وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها

خالد العبدلله Ýí 2009-10-01


cute;Ú æ ÇáÌÈÇá ÇáÑæÇÓí æ ãÇ íÎÑÌ ãä ÈÇØä ÇáÇÑÖ ãä ãÚÇÏä ßÇáÐåÈ æ ÇáÈÊÑæá æ ÇáÍÏíÏ æ ÇáÝÍã ááØÇÞå , åÐå ÇáäÚã ÐßÑåÇ Çááå ÚÒ æ Ìá Ýí ÂíÇÊ ßËíÑå :<o:p></o:p></span></p>
المزيد مثل هذا المقال :

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-LB; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-LB; mso-ansi-font-size: 12.0pt">1- </span><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-LB">ÎáÞ æ ÃäÒá æ ÓÎÑ ÑÒÞÇ áßã æ ßá ãÇ ÓÜÃáÊãæå :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-LB">( Çááå ÇáÐí ÎáÞ ÇáÓãæÇÊ æ ÇáÃÑÖ æ ÃäÒá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÇáÓãÇÁ ãÇÁ ÝÇÎÑÌ Èå ãä ÇáËãÑÇÊ ÑÒÞÇ áßã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ ÓÎÑ áßã ÇáÝáß áÊÌÑí Ýí ÇáÈÍÑ ÈÃãÑå æ ÓÎÑ áßã ÇáÃäåÇÑ(32) æ ÓÎÑ áßã ÇáÔãÓ æ ÇáÞãÑ ÏÇÆÈíä æ ÓÎÑ áßã Çááíá æ ÇáäåÇÑ (33) æ ÂÊÇßã ãä ßá ãÇ ÓÃáÊãæå æ Çä ÊÚÏæÇ äÚãÉ Çááå áÇ ÊÍÕæåÇ Çä ÇáÇäÓÇä áÙáæã ßÝÇÑ ) ÇÈÑÇåíã 34 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-LB; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-LB; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB; mso-ansi-font-size: 12.0pt">2-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÑãäÇ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Èäí ÂÏã <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æ ÑÒÞäÇåã <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æ ÝÖáäÇåã :</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>( æ áÞÏ ßÑãäÇ Èäí ÂÏã æ ÍãáäÇå Ýí ÇáÈÑ æ ÇáÈÍÑ æ ÑÒÞäÇåã ãä ÇáØíÈÇÊ æ ÝÙáäÇåã Úáì ßËíÑ ããä ÎáÞäÇ ÊÝÖíáÇ ) ÇáÇÓÑÇÁ 70<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-LB; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; tab-stops: 279.0pt"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">3- ÌÚá ÇáÃÑÖ ÐáæáÇ :</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; tab-stops: 279.0pt"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>( åæ&nbsp; ÇáÐí ÌÚá áßã ÇáÃÑÖ ÐáæáÇ ÝÇãÔæÇ Ýí ãäÇßÈåÇ æßáæÇ ãä ÑÒÞå æ Çáíå ÇáäÔæÑ ) Çáãáß 15<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; tab-stops: 279.0pt"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">4-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÂáÇ Úáì Çááå ÑÒÞåÇ ÚåÏÇ Úáì äÝÓå Ìá æ ÚáÇ : </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-LB"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>( æ ãÇ ãä ÏÇÈÉ Ýí ÇáÇÑÖ ÇáÇ Úáì Çááå ÑÒÞåÇ æ íÚáã ãÓÊÞÑåÇ æ ãÓÊæÏÚåÇ ßá Ýí ßÊÇÈ ãÈíä ) åæÏ 6 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-LB"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">áãÇ åÐÇ ÇáÊßÑíã æ ÇáÊÓÜÎíÑ æ ÇáÑÒÞ æ åÐå ÇáäÚã ÇáÊí áÇ ÊÍÕì ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">ÍíäãÇ ÎáÞ Çááå ÚÒ æ Ìá ÃÏã Úáíå ÇáÓáÇã Ýí ÇáÌäÉ æÚÏå ÞÇÆáÇ ( Çä áß ÃáÇ ÊÌæÚ ÝíåÇ æ áÇ ÊÚÑì (118)( æ Çäß áÇ ÊÙãà ÝíåÇ æ áÇ ÊÖÍì ) Øå119<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ ÍÐÑå ãä ÝÊäÉ ÇÈáíÓ æÞæãå ( ÝÞáäÇ íÇ ÂÏã Çä åÐÇ ÚÏæ áß æ áÒæÌß ÝáÇ íÎÑÌäßãÇ ãä ÇáÌäå ÝÊÔÞì ) Øå117 , áßä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇÈáíÓ æÓæÓ áÃÏã æÒæÌå ÝÃÎÑÌåãÇ Çááå ÚÒ æ Ìá ãä ÇáÌäå , æ ÃÎÐ Úáíå ÚåÏÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ ÐÑíÊå ãä ÈÚÏå ÃáÇ íÔÑßæÇ ÈÇááå ÃÍÏÇ ÝíÜÊÈÚæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇæÇãÑÇááå æ íÌÜÊäÜÈæä äæÇåíå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÍÐÑÇ ãä ÝÊäå ÇáÔíØÇä æÞæãå, Ýåæ ÇáÚÏæ ÝÃÍÒÑæå , ÃãÇ ãä Âãä æÇÊÞì ÝÇä ÇáÌäÉ åí ÇáãÃæì æ ÞÏ ÝÇÒ ÝæÒÇ ÚÙíãÇ . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">åÐÇ ÇáÊßÑíã æ ÇáÊÓÜÎíÑ æ ÇáÑÒÞ æ åÐå ÇáäÚã ÇáÊí áÇ ÊÍÕì Úáì ÇáÇÑÖ Ýåíå ãÄæäÉ æ ÞæÉ ÏÇÝÚÉ áÈäí ÂÏã ááäÌÇÊ ãä ãßÇÆÏ ÇáÔíØÇä æ ÝÊäå æ ÑÍãÉ ãä Çááå ÚÒ æ Ìá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ áßí áÇ äÞÚ Ýí ÔÈÇß ÇáÔíØÇä ßãÇ æÞÚ ÃÈæäÇ ÃÏã Úáíå ÇáÓáÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÞÈá .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">æáßä Çááå ÚÒ æ Ìá ÝÖá ÈÚÖ ÇáäÇÓ Úáì ÈÚÖ Ýí ÇáÑÒÞ ÝåäÜÇáÜß ÇáÃÛäíÇÁ ßãÜÇ åäÇáÜß ÇáÝÜÞÜÑÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>( æ Çááå ÝÖá ÈÚÖßã Úáì ÈÚÖ Ýí ÇáÑÒÞ ÝãÇ ÇáÐíä ÝÖáæÇ ÈÑÇÏí ÑÒÞåã Úáì ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäåã Ýåã Ýíå ÓæÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÝÜÈÜäÜÚÜãÉ Çááå íÌÍÏæä ) ÇáäÍá 71 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">ßãÇ áßá ÏæáÉ ãÕÇÏÑ æ ãÕÇÑÝ ÃãæÇá ( ÇáÇíÑÇÏÇÊ æ ÇáäÝÞÇÊ ) ÍíäãÇ ÊÒíÏ ÇáÇíÑÇÏÇÊ Úä ÇáäÝÞÇÊ ÊÕÈÍ ÇáÏæáå æ ÔÚÈåÇ Ýí Þæå æ ÚÒå , Çä ÇÚÊãÏæÇ Úáì ÃÑßÇä ÇáÇÓáÇã æ ÔÑíÚÉ Çááå ãäåÇÌÇ æÓáæßÇ ÝÝí ÚåÏ ÏæáÉ ÑÓæá Çááå Úáíå ÇáÕáÇÉ æ ÇáÓáÇã ßÇäÊ ãÕÇÏÑ ÇáÃãæÇá (ÇáÇíÑÇÏÇÊ) ãä :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">1- ÇáÒßÇÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>( ÇáÖÑÇÆÈ ÍÏíËÇ ) <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">2- ÇáÕÏÞÇÊ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">3-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÛÇäã Ýí ÇáÍÑÈ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">4- ÇÓÊÛáÇá ÎíÑÇÊ ÇáÇÑÖ ( ÍÏíËÇ ) .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ßÇäÊ ÊÕÑÝ ÌãíÚ åÐå ÇáÇãæÇá Úáì ÇáÝÞÑÇÁ æ ÇáãÍÊÇÌíä æ ÇáÌäÏ æ ÇáÊÌåíÒ ááÏÝÇÚ Úä ÇáÐÇÊ æåí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>(ÇáäÝÞÇÊ)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>.ÃãÇ ÑÓæá Çááå Úáíå ÇáÕáÇÉ æ ÇáÓáÇã Ýáã íÇÎÐ ãä ÃãæÇá ÇáÏæáÉ ÔíÆÇ ÇáÇ ãÇ íÓÏ ÑãÞ ÇáÚíÔ ÝÚÇÔ ãÚíÔÉ ÇáßÝÇÝ Ýí ÎÔæäÉ æ ÒåÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÇ Çä ÇíÑÇÏÇÊ ÇáÏæáÉ æ äÝÞÇÊåÇ ãäæØå ÈÇãÑæÑ ÚÏå </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-LB">:</span><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0.25in 0pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">1-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÍÇßã ( ÇáÓáØå)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0.25in 0pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">2 - ÚÇãå ÇáÔÚÈ </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-LB"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0.25in 0pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">3- ãÏì Ýåãåã áÔÑÚ Çááå æßíÝíÊå </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-LB"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0.25in 0pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">4- æãÏì ÇáÊÒÇãåã æ ÊØÈíÞåã ÃæÇãÑ Çááå ÚÒ æ Ìá .</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-LB"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0.25in 0pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">Ýãä ÇáÊÒã ãä ÇáÍßÇã æÇáÔÚÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈãäåÌ Çááå ÚÒ æ Ìá ÝÐáß ÇáÝæÒ ÇáÚÙíã Ýí ÇáÏäíÇ æ ÇáÂÎÑÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">----- ÇíÑÇÏÇÊ ÇáÏæáå : ÎÇØÈ Çááå ÚÒ æ Ìá ÑÓæáå ÇáßÑíã (ÎÐ ãä ÃãæÇáåã ÕÏÞÉ ÊØåÑåã æ ÊÒßíåã ÈåÇ æ Õá Úáíåã Çä ÕáÇÊß Óßä áåã )ÇáÊæÈå 103 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æ ÞÇá Ýí ÓæÑÉ ÇáãÚÑÇÌ ( æÇáÐíä Ýí ÃãæÇáåã ÍÞ ãÚáæã ááÓÇÆá æ ÇáãÍÑæã ) 24 æ 25 .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æ ÞÇá ÃíÖÇ ÚÒ ãä ÞÇÆá ( æ áíäÕÑä Çááå ãä íäÕÑå Çä Çááå áÞæí ÚÒíÒ ÇáÐíä Çä ãßäÇåã Ýí ÇáÇÑÖ ÃÞÇãæÇ ÇáÕáÇÉ æ ÂÊæÇ ÇáÒßÇÉ ) ÇáÍÌ 40 æ 45 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">----- äÝÞÇÊ ÇáÏæáÉ : ÊÕÑÝ Úáì ÇáÝÞÑÇÁ æ ÔÄæä ÇáÍßã ÎÏãÉ ááÔÚÈ ÊØÈíÞÇ áÔÑÚ Çááå ÚÒ æ Ìá.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">( ÇäãÇ ÇáÕÏÞÇÊ ááÝÞÑÇÁ æ ÇáãÓÇßíä æ ÇáÚÇãáíä ÚáíåÇ æ ÇáãÃáÝå ÞáæÈåã æ Ýí ÇáÑÞÇÈ æ ÇáÛÇÑãíä æ Ýí ÓÈíá Çááå æ ÇÈä ÇáÓÈíá ÝÑíÖÉ ãä Çááå æ Çááå Úáíã Íßíã ) ÇáÊæÈÉ 60<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-LB"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">áÐáÜß ÝÑÖ Çááå ÚÒ æ Ìá ( ÇáÒßÇÉ ) æ åí ÇáÑßä ÇáËÇáË ãä ÃÑßÇä ÇáÇÓÜáÇã , ÇáÊí ÊÞÑÈ Çáì Çááå ÒáÝÜÇ , áÞæáå ÊÚÇáì ( æáíäÕÑ Çááå ãä íäÕÑå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Çä Çááå áÞæí ÚÒíÒ ÇáÐíä Çä ãßäÇåã Ýí ÇáÇÑÖ ÃÞÇãæÇ ÇáÕáÇÉ æ ÂÇÊæÇ ÇáÒßÇÉ ) ÇáÍÌ 40 æ41 .</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'; mso-bidi-language: AR-LB"><o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="background: #f8fcff; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 9.0pt">æ ÊÞæã ÚÞíÏÉ ÇáÇÞÊÕÇÏ ÇáÅÓáÇãí Úáì ãÈÏÃíä:</span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: #f8fcff; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 9.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáãÇá ãÇá Çááå æäÍä ãÓÊÎáÝæä Ýíå</span><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 9.0pt">: æÈÐáß ÝäÍä ãÓÄæáæä Úä åÐÇ ÇáãÇá ¡ ßÓÈÇð æÅäÝÇÞÇð¡ ÃãÇã Çááå Ýí ÇáÂÎÑÉ¡ æÃãÇã ÇáäÇÓ Ýí ÇáÏäíÇ. ÝáÇ íÌæÒ Ãä äßÊÓÈ ÇáãÇá ãä ãÚÕíÉ Ãæ ääÝÞå Ýí ÍÑÇã¡ æáÇ ÝíãÇ íÖÑ ÇáäÇÓ.</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-LB; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="background: #f8fcff; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 9.0pt">æ Ãåã ÎÕÇÆÕ ÇáÇÞÊÕÇÏ ÇáÅÓáÇãí íãßä ÊÕäíÝåÇ ßãÇ íáí:</span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: #f8fcff; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 9.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">1 - ãæÇÑÏ ÇáÏæáÉ:</span><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 9.0pt"> áÇ íäÝÑÏ åÐÇ ÇáäÙÇã Úä ÛíÑå Ýí åÐÇ ÇáÈÇÈ ÅáÇ Ýí æÌæÏ ÇáÒßÇÉ ßãæÑÏ íäÝÑÏ Èå ÇáÇÞÊÕÇÏ ÇáÅÓáÇãí. æåí ÃÔÈå ÔíÁ ÈÇáÖÑÇÆÈ¡ áßäåÇ ÖÑÇÆÈ Úáì ÇáãÏÎÑÇÊ¡ áÊÔÌÚ Úáì ÇáÅäÝÇÞ ÈÏáÇ ãä ÇáßäÒ. ããÇ íÏÝÚ ÚÌáÉ ÇáÇÞÊÕÇÏ æÇáÅäÊÇÌ ááÏæÑÇä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: #f8fcff; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 9.0pt">2 - <span style="mso-ansi-font-weight: bold">ÇáãáßíÉ ÇáÎÇÕÉ:</span> íÍãí ÇáäÙÇã ÇáÅÓáÇãí ÇáãáßíÉ ÇáÎÇÕÉ.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3- Ç<span style="mso-ansi-font-weight: bold">áãáßíÉ ÇáÚÇãÉ:</span> ÊÙá ÇáãÑÇÝÞ ÇáãåãÉ áÍíÇÉ ÇáäÇÓ Ýí ãáßíÉ ÇáÏæáÉ Ãæ ÊÍÊ ÅÔÑÇÝåÇ æÓíØÑÊåÇ ãä ÃÌá ÊæÝíÑ ÇáÍÇÌÇÊ ÇáÃÓÇÓíÉ áÍíÇÉ ÇáäÇÓ æãÕÇáÍ ÇáãÌÊãÚ. æåæ íÎÇáÝ Ýí Ðáß ÇáäÙÇã ÇáÑÃÓãÇáí ÇáÐí íÈíÍ Êãáß ßá ÔíÁ æÃí ÔíÁ.Çæ ÇáäÙÇã ÇáÔíæÚí ÇáÐí ÊÓíØÑ ÇáÏæáÉ Úáì ßá ÔíÁ æÊãäÚ ÇáãáßíÉ ÇáÎÇÕÉ æ ÃËÈÊÊ ÊÌÑÈÉ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÓæÝíÇÊí ááÇÔÊÑÇßíÉ ÝÔáåÇ ÇáÐÑíÚ .</span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: #f8fcff; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 9.0pt">4 - <span style="mso-ansi-font-weight: bold">äÙÇã ÇáãæÇÑíË Ýí ÇáÅÓáÇã¡</span> íÚãá äÙÇã ÇáãæÇÑíË Úáì ÊÝÊíÊ ÇáËÑæÇÊ æÚÏã ÊßÏÓåÇ. ÍíË ÊÞÓã ÇáËÑæÇÊ ÈæÝÇÉ ÕÇÍÈåÇ Úáì æÑËÊå ÍÓÈ ÇáÃäÕÈÉ ÇáãÐßæÑÉ Ýí ÇáÔÑíÚÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: #f8fcff; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 9.0pt">5 - <span style="mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÕÏÞÇÊ æÇáÃæÞÇÝ:</span> æÊÚÏ ÇáÕÏÞÇÊ æÇáÃæÞÇÝ ãä ÎÕÇÆÕ ÇáÇÞÊÕÇÏ ÇáÅÓáÇãí ÇáÊí ÊÚãá Úáì ÊÍÞíÞ ÇáÊßÇÝá ÇáÇÌÊãÇÚí¡ æÊÛØíÉ ÍÇÌÇÊ ÇáÝÞÑÇÁ Ýí Ùá åÐÇ ÇáäÙÇã .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: #f8fcff; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 9.0pt">6 - ÊÍÑíã ÇáÑÈÇ æ åæ ÇÓÊÛáÇá ÍÇÌÉ æ ÚæÒ ÇáÝÞíÑ .<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: #f8fcff; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 9.0pt">7 - </span><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÊÍÑíã ÇáÇÊÌÇÑ Ýí ÇáãÍÑãÇÊ ßÇáãÓßÑÇÊ æ ÇáãÎÏÑÇÊ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: #f8fcff; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ãÍÇÑÈÉ ÇáÙáã Ýí ÇáÇÓáÇã:</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="background: #f8fcff; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 9.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÙáã</span><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 9.0pt"> åæ æÖÚ ÇáÔíÁ Ýí ÛíÑ ãÍáå ÈÇÊÝÇÞ ÃÆãÉ ÇááÛÉ. æÞÏ ÍÑãå Çááå Úáì äÝÓå æÍÑãå Úáì ÇáäÇÓ æ ÇáÍßÇã Ãæáì áåã ÈÐáß æ Ùáã ÇáÅäÓÇä áäÝÓå ÈÇÊÈÇÚå ÇáÔåæÇÊ æÅåãÇá ÇáæÇÌÈÇÊ¡ æÊáæíË äÝÓå ÈÂËÇÑ ÃäæÇÚ ÇáÐäæÈ æÇáÌÑÇÆã æ ÇáÓíÆÇÊ ¡ ãä ãÚÇÕí ááå æÑÓæáå. ÞÇá Ìá ÔÃäå: ( æóãóÇ Ùóáóãóåõãõ Çááøåõ æóáÜßöä ßóÇäõæÇú ÃóäÝõÓóåõãú íóÙúáöãõæäó) (ÇáäÍá:33).<o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="background: #f8fcff; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 12.0pt">æ Ùáã ÇáÅäÓÇä ( ÍßÇã æ ãÍßæãíä ) áÛíÑå ãä ÚÈÇÏ Çááå æãÎáæÞÇÊå¡ æÐáß ÈÃßá ÃãæÇá ÇáäÇÓ ÈÇáÈÇØá¡ æÙáãåã ÈÇáÖÑÈ æÇáÔÊã æÇáÊÚÏí æÇáÇÓÊØÇáÉ Úáì ÇáÖÚÝÇÁ¡ æÇáÙáã íÞÚ ÛÇáÈÇð ÈÇáÖÚíÝ ÇáÐí áÇ íÞÏÑ Úáì ÇáÇäÊÕÇÑ æ ÇáÊÍßã Ýí ÑÞÇÈ ÇáÚÈÇÏ æ Ýí ÇáÈáÇÏ æ<span style="mso-ansi-font-weight: bold">ÛÕÈ ÇáÃÑÖ æãäÚ ÃÌÑ ÇáÃÌíÑ</span></span><span lang="AR" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR">.<o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><strong><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-weight: bold"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ßãÇ áÏæáÉ ÇáÎáÇÝÉ ÎÕÇÆÕ:ãäåÇ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ãä ÇáÎáíÝÉ ãä ÃßÝà ÑÌÇá ÇáÃãÉ æÃÞÏÑåã Úáí ÞíÇÏÊåÇ, æÃä ÇáÔæÑì ßÇäÊ ãÑÚíÉ, ÝáÇ ÇÓÊÈÏÇÏ æáÇ ÇÓÊÚáÇÁ, , æÃä íÏ ÇáÎáíÝÉ Ýí ÇáãÇá ÇáÚÇã ßÇäÊ ãÛáæáÉ, ÝáÇ íÓÊØíÚ ÊæÓÚÇ æáÇ ÇÓÊÛáÇáÇ ÃÈÏÇ, æíãßä ÇáÞæá : Ãä ÇáÏæáÉ Ýí ÕÏÑ ÇáÅÓáÇã ßÇäÊ ÇáæÌå ÇáÌãíá ááÑÓÇáÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ... Ëã ÈÏà ( ÇáÊÍæá ) äÔà Úä ØÈíÚÉ ÇáÚÑÈ ÃäÝÓåã , ÝÇáÚÑÈ ÊÔíÚ Ýíåã ÇáÚÕÈíÉ ÇáÞÈáíÉ , æáåã ÇÚÊÏÇÏ ãäßÑ ÈÇáÃäÓÇÈ æÇáÃÍÓÇÈ, æÞÏ ÞãÚ ÇáÅÓáÇã åÐÉ ÇáÌÇåáíÇÊ Ýí ÓíÑÊåã , ÈíÏ Ãä ÛÑÇÆÒ ÇáÇäÓÇä æ ÔåæÇÊå áã ÊáÈË Ãä ÇäÊÕÑÊ æÝÑÖÊ äÝÓåÇ Úáí ÔÚÈÉ ÇáÍßã Ýí ÇáÅÓáÇã ! Ëã ÝÑÖÊ äÝÓåÇ Úáí ÔÚÈ ÃÎÑì ÇÌÊãÇÚíÉ æÇÞÊÕÇÏíÉ æÎáÞíÉ.</span></strong><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-weight: bold"><br />
Ý<strong><span style="font-weight: normal; font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold">Èäí ÃãíÉ Ëã Èäí ÇáÚÈÇÓ ÝÑÖæÇ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>äÓÈåã &quot;ÇáÚÑíÞ&quot; æåã íÝÑÖæä ÃäÝÓåã ÍßÇãÇ Úáí ÇáÃãÉ, æíÓæÛæä æÌæÏåã æÍÏåã Ýí ãäÇÕÈ ÇáÞíÇÏÉ, ÈÃäåã ÇÞÏÑ ãä ÛíÑåã Úáí ÎÏãÉ ÇáÅÓáÇã æäÔÑ ÏÚæÊå.</span></strong><br />
<br />
<strong><span style="font-weight: normal; font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold">äÑì Ãä ÇáÎáíÝÉ Ýí Êáß ÇáÚÕæÑ ÇáÃãæíÉ æÇáÚÈÇÓíÉ ãËáÇ áã íßä ÃÞÏÑ ÇáäÇÓ Úáí ÇáÞíÇÏÉ , Ãí Ãä ÇáßÝÇÁÉ ÇÓÊÈÚÏÊ Ýí ÇáÊÑÔíÍ ááãäÕÈ. Ëã æåäÊ Ãæ ãÇÊÊ ÇáÔæÑì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇäÝÑÏ ÈÇáÊÕÑÝ ÚÞá æÇÍÏ íÏíÑ ßá ÔíìÁ, æÇäØáÞÊ ÇáÃíÏí Ýí ÇáãÇá ÇáÚÇã ÊÛÑÝ ãäå Ïæä ÍÓíÈ æáÇ ÑÞíÈ, æÐåÈÊ ÞäÇØíÑ ãäå ááÎÏÇãíä æÇáãÏÇÍíä æÇáÔÍ Ãæ ÇáÍÑãÇä ááãÎÇáÝíä æÇáãÚÇÑÖíä, æÇáÑÃí ÇáäÒíå áÇ íÊãÇÓß Ýí åÐÇ ÇáÌæ ÇáäßÏ. æáÐáß ßÇä ÇáÍÞ ãÑÇ, æÑÈãÇ ßáÝ ÇáÍíÇÉ äÝÓåÇ , æÇÖØÑÈ ÇáÚãá ÈÇáÅÓáÇã Ýí ÇáÏÇÎá æÇáÎÇÑÌ Úáí ÓæÇÁ , Èá áã ÊæÌÏ ÃÌåÒÉ ÑÓãíÉ ãÊÎÕÕÉ Ýí ÇáÏÚæÉ, ÝÝÍÔ ÇáÌåá ÈÇáÅÓáÇã, æÍÓÈ ÇáÃÌÇäÈ Ãä ÇáÅÓáÇã Ïíä ÞÊÇá æÍÓÈ.æÇáÃÛÑÈ Ãä ÊÑÇÏÝ ÇáÝÓÇÏ äÖÍ Úáí ÇáãíÏÇä ÇáÚáãí äÝÓå, ÝÑÃíÊ ÚáãÇÁ Ïíä íÓÊÎÝæä ÈÇáÔæÑì , æáÇ íÓãÍæä áåÇ Ãä ÊÚÊÑÖ ÇáÍÇßã ÅÐÇ ÇÑÊÃì ÑÃíÇ..æíÊÍÏËæä Ýí ÌÑÃÉ Ãä ÇáÔæÑí ÛíÑ ãáÒãÉ</span></strong></span><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">.<o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">ÝÓÇÏ ÇáÍÇßã :<o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">ÈíäãÇ íÐßÑ áäÇ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ãäåÇÌ ÇáÍÇßã ÇáãÓÊÈÏ ÇáÐí íÚÊÈÑ äÝÓå åæ ÇáÏæáå æåæ ßá ÔíìÁ äÃÎÐ Þæá ÝÑÚæä ãËÇáÇ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>( æ äÇÏì ÝÑÚæä Ýí Þæãå ÞÇá íÇ Þæã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáíÓ áí ãáß ãÕÑæ åÐå ÇáÇäåÇÑ ÊÌÑí ãä ÊÍÊí ÃÝáÇ ÊÈÕÑæä ) ÇáÒÎÑÝ 51<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÐáß Þæáå ÊÚÇáì ( æ áÇ ÊÄÊæÇ ÇáÓÝåÇÁ ÇãæÇáßã ÇáÊí ÌÚá Çááå áßã ÞíÇãÇ æ ÇÑÒÞæåã ÝíåÇ æ ÇßÓæåã æ ÞæáæÇ áåã ÞæáÇ ãÚÑæÝÇ ) ÇáäÓÇÁ 5 .<o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÝÓÇÏ ÇÑßÇä ÇáÏæáÉ ãä Íæá ÇáÍÇßã : <o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">ÝÓÇÏ ÇáÍÇßã íÊÈÚå ÝÓÇÏ ÃÛäíÇÁ ÇáãÌÊãÚ ÇáÇ ãÇ ÑÍã Çááå ( æ ÇÐÇ ÃÑÏäÇ Ãä äåáß ÞÑíÉ ÃãÑäÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÊÑÝÈåÇ ÝÝÓÞæÇ ÝíåÇ ÝÍÞ ÇáÞæá ÚáíåÇ ÝÏãÑäÇåÇ ÊÏãíÑÇ ) ÇáÇÓÑÇÁ 16 <o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">ÝÓÇÏ ÇáÍÇßã íÊÈÚå ÝÓÇÏ ÇáÑÚíÉ ãä ÇáÔÚÈ ÍíË<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÚÈÏæä ÇáÍÇßã ßãÇ íÚÈÏæä ááå ( æ íÚÈÏæä ãä Ïæä Çááå ãÇ áÇ íãáß áåã ÑÒÞÇ ãä ÇáÓãÇæÇÊ æ ÇáÃÑÖ ÔíÆÇ æ áÇ íÓÊØíÚæä ) ÇáäÍá 73<o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">íÃßáæä ÃãæÇáåã Èíäåã ÈÇáÈÇØá ( æ áÇ ÊÃßáæÇ ÃãæÇáßã Èíäßã ÈÇáÈÇØá æ ÊÏáæÇ ÈåÇ Çáì ÇáÍßÇã áÊÃßáæÇ ÝÑíÞÇ ãä ÃãæÇá ÇáäÇÓ ÈÇáÇËã æ ÃäÊã ÊÚáãæä ) ÇáÈÞÑÉ 188 <o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">ÇäÊÔÇÑ ÇáÝÓÇÏ Ýí ÇáÈÑ æ ÇáÈÍÑ ( ÙåÑ ÇáÝÓÇÏ Ýí ÇáÈÑ æ ÇáÈÍÑ ÈãÇ ßÓÈÊ ÇíÏí ÇáäÇÓ áíÐíÞåã ÈÚÖ ÇáÐí ÚãáæÇ áÚáåã íÑÌÚæä ) ÇáÑæã 41 <o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">ÇäÊÔÇÑ Ùáã ÇáäÇÓ ÈÚÙåã áÈÚÖ æÇáÞæí íÃßá ÇáÖÚíÝ ( ÇäãÇ ÇáÓÈíá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì ÇáÐíä íÙáãæä ÇáäÇÓ æ íÈÛæä Ýí ÇáÃÑÖ ÈÛíÑ ÇáÍÞ ÃæáÆß áåã ÚÐÇÈ Ãáíã ) ÇáÔæÑì 42<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">åÐÇ ÇáäåÌ Ýí ÇáÍßã æ ÇáããÇÑÓÉ ãä ÞÈá ÇáÍßÇã æ ÇáÔÚÈ ÃÏì æ íÄÏí Çáì Ãíä ¿<o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>íÄÏí Çáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ØÈÞÜÊíä Ýí ÇáãÌÊãÚ .<o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>--</span><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">ØÈÞÉ ÇáÍÇßã æ ÃÑßÇä Íßãå æ ÃÛäíÇÁ ÇáãÌÊãÚ æ åã ÃÞáíå áÇ íÒíÏ ÚÏÏåã Úä 5% íÊÍßãæä Ýí ÇáÈáÇÏ æ ÇáÚÈÇÏ æíÓíØÑæä Úáì ãÞæãÇÊ ÇáÇÞÊÕÇÏ æáÇ íÎÖÚæä ááÞÇäæä æ Çä æÌÏ Ýåæ áãÕáÍÊåã æ íÞíÏæä ÇáÍÑíÇÊ æ íãäÚæä ÇáãæÓÇÁáÇÊ æáÇ íÑÇÚæä ÇáÚÏá æ áÇ ÊÃÎÐåã Ýí Ïíä Çááå ÑÍãÉ æáÇ ÐãÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; margin-right: 10.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>--</span><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">ØÈÞå ÚÇãÉ ÇáÔÚÈ æ åí ÊãËá ÃßËÑíÉ ÇáãæÇØäíä ÍíÊ ÊÕá äÓÈÊåã Çáì 95% ãä ÇáÔÚÈ æ íÊÕÝæä ÈÇáÂÊí:<o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="text-justify: kashida; direction: rtl; margin-right: 10.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>1- Ìåá ÍíË<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÎíã Úáì ÇáÑÄæÓ æ íÚÔÚÔ Ýí ÇáäÝæÓ ÍíË ÊÕá äÓÈÉ ÇáÇãíÉ Çáì 25% Ýí ÇáãÌÊãÚ , æÝí ÈÚÖåÇ ÊÕá ÇáäÓÈÉ Çáì ÃßËÑ ãä 50% .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right"><span lang="AR" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR; mso-ansi-font-size: 12.0pt">2 <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>&ndash; ÇáÝÞÑ : Ýí ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÏæá ÇáÝÞíÑÉ ÊÚÊÈÑ ÇáÍßæãÇÊ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÌÒÁÇ ãä ãÔßáÉ ÇáÝÞÑ æáíÓ ÌÒÁÇ ãä ÇáÍá áãÊØáÈÇÊ ÇáÊäãíÉ ãÚ äãæ ãØÑÏ Ýí ÍÌã ÇáÏíä ÇáÚÇã ÇáÐí ÓÈÈå ÇáÑÆíÓ ãÕÇÑíÝ Ãåá ÇáÍßã ÃäÝÓåã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ ÇäÎÝÇÖ ÃÓÚÇÑ ÇáãæÇÏ ÇáÎÇã ÇáãÕÏÑÉ æ åí ÇåÏÇÑ æ äåÈ áãÓÊÞÈá ÇáÃÌíÇá ÇáÞÇÏãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>. ÝÊÏåæÑ ãÚÏá Çáäãæ ÇáÇÞÊÕÇÏí ßËíÑÇð Ýí ãÚÙã ÇáÏæá ÇáÝÞíÑÉ¡ æÛíÇÈ ÇáÞíÇÓ Çáßãí áãÓÊæì æÔÏÉ æÚãÞ ÇáÝÞÑ áÛíÇÈ äÙã ÇáãÚáæãÇÊ æãÇ ÊÞÊÑä Èå ãä ãÓæÍ ãíÏÇäíÉ Úáí ÃÓÓ ÚáãíÉ , ÚÇãá ÈÇáÛ ÇáÃåãíÉ¡ Ýí ÝÔá ÓíÇÓÇÊ ãßÇÝÍÉ ÇáÝÞÑæ ÞÏ íßæä ÇáÝÞÑ æ ÇáÌåá ÛÇíÉ ááÍßÇã áÇäåÇ ãä ÇáÑßÇÆÒ ÇáÃÓÇÓíÉ Ýí Íßãåã , ÍíË ÃÍÏ ÇáÍßÇã ÇáãíÇãíä íÝÊÎÑ (ßá ÇáÝÎÑ) ÈÃä äÕÝ ãÌáÓ ÇáÔÚÈ áÏíå ãä ÇáÚãÇá æÇáÝáÇÍíä (ØÈÚÇ ÇáÐíä áÇíÌíÏæä ÇáÞÑÇÁÉ æáÇ ÇáßÊÇÈÉ æ áÇ ÇáãÚÑÝÉ ¡ äÇåíß Úä ÇáÌÑÃÉ ÃæÇáãÓÇÁáÉ ) . æ</span><span lang="AR-LB" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"> ÇáÊÎáÝ ÇáÇÞÊÕÇÏí æ ÞáÉ ÇáÇäÊÇÌ æ ÇáÈØÇáÉ ÇáÙÇåÑÉ æ ÇáãÞäÚÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍíË íÕá ãÚÏá ÏÎá ÇáÝÑÏ Ýí ÇáÏæá ÇáÝÞíÑÉ æ( ÇáÛäíÉ ÈÇáãÕÇÏÑ ÇáÇæáíÉ ãäåÇ ) Çáì ÈÖÚÉ ÏæáÇÑÇÊ , ÝÇáääÙÑ Çáì ÇáÌÏæá ÇáÊÇáí :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right"><span lang="AR-LB" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÏæáÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÚÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÚÏÏ ÇáÓßÇä/ äÓãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÏÎá ÇáÝÑÏ ÇáÓäæí $<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ãÕÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2007 <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>81 713 517 </span><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>5400 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; tab-stops: right 415.3pt"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÈÍÑíä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>2005</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB">688 345</span><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span>20500</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; tab-stops: right 415.3pt"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÓæíÓÑí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>7399100 ÚÇã 2003<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB">30366</span><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB"> ÚÇã 2005</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; tab-stops: right 415.3pt"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></span><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB">ÇÓÈÇäíÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>45116894 ÚÇã 2007<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>23911 ÚÇã 2005 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; tab-stops: right 415.3pt"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÇáíÇÈÇä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB">127 214 499<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-LB"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÚÇã 2003<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>38340 ÚÇã 2006<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="text-justify: kashida; direction: rtl; margin-right: 10.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">3 &ndash; ÇáÊÎáÝ ÇáÇÞÊÕÇÏí íÄÏí Çáì ÇáÊÎáÝ ÇáÇÌÊãÇÚí æÇáÊÎáÝ ÇáÕÍí ÍíË äÓÈå ÇáÝÑÏ ãä ÇáÑÚÇíÉ ÇáÕÍíÉ ÊßÇÏ Êßæä ÕÝÑÇ ßÐáß ÇáÔÄæä ÇáÊÚáíãíÉ æ åäÇ íÒíÏ ÇáãÌÊãÚ ÝÞÑÇ Úáì ÝÞÑ æíÏÎá Ýí ÏÇÆÑÉ ãÝÑÛÉ , ããÇ íÌÈÑ ÇáäÇÓ Çáì ÇáÎäæÚ æ ÇáÇÓÊßÇäÉ æ ãÑÇÖÇÊ ÍßÇãåã ÇáÇ Ãä ÇáÍßÇã áÇ íÑÊÏæä Úä ØÛíÇäåã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ áÇ íÎÇÝæä Çááå æ áÇ áæãÉ áÇÆã æ áÇ ÕÍÇÝåã ÇáÓæÏÇÁ Ýí ÇáÍíÇÉ ÇáÏäíÇ æ ÇáÊÇÑíÎ æ ÇáÇÎÑÉ æ Ðáß ããÇ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÓæÓ ÇáÔíØÇä áåã ÈÍË ÃÕÈÍæÇ íÚÊÞÏæä Ãäåã åã ÇáÃÓíÇÏ æ ÇáäÇÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚÈíÏÇ áåã ÝÒÑåã Ýí ØÛíÇäåã íÚãåæä ( Çááå íÓÊåÒìÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èåã æ íãÏåã Ýí ØÛíÇäåã íÚãåæä )ÇáÈÞÑå 15<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; margin-right: 10.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-LB"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; margin-right: 10.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">ããÇ íÄÏí Çáì ÇáËæÑÇÊ æ ÇáÇäÞáÇÈÇÊ æ ÇáÞáÇÞá æ ÊÏÎá ÇáÈáÇÏ Ýí ÝæÖì ÚÇÑãÉ Êåáß ÇáäÓá æ ÇáÍÑË æ ÇáÇÞÊÕÇÏ ÝÊßæä æÈÇáÇ Úáì ÇáÔÚÈ ÃæáÇ æ ÃÎíÑÇ áÇääÇ Çáì ÇáÃä áã äÑì ËÇÆÑÇ ÞÏ ÃÞÇã ÃãÑ Çááå ÚÒ æ Ìá Èá åí ÕÑÇÚÇÊ Úáì ÇáÍßã áíÓ ÇáÇ æ ÇáÊÇÑíÎ íÐßÑ áäÇ ÃãËáÉ ÚÏÉ ãËáÇ , ËæÑÉ ÇáÚÈÇÓíæä Úáì ÇáÃãæíä ,ßã ßáÝÊ ãä ÞÊáì æ ãÇá æ ÎÑÇÈ ÇáÏíÇÑ , ßÐáß ÇáËæÑÉ ÇáÈáÔÝíÉ (1917) Ýí ÑæÓíÇ ÍíË ÞÊá ÇÓÊÇáíä ÇßËÑ ãä 10 ãáíæä ãæÇØä áíËÈÊ Íßãå æ íÝÑÖ ÑÃíå .<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; margin-right: 10.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">ãä åäÇ íÌÈ ÇáÑÌæÚ ÌãíÚÇ ( ÍßÇãÇ æ ÔÚæÈÇ )<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>Çáì Çááå ÚÒ æ Ìá æ áÇ ääÓì ÚÏæ ÇáÈÔÑíÉ ÌãÚÇÁ ÇÈáíÓ áÚäå Çááå , Âãáíä ÈÞæá Çááå ÚÒ æ Ìá ( ßäÊã ÎíÑ ÇãÉ ÇÎÑÌÊ ááäÇÓ ÊÃãÑæä ÈÇáãÚÑæÝ æ Êäåæä Úä ÇáãäßÑæ ÊÄãäæä ÈÇááå æ áæ Ããä Ãåá ÇáßÊÇÈ áßÇä ÎíÑÇ áåã ãäåã ÇáãÄãäæä æ ÃßËÑåã ÇáÝÇÓÞæä )Çá ÚãÑÇä 110<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; margin-right: 10.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">æ Çááå ãä æÑÇÁ ÇáÞÕÏ <o:p></o:p></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; margin-right: 10.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-LB" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-LB">ÎÇáÏ...ÇáÚÈÏ ááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
اجمالي القراءات 30610

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   السبت ١٠ - أكتوبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42851]

الفقر والجهل والمرض

الأساذ خالد العبد لله مقال جسد آلام الشعوب العربية وما تعانيه من فقر وجهل ومرض بسبب عدم العدل والمساواة والاستبداد الذي يسيطر على معظم شعوبها بحيث تقلصت الطبقة الوسطى في المجتمعات  ولم تعد لها وجود هذه الطبقة التي كانت تجسد نعظم الشعب أصبحت الشعوب مقسومة إلى قسمين  حكام وحاشية  يملكون ويتحكمون   طبقة محكومة لا تملك ولا تحكم بالطبع بل تعيش على الفتات إن وجد أصلا  وبغياب الطبقة الوسطى يجب أن يدق ناقوس الخطر في مجتع ومن يدقه  هذا الدور يقوم به المثقفون لكن أين هم سؤال يصيب القلب بالحزن ، وفعلا الحل هو رجوعنا لكتاب الله والتفافنا حوله نلتمس منه الهداية وحده مستنيرين بفترة تطبيق الرسول الكريم لهذه المبادئ وإقامته لأول دولة مدنية .  


2   تعليق بواسطة   عيسي السيد     في   السبت ٢٤ - أكتوبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43200]

ظن خطأ

يظن بعض الناس من المسلمين أن آدم عليه الصلاة والسلام قد أفسد علينا حياتنا ولو أنه قد أطاع أمر ربه لكنا الآن في الجنة ننعم ونهنأ برغد العيش بدون شقاء أو لغوب، والحقيقة أن هذا بعيداً جداً عن روح القرآن الكريم وفهم معانيه علي نحو صحيح لأن الله قد خلق لنا الأرض ابتداء وخلق لنا ما فيها جميعاً قبل اختباره لآدم عليه الصلاة والسلام، إذ أن هبوط آدم من الجنة كان تحصيلاً حاصلاً لا بد أن يحدث حتي يتعلم هو وذريته من بعده هذا الدرس الإلهي الذي يذكرهم دائماً بفتنة إبليس وعدم الوقوع في مغبة إتباعه هو ومن والاه.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-09-29
مقالات منشورة : 11
اجمالي القراءات : 144,038
تعليقات له : 1
تعليقات عليه : 14
بلد الميلاد : Lebanon
بلد الاقامة : Lebanon