الفرق بين العاقر والعقيم :
ما هو الفرق بين العاقر والعقيم

عبد الرحمان حواش Ýí 2009-12-06


e;íä æÃä áÇ ÝÑÞ ÈíäåãÇ æáåãÇ ãÚäì æÇÍÏÇð æÃäåãÇ áÝÙÇä ãÊÑÇÏÝÇä¡ ÚáãÇð æÃäå áÇ ÊæÌÏ¡ Ýí áÓÇä æÇÍÏ æÝí ÌãáÉ ÇáÃáÓäÉ ÇáÊí ÎáÞåÇ Çááå¡ ßáãÉ ÊÝíÏ äÝÓ ÇáãÚäì ãÚ ÞÑíäÊåÇ ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÓãíå :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÊÑÇÏÝÇÊ : </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">synonyme</span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝáÇ ÈÏ ãä ÝÑÞ¡ æáæ ÖÆíáÇ Èíä ÇáßáãÉ ÇáæÇÍÏÉ æÇáÃÎÑì.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>ÇáÚÞíã</u> </b>: æåæ ãä áÇ íáÏ ÃÕáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÎóóóÜáÞÇ¡ð ÑÌáÇ ßÇä Ãæ ÅãÑÃÉ : <b><i>( ... íåÈ áãä íÔÇÁ ... æíÌÚá ãä íÔÇÁ <u>ÚÞíã</u>Ç Åäå Úáíã ÞÏíÑ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÔæÑì 50.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÌÇÁ <b>ÚÞíã : </b>Ýí Çáíæã Ýí Þæáå ÊÚÇáì: <b><i>(... ÍÊì ÊÇÊíåã ÇáÓÇÚÉ ÈÛÊÉ Ãæ íÇÊíåã ÚÐÇÈ íæã ÚÞíã ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÍÌ 55.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> íæã áÇ ÈÚÏå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íæã ÂÎÑ . ßÃäå áÇ íáÏ ÈÚÏå íæãÇð ÁÇÎÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÌÇÁ <b>ÚÞíã </b>: ßÐáß Ýí ÇáÑíÍ ÇáÚÞíã : <b><i>( æÝí ÚÇÏ ÅÐ ÃÑÓáäÇ Úáíåã <u>ÇáÑíÍ ÇáÚÞíã</u> ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÐÇÑíÇÊ 41</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> . </span></i></b><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÚÞíã</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> åäÇ ÇÓã ÝÇÚá ÑíÍ ÊÌÚá ãÇ ÈÚÏåÇ ÚÞíãÇð ÊÚÞã ßá ÔÆ æáÇ íáÏ ÔÆ ÈÚÏå ÅÐ ÌÇÁ ÈÚÏåÇ ÇáÂíÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">42</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <b><i>( ãÇ ÊÐÑ ãä ÔÆ ÃÊÊ Úáíå ÅáÇ <u>ÌÚáÊå ßÇáÑãíã</u> ) .</i></b><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ <b><u>ÇáÚÇÞÑ</u>: </b>ÝÌÇÁ Ýí äÇÞÉ ÕÇáÍ ËãæÏ¡ ÈËáÇË ÕíÛ : <b><u>ÚÇÞÑ</u> </b>æ<b><u>ÚÞÑæåÇ</u></b> ¡ æ <b><u>ÚÞÑ</u></b>. ÇáÃÚÑÇÝ</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"> 77 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">åæÏ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">65</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÔÚÑÇÁ</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"> 157</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÇáÔãÓ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">14</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æÇáÞãÑ</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"> 25.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÌÇÁ Ýí ÇãÑÃÉ ÒßÑíÇÁ Ýí ÇáÂíÇÊ : Âá ÚãÑÇä </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">40-</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æãÑíã </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">5 æ 8 .<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æåæ ÊæÞÝ ÇáÅäÌÇÈ Ãæ ÇäÊåÇÄå . ÇáÅäÌÇÈ ãæÌæÏ ÎóáÞÇð æÃÕáÇ¡ æáßäå ÊæÞÝ ÈÓÈÈ ãÇ . ßäÇÞÉ ËãæÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚÞÑæåÇ áíÚÈÏæåÇ. ÃÝÓÏæÇ ÑÍãåÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Ãæ ÈÕÝÉ ØÈíÚíÉ ÎáÞíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÇãÑÃÉ ÒßÑíÇÁ &ndash; Úáíå ÇáÓáÇã &ndash; æåÜÜÜí : </span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">la m&eacute;nopause</font></span></i><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"> </span></i><i><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></i><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( æÇááÇÆí <u>íÆÓä ãä ÇáãÍíÖ</u> ãä äÓÇÆßã ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáØáÇÞ 4. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÓãÇåä <b><u>ÇáÞæÇÚÏ</u></b> <b><i>( <u>æÇáÞæÇÚÏ</u> ãä ÇáäÓÇÁ ÇáÊí áÇ <u>íÑÌæä äßÇÍ</u>Ç ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáäæÑ 60.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃãÇ ÒæÌåÇ ÒßÑíÇÁ ÈÑÛã ÚãÑå : ÈáÛäí ÇáßÈÑ... ææåä ÇáÚÙã ãäí æÇÔÊÛá ÇáÑÃÓ ÔíÈÇ... æÞÏ ÈáÛÊ ãä ÇáßÈÑ ÚÊíÇ ... áÇ ÊÐÑäí ÝÑÏÇ... ÇáÃäÈíÇÁ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">90</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">. ÌÇÁ Þæáå ÊÚÇáì <b><i>( ... æÃÕáÍäÇ áå ÒæÌå ...) </i></b>ÅÐ &quot;ÇáÝÓÇÏ&quot; ßÇä Ýí ÇáÒæÌÉ &ndash; ÝÞØ &ndash; áÃäåÇ ÂíÓ ãä ÇáãÍíÖ &ndash; <b><u>ÚÇÞÑ</u></b> - </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">m&eacute;nopause</span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æßÇäÊ ÚÞíãÇ Ýí ÔÈÇÈåÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãã ÃäåÇ ÃäÌÈÊ ÈäÇÊÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: center; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="rtl"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÎáÇÕÜÜÉ &ndash;<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÚÞíã </span></u></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">: áÇ íáÏ¡ ÃÕáÇð æÎóáÞÇð ¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÑÌá ßÇä Ãæ ÇãÑÃÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÚÇÞÑ</span></u></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> : ááãÑÃÉ ÝÞØ ¡ æåí ÇáíÇÆÓ ãä ÇáÍíÖ æÇáÊí ÈáÛÊ ÇáÎãÓíäÇÊ ãä ÚãÑåÇ æåí </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">la m&eacute;nopause</span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> . <b><u>ÝÚÇÞÑ</u></b> - ÅÐÇ &ndash; ÎÇÕ ÈÇáãÑÃÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝáÇ äÞæá ÚÇÞÑÉ ¡ ãËá ÍÇÆÖ ¡ æäÇÝÓ ¡ æíÇÆÓ æãÑÖÚ ... æÞÏ ÓãÇåä Çááå <b><u>ÈÇáÞæÇÚÏ</u></b> ð ÇáÊí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><b><u>áÇ íÑÌæä äßÜÜÜÇÍÇð</u></b>. <b><i>( <u>æÇáÞæÇÚ</u>Ï ãä ÇáäÓÇÁ ÇááÊí áÇ íÑÌæä äßÇÍÇ ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáäæÑ 60.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ææÕÝåä ÈÜ <b><i>( æÇááÇÆí <u>íÆÓä ãä ÇáãÍíÖ</u> ...) </i></b></span><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÇáØáÇÞ 4.</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áäÕÍøÍ <i><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></i>- ÅÐðÇ &ndash; <b><u>ãÝÇåãóäÇ</u></b> æ<b><u>ÞæÇãÓäÇ</u></b>.</span></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÌÇÁ <b><u>ÇáÚÞíã</u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÇáÞÑÁÇä &ndash; ßãÇ ÐßÑÊ &ndash; Ýí ÚÏã ÅäÌÇÈ ÇáÑÌá æÇáãÑÃÉ¡ ÎáÞÇð æÊÔÑíÍÇð <b><i>( ... íåÈ áãä íÔÇÁ ÅäÇËÇð ... æíÌÚá ãä íÔÇÁ <u>ÚÞíãÇ </u>Åäå Úáíã ÞÏíÑ ) </i></b></span></span><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÇáÔæÑì 50/49.</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃÈæäÇ <b><u>ÅÈÑÇåíã </u></b>ÓÈÞ Ãä æáÏ <b><u>ÅÓãÇÚíá</u></b> ÚáíåãÇ ÇáÓáÇã ¡ ãä ÒæÌÊå ÇáÃæáì æåæ ÇáæáÏ ÇáÐí ÇÎÊÈÑå Çááå Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÐÈÍå ÝÇãÊËá ÝÝÏÇå Çááå ÈÐÈÍ ÚÙíã ¡ ÅÐ ßÇä ÅÓãÇÚíá æáÏå ÇáÃæá æÇáæÍíÏ ãÚ ßÈÑ Óäå <b><i>( ÇáÍãÏ ááå ÇáÐí æåÈ áí <u>Úáì ÇáßÈÑ ÅÓãÇÚíá </u>...) </i></b></span></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÅÈÑÇåíã 39. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÍãÏ Çááå ÊÚÇáì ÈÚÏ ÏÚÇÆå ÃíÇå <b><i>( ÑÈ åÈ áí ãä ÇáÕÇáÍíä <u>ÝÈÔÑäÇå ÈÛáÇã</u> Íáíã <u>ÝáãÇ ÈáÛ ãÚå ÇáÓÚí</u> ÞÇá íÇ Èäí Åäí ÃÑì Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãäÇã Ãäí ÃÐÈÍß...) </i></b></span><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÇáÕÇÝÇÊ 101/100.</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃãÇ ÒæÌÊå ÇáËÇäíÉ ÝßÇäÊ ÚÞíãÇð æáã ÊáÏ Åáì Ãä ÈáÛÊ Óä ÇáíÃÓ ãä ÇáÍíÖ æÇáæáÇÏÉ ÈÏáíá ÞæáåÇ &ndash; Ííä ÈõÔøÑÊ <b><u>ÈÅÓÍÇÞ</u></b> &ndash;<b><i> (... æÞÇáÊ <u>ÚÌæÒ ÚÞíã</u> ) </i></b></span></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÐÇÑíÇÊ 29. </font></span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÚõÞã</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÓÇÈÞ æ<b><u>íÃÓ</u></b> (ÚÌæÒ) <b><i>( ÞÇáÊ íÇ æíáÊí ÁÇáÏ æÃäÇ ÚÌæÒ ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">åæÏ 72 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áÃäåÇ ÈáÛÊ Óä ÇáíÃÓ ãä ÇáÍíÖ¡ æåæ ÍæÇáí ÇáÎãÓíäÇÊ ¡ æåí ÇáÓä ÇáÊí íäÚÏã ÝíåÇ ÇáÍíÖ æÈÇáÊÈÚ íäÚÏã ÇáÅäÌÇÈ æåÜÜÜÜÜÜæ <b><u>ÇáÚÞÑ</u></b>: ÚäÏãÇ ÊäÊåí ÇáÅÈÇÖÉ </span><span style="font-size: 16px"><strong><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">OVULATION</span></i></strong></span><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">la m&eacute;nopause</span></i><i><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> . </span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÅÐðÇ : </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">st&eacute;rilit&eacute;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>plus m&eacute;nopause</span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãÚÇð. <b><i>( ...ÝÈÔÑäÇåÇ ÈÅÓÍÇÞ æãä æÑÇÁ ÅÓÍÇÞ íÚÞæÈ ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">åæÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>71.</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( ææåÈäÇ áå ÅÓÍÇÞ æíÚÞæÈ <u>äðÇÝáÉ</u>... )</span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"> ÇáÃäÈíÇÁ 72. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">äáÇÍÙ ÇáÊÚÈÜíÑ ÈÜ <b><i>( ... äÇÝáÉ ...) </i></b>ÒíÇÏÉ .<b><i>( ÃÝáÇ <u>íÊÏÈÑæä ÇáÞÑÁÇä</u></i></b> <b><i>æáæ ßÇä ãä ÚäÏ ÛíÑ Çááå áæÌÏæÇ Ýíå ÇÎÊáÇÝÇð ßËíÑÇ ) </i></b></span><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÇáäÓÇÁ 82.</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃãÇ <b><u>ÇáÚÇÞÑ</u></b>: ÝÌÇÁ ÈÇáäÓÈÉ áäÇÞÉ <b><u>ÕÇáÍ </u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>- Úáíå ÇáÓáÇã &ndash; ÇáÊí ÌÚáåÇ Çááå <b><u>ÝÊäÉ</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></b>áÞæãå </span></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font size="5">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ËãæÏ</span></u></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> &ndash; ÅÐ ÃÑÇÏæÇ Ãä íÌÚáæåÇ <b><u>ÚÇÞÑÇð</u></b> ÍÊì íÎÕøÕæåÇ ááÚÈÇÏÉ .<b><i>( ÅäÇ ãÑÓáæÇ ÇáäÇÞÉ<u> ÝÊäÉ</u> áåã ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÞãÑ27. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝÙáãæÇ ÈåÇ ( æÇáÙáã ÔÑß ) <b><i>( ... æÁÇÊíäÇ ËãæÏ ÇáäÇÞÉ ãÈÕÑÉ <u>ÝÙáãæÇ</u> ÈåÇ ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÅÓÑÇÁ 59.</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( ... áÇ ÊÔÑß ÈÇááå Åä <u>ÇáÔÑß áÙáã ÚÙíã</u> ) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">áÞãÜÜÜÇä 13.</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( æ <u>ÃÎÐ ÇáÐíä ÙáãæÇ ÇáÕíÍÉ</u> ÝÃÕÈÍæÇ Ýí ÏíÇÑåã ÌÇËãíä ) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">åæÏ 67- </font></span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ËãæÏ</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÞÜæã <b><u>ÕÇáÍ</u></b> &ndash; Úáíå ÇáÓáÇã &ndash; ÃÑÇÏæÇ Ãä íÚÞÑæåÇ Ýåí áíÓÊ ÚÞíãðÇ æÅäãÇ ÃÑÇÏæÇ Ãä íÌÚáæåÇ áÇ ÊÍÈá ÍÊì íÚÈÏæåÇ¡ æÐáß ÈÃä íÈÞÑæÇ ÑÍãóåÇ æíËÞÈæå ¡ ÈÃä íÏÎáæÇ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃäæËÊåÇ ( ÝÑÌåÇ ) ÔíÆÇð ÍÇÏÇð ÍÊì íÎÑÞæÇ ÑÍãðåÇ. <b><i>( ÝäÇÏæÇ ÕÇÍÈåã ÝÊÚÇØì <u>ÝÚÞÑ</u> ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÞãÑ 29.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æáã íÞÊáæåÇ &ndash; ßãÇ ÐåÈ Åáíå Ìáø ÇáãÝÓÑíä -&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æßÇä ÞÏ äåÇåã Çááå &ndash; áÇ Úä ÞÊáåÇ &ndash; æÅäãÇ ÈÃä <b><u>áÇ íãÓæåÇ ÈÓæÁ</u></b> ËáÇË ãÑÇÊ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÊÇÈå <b><i>( ... æáÇ ÊãÓæåÇ ÈÓæÁ ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃÚÑÇÝ 73- åæÏ 64- æÇáÔÚÑÇÁ 156. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÌÇÁ <b><u>ÇáÚÇÞÑ</u></b> ÈÇáäÓÈÉ áÇãÑÃÉ ÒßÑíÇÁ &ndash; Úáíå ÇáÓáÇã &ndash; Ííä ÏÚÇ ÑÈå : <b><i>(... ÑÈ áÇ ÊÐÑäí <u>ÝÑÏ</u>Çð æÃäÊ ÎíÑ ÇáæÇÑËíä ) </i></b></span></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃäÈíÇÁ 89. </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... ÝåÈ áí ãä áÏäß <u>æáíøÇð íÑËäí</u>... ) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ãÑíã 6-5- </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇÓÊÌÇÈ áå ÑÈå ÝæåÈ áå <b><u>íÍí</u></b> . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÐßÑ Çááå <b><u>ÒßÑíÇÁ</u></b> &ndash; Úáíå ÇáÓáÇã &ndash; æåæ íÔÊßí ÍÇáÉ åÑãå æÔíÎæÎÊå¡ ãÚ íÃÓ ÇãÑÃÊå ËáÇË ãÑÇÊ ßáåÇ ÈÐßÑÚÞÑ ÇãÑÃÊå &quot; ÚÇÞÑ &quot; <b><i>( ... æÞÏ ÈáÛäí <u>ÇáßÈÑ</u></i></b> <b><i><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÇãÑÃÊí <u>ÚÇÞÑ</u> ...) </i></b></span></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÁÇá ÚãÑÇä 40. </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÞÇá ÑÈ Åäí <u>æåä ÇáÚÙã</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãäí <u>æÇÓÊÛá ÇáÑ\Ó</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÔíÈÇð ... æßÇäÊ ÇãÜÑÃÊí <u>ÚÇÞÑðÇ</u> ...)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>( ÞÇá ÑÈ Ãäì íßæä áí ÛáÇã æßÇäÊ ÇãÑÃÊí <u>ÚÇÞÑÇð</u> æÞÏ ÈáÛÊ ãä <u>ÇáßÈÜÜÑ</u> ÚõÊíÇ ) </span></i></b><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ãÑíã 4/5 æ8.</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ëã íÎÈÑäÇ Çááå Ãäå ÃÕáÍ ÒæÌÊå <b><i>( ÃáÇ íÚáã ãä ÎáÞ æåæ ÇááØíÝ ÇáÎÈíÑ) </i></b></span></span><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">Çáãáß 14.</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;&nbsp;</o:p></span><b><i><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áÝÊÜÉ</span></u></i></b><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">:</span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> íÈÏæ Ãä ÒæÌÉ ÒßÑíÇÁ &ndash; Úáíå ÇáÓáÇã &ndash; áã ÊäÌÈ Ýí ÔÈÇÈåÇ æßÇäÊ <b><u>ÚÞíãÇ</u></b>ð ¡ ÝÅãÇ Ãä Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÇÓÊÊÑ ÈÐáß¡ ßãÇ ÃÎÈÑäÇ Úä ÒæÌÉ ÅÈÑÇåíã &ndash; Úáíå ÇáÓáÇã- ÇáËÇäíÉ æÃäåÇ <b><u>ÚÌæÒ</u></b> ( ÁÇíÓ) <b><u>æÚÞíã</u></b> . </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÐÇÑíÇÊ 29 ¡ </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÅãÇ ÃäåÇ ÃäÌÈÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æáßä ÈäÊÜÜÜÜÇ Ãæ ÈäÇÊÇ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash; ÝáÐáß- ØáÈ ãä Çááå ÇáÐøßÑ Ýí Þæáå Ýí ÓæÑÉ ÇáÃäÈíÇÁ <b><i>( ÑÈ áÇ ÊÐÑäí ÝÑÏÇð ...) </i></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÞæáå Ýí ÓæÑÉ ãÑíã </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">5-6- </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( æÅäí <u>ÎÝÊ ÇáãæÇáí </u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ãä æÑÇÆí ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÞæáå : <b><i>( ... ÝåÈ áí ãä áÏäß <u>æáíÇ</u> íÑËäí æíÑË <u>ãä ÁÇá íÚÞæÈ</u>...) </i></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>áÃäå áÇ íÑË ãä ÁÇá íÚÞæÈ ( ÇáäÈæÉ ) <u>ÅáÇø ÇáÐßÑ</u> æßÐÇ ÊÓáÓá æÇÓÊãÑÇÑ ÇáäÓá ÅáÇ ãä <b><u>ÇáÐßÑ</u></b> .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 18pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><b><i><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÎáÇÕÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÎáÇÕÜÜÉ</span></u></i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÅÐÇð ÝÇáÝÑÞ ÔÇÓÚ Èíä <b><u>ÇáÚÞã</u> </b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æ <b><u>ÇáÚÞÑ</u></b>: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÚÞã</span></u></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> : ÚÏã ÇáÅäÌÇÈ æÇáæáÇÏÉ </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">st&eacute;rilit&eacute; </span></i><i><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">. </span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÑÌáÇ ßÇä Ãæ ÇãÑÃÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÚÞÑ</span></u></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> : ÇáãÑÃÉ ÝÞØ : æåæ ÇäÊåÇÁ Óä ÇáæáÇÏÉ : ( ÇäÚÏÇã ÇáÍíÖ æÇÍÈÇÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅÈÇÖÉ </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">OVULATION</span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">) íÃÓ ãä ÇáÍíÖ æãä ÇáÅäÌÇÈ ÊÈÚÇ ( Ýí ÍæÇáí ÇáÓä ÇáÎãÓíä ) </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">m&eacute;nopause</span></i><i><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">.</span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÚÈÑÊ Úäå ÒæÌÉ ÅÈÑÇåíã &ndash; Úáíå ÇáÓáÇã &ndash; ÈÜ ÚÌæÒ... ÊÃÏøÈÇð ãÚ Çááå.</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 27pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃãÇ ÇáÚÌÒ æÇáÞÕæÑ ÇáÌäÓí. ÝÞÏ ÚÈøÑ Úäå <b><u>ÅÓãÇÚíá</u></b> &ndash; Úáíå ÇáÓáÇã &ndash; ÇÍÊÔÇãÇ æÊÃÏÈÇð ãÚ Çááå </span></span><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">( <i>impuissance- impotent)</i></font></span><i><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÜ </font></span></i><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... ÈáÛäí ÇáßÈÑ ...)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>( Åäí æåä ÇáÚÙã ãäí æÇÔÊÛá ÇáÑÃÓ ÔíÈÇð ... æÞÏ ÈáÛÊ ãä ÇáßÈÑ ÚÊíÇ ...) .</span></i></b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; mso-outline-level: 1"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜÜã</span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 197704

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (10)
1   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الثلاثاء ٠٨ - ديسمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[44021]

عاقر وعقيم

السلام عليكم بارك الله فيك هذا بحث قيم ، نشكرك على هذا التدبر المفيد وفعلا أنا كنت أفهم أن الكلمتين  تدلان على نفس الشيء تقريبا ، وهذا هو فائدة التدبر  فجزاك الله خيرا


2   تعليق بواسطة   أحمد فراج     في   الخميس ١٠ - ديسمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[44073]

اضافة لابد منها

احسنت اخونا الكريم ولى اضافة توضيحية لتتحقق الفائدة للجميع


1-العقم يشمل الرجال والنساء وهو عدم القدرة تماما على انتاج الحيوان المنوى والبويضة                                                                  وهو عيب خلقى لايمكن اصلاحه وتمتنع القدرة على الانجاب تماما فى كلا النوعين ولذلك نسبه الله لنفسه ولذلك وصف بها الله نوع من انواع الريح وهو ذا السرعات العالية جدا والتى تدمر كل شئ ولايمكن ان تنتج خيرا ابدا....


 


2-اما العاقر فهو عيب يوصف به ذكرا كان او انثى لديه عيب مؤقت لايمكن الانجاب معه ويعامل على انه مرض يمكن علاجه واصلاحه مثال قلة الحيوانات المنوية فى الرجل او عدم حيويتها ونشاطها او وجود انسداد او اى عيب يعوق التقاء البويضة مع الحيوان المنوى او ضعف فى التبويض وكل هذا يمكن اصلاحه وعليه فانقطاع الحيضة عند المرأة يعتبر عقما وليس عقرا ولايمكن اصلاحه ولذلك جاءت الاية مع أمرأة زكريا عليه السلام(وأمرأتى عاقر ...................فأصلحنا له زوجه)


 


3- عدم القدرة على المعاشرة الجنسية لأى سبب كان عدم القدرة الصحية او الخلافات الزوجية او فى عدة الطلاق يطلق خلالها على الزوج بعلا وعلى الزوجة أمرأة وكذلك فى حالة الاختلاف العقائدى لدى الزوجين مثال أمراة نوح ولوط وأمرأة فرعون...وشكرأ


3   تعليق بواسطة   طارق سلايمة     في   الجمعة ١١ - ديسمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[44087]

شكراً للأخ الفاضل كاتب المقال ...

فأنا كنت أظن قبل ذلك بأن كلمة  " عاقر "  جاءت من كلمة  " عقر " أي عقر يعقر فهو أو هي عاقر ، أي أن زوجة زكريا كانت مشاكسة له وتعمل على إيذاءه والتهرب منه  ، فأصلح حالها الله وعادت زوجة مطيعة لزوجها ، فألف شكر


4   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الأربعاء ٢٣ - ديسمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[44353]

الأستــاذ أحمد فراج

- شكرا جزيلا على تعليقكم وإليكم بعض التعديل.

-2 عفواً ومعذرة. العقر: كما بينت معناه – ومن كتاب الله – الذي علّم اللسان لآدم، هو الذي بيّن لنا معناه في كتابه الذي هو ( تبياناً لكل شئ) فلا نُشَوّه !

- العاقر: هو اليأس من المحيض لا غير. ولا يمكن أن يشمل الرجل- أبداً- ولا أن يكونا سيان فيه !

- لنعد إلى ذكر الله ونتبع موقع لفظ عاقر وموضعها، نجد أنه له سبحانه وتعالى متجانساً مع المرأة –فقط-وفي ثلاثة مواضع وفي نفس المرأة : ( وامرأتي عاقر) 40 آل عمران و5و8 مريم . وهو اليأس من المحيض ( واللائي يئسن من المحيض ) الطلاق 4.

و ( القواعد من النساء...) النور 60. كما بيّنه الله بلسان كتابه المبين.

- أما بالنسبة لزكرياء – عليه السلام – فقال عنه أنه : ( وقال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا...) وقال: ( ... وقد بلغت من الكبر عتيا ) وقال : ( ... وقد بلغني الكبر ...) ولم يقل عنه ولا في إحدى الآيات الثلاثة أنه عاقر. مع أن : وهن العظم ، واشتغال الرأس شيبا، والكبر مما يسبب عدم الإنجاب - كما أشرتم إليه – فلنتدبّـر !

- ( إمرأتي عاقر) جاء ثلاث مرات – كما تعلمون – عن لسان زكرياء – عليه السلام – فإن كان المعنى ما ذهبتهم إليه ، فمَن أنبأ زكرياء أن امرأته هي العاقر- أو العقيم ! كما تقولون ! وليس هو العاقر ! أو العقيم ! فكيف علِم ذلك !?

- فال ذلك : امرأتي عاقر لأنها لا تحيض بعدُ ! وعجوز- ( بالنسبة للمرأة – فقط -)، كما قالت امرأة إبراهيم ( عجوز ) و ( عقيم ) يأس ، وعقم سابق . ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) . قال ذلك لأن العرف، والمشاهد في بيئته وحوله يقرران ذلك .


الخلاصة: إن العاقر – كما قال الله : عاقر ولم يقل عاقرة – لأنه خاص بالمرأة ! مثل حائض ونافس ومرضع ... وهو انقطاع الحيض في- الخمسينات من عمرها ولا يمكن أن يطلق على غيرها ولا على غير هذا المعنى الصريح .

- أما أن نستعمل هذا التعبير في غير المرأة ، وفي هذا المعنى ، فمخالف تماما لما علّم ءادم ! ( وعلم ءادم الأسماء كلها ...) ولما علمنا في كتابه وفي ءايات بينات ومبينات . فإذا استعملناها فيجب وجوبًا أن نقول : عاقر بالتجاوز... أو عاقر مجازا ... أو عاقر بالتعميم .

- أما قولكم وأن انقطاع الحيض عند المرأة يعتبر عقما وليس عقراً ! فهذا شئ غريب وعجيب ! لأنه مخالف لكتاب الله ( ... ويجعل من يشاء عقيما ) من أول بلوغه أو بلوغها ومخالف حتى لتبيينكم لمعنى العقم الذي جئتم به في أول ردكم !

- أما قولكم: " أو اختلاف عقائدي ! بالنسبة لامرأة نوح وامرأة لوط فليس معنى الخيانة، " في القرءان : اختلاف عقائدي فتدبروا هذا التعبير في مواضع أخرى من كتاب الله.

- أما قولكم : أن بعلا : يطلق على الزوج في عدة الطلاق ، ويطلق على الزوجة امرأة في عدة الطلاق كذلك ، فهذا المفهوم خاطئ ، - من كتاب الله – فأعيدوا تتبع هذين التعبيرين في كتاب الله ! وعفواً ومعذرة.

                                                  - والله أعلـــم –


5   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الأربعاء ٢٣ - ديسمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[44354]

- الأستاذ طارق سلايمــة

 


- شكراً جزيلا على تدخلكم وتعليقكم . أيدنا الله لحسن فهم كتابه وجعلنا من ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) ءامين.


 


 


6   تعليق بواسطة   طارق سلايمة     في   الخميس ١٨ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45836]

شكراً مرة أخرى ....

مما لا شك فيه أستاذنا الفاضل أن هناك إختلاف بين تعاملنا مع  " اللغة العربية الفصحى" وتعاملنا مع لسان القرآن العربي المبين ، ففي القرآن لا يوجد فرق في لفظ " الصفات " بين الذكر والأنثى وكلها تاتي بصيغة واحدة ، فقد جاء على لسان مريم " ولم أك بغيا " ولم يقال "ولم أكن بغية  " وهكذا كلمة عاقر تطلق على الذكر والأنثى بنفس اللفظ في القرآن وليس هناك " عاقرة " أبداً في اللسان القرآني بعكس اللغة العربية الفصحى التي تفرق بين الذكر والأنثى في ذلك ، وهذا هو رأيي قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ وشكراً


7   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الخميس ٠٨ - أبريل - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[47018]

الأستــاذ طارق سلايمــة –                                         - الأستــاذ طارق سلايمــة –


- سلام ، تحية مباركة طيبة.

- أستاذي الفاضل:

- يجب أن لا يكون فرق هناك بين لسان الكتاب المبين وبين لساننا إذا كنا نتحدث أو نبحث في قول الله، وقوله هو القول الفصل وما هو بالهزل !

- فرق فارق بين العقم والعقر في القرءان كما بينت ذلك بإسهاب. أما اللغة فلا يمكن أبداً أن تخالف ماصدق الكلمة القرءانية.

- الرجاء منكم أستاذي أن تعيدوا قراءة ما بينته في ذلك ،من كتاب الله ثم من الحالة الخاصة للمرأةوهي العقر الذي هو اليأس من الإنجاب من المبيض . يقـول الله –حـقا- ( وامرأتي عاقر ) هكذا دليلا قاطعا على أنه شئ خاص بالمرأة – كالمرأة الحائض ...... والمرأة النافس والمرأة الراضع، لأن هذه صفات خاصة للمرأة وحدها ولا يشاركها الرجل فيها .

- حتى البغي الذي ذكرتم كحجة يبدو وأنه خاص بالمرأة –وحدها- ولذلك جاء مذكّرا.

- جاء ثلاث مرات في كتاب الله كله في شأن المرأة : ءايات مريم- ( ... ولم أكن بغيا)

( ... وما كانت أمك بغيا ...) 20/28 مريم .وكذلك في قوله: ( ... فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء...) ولم يذكر هذه الصفة بالنسبة للرجل- بل في ءاية مريم 28 عبّر الله عن البغي، بالسوء ولم يعبر له بالبغي ( ... ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا) نلاحظ وصف الذكر بـ : ( امرأ سوء ...) ووصف الأنثى بـ: ( بغيّاً ) وكان يمكن أن يقول : " وما كان أبوك بغيا " فهناك –حتماً- يقول بعد ذلك " وما كانت أمك بغية ".

 


8   تعليق بواسطة   Abdul salam     في   الخميس ٢٦ - سبتمبر - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[73092]

الذي  فهمته من كلامكم ان العقم للرجل والمرأة متفق عليه ولكن لي راي آخر وهو ان العقر شي ء كان موجود وزال مثل عقر الناقة اي ان الناقة كانت موجودة فعقروها  وهذا ما يحدث في الاجهاض


وان زوجة سيدنا ابراهيم حالتها تختلف عن حالة زوجة سيدنا زكريا الاولى عقيم والثانية زوجة زكريا عاقر اي لا يستقر في بطنها جنين


يحدث معها اجهاض بعد الحمل وهذا المرض معروف (MISCARRIAGE) والحمد لله عالجت اكثر من حالة للاجهاض بالقرآن الكريم


منها ما امتدت حتى عشرة سنوات ولكن الله رزقها بابنة حتى ان الاطباء استغربوا وكانوا يترقبون الجنين بعملية وخاب تقديرهم ايضا


وقبلها سيدة انجبت بعد 4 سنوات المهم انا بحثت في الفرق بين كلمة عاقر وعقيم فالعقيم للذكر والانثى والعاقر للأنثى فقط وهي التي لايثبت في بطنها


جنين . والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
9   تعليق بواسطة   خالد مصطفى     في   السبت ٢٦ - مايو - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[88724]

ام اسماعيل عليهما السلام هي الزوجة الثانية لابراهيم عليه السلام


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اجمعينمقال جميل جدا بارك الله فيك وارضاك اخي الكاتب فقط تصحيح طفيف: ذكرت سهوا وجل من لايخطيء ان اسماعيل من الزوجة الاولى لابراهيم عليه السلام! اعتقد كنت تقصد الثانية. أبونا إبراهيم سبق أن ولد إسماعيل عليهما السلام ، من زوجته الأولى وهو الولد الذي اختبره الله في  ذبحه فامتثل ففداه الله بذبح عظيم ، إذ كان إسماعيل ولده الأول والوحيد مع كبر سنه ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل ...) إبراهيم 39. حمد الله تعالى بعد دعائه أياه ( رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في  المنام أني أذبحك...) الصافات 101/100.10   تعليق بواسطة   خالد مصطفى     في   السبت ٢٦ - مايو - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[88725]

المترادفات : Tandom and not synonyme


ملاحظة بسيطة عند النظر فى الترجمة الانجليزية لكلمة  ترادف : الأشمل ان نقول Tandom وليس synonyme أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-02-11
مقالات منشورة : 99
اجمالي القراءات : 1,983,968
تعليقات له : 141
تعليقات عليه : 381
بلد الميلاد : الجزائر
بلد الاقامة : الجزائر