فتاوى معاصرة:
الأرض ساكنة والشمس تدور

عبدالله جلغوم Ýí 2009-09-26


cute;äì Þæáå ÊÚÇáì (æÊÑì ÇáúÌöÈóÇáó ÊóÍúÓóÈõåóÇ ÌóÇãöÏóÉð æóåöíó ÊóãõÑøõ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ãóÑøó ÇáÓøóÍóÇÈö ÕõäúÚó Çááøóåö ÇáøóÐöí ÃóÊúÞóäó ßõáøó ÔóíúÁò) æåá íÓÊÏá ÈåÐå</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÇáÂíÉ Úáì ÕÍÉ ÇáÞæá ÈÏæÑÇä ÇáÃÑÖ¿</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> <br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÝÃÌÇÈ ÑÍãå Çááå ÊÚÇáì</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'">... </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">æÃãÇ ÇáÇÓÊÏáÇá ÈåÇ Úáì ÕÍÉ ÏæÑÇä ÇáÃÑÖ ÝáíÓ ßÐáß åÐÇ ÇáÇÓÊÏáÇá ÛíÑ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÕÍíÍ ...æãÓÃáÉ ÏæÑÇä ÇáÃÑÖ æÚÏã ÏæÑÇäåÇ ÇáÎæÖ ÝíåÇ Ýí ÇáæÇÞÚ ãä ÝÖæá ÇáÚáã áÃäåÇ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">áíÓÊ ãÓÃáÉ íÊÚíä Úáì ÇáÚÈÇÏ ÇáÚáã ÈåÇ æíÊæÞÝ ÕÍÉ ÅíãÇäåã Úáì Ðáß æáæ ßÇäÊ åßÐÇ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">áßÇä ÈíÇäåÇ Ýí ÇáÞÑÂä æÇáÓäÉ ÈíÇäÇð ÙÇåÑÇð áÇ ÎÝÇÁ Ýíå æÍíË Åä ÇáÃãÑ åßÐÇ ÝÅäå</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">áÇ íäÈÛí Ãä íÊÚÈ ÇáÅäÓÇä äÝÓå Ýí ÇáÎæÖ ÈÐáß</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: #cc0033; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">æáßä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: #cc0033; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: #cc0033; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÇáÔÃä ßá ÇáÔÃä ÝíãÇ íÐßÑ ãä Ãä ÇáÃÑÖ ÊÏæÑ æÃä ÇáÔãÓ ËÇÈÊÉ æÃä ÇÎÊáÇÝ Çááíá</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: #cc0033; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: #cc0033; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">æÇáäåÇÑ íßæä ÈÓÈÈ ÏæÑÇä ÇáÃÑÖ Íæá ÇáÔãÓ ÝÅä åÐÇ ÇáÞæá ÈÇØá íÈØáå ÙÇåÑ ÇáÞÑÂä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: #cc0033; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÝÅä ÙÇåÑ ÇáÞÑÂä æÇáÓäÉ íÏá Úáì Ãä ÇáÐí íÏæÑ Íæá</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: blue; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÇáÃÑÖ Ãæ íÏæÑ Úáì ÇáÃÑÖ åí ÇáÔãÓ ÝÅä Çááå íÞæá Ýí ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã (æóÇáÔøóãúÓõ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: blue; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÊóÌúÑöí áöãõÓúÊóÞóÑøò áóåóÇ Ðóáößó ÊóÞúÏöíÑõ ÇáúÚóÒöíÒö ÇáúÚóáöíãö) ÝÞÇá ÊÌÑí</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: blue; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÝÃÖÇÝ ÇáÌÑíÇä ÅáíåÇ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: blue; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">æÞÇá (æóÊóÑóì ÇáÔøóãúÓó ÅöÐóÇ ØóáóÚóÊú ÊóÒóÇæóÑõ Úóäú</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ßóåúÝöåöãú ÐóÇÊó Çáúíóãöíäö æóÅöÐóÇ ÛóÑóÈóÊú ÊóÞúÑöÖõåõãú ÐóÇÊó ÇáÔøöãóÇáö) ÝåäÇ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÃÑÈÚÉ ÃÝÚÇá ßáåÇ ÃÖÇÝåÇ Çááå Åáì ÇáÔãÓ ÅÐÇ ØáÚÊ ÊÒÇæÑ æÅÐÇ ÛÑÈÊ ÊÞÑÖåã åÐå</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÇáÃÝÚÇá ÇáÃÑÈÚÉ ÇáãÖÇÝÉ Åáì ÇáÔãÓ ãÇ ÇáÐí íÞÊÖí ÕÑÝåÇ Úä ÙÇåÑåÇ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> ... <br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: fuchsia; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÝäÍä äÞæá Åä äÙÑíÉ ßæä ÇÎÊáÇÝ Çááíá æÇáäåÇÑ ãä ÃÌá ÏæÑÇä ÇáÃÑÖ Úáì</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: fuchsia; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: fuchsia; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÇáÔãÓ åÐå ÇáäÙÑíÉ ÈÇØáÉ áãÎÇáÝÊåÇ áÙÇåÑ ÇáÞÑÂä ÇáÐí Êßáã Èå ÇáÎÇáÞ ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: fuchsia; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">æåæ ÃÚáã ÈÎáÞå æÃÚáã ÈãÇ ÎáÞ ÝßíÝ äÍÑÝ ßáÇã ÑÈäÇ Úä ÙÇåÑå ãä ÃÌá ãÌÑÏ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">äÙÑíÇÊ ÇÎÊáÝ ÝíåÇ ÃíÖÇð Ãåá ÇáäÙÑ ÝÅäå áã íÒá ÇáÞæá </span></b><span style="color: #339966"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÈÃä ÇáÃÑÖ ÓÇßäÉ æÃä ÇáÔãÓ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÊÏæÑ ÚáíåÇ áã íÒá ÓÇÆÏÇð Åáì åÐå ÇáÚÕæÑ</span></b></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"> ÇáãÊÃÎÑÉ Ëã ÅääÇ äÞæá Åä Çááå ÊÚÇáì ÐßÑ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">Ãäå íßæÑ Çááíá Úáì ÇáäåÇÑ æíßæÑ ÇáäåÇÑ Úáì Çááíá æÇáÊßæíÑ ÈãÚäì ÇáÊÏæíÑ æÅÐÇ ßÇä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ßÐáß Ýãä Ãíä íÃÊí Çááíá æÇáäåÇÑ ÅáÇ ãä ÇáÔãÓ æÅÐÇ ßÇä áÇ íÃÊí Çááíá æÇáäåÇÑ ÅáÇ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ãä ÇáÔãÓ Ïá åÐÇ Úáì Ãä ÇáÐí íáÊÝ Íæá ÇáÃÑÖ åæ ÇáÔãÓ áÃäå íßæä ßÐáß ÈÇáÊßæíÑ Ëã</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">Åä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ËÈÊ Úäå Ãäå ÞÇá áÃÈí ÐÑ ÑÖí Çááå Úäå æÞÏ ÛÑÈÊ ÇáÔãÓ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> (</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÃÊÏÑí Ãíä ÊÐåÈ ÞÇá Çááå æÑÓæáå ÃÚáã ÞÇá ÝÅäåÇ ÊÐåÈ ÝÊÓÌÏ ÊÍÊ ÇáÚÑÔ) Åáì ÂÎÑ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÇáÍÏíË ... æåÐÇ Ïáíá Úáì ÃäåÇ åí ÇáÊí ÊÏæÑ Úáì ÇáÃÑÖ æåÐÇ ÇáÃãÑ åæ ÇáæÇÌÈ Úáì</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÇáãÄãä ÇÚÊÞÇÏå ÚãáÇð ÈÙÇåÑ ßáÇã ÑÈå ÇáÚáíã Èßá ÔíÁ Ïæä ÇáäÙÑ Åáì åÐå ÇáäÙÑíÇÊ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÇáÊÇáÝÉ ... åÐÇ ãÇ äÚÊÞÏå Ýí åÐå ÇáãÓÃáÉ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> <br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÃãÇ ãÓÃáÉ ÏæÑÇä ÇáÃÑÖ ÝÅääÇ ßãÇ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÞáäÇ ÃæáÇð íäÈÛí Ãä íÚÑÖ ÚäåÇ áÃäåÇ ãä ÝÖæá ÇáÚáã æáæ ßÇäÊ ãä ÇáÃãæÑ ÇáÊí íÌÈ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">Úáì ÇáãÄãä Ãä íÚÊÞÏåÇ ÅËÈÇÊÇð Ãæ äÝíÇð áßÇä Çááå ÊÚÇáì íÈíäåÇ ÈíÇäÇð ÙÇåÑÇð áßä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÇáÎØÑ ßáå Ãä äÞæá Åä ÇáÃÑÖ ÊÏæÑ æÃä ÇáÔãÓ åí ÇáÓÇßäÉ æÃä ÇÎÊáÇÝ Çááíá æÇáäåÇÑ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">íßæä ÈÇÎÊáÇÝ ÏæÑÇä ÇáÃÑÖ åÐÇ åæ ÇáÎØà ÇáÚÙíã áÃäå ãÎÇáÝ áÙÇåÑ ÇáÞÑÂä æÇáÓäÉ æäÍä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ãÄãäæä ÈÇááå æÑÓæáå äÚáã Ãä Çááå ÊÚÇáì íÊßáã Úä Úáã æÃäå áÇ íãßä Ãä íßæä ÙÇåÑ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ßáÇãå ÎáÇÝ ÇáÍÞ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> <br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">æäÚáã Ãä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÊßáã ßÐáß Úä Úáã æäÚáã</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">Ãäå ÃäÕÍ ÇáÎáÞ æÃÝÕÍ ÇáÎáÞ æáÇ íãßä Ãä íßæä íÃÊí Ýí ÃãÊå ÈßáÇã ÙÇåÑå ÎáÇÝ ãÇ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">íÑíÏå Õáì Çááå Úáíå æÓáã</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> <br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÝÚáíäÇ Ýí åÐå ÇáÃãæÑ ÇáÚÙíãÉ ÚáíäÇ Ãä äÄãä ÈÙÇåÑ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ßáÇã Çááå æÓäÉ ÑÓæáå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Çááåã ÅáÇ Ãä íÃÊí ãä ÇáÃãæÑ ÇáíÞíäíÇÊ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÇáÍÓíÇÊ ÇáãÚáæãÉ ÚáãÇð íÞíäíÇð ÈãÇ íÎÇáÝ ÙÇåÑ ÇáÞÑÂä ÝÅääÇ Ýí åÐå ÇáÍÇáÉ íßæä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÝåãäÇ ÈÃä åÐÇ ÙÇåÑ ÇáÞÑÂä ÛíÑ ÕÍíÍ æíãßä Ãä äÞæá Åä ÇáÞÑÂä íÑíÏ ßÐÇ æßÐÇ ããÇ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">íæÇÝÞ ÇáæÇÞÚ ÇáãÚíä ÇáãÍÓæÓ ÇáÐí áÇ íäÝÑÏ Ýíå ÃÍÏ æÐáß áÃä ÇáÏáÇáÉ ÇáÞØÚíÉ áÇ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">íãßä Ãä ÊÊÚÇÑÖ Ãí Ãäå áÇ íãßä Ãä íÊÚÇÑÖ ÏáíáÇä ÞØÚíÇä ÃÈÏÇð ÅÐ Ãäå áæ ÊÚÇÑÖÇ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">áÃãßä ÑÝÚ ÃÍÏåãÇ ÈÇáÂÎÑ æÅÐÇ Ããßä ÑÝÚ ÃÍÏåãÇ ÈÇáÂÎÑ áã íßæäÇ ÞØÚííä</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> <br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">æÇá</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ãåã Ãäå íÌÈ ÚáíäÇ Ýí åÐå ÇáãÓÃáÉ Ãä äÄãä ÈÃä ÇáÔãÓ ÊÏæÑ Úáì ÇáÃÑÖ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">æÃä ÇÎÊáÇÝ Çááíá æÇáäåÇÑ áíÓ ÈÓÈÈ ÏæÑÇä ÇáÃÑÖ æáßäå ÈÓÈÈ ÏæÑÇä ÇáÔãÓ Íæá</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÇáÃÑÖ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'">.</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"> <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ãä ÝÊÇæì äæÑ Úáì ÇáÏÑÈ. ÇáäÓÎÉ ÇáÍÇÓæÈíÉ ¡ÇáÕÇÏÑÉ Úä ãÄÓÓÉ ÇÈä ÚËíãíä ÇáÎíÑíÉ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; color: black; font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
اجمالي القراءات 37298

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (8)
1   تعليق بواسطة   sara hamid     في   الإثنين ٢٨ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42459]

المفروض كان طلعوه في رحلة للفضاء حتى يقتنع

ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه ماذا ترك بعد موته؟ترك التخلف والتعصب والجهل لعامة المسلمين


وترك المال والجاه والاسم والتبجيل لذريته في كل مكان من الوطن العربي


اين يدرس احفاد عثيمين؟جلهم في امريكا ولندن


في كل المطارات العربية ما ان  يبرز احدهم هويته-عثيمين- الا وتنحني  له الرؤوس


لماذا يا ترى؟ ها انتم كما تقرؤون الله تعالى خلق الارض تدور حول نفسها وفي نفس الوقت تدور حول الشمس وقمرها يدور حولها


وهو ينفي ذالك للناس ونحن في الالفية الثالثة هناك من يصدقه


هل هو تعنت؟ كيف سنتقدم ؟


اهو مات لعل الله تعالى اراه الحقيقة وخاصة علم الرسول الكريم للغيب حتى علمه بعلوم الفلك وما سيحصل للاجيال القادمة


فلا اعرف لماذا لم يخبر النبي في سنته عن نزول الانسان على سطح القمر ؟


من يموت على هذه العقيدة الخاطئة لابد وان الله تعالى يريه الحق لانه يرجع الى دار الحق كما نقول بالعامية


لابد وان هؤلاء يروا ما تركوه وراءهم من تضليل وافتراء على الله تعالى ورسوله سواء بقصد او عن غير قصد


رحمة الله تعالى على كل من توفاه الله تعالى


اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا


2   تعليق بواسطة   عبدالمجيد سالم     في   الثلاثاء ٢٩ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42478]

ابن عثيمين هو لا يريد لأحد الخوض في هذا الموضوع ..

أصبحت أراء ابن عثيمين عند السلفيين فوق القرآن  والعلم ، هو يريد عدم البحث (الخوض ) في هذه الأمور العلمية ، مع أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر الخ وأعتبرها الله سبحانه آيات وطالبنا بأن نتدبرها ، وذلك لأنه من المؤكد أن مدراركنا ستتسع ونتقدم في كل المجالات ، إن ما يريده شيوخ الجهل والظلام هو ألا يتفكر أحد في أي شيئ سواء في الأرض أو السماء ، أو حتى في القرآن الكريم لكي يترك لهم العنان لكي يضل كما يشاء وقتما شاء .. فهل نطيعهم أم نطيع الله ورسوله في كتابه الكريم ؟؟


3   تعليق بواسطة   جمال عبود     في   الثلاثاء ٢٩ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42483]

الموضوع ليس بهذه البساطة

أولا لا يوجد أي فيلم تم تصويره للأرض تظهر فيه متحركة في الفضاء. ويمكن لكم التأكد من ذلك بسؤال مركز ناسا لعلوم الفضاء عن أي فيلم مصور تظهر فيه الأرض متحركة وسيقولون لكم لا يوجد لدينا أي شيء من هذا القبيل. يعني حركة الأرض هي نظرية استنتاجية تعتمد على ظواهر طبيعية تم تفسيرها عبر القول بحركة الأرض وعدم ثباتها. تماما كما تم وضع نظرية البنية الذرية للمادة (نواة والكترونات تدور حولها) رغم عدم تمكن الانسان من مشاهدتها (عندما تم وضع النظرية وقبل اختراع النانوتكنولوجي). والمثير أن هناك ظواهر طبيعية لا تستطيع نظرية حركة الأرض تفسيرها وربما تكون النظرية خاطئة.


عندما يمر مذنب في السماء المرصعة بالنجوم فإن حركته تكون ملموسة ويمكن تصويرها فحركته مؤكدة وليست مجرد نظرية. لأنه متحرك وحيد بين ثوابت متعددة (النجوم) فيستحيل أن يكون هو الثابت الوحيد وبقية الأجرام هي المتحركة. مع امكانية أن تكون بقية الأجرام أيضا متحركة. حركة الأرض حول الشمس لا يمكن مشاهدتها. المثال الأقرب لذلك هو طريقة تحريك القطارات في الأفلام السينمائية القديمة حيث يتم تمرير مناظر طبيعية من نافذة وهمية هي عبارة عن شاشة عرض للمناظر الطبيعية ويبدو الممثلون وكأنهم يركبون قطارا متحركا مع أنهم يجلسون في غرفة استديو، والذي يتحرك هو في الحقيقة المكان وليس القطار. نفس الأمر يحدث عندما نشاهد حركة القمر في السماء فهو قد يكون فعلا متحركا والأرض ثابتة وقد يكونا كلاهما متحركان أو تكون الأرض متحركة والقمر ثابت. يعني لابد من وجود حركة لكن لا يمكن الجزم من المتحرك ومن الثابت.


من الأمور العجيبة مثلا أن القمر يواجه الأرض دوما بنفس الوجه ( الوجه الآخر للقمر هو الوجه المعتم) وكي يواجه القمر الأرض بنفس الوجه دوما يجب تحقق أحد أمرين: 1_ إما أن يدور القمر حول محوره بشكل يعوض الانحراف الناجم عن حركته الفاعلة (بطاقته الداخلية) حول الأرض فيصير مثل المراهق الذي يخبئ سيجارة في يده وراء ظهره ولا يريد أن يراها والده فكلما دار أبوه ليرى ماذا في يده خلف ظهره دار الولد بحيث يبقى مواجها لأبوه وهكذا يصير دوران القمر حول نفسه مقصودا لذاته وصادرا عن عقل مدبر وليس عن قانون طبيعي عام 2_ وإما أن تكون حركة القمر حول الأرض حركة منفعلة ناجمة عن وجود قوة جاذبة دورانية محورية لأنه لو كانت حركته فاعلة ناجمة عن طاقته الداخلية لكان عرض علينا كل وجوهه ولكنا رأينا كل بقاع القمر من الأرض ولكن نحن لا نرى إلا نفس الجزء من القمر ويستحيل أن يكون للقمر قوانينه الخاصة والتي ينفرد بها عن غيره من الأفلاك. ولكن المشكلة هنا أن القمر يشرق ويغرب مع أن المفروض أن يرى أهل الأرض القمر ثابتا في السماء لأنه يدور مع الأرض دورة محورية مركزها مركز الأرض التي تدور حول نفس المحور (تماما كدوران دلو مملوء بالماء حول حامله دون أن يسقط الماء منه ودون أن يغير وجهه المقابل للشخص الذي يحمله ويدور بنفس سرعة دوران الشخص. المشكلة تتلخص في أنه اذا كان القمر فعلا يتحرك بتأثير دوران الأرض حول نفسها فلماذا نراه يشرق ويغرب في كل ليلة مع أنه يجب أن يكون ثابتا في مكانه مثل النجوم؟ لا أحد يعرف الإجابة. 3_ يبقى الإحتمال الثالث هو الأقرب للحقيقة وهو أأن الأرض ثابتة في الفضاء وكل الأجرام الأخرى متحركة حولها. وهكذا يحل الإشكال السابق لأن الأرض هنا تصبح مركز تدور حوله الأجرام وكأنها مربوطة الى الأرض بخيوط شفافة لا نراها. وهذا ينجم عنه ثبات وجه القمر المواجه لنا وهذا هو ما يقوله القران. قال تعال: "الشمس والقمر بحسبان"، وقال جل جلاله "لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون" فلم يقل أن الأرض متحركة ولكن قال بقية الأجرام متحركة وكل في فلك يسبحون تعود على الشمس والقمر لأن الاية تتحدث عنهما فقط ولا تتحدث عن الأرض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 


4   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الثلاثاء ٢٩ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42485]

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون

---النمل -88


صدق الله العظيم


5   تعليق بواسطة   جمال عبود     في   الثلاثاء ٢٩ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42488]

وماذا عن البحار والسهول وناطحات السحاب؟

إذا كانت الأرض متحركة فهل ستكون الحركة خاصية تنفرد بها الجبال وحدها أم هي خاصية تنطبق على كل الأرض بكل تضاريسها ومكوناتها من جبال وبحار وسهول فالسهول تمر مر السحاب والبحار تمر مر السحاب وناطحات السحاب أيضا تمر مر السحاب وكذلك البغال والحمير والبشر والحجر كلهم يمرون مر السحاب، فلماذا لم يقل الله عن البحار أنها تمر مر السحاب مثلا؟ في الحقيقة الجبال ثابتة بالنسبة لك ما دمت تعيش على سطح الأرض سواء كانت الأرض ثابتة أم متحركة. والاية التي استشهدتم بها تتحدث عن يوم القيامة ولا تتحدث عن الوضع الراهن لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


6   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الثلاثاء ٢٩ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42491]

الجبال يوم القيامة .

(ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا )


(وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة )


(وتكون الجبال كالعهن-)


(واذا الجبال نسفت -)


(وسيرت الجبال فكانت سرابا-)


(وتكون الجبال كالعهن المنفوش -)-


-صدق الله العظيم


يا أخ جمال - أية سورة النمل عن حركة الجبال فى الحياة الدنيا - وحركة الجبال تعنى (حركة الأرض ) ولكنك لا تشعر بها لأنك (بداخلها) أى بداخل الحركة الأرضية ،كمن يجلس فى الطائرة ، أو القطار أو السيارة ،وهم يتحركون ،ولكنه ساكن ،وحركته لا تخرج عن حركة داخلية داخل هذه الأشياء،فكذلك حركة الجبال والكائنات الأخرى تعتبر حركة محكومة بوجودهم على سطح الآرض ,ولا تنفى أبدا  عدم حركة الأرض كاملة داخل الجرة الموجودة بها ،ودورانها حول نفسها وحول الشمس ....


أما ما ذكرت لك الآن من آيات كريمات فهن يعبرن عن حالة الجبال يوم القيامة ،ومصيرهم بعدها ...


وأتمنى أن تقرأ القرآن مرة آخرى بذهن صافٍ بعيداً عن تأثيرات أقوال السابقين، وتخبرنا عما وجدته فيه بعيدا عن شيخ مسجدكم (أطال الله بقاءه ،وهدانا وهداه الله ) .


 


 


7   تعليق بواسطة   محمود دويكات     في   الثلاثاء ٢٩ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42492]

هذا الرجل خرّف

نسأل الله العفو و العافية للجميع 


8   تعليق بواسطة   جمال عبود     في   الأربعاء ٣٠ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42515]

إلى أخي عثمان محمد علي

هذا كان كلامي ورأيي وليس كلام شيخي. ولو كان كلامه لكنت قلت ذلك كما أفعل دائما لأن هكذا تكون الأمانة العلمية. ولهذا أقول لكم دائما أن هذا كلام شيخي وليس كلامي لأن لا أريد أن أنسب كلام غيري لنفسي وأسرق الفضل وأنسبه لنفسي لأن السرقة حرام. وأعدك سأسأله عن هذا الموضوع في أقرب فرصة وأكتب لكم كلامه كي تعم الفائدة. هو فعلا يعرف أمور كثيرة ولكن المشكلة هو لا يعرف للكمبيوتر لأن كبير جدا ولو يعرف كمبيوتر لكان شارك معنا في الموقع. يجب أقوم دوما بسؤاله عن المسائل المطلروحة هنا وهو يقول رأيه وأنا أكتبه لكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-07-04
مقالات منشورة : 63
اجمالي القراءات : 1,705,080
تعليقات له : 228
تعليقات عليه : 370
بلد الميلاد : jordan
بلد الاقامة : jordan