وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومـه ليبيّــن لهم 4

عبد الرحمان حواش Ýí 2009-05-07


</em></strong>íæÓÝ 12. íÝÓÑæäå: ÈÜ ÈÇÏÑ&ndash; åíøÃÊõ áß . äÌÏ ÇáãÚäì ÇáÃÕÍ æÇáãÞÕæÏ ÈßÊÇÈ Çááå Ýí ÇáÅäÌáíÒíÜÉ:</span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Heat</span></u></em></strong><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt"> (of animal) </span></em></strong></font><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÈäÝÓ ÇáÌÑÓ ÇááÝÙí æÇáÊí ãä ãÚÇäíåÇ : æÞÊ ÇáÓÝÇÏ- ÇáÛáãÉ &ndash; ÇáäøÒæ &ndash; ÍÑÇÑÉ æåíÌÇä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- ÝÝí Úáã ÇáÌäÓ æÇáÛÑíÒÉ ÇáÌäÓíÉ ÍÇáÉ ÊÚÑÝåÇ ÇáÃäËì-ÚäÏ ÇáÅäÓÇä æÇáÍíæÇä- áÇ ÑÌÚÉ ÝíåÇ¡ Ííä ÊÕá ÑÛÈÊåÇ æÔåæÊåÇ äÍæ ÇáÐßÑ Åáì ÇáÐÑæÉ ÇáÞÕÜÜÜÜæì ÈÜÏáíá : <strong><em>( æÛáøÞÊ ÇáÃÈæÇÈ ... ) </em></strong>áÇ ÃÛáÞÊ ¡ æÈÏáíá : <strong><em>( ... ÞÏ ÔÛÝåÇ ÍÈÇ ...) </em></strong>æÈÏáíá : <strong><em>( ... ÝáãÇ ÑÃíäå ÃßÈÑäå æÞØøÚä ÃíÏíåä ...) .</em></strong> æÇáÃÏåì : <strong><em>( æáÆä áã íÝÚá ãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÁÇãÑå áíÓÌää æáíßæäðÇ ãä ÇáÕÇÛÑíä ) </em></strong>íæÓÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>30-32. áã íÝÚá&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> ÝßÇä ÌÒÇÄå ÇáÓÌä. æíÈíøäåÇ ßÐáß : </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Hot</span></u></em></strong></font><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> : </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÇáåíÇã . <strong><em>( æáÞÏ ÖÑÈäÇ ááäÇÓ Ýí åÐÇ ÇáÞÑÁÇä <u>ãä ßá ãËá</u> áÚáåã íÊÐßÑæä)</em></strong>ÇáÒãÑ 27.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 20pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></em></strong><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> ÇáÅÈÜÜá : </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">Ýí Þæáå ÊÚÇáì :</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> </span><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">( ÃÝáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íäÙÑæä Åáì ÇáÅÈá ßíÝ ÎáÞÊ ) </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÇáÛÇÔíÉ 17.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- áíÓ ÇáÅÈá Ýí ÇáÞÑÁÇä : ÇáÈÚíÑ Ãæ ÇáÌãá Ãæ ãÑÇÏÝåãÇ .ÞÈá Ãä ÃÍÇæá ÈíÇä ãÚäÇåÇ ÈäÇÁ Úáì Þæáå ÊÚÇáì : <strong><em>( æãÇ ÃÑÓäÇ ãä ÑÓæá ÅáÇ ÈáÓÇä Þæãå ) </em></strong>æÞÈá Ðáß ÃæÑÏ ãÇ ÌÇÁ Ýí ßÊÇÈ Çááå Íæá åÐÇ ÇáäøÜÚóã . ÐßÑ Çááå : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- <em><u>ÌãÜÜá</u></em></span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> : </span><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">( ... æáÇ íÏÎáæä ÇáÌäÉ ÍÊì íáÌ ÇáÌãá Ýí Óã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÎíÇØ ...) </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÇáÃÚÑÇÝ40. åäÇ íÌÈ Ãä äÕÍÍ ãÚäÇå Ýí ãÇ ÌÇÁ Ýí ÇáÊÝÇÓíÑ ¡ Ãä ãÚäÇå : ÇáÍÈá ÇáÛáíÙ ÝåÐÇ áÇ íÕÍ ÈäÇÁ Úáì ÇÚÊÈÇÑíä :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- ÇáÃæá : Åä Çááå ÞÇá : <strong><em>( ÍÊì íáÌ ...) </em></strong>æÇáæáæÌ åäÇ íäã Úä ÅÑÇÏÉ &ndash; æáæ ÍíæÇäíÉ &ndash; áæ ßÇä </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÇáãÑÇÏ Èå ÇáÍÈá ¡ áÞÇá Çááå : ÍÊì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íæáÌ ÇáÌãá ... æÇáÍÈá áÇ íáÌ ÈæÍÏå.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- ÇáËÇäí : ÌÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅäÌíá ãÜÊì¡ ( ÊÑÌãÉ ÊÞÑíÈíÉ ) &ndash; ÃíÓÑ ááÌãá Ãä íáÌ Óã ÇáÎíÇØ ¡ ãä ÇáÛäì Ãä íÏÎá Ýí ãáßæÊ ÇáÑÈ&ndash; ÇÓÊÔåÏÊ Èå áÃäå íæÇÝÞ ÇáÞÑÁÇä¡ æããÇ áã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íõÍÑøÝ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÇáÌãÜÜá</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">:</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> åæ ÇáäøÚã Ðæ ÇáÓäãíä ÇáÐí íÚíÔ Ýí ÂÓíÇ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- <em><u>öÌöãÇáÜÜÉ</u></em></span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">: </span><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">( ... ßÃäå ÌãÇáÇÊ ÕÝÑ ) </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÇáãÑÓáÇÊ 33</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">æåí ÃäËì ÇáÌãá.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- ÚÜÈøÑ Çááå ÈÇáÃäËì ÕÝÉ ááÔÑÑ¡ áÃäåÇ ÃÖÎã ãä ÇáÌãá ÎÇÕÉ ÚäÏ ßæäåÇ ÍÇãá .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- <u>ÈÚÜíÜÑ</u></span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">: <strong><em>( ... æäÒÏÇÏ ßíá ÈÚíÑ ...) </em></strong>íæÓÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>65 æ72. æåæ ÇáäÚã Ðæ ÇáÓäã ÇáÝÜÜÜÑÏ ( ãÕÑ- íæÓÝ ) íæÌÏ Ýí ÅÝÑíÞíÇ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- <u>äÇÞÜÜÉ</u></span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">: </span><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">( ... æÁÇÊíäÇ ËãæÏ ÇáäÇÞÉ ãÈÕÑÉ ÝÙáãæÇ ÈåÇ ...) </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÇáÅÓÑÇÁ 59</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">.ÌÇÁ ÐßÑåÇ ãÚ äÈÆ Çááå ÕÇáÍ Úáíå ÇáÓáÇã æÞæã ËãæÏ - ÅÐ ßÇäæÇ íÚÈÏæäåÇ- æåí <strong><u>ÃäËì ÇáÈÚíÑ</u></strong> .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- <em><u>ÚÜÜíÑ</u></em></span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">: <strong><em>(... ÃíÊåÇ ÇáÚíÑ Åäßã áÓÇÑÞæä ...) </em></strong>íæÓÝ 70-82-94- æåæ ÇáÞØíÚ ãä ÇáÈÚÑÇä ááÍãá &ndash; æåí ÇáÞÇÝáÉ . äáÇÍÙ æÃä ÚíÑ ÈäÝÓ ÕíÛÉ ÈÚíÑ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- <em><u>ÅÈÜÜá</u></em></span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> : </span><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÃÝáÇ íäÙÑæä Åáì ÇáÅÈá ßíÝ ÎáÞÊ ) </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÇáÛÇÔíÉ 17 æåí <u>ÝÕíáÉ æÕäÝ</u> ßá åÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáËÏííÇÊ ÇáÖÎãÉ æíÝÓÑå ÃÍÓä ÊÝÓíÑ: </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Bull</span></u></em></strong></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáÅäÌáíÒíÉ æÇáÐí íÔãá ÇáËæÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÝíá &ndash; æÛíÑåÇ&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> æäÒíÏ áåÇ ÇáÈÚíÑ æÇáÌãá &ndash; ßáåÇ ãä ÇáÖÑÚíÇÊ ÇáÌÓíãÉ . &ndash; æãä åÐå ÇááÝÙÉ ÃÔÊÞ ÇÓã ÇáÌÑøÇÝÉ ÇáÊí äÚÑÝåÇ &ndash; </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Bull</span></u></em></strong><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">dozer- <u>Bull</u>dozer</span></em></strong></font><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">-</span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> æÓãíÊ ßÐáß áÃäåÇ ÊäÞÜÖø ßãÇ íÝÚá ÇáËæÑ æÇáÝíá Úáì ãäÇæÆå .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- æíÈÜÜíøäå ßÐáß : </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">B</span></u></em></strong><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">o<u>li</u>de &ndash; <u>B</u>o<u>li</u>d</span></em></strong></font><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> <span lang="AR-DZ">&ndash; </span></span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">æßÐáß ÇáÍíæÇä<strong><em>:</em></strong></span><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">-<u>B</u>uff<u>l</u>e-<u>B</u>uffa<u>l</u>o</font></span></em></strong><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">-</span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÇáÌÇãæÓ &ndash; <strong><em>( ... æáæ ßÇä ãä ÚäÏ ÛíÑ Çááå áæÌÏæÇ Ýíå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇÎÊáÇÝÇ ßËíÑÇ )</em></strong><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> </span></em></strong><strong><em><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÇáÌãÜÜá</span></u></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">: ÇáäøÚÜã Ðæ ÇáÓäãíä ßãÇ ÊÞÏã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÌÏ Ýí ÃáÓäÉ ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã : ÈÇáÅäÌáíÒíÉ :<u> </u></span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Camel</span></u></em></strong><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt"> &ndash; she <u>Camel</u> </span></em></strong></font><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">æÈÇáÝÑäÓíÉ : </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Cameliy</span></u></em></strong><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">- <u>Cameli</u>d&eacute;s</span></em></strong></font><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">æÈÇááÇÊíäíÉ : </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Came</span></u></em></strong><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">lus</span></em></strong></font><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÈÇáÃáãÇäíÉ- æÇáÃÓÈÇäíÉ: </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Camello</span></u></em></strong></font><strong><em><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">.</span></u></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> ßáåÇ ÈäÝÓ ÇáÌÑÓ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span dir="ltr" style="font-size: 20pt"><font face="Times New Roman">*</font></span><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> <strong><em><u><span lang="AR-DZ">ÇáÃÓÈÜÜÇØ</span></u></em></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> : <strong><em>( æÞØÚäÇåã ÇËäÊí ÚÔÑÉ ÃÓÈÇØÜÇ ðÃããÇ ...) </em></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÃÚÑÇÝ 160. äÌÏ ÊÈíÇäå Ýí áÓÇä ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã æåæ:</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">- <strong><em><u>Scepter</u></em></strong></font></span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Sceptre</span></u></em></strong></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãÚäÇå ÞÜáøÏ ÓáØÉ- ÞáøÜÏ ÕæáÌÇäÇ- æåæ ÚÕÇ ÞíÇÏÉ æÒÚÇãÉ¡ ØæíáÉ æÚáì ØÑÝåÇ ÑãÒ ááÞÈíáÉ (ØíÑ¡ Ãæ íÏ ¡ Ãæ ßÑÉ ...) íãÓßå ãä íÊÞÏã ÇáÞæã . æíÝÓÑå ÃíÖÇ : </span><font face="Times New Roman"><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">B&acirc;ton ( <u>B</u>a<u>st</u>on)</span></em></strong></font><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ãÚ ÞáÈ . ÚÕÇ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><span dir="ltr" style="font-size: 20pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></strong><strong><em><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> ÝÑíÜÜÇ</span></u></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> : <strong><em>( ... ÞÇáæÇ íÇ ãÑíã áÞÏ ÌÆÊ ÔíÆÇ ÝÑíÇ ) </em></strong>ãÑíã 27.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">æíÈíä åÐÇ ÇáÊÚÈíÑ : </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Furi</span></u></em></strong><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">eux &ndash; <u>Furi</u>ous</span></em></strong></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> íËíÑ ÛÖÈðÇ æÍäÞðÇ. ÞáÞ æåãø: </span><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Fear</font></span></u></em></strong><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">íõÑÚÈ æíõÝÒÚ : </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">effrayant</span></u></em></strong></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- ÓÎÜØ : </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Fur</span></u></em></strong><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">eur</span></em></strong></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">- ÐÚÜÑ : </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Fray</span></u></em></strong><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">eur</span></em></strong></font><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">.</span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> æßÐÇ ÈÇáÈÑÈÑíÉ : ÎÜÈøà æÃÎÝì </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">FFER</span></u></em></strong></font><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">:</span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> ãÇ íõÎÝì : ÇÓÊÍíÇÁ æÇÍÊÔÇãÇ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span dir="ltr" style="font-size: 20pt"><font face="Times New Roman">*</font></span><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> <strong><em><u><span lang="AR-DZ">ÚÜÈÜÜÏ</span></u></em></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> : <strong><em>( ÞÇá Åäí ÚÈÏ Çááå ...) </em></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ãÑíã 30.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÈíä åÜÜÐÇ ÇááÝÙ : <strong><em><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></em></strong></span><font face="Times New Roman"><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Abide</span></em></strong></font><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÎÖÚ <strong><em>:</em></strong> </span><font face="Times New Roman"><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Ob&eacute;dience &ndash; Obedience-</span></em></strong></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> : ÚÈæÏíÉ ØÇÚÉ æÇãÊËÇá. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></em></strong><font face="Times New Roman"><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Obe&iuml;r &ndash; to Obey-</span></em></strong></font><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> : </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÃØÇÚ æÇãÊËá<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>abdiquer &ndash; abdicate.</font></span></em></strong><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">: </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÊäÇÒá æÊÎáì Úä ÇáÚÑÔ<strong><em><o:p></o:p></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 20pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> <u><span lang="AR-DZ">ÅÏøÇð</span></u></span></em></strong><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>: <strong><em>( áÞÏ ÌÆÊã ÔíÆÇ ÅÏøÇð ) </em></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ãÑíã 89. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">íÈíøäå ãä áÓÇä ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã Þæáåã : </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Hide</span></u></em></strong><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">ux &ndash; <u>Hide</u>ous</span></em></strong></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> ÇáÐí ãÚäÇå : ãÑÚÈ &ndash; ÔäíÚ &ndash; ÈÔíÚ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 20pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> <u><span lang="AR-DZ">ÝÑØÜÜÇ</span></u></span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">: <strong><em>( æáÇ ÊØÚ ãä ÃÛÝáäÇ ÞáÈå Úä ÐßÑäÇ æÇÊÈÚ åæÇå æßÇä ÃãÑå ÝÑØÇ )</em></strong> ÇáßåÝ 28. íÈíøäå : </span><strong><em><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></span></em></strong><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Fort</span></u></em></strong><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">uit- <u>Fort</u>uitous</span></em></strong></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> ÇáÐí ãÚäÇå: ÚÑÖí- ÇÊÝÇÞí- ÊÕÇÏÝí.</span><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt"><o:p></o:p></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font face="Times New Roman"><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 20pt">*</span></em></strong></font><strong><em><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> <u><span lang="AR-DZ">ÚÊíÜÜÞ</span></u></span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">: <strong><em>( ... æáíØæÝæÇ ÈÇáÈíÊ ÇáÚÊíÞ ) </em></strong>ÇáÍÌ 29.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">íÈíøäå : </span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">A</span></u></em></strong><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">n<u>tique</u> &ndash; <u>A</u>n<u>tique</u>-<u>A</u>n<u>tiquit&eacute;</u> &ndash; <u>A</u>n<u>tiquity</u></span></em></strong></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> ÞÏíã &ndash; ÃËÑí.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 20pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> <u><span lang="AR-DZ">æíÜÜá</span></u><span lang="AR-DZ">:</span></span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> <strong><em>( æíá íæãÆÐ ááãßÐÈíä ) </em></strong>ÇáãÑÓáÇÊ- ÞÇáæÇ Åäå æÇÏò Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ìåäã&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">íÈÜÜíøäå ÈäÝÓ ÇáÌÑÓ ÇááÝÙí : </span><strong><em><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></span></em></strong><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Wail</span></u></em></strong></font><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÇáÐí ãÚäÇå : ÇáÕÑÇÎ - ÇáÚæíá &ndash; ÇáÃäíä &ndash; ÇáäÍíÈ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 53.25pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: center; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 53.25pt" align="center"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><em style="mso-ansi-font-style: normal"><span style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span></em></strong><span dir="rtl"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜÜã &ndash;</span></em></strong></span><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt"><o:p></o:p></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 35.25pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">ÇáÑÌÇÁ ÇáÇØáÇÚ Úáì ÇáãáÍÞÇÊ :</span><font face="Times New Roman"><strong><em><u><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">III-</span></u></em></strong><strong><em><span dir="ltr" style="font-size: 16pt"> <u>II</u>- <u>I</u></span></em></strong></font><strong><em><u><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"> </span></u></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">æÚáì ãÇ ÓíÃÊí &ndash; ÈÍæá Çááå &ndash; ÍÊì íÊÈÜíøä áäÇ ÊÍÞíÞ <strong><em>ÚÜÑÈ æÃÚÜÑÇÈ </em></strong>ãä ßÊÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Çááå . ÔßÑðÇ æÚÝæÇð.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left" align="right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span dir="ltr"><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
اجمالي القراءات 20544

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (10)
1   تعليق بواسطة   ميرفت عبدالله     في   الخميس ٠٧ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[38429]

بحوث تبشر بالخير ..!!

هذه البحوث والتي تبشر بالخير لهي أقوى دليل على ثبوت أقدام أهل القرآن في طريق القرآن ، حيث العمل الذي يثمر على نتائج وثمار ، شكرا للأستاذ عبدالرحمن وفي إنتظار الجديد في هذا الموضوع المهم ..


2   تعليق بواسطة   نبيل الجزائري     في   الخميس ٠٧ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[38439]

تنبيه

السلام عليكم أخي


 


أود تنبيهك إلى أن المقالة الأولى من هذه السلسلة غير متفورة أو ميسر الوصول إليها إن توفرت . فأرجو أن تتدارك هذا الأمر .


3   تعليق بواسطة   Awni Ahmad     في   الخميس ٠٧ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[38447]

ألأستاذ عبد الرحمن حواش

جهدك محمود ولكن هناك شئ من التعجل في العرض والاستنتاج!

سأحاول باذن الله مناقشة طروحاتك بشئ من التفصيل عندما تفرغ من عرضها.

ألسلام عليكم


4   تعليق بواسطة   نورا الحسيني     في   الخميس ٠٧ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[38461]

أبحاث تدعونا إلى التفكر .

الأستاذ الفاضل /عبد الرحمن حواش جميل أن تطرق مجالاً جديداً من الأبحاث التي تجعل البعض منا يفكر ويستخدم عقله لكي يواصل معك هذه الأبحاث التي تظهر ما في القرآن من كنوز كثيرة ، فتبارك الله سبحانه وتعالى حيث يقول في محكم آياته{ مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً }الكهف49


5   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   السبت ٠٩ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[38546]


الأستاذة  نورا  الحسيني


شكرا وعفوا -  أعانني  الله  وإياك لما يحبه ويرضاه ،  وزادك نورا  على  نور،  إسما  ومسمّى -  عرضا  وجوهرا-  يا  للسعادة .


6   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   السبت ٠٩ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[38547]


 


الأساذ /  نبيل  الجزائري


أرجو شيئا من توضيح ما  تعنونه .


وشكرا.


7   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   السبت ٠٩ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[38549]


 


الأستاذ  ميرفت عبد الله


شكرًا   جزيلاً  وعفواً.


أسأل العليم القدير أن يعينني  على  التواصل  لنشر العديد ( المئات ) من الكلمات التي حققت  في  الموضوع .


8   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   السبت ٠٩ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[38550]


 


الأستاذ عوني أحمــد .


شكراً  وعفوًا .  لا  تزال هناك مئات من الكلمات التي حققت في الموضوع فستأتي - بحول الله - حسب الوقت والفرص التي  تتاح لي.


9   تعليق بواسطة   نبيل الجزائري     في   الثلاثاء ١٢ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[38725]

شكرا لاتهمامك

العنوان الرئيسي لهذه المقالات هو :وما أرسلنا من رسول  إلا بلسان قومه ليبين لهم ، وتحت هذا العنوان هناك السلسلة  2 - 3 - 4


ولا وجود للمقالة الأولى -1- تحت هذا العنوان بشكل مستقل ، وقد انتبهت إلى أنها واردة ضمن مقالك عن عرب وأعراب .


ولم تعد هناك حاجة لما قلته لك ، وأشكر لك اهتمامك اخي


 


 


10   تعليق بواسطة   يوسف حسان     في   الأحد ١١ - يوليو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[49188]

أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

سلام عليكم اخوتي في الدين ...


تحية طيبة الى كل من علق على هذا البحث واريد ان الفت الانتباه الى الفقرة التي كانت عنوان الباحث


بسم الله الرحمن الرحيم


وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم

سورة ابراهيم اية 4


قد تسألون عن عنوان تعليقي وما علاقته بالموضوع


بسم الله الرحمن الرحيم


أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ


أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ


 


سورة الواقع اية 63-64


ان كل من يؤمن بالله يعرف هذه الحقيقة ان الانسان لا يزرع يحرث فقط ولكن في سورة يوسف قال لهم (( تزرعون ))


بسم الله الرحمن الرحيم


قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون

سورة يوسف اية 47


مع العلم انه نبي هل تعتقدون انه اخطأ في قوله بالتأكيد لا . لكن لكي يفهموا ما يقول لكونهم لا يعلمون حقيقة من يزرع ويظنون انهم هم الزارعون فإن قال لهم تحرثون سيكون لديهم مشكلة بالفهم فكلمهم بما يفهمون


واريد ان اضع حدا لمن يحاول ان يستند على قواع اللغة العربية ويضع قاعدة ثابتة


بسم الله الرحمن الرحيم


قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ


فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ


ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ

 


سورة يوسف اية 33-34-35


نلاحظ كلمة (( اليهن )) وهي للإناث وكلمة (( كيدهن )) وهي كذلك وبداية الاية الاخيرة (( ثم بدا لهم )) لم يقل (( لهن ))


ما اريد قوله ان اللغة العربية هي لغة لحنية لا تعتمدها قاعدة معينة


بسم الله الرحمن الرحيم


 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين              هود (آية:42):


بسم الله الرحمن الرحيم


وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل


المتوكلون


يوسف (آية:67):


لاحظوا كلمة (( بني )) فالاولى كانت بتونوين الظم والثانية كانت بالفتح احداهما بصيغة الجمع والاخرى بالمفرد


فهل المفروض ان يقول يا ابنائي لكي يطابق قواعد سبويه ؟؟؟ وهناك الكثير مثل طير وطائر وقد وربما وكلمات كثيرة


سلام عليكم


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-02-11
مقالات منشورة : 99
اجمالي القراءات : 1,928,828
تعليقات له : 141
تعليقات عليه : 381
بلد الميلاد : الجزائر
بلد الاقامة : الجزائر