÍÊæÊ ÇáãÑÌÆÉ ÚÏÏÇð ãä ÇáÕÍÇÈÉ æÇáÊÇÈÚíä ÇáÐíä æÞÝæÇ Úáì ÇáÍíÇÏ ÊÌÇå ÇáÕÑÇÚ ÇáÏÇÆÑ Úáì ÇáÓÇÍÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÌÇÁ ÈÚÏ Ðáß ÇáÍÓä ÇáÈÕÑí áíÈÑÒ ÈÝÑÞÊå ÇáÊí Êãíá Åáì ÇáÒåÏ æÇáÚÒáÉ Úä ÇáæÇÞÚ æÇáÈÚÏ Úä ãÊÇåÇÊ ÇáÓíÇÓÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÇäÔÞ Úáì ÇáÈÕÑì æÇÕá Èä ÚØÇÁ æÇÕØÏã Èå Íæá ÇáãæÞÝ ãä ÕÇÍÈ ÇáßÈíÑÉ æÇáÅÔÇÑÉ ÈÇáßÈíÑÉ ßÇä íÞÕÏ ÈåÇ ÇáÍßÇã ÇáÐíä ÇÑÊßÈæÇ ÇáßÈÇÆÑ Ýí ÍÞ ÇáÅÓáÇã æÇáãÓáãíä Ïæä Ãä íÙåÑ ÇáãæÞÝ ÇáÔÑÚí ÇáãØáæÈ ÊÌÇååã¡ ÝÃËÇÑ ÇáÈÕÑì åÐå ÇáãÓÃáÉ ãä ÈÇÈ ÅíÞÇÙ ÇáÚÞá ÇáãÓáã ãä ÓÈÇÊå ÇáØæíá ãäÐ ãÚÇæíÉ æÍÊì ÚÕÑå æÞÇã ÈÚÏ Ðáß ÈÊÃÓíÓ ÝÑÞÉ ÇáãÚÊÒáÉ. æßÇä ÞÏ ÈÑÒÊ Ýì Ðáß ÇáæÞÊ ÝÑÞÉ ÇáÃÍäÇÝ ÈÇáÚÑÇÞ æÝÑÞÉ ÇáãÇáßíÉ ÈãÏíäÉ ÇáÑÓæá(Úáíå ÇáÓáÇã). æßóÑóÏú ÝÚá áÝÑÞÉ ÇáãÚÊÒáÉ ÈÑÒÊ ÝÑÞÉ Ãåá ÇáÍÏíË <o:p></o:p></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ÇáÊí ÕÈÊ ÌåæÏåÇ Ýì ãÌÇá ÇáÑæÇíÉ æÊÍÌíã ÏæÑ ÇáÚÞá æßÇäÊ äæÇÉ ÝÑÞÉ ÇáÍäÇÈáÉ ÝíãÇ ÈÚÏ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Ëã ÈÑÒÊ ÈÚÏ Ðáß ÝÑÞÉ ÇáÔÇÝÚíÉ Ýí ÇáÚÑÇÞ Ëã Ýì ãÕÑ æÇáÍäÇÈáÉ Ýí ÇáÚÑÇÞ æÇáÓÝíÇäíÉ Ýí ÇáÚÑÇÞ æÇáÃæÒÇÚíÉ Ýí ÇáÔÇã.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÝí ãæÇÌåÉ åÐå ÇáÝÑÞ ÇáÓäíÉ ÈÑÒÊ ÝÑÞÉ ÇáÌÈÑíÉ æÝÑÞÉ ÇáÞÏÑíÉ¡ Ëã ÝÑÞÉ ÇáÃÔÇÚÑÉ ÇáÓäíÉ ÇáÊí ÍÇæáÊ ÇáÊæÝíÞ Èíä ÇáäÞá æÇáÚÞá¡ æáÍÞÊ ÈåÇ ÝÑÞÉ ÇáãÇÊÑÏíÉ ÇáÊì ÈÑÒÊ Ýí ÈáÇÏ ãÇ æÑÇÁ ÇáäåÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÞÇãÊ ÍßæãÇÊ Ýí ÈáÇÏ ÇáãÔÑÞ ÊÈäøÊ ÇáÝÑÞÉ ÇáÍäÝíÉ Ýì ÇáÝÞÉ æÇáÝÑÞÉ ÇáãÇÊÑÏíÉ Ýí ÇáÇÚÊÞÇÏ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÞÇãÊ ÍßæãÇÊ ÃÎÑì Ýí ÇáÔÇã æãÕÑ ÊÈäÊ ÇáÝÑÞÉ ÇáÔÇÝÚíÉ Ýí ÇáÝÞÉ æÇáÝÑÞÉ ÇáÃÔÚÑíÉ Ýí ÇáÇÚÊÞÇÏ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æÞÇãÊ ÍßæãÇÊ ËÇáËÉ Ýí ÈáÇÏ ÇáãÛÑÈ æÇáÃäÏáÓ¡ ÝÊÈäÊ ÇáÝÑÞÉ ÇáãÇáßíÉ Ýí ÇáÝÞÉ æÇáÃÔÚÑíÉ Ýí ÇáÇÚÊÞÇÏ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 1.5pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æåßÐÇ ÃÓåãÊ ÇáÓíÇÓÉ Ýì ÓíÇÏÉ ÇáÝÑÞ ÇáÓäíÉ æÇäÊÔÇÑåÇ Úáì ÍÓÇÈ ÇáÝÑÞ ÇáÃÎÑì.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æåÐå ÇáÝöÑóÞ ãÌãáÉ åí ÇáÊí ÙáÊ ÊÑÊÚ Ýí æÇÞÚ ÇáãÓáãíä ÍÊì ÈÑæÒ ÝÑÞÉ ÇÈä ÊíãíÉ Ýí ÇáÞÑä ÇáËÇãä ÇáåÌÑí æÇáÊí ÖõÑöÈÊ Ýí ÍíäåÇ Ëã ÚÇÏÊ ááÈÑæÒ ãä ÌÏíÏ Ýí ÅØÇÑ ÇáÝÑÞÉ ÇáæåÇÈíÉ ÇáÊí ÊæáÏ ãäåÇ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÝÑÞ ÇáÓäíÉ ÇáãÚÇÕÑÉ ãËá:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ÝÑÞ ÇáÅÎæÇä¡ æÝÑÞÉ ÃäÕÇÑ ÇáÓäÉ¡ æÝÑÞÉ ÇáÓáÝííä¡ æÝÑÞÉ ÇáÌåÇÏ¡ æÝÑÞÉ ÇáÔÑíÚÉ ÇáãÍãÏíÉ¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÝÑÞÉ Ãåá ÇáÍÏíË ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÝÑÞ ÓäíÉ ÃÎÑì ÎÇÑÌ ÏÇÆÑÉ ÇáæåÇÈíÉ ãËá ÇáÝÑÞ ÇáÕæÝíÉ æÝÑÞÉ ÍÒÈ ÇáÊÍÑíÑ æÝÑÞÉ ÇáÊßÝíÑ æÝÑÞÉ ÇáÞØÈííä æÝÑÞÉ ÇáÌãÚíÉ ÇáÔÑÚíÉ æÝÑÞÉ ÇáÃÒÇåÑÉ Ýí ãÕÑ æÝÑÞÉ ÇáäæÑÓíÉ Ýí ÊÑßíÇ æÇáÌãÇÚÉ ÇáÅÓáÇãíÉ Ýí ÈÇßÓÊÇä æãÕÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æßãÇ ßÇä Ãåá ÇáÓäÉ Ýí ÇáãÇÖí åã ÓÈÈ ÇáÎáÇÝ æÇáÊÚÏÏíÉ¡ ÃÕÈÍæÇ Çáíæã ÃíÖÇð ãä ÃÓÈÇÈ ÇáÝÑÞÉ æÇáÎáÇÝ Ýì æÇÞÚ ÇáãÓáãíä Èá Ãä ÇáÍÇáÉ ÇäÚßÓÊ Úáíåã ÝÃÕÇÈåã ÈÇáÝÑÞÉ æÇáÔÊÇÊ ÈÕæÑÉ áã ÊÍÏË áåã ãä ÞÈá. æáã ÊÍÞÞ áåã ÍÇáÉ ÇáÃãä æÇáÇÓÊÞÑÇÑ æÇáÇäÊÔÇÑ ÇáÊí ÚÇÔæåÇ Ýí ÍãÇíÉ ÇáÍßÇã ÇáæÍÏÉ ÇáãäÔæÏÉ æÇáÊãÇÓß ÇáÝßÑí æÇáÚÞÇÆÏí</span></p>
<div align="right">&nbsp;</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">æããÇ ÓÈÞ íãßä ÇáÞæá Ãä ÇáÓÈÈ ÇáãÈÇÔÑ Ýí ÍÏæË ÇáÝõÑÞÉ æÇáÎáÇÝ Ýí æÇÞÚ ÇáãÓáãíä íßãä Ýì ÇáÇäÍÑÇÝ Úä ÝßÑÉ ÇáÎáÇÝÉ¡ Ðáß ÇáÇäÍÑÇÝ ÇáÐí ÈÏà Úáì íÏ ÝÑÞÉ ÇáÞÈáííä ÇáÊì ÓáãÊ ÇáÃãæÑ áÝÑÞÉ ÇáÃãæííä ÇáÊí ÇÓÊËãÑÊ ÇáÑæÇíÉ áÊÊÓáã ÇáÏÝÉ ãäåÇ ÝÑÞÉ ÇáÚÈÇÓííä æÊÈÑÒ Ýì ÙáåÇ ÝÑÞ Ãåá ÇáÓäÉ ÇáÊí ÇÚÊãÏÊ Úáì ÇáÑæÇíÇÊ ÇáãæÑæËÉ ãä ÇáÚÕÑ ÇáÃãæí æÇáÊí ÈÑÒÊ Ýí ÇáÚÕÑ ÇáÚÈÇÓí áÊÄÓÓ ãÚÊÞÏ ÇäÍÕÇÑ ÇáÎáÇÝÉ Ýí ÇáÍßÇã.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 26.25pt 0pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">äßÊÝì ÈåÐÇ ÇáÞÏÑ æáäÇ áÞÇÁ ÂÎÑ Åä ÔÜÇÁ ÇááÜå æÅä ßÇä Ýì ÇáÚãÑ ÈÞíÉ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt 26.25pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 26.25pt 0pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 26.25pt 0pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 26.25pt 0pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 26.25pt 0pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<div align="right">&nbsp;</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 26.25pt 0pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<div align="right">&nbsp;</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 26.25pt 0pt; direction: rtl; text-indent: 15pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
اجمالي القراءات 20934

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (8)
1   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الخميس ١٩ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43675]

صدقت أستاذنا فهذا تصحيح مفيد

نفهم مما سبق أن ارتباط بعض الفرق بالسياسة أو الحكام كانت بداية شرارة الاختلاف والفرقة ،فالمبدأ السياسي يلتزم بقاعدة فرق تسد وأهل السنة والجماعة كانت تنظر لكل الفرق من عليي فهي كانت ولاتزال هي المحظية لأغلب الحكام .. موافقة لميولهم وأهوائهم تفصَل وتدبر الفتاوى الازمة كي بحافظوا على ملكهم وعروشهم ، أي : "شيلني وأشيلك" لكن ما لفت انتباهي ما كانت تصف به الخوارج من وصف لازال يستخدم حتى الآن في منتدياتها فتطلق عليهم الرافضة فهل هذا من وقت رفضهم التحكيم بين علي ومعاوية ؟ أيضا المعتزلة لم يحظوا بأي قبول عند أهل السنة فنعتوهم بأقبح الألفاظ لكن أعجبتني قصيدة صغيرة لأبي الحسن البصري يبرر فيها عدم ذهابه للجهاد تقول :


لقد زاد الحياة إلي حبا بناتي إنهن من الصغار


أحاذر أن يربن الفقر بعدي وأن يشربن رنقا بعد صاف


وأن يعرين إن كسي الجواري فتنبو العين عن كرم عجاف


ولولا ذاك قد سومت مهري وفي الرحمن للضعفاء كاف

 


2   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الخميس ١٩ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43677]

الأخت العزيزة الأستاذة عائشة حسين

أختنا الكريمة الأستاذة عائشة سلام اللــه عليك


أشكرك من كل قلبى على هذه المداخلة وفعلا صدقت فى كل ما قلتيه وهناك ما هو أكبر من ذلك فبإذن اللــه لنا تكملة فى هذا الموضوع لأهميته بالذات للمسلمين الذين يتبعون غير القرءآن الكريم ولعل وعسى أن يستفيدوا ويعملوا عقولهم بدلا من السير وراء هذا وذاك ويعودوا إلى كلام رب العالمين، وفعلا هذه القصيدة التى ذكرتيها سيادتكم تضرب على الوتر الحساس.


أستاذة عائشة أكرمك اللــه وجزاك كل الخير وتقبلى منى كل تقدير وإحترام.


أخوكم محمد صادق


3   تعليق بواسطة   Brahim إبراهيم Daddi دادي     في   الخميس ١٩ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43679]

أخي الحبيب الأستاذ محمد صادق، تحية من عند الله تعالى عليك،

أخي الحبيب الأستاذ محمد صادق، تحية من عند الله تعالى عليك، وشكرا على ما جادت به قريحتك وخطت أناملك المباركة، وأزيد ملاحظة كانت تراودني منذ بلوغي سن الحلم، حيث قرأت في الصفوف الأولى عن سقيفة بني ساعدة التي كانت بداية تفرقة المسلمين، ( فتعجبت) لأن الذين تفرقوا كانوا ممن اصطحبوا رسول الله عليه السلام، ورغم أنه عليه السلام قد بلّغ لهم ما أنزل إليه من ربه، وأكمل بذلك دين الله تعالى، لكن كثرة الخبيث والمنافقين أبوا إلا أن يفرقوا المسلمين إلى شيَّع ومذاهب ما أنزل الله بها من سلطان، فأصبح كل حزب بما لديهم فرحين.

شكرا لك أخي الحبيب الأستاذ محمد صادق مرة أخرى على هذا المقال الصادق.


4   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الجمعة ٢٠ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43701]

ما أشبه اليوم بالبارحة

كان الحسن البصري يهدف إلى تنشيط العقل بعد طول ثبات ، ما أشبه اليوم بالبارحة !!! هو يعلي من قيمة العقل فكان الاتجاه المعاكس الذي ولد كي يقاوم هذه الاتجاه العقلي ـ أنصار الحديث ـ ضاربا عرض الحائط بالعقل ومعليا من الرواية أو الحديث وكان ذلك بداية فرقة الحنابلة وقدكان انتشارها في بداية الأمر في العراق ، ولكن انشقاق واصل بن عطاء على الحسن البصري حول مسألة الكبيرة ليس فقط لذاتها  لكن ربطها بالحكام وهو ما أثار غضب واصل !! كان يقصد إثارة العقل لا خروج واصل بن عطاء ، لكنه يا سيدي  الواقع المعاش الذي نعاني منه حتى الآن وهو ما يتسم بضيق الأفق واعتزاز كل واحد برأيه وعدم وضع العقل في موقعه المناسب الذي جاء القرآن ليعلي من قيمته ويدعونا إلى ضرورة استخدامه . فما أشبه اليوم بالبارحة


5   تعليق بواسطة   زهير قوطرش     في   السبت ٢١ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43718]

الأخ محمد صادق

أشكرك على مقالتك القيمة ,حيث لخصت لنا تاريخ الاختلاف والخلاف بين فرق المسلميين .لكن في الحقيقة أرى أن ما حصل كان لابد أن يحصل....لإن طبيعة البشر على ما يبدوا هو ميلهم الى تحقيق مصالحهم من خلال استغلال مواقعهم السياسية والقيادية  أو أستعلال الدين لهذه الغاية,وهذا  ماقرأنا عنه في سيرورة التاريخ البشري ,وخاصة تاريخ الديانات السماوية .بانتهاء مهمة الوحي وانتقال النبي أو الرسول الى الرفيق الأعلى ...يبدأ الفهم البشري بالتفاعل مع حركة الحياة المستمرة ,ويبدأ قانون المصلحة الشخصية والفئوية بالعمل ....والنتيجة  طوائف ومذاهب ,وشيع ...الخ.


أعطني مثالً واحداً من التاريخ يخالف هذا القانون.ودائماً أمام هذا الكم من التفرق والتشرذم ,تبرز قوى واعية تحاول بفهمها المستند الى المرجعية العلوية , مع تصديق النص مع حركة الواقع ,الى أعادة الأمور الى وضعها الطبيعي .وهؤلاء هم في الحقيقة دائماً قلة....لكنهم قادرون على التأثير والتغير.


وستبقى الأمور هكذا حتى نهاية  الحياة على هذه الأرض.وبعد ذلك لكل صيحفة أعماله


6   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   السبت ٢١ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43735]

أخى الحبيب الأستاذ إبراهيم دادى

أخى الحبيب الأستاذ إبراهيم دادى سلام اللــه عليك، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة والكلمات الطيبة وفعلا الإختلاف هو من أهم اسباب التأخر والفرقة ولقد إستغلت النفوس الضعيفة المغرضة هذه الفرقة والمشاحنات فقد تدهورت الأمة الإسلامية وتخلفت ولكن لا ألوم اى أحد إلا المسلمين أنفسهم الذين فرطوا فى معتقداتهم وأهملوا رسالة السماء إلى الأرض وإتبعوا ما لا يضرهم ولا ينفعهم.


أخى الحبيب نحن فى جهاد مستمر واللــه المستعان،


لك منى كل تقدير وإحترام


7   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   السبت ٢١ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43736]

الأخ الخبيب الأستاذ أيمن عباس

أخى الحبيب الأستاذ أيمن جزاك  اللــه كل خير على هذه المداخلة وفعلا صدقت أخى العزيز ما أشبه اليوم بالبارحة وأدعو اللــه السميع العليم أن يسدد خطانا ويصلح أحولنا ويهدى كل من يريد الهداية وإتباع الحق السماوى. أخى الحبيب لا نلوم إلا أنفسنا فقد قصرنا وأهملنا وإتبعناغير كلام اللــه فكانت الطامة الكبرى ..الفرقة والإنحلال والبعد عن رسالة السماء.


أشكرك شكرا جزيلا ووفقك اللــه لما يحبه ويرضاه،


تقبل منى الف تحية وكل التقدير


8   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   السبت ٢١ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43737]

أخى العزيز الأستاذ زهير قوطرش

أخى الحبيب زهير أشكرك على هذه المداخلة التى أفاضت بهذه المعلومات المهمة جدا فى نظرى وأشكرك على تفضلك بهذا.


أخى الحبيب اوافقك على كل ما ذهبت إليه، وأود أن اشير إلى نقطة قد ذكرتها وهى


 "ودائماً أمام هذا الكم من التفرق والتشرذم ,تبرز قوى واعية تحاول بفهمها المستند الى المرجعية العلوية , مع تصديق النص مع حركة الواقع ,الى أعادة الأمور الى وضعها الطبيعي .وهؤلاء هم في الحقيقة دائماً قلة....لكنهم قادرون على التأثير والتغير."


هذه هى القلة الذى لابد أن يكون التركيز عليها والبذل الجهد الكافى لإنجاحها وإذا كانت هذه القلة صادقة مع اللــه سبحانه فوعده بالتمكين حق وكما قال العلى القدير:


" وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ .... " ولكن بشرط وهو:


يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ " الروم (55)


هذا هو وعد اللــه ووعد اللــه حق وعلى هذه القلة أن تستمر وتجاهد وأيضا لاننسى تذكرة اللــه لنا " لا تقنطوا من رحمة اللــه " فاللـــه قادر على أن يغير التاريخ ولكن لا بد من أن نُغير أنفسنا أولا.


أخى الحبيب بارك اللــه فيك وتقبل منى كل تقدير وإحترام


أخوك محمد صادق


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-10-30
مقالات منشورة : 446
اجمالي القراءات : 7,186,160
تعليقات له : 702
تعليقات عليه : 1,407
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Canada