أو ما اسم الحوت الذي التقم يونس ( عليه الســلام) ?:
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومــه VI

عبد الرحمان حواش Ýí 2009-07-05


t-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">íæäÓ ( Úáíå ÇáÓÜÜáÇã)&nbsp;</span></em></strong><strong><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span></em></strong><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></em></strong></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="5">- ÌÇÁ Ýí ÇáÞÑÁÇä ÇáÍßíã ÐßÑ <strong>ÇáÞáã</strong> Ýí Þæáå ÊÚÇáì: <strong><em>( ä æÇáÞáã æãÇ íÓØÑæä ) </em></strong>ÇáÞáã 1.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝãÇ ÚáÇÞÉ <strong>Çáäæä</strong> <strong>ÈÇáÞáã</strong>&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æãÇ ÚáÇÞÉ <strong>ÇáÍæÊ</strong> ÈãÇ <strong>íÓØÑæä</strong>&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æãÇ ÚáÇÞÉ <strong>Çáäæä</strong> <strong>ÈíæäÓ</strong> &ndash; Úáíå ÇáÓáÇã -&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÓÃÍÇæá &ndash; ÈãÔíÆÉ Çááå &ndash; ÅíÌÇÏ ÇáÚáÇÞÉ Èíäåã ÌãíÚÇ Ýí åÐå ÇáÓáÓáÉ </span><strong><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">VI</span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãä &quot; <strong>æãÇ ÃÑÓáäÇ ãä ÑÓæá ÅáÇ ÈáÓÇä Þæãå</strong> &quot; .<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- äÌÏ äæÚÇ ãä ÇáÍíÊÇä íÓãì ( ÈÇááÇÊíäí &ndash; </span><em><u><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">calam</span></u></em><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">arius</span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æ </span></em><em><u><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">calm</span></u></em><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">ar</span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãæ </span></em><em><u><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">calam</span></u></em><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">ar</span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ </span></em><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">(squid)</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash;</span></em><em><u><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">calama</span></u></em><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">ry</span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">. </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">äáÇÍÙ Ýí ÇÓãå ÇáÌÑÓ ÇáÕæÊí ááÞáã </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">( K.L.M.)</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æíÓãì<em> </em><strong>ÇáÍÈøÇÑ</strong><em> &ndash;</em> äÓÈÉ ááÍÈÑ &ndash; áÃä åÐå ÇáãÇÏÉ ÇáÊí íÝÑÒåÇ ãáæäÉ ÓæÏÇÁ. ßÇä ÇáÃÞÏãæä íßÊÈæä ÈåÇ¡ æÝí ÈØäå <strong>Þáã</strong> æ<strong>ÍÈÑ</strong> Ýí Âä æÇÍÏ( ÓÈÍÇä ÇáÎÇáÞ ÇáÚÙíã ÇáæÇÍÏ ÇáÃÍÏ ) æãä åÐÇ <strong>ÇáÞáã</strong> ÇÔÊÞø ÇÓãå </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">calamar</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æãä ÇáÛÑíÈ Ãä ÇáßáãÉ: </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">calamar</span></em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ãÑßÈÉ ãä <strong>Þáã</strong> </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">calam</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æãä ÇáÈóÍÑ: <strong>ãÇÁ</strong> : </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">Mar</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Þáã ÇáÈÍÑ</span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">. áÃä åäÇß Þáã ÔÌÑ. <strong><em>( ... ãä ÔÌÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÞáÇã ...) </em></strong>áÞãÇä 27.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æãä ÇáÛÑíÈ ÃíÖÇ Ãä ÇáÞáã äÝÓå ãæÌæÏ Ýí ÈÚÖ ÇáÃáÓäÉ åßÐÇ: </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">calame- calamus-</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æåæ ãä Öãä <strong>áÓÇä ÇáÞæã ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã</strong>. <o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center" align="center"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="5">- ãÜæÇÕÝÜÜÇÊÜÜå- <o:p></o:p></font></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- åÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáÍæÊ¡ ãä ÇáÑøÎæíÇÊ æãä ÇááæÇÍã ( ÃßáÉ ÇááÍã ) æãä ÑÃÓíÇÊ ÇáÃÑÌá¡ æãä ÚÔÇÑíÇÊåÇ ¡ íÚíÔ Ýí ÓæÇÍá ÇáÈÍÇÑ íÓÈÍ ÞÑÈ ÓØÍåÇ. Øæáå ÇáÚÇÏí: ÍæÇáí 50 ÓäÊíãÊÑÇ . æãä ÇáÛÑíÈ &ndash; <strong>æÓÈÍÇä ÎÇáÞå</strong> &ndash; Ãäå íÍãá ÏÇÎáå æÚáì Øæá ÙåÑå ÞáãÜÇð ãÚÏøÇð ááßÊÇÈÉ æÚáíå ÔÞ áãÓß ÇáÍÈÑ</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æíÍãá ßÐáß ßíÓÇ ãä ÓÇÆá ÃÓæÏ ÃæÏÚå Çááå Ýí ÈØäå ááÏÝÇÚ Úä äÝÓå íÞÐÝå æíäÔÑå Íæáå ¡ ÚäÏãÇ íÍÓ ÈÎØÑ¡ íÓÊÑå¡ ÑíËãÇ íÊãßä ãä ÇáÝÑÇÑ ãä ÃÚÏÇÆå¡ ( ÇáÍíÊÇä ÇáãÝÊÑÓÉ) æáÐáß íÓãì <strong><u>ÈÇáÍÈÇÑ</u></strong> äÓÈÉ áãÇÏÉ ÇáÍÈÑ ÇáÊí íÍãáåÇ Ýí ÈÇØäå. æãä åÐå ÇáãÇÏÉ íÕäÚ ÍÈÑ ÇáÕíä ÇáãÚÑæÝ ÈÜ: </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">encre de chine</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßãÇ ÓÈÞ Ãä ÐßÑÊ . æãä äÝÓ ÇáÝÕíáÉ äÌÏ: </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">la seiche- sepia.</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇáÜ </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">calamar</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÐí ÇßÊÔÝæå ÃÎíÑÇð Ýí ÃÚãÇÞ ÇáÈÍÑ¡ æÇÓÊØÇÚæÇ ÊÕæíÑå æÖÈØ ãÞÇííÓå: Øæáå ÈßÇãáå </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">17m50</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÈãÇ Ýíå &ndash; ãÌÓøÇÊå ÇáÞæíÜÉ </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">tentacule- tentacle.</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash; ( æáÏíå ÚÔÑÉ) æÇáÊí íãÓß ÈåÇ ÝÑíÓÊå¡ æØæáåÇ </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">15m</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">. ÝíÈÞì Øæá ÌÓãå: </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">2m50</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æåí ßÇÝíÉ ÈßËíÑ áÇÈÊáÇÚ <strong>íæäÓ</strong> æÇÓÊíÚÇÈå ÈßÇãáå. æßÐÇ ÇäÏÝÇÚå ææËæÈå ÎÇÑÌ ÇáãÇÁ íÕá Åáì ÍæÇáí <st1:metricconverter productid="5 ÃãÊÇÑ" w:st="on">5 ÃãÊÇÑ</st1:metricconverter> (ÏÑÌÉ ÊÍÝøÒå) </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">bond- bound- Jump.</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æåí ßÇÝíÉ áÇáÊÞÇãå (Úáíå ÇáÓáÇã) ßãÇ ÚÈøÑ Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì <strong><em>( ÝÇáÊÞãå ÇáÍæÊ æåæ ãáíã )</em></strong>ÇáÕÇÝÇÊ 142.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ßÇä ÇáÃÞæÇã ÇáÃæÇÆá íÕØÇÏæä ÇáÜ </span><strong><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">- <em>calamar-</em></span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æíÓÊÎÑÌæä ãäå ÇáÞáã æÇáãÏÇÏ¡ ÇááÐíä íÓÊÚãáæäåãÇ ááßÊÇÈÉ Ëã íÃßáæä áÍãå ÇááÐíÐ.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="5">- ÓÈÞ Ãä ÞáÊ Åäø ÇáäæÚ ÇáãäÊÔÑ ãäå Ýí ÇáÓæÇÍá áÇ íÊÚÏì 50 ÓäÊíãÊÑÇ ¡ æíæÌÏ äÝÓ ÇáäæÚ Ýí ÃÚãÇÞ ÇáÈÍÇÑ íÕá Øæáå Åáì <st1:metricconverter productid="17 ÃãÊÇÑ" w:st="on">17 ÃãÊÇÑ</st1:metricconverter>.æíÍãá äÝÓ ÇáÍÈÑ ÇáÐí íäÝÚå æíäÔÑå Íæáå ááÏÝÇÚ Úä äÝÓå ÚäÏ ÇáÅÚÊÏÇÁ Úáíå ¡ äÞæá ÈÇáÚÇãíÉ : &quot; ÍæÊÉ ßáÇÊ ÍæÊå æÍæÊå ßáÇÊåã ÞÇÚ &quot;.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æåÐÇ ÇáäæÚ ÇáØæíá åæ ÇáÐí ÇáÊÞã <strong>íæäÓ</strong> Úáíå ÇáÓáÇã &ndash; ÈÞÑíäÉ ÐßÑå æÅÖÇÝÊå Åáì Çáäæä- æåí ÊÓãíÉ Çááå áåÐÇ ÇáÍæÊ ¡ æíÈÏæ Ãä Çáäæä åæ ÇáæÚÇÁ ÇáÐí íÌÚá Ýíå ÇáÍÈÑ áÇÓÊÚãÇáå æáÇ ÈÏ ãä ÇáÏæÇÉ - ÇáÊí åí <strong>ßÇáäæä &quot; </strong></span><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ä &quot;</span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýí ÇáÔßá &ndash; æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáã &ndash; <o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="5">- ÝÈÚÏ Ãä ÇáÊÞãå ÇáÍæÊ Ëã äÈÐå ÓãÇå Çááå <strong><em>( ... <u>ßÕÇÍÈ ÇáÍæÊ</u> ...) </em></strong>ÇáÞáã 48. æÓãÇå ßÐáß <strong><em>(<u> æÐÇ Çáäæä</u> ...) </em></strong>ÇáÃäÈíÇÁ.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="5">- Ëã Èíøä ãÇåíÊå Ýí ÓæÑÉ ÇáÞáã <strong><em>( ä æÇáÞáã æãÇ íÓØÑæä ...) </em></strong>åÐå åí ÇáÕáÉ Èíä <strong><u>ÇáÍæÊ</u> <em><u>æÇáäæä</u></em></strong> <strong><em><u>æÇáÞáã</u></em></strong> æãÇ <strong><em><u>íÓØÑæä</u></em></strong> ( ÇáÍÈÑ ). <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÐßÑ Çááå Ýí ÇáÞÑÁÇä äæÚíä ãä ÇáÃÞáÇã : ÐßÑ åÐÇ ÇáÞáã ÇáãÓÊÎÑÌ ãä ÇáÍæÊ æãä ÇáÈÍÇÑ¡æÐßÑÇáÞáã ÇáÐí äÕäÚå ãä ÇáÔÌÑÉ¡ æåæ ÚÇÏÉ ãä ÇáÞÕÈ</span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">reed.</span></em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><em>le<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>roseau-</em></span><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æ</span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">calame</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈÇáíæäÇäíÉ<em> </em>ÊÝíÏ ãÚÊì <strong>ÇáÞÕÈ</strong> <strong><em>( æÚáøã ÁÇÏã ÇáÃÓãÇÁ ßáåÇ ...)</em></strong> ÇáÈÞÑÉ 31<em> <o:p></o:p></em></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="5">- ÐßÑ Çááå ÇáÍÈÑ ÇáÐí íäÝÜÏ¡ æßáãÇÊ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÝÇÏ áåÇ. æáæ ÌÆäÇ ÈÇáÈÍÑ ( ãÏÇÏÇ) æãÏóÏÇð .<strong><em>( Þá áæ ßÇä ÇáÈÍÑ ãÏÇÏÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áßáãÇÊ ÑÈí áäÝÏ ÇáÈÍÑ ÞÈá Ãä ÊäÝÏ ßáãÇÊ ÑÈí æáæ ÌÆäÇ ÈãËáå ãÏÏÇð ) </em></strong>ÇáßåÝ 109 æÐáß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÏÏÇð ãä ÇáãÏÇÏ.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÐßÑ ÇáÞáã Ãæ Þá: ÇáÞáãíä Ýí ÁÇíÉ áÞãÇä 27:<strong><em> (</em></strong> <strong><em>æáæ ÃäãÇ Ýí ÇáÃÑÖ ãä ÔÌÑÉ ÃÞáÇã æÇáÈÍÑ íãÏå ãä ÈÚÏå ÓÈÚÉ ÃÈÍÑ...)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></em></strong>åäÇ ÇáßáÇã Úáì ãÇ Ýí ÇáÃÑÖ ãä ÔÌÑÉ ÃÞáÇã æÇáßáÇã- ßÐáß- Úáì ãÇ Ýí ÇáÈÍÑ ãä ÃÞáÇã ÇáÈÍÇÑ ãä ÃÞáÇã åÐÇ ÇáÍæÊ </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">calamar</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">íÓÊäÝÏ ãÇ ÝíåÇ ãä<em> </em>ÃÞáÇã ÊÍãáåÇ ÇáÍíÊÇä.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center" align="center"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="5">ÇáÎÜÜáÇÕÜÜÉ<o:p></o:p></font></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ãÇ ßÇä Çááå áíÞÓã ÈãÎáæÞÇÊå åßÐÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÅäå áÞÓã ÚÙíã .<strong><em>( ä æÇáÞáã æãÇ íÓØÑæä ãÇ ÃäÊ ÈäÚãÉ ÑÈß ÈãÌäæä ...) </em></strong>ÇáÞáã 1. <strong><em>( æÅäå áÞÓã áæ ÊÚáãæä ÚÙíã ) </em></strong>ÇáæÇÞÚÉ 76 æáã íßä áíÞÓã Çááå ÅáÇ áÃäå ÅÚÌÇÒ æÃí ÅÚÌÇÒ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> íÑíÏ Çááå áíÈíøä ÈåÐÇ ÇáÞÓã &ndash;áÃÍáÇãåã-ÇáÊÚÇÑÖ ÇáÈíøä Èíä : <u>ÇáÞáã æãÇ íÓØÑæä</u>¡ææÕÝåã áå <u>ÈÇáÌäæä </u><strong><em>( ÅäãÇ Çáãæãäæä ÇáÐíä ÅÐÇ ÐßÑ Çááå æÌáÊ ÞáæÈåã <u>æÅÐÇ ÊáíÊ Úáíåã ÁÇíÇÊå ÒÇÏÊåã ÅíãÇäÇ</u> æÚáì ÑÈåã íÊæßáæä)</em></strong>ÇáÃäÞÇá 2.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Åä <strong>íæäÓ</strong> -Úáíå ÇáÓáÇã- ÃÈóÜÞ Åáì ÇáÝáß ÇáãÔÍæä ... ÝÇáÊÞãå ÇáÍæÊ áíÕíÑ ÈÚÏ Ðáß ÑãÒÇð áåÐÇ ÇáÍæÊ ÝÓãÇå Çááå : <strong><em>( ... ÕÇÍÈ ÇáÍæÊ ...) </em></strong>ßãÇ ÓãÇå <strong><em>( ... ÐÇ Çáäæä ...) </em></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÝÞÑäå Çááå¡ ÎÇáÞå ¡ æÚÇáã ßá ÔÆ¡ <strong>ÈÇáÍæÊ</strong> ÇáÜ </span><strong><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">calamar</span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÐí íÍãá <strong>ÇáÞáã æÇáÍÈÑ </strong>ãÜÚÇ ð<strong><em>( ... æãÇ íÓØÑæä ...).<o:p></o:p></em></strong></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÞáã æÇáÍÈÑ ÇááÐÇä íÍãáåãÇ Ýí ÈØäå ÃãÏ ÇáÏåÑ Ðáß ÇáÍæÊ ÇáÐí äÓãíå : <strong>ÇáÍÈÇÑ</strong> æÇáÐí äÌÏå Ýí ÃØÈÇÞäÇ ãÑÇÊ æãÑÇÊ æäÊáÐÐ ÈØÚãå¡ Ðáß ÇáÍæÊ ÇáÐí áÇ íÊÌÇæÒ ÇáÎãÓíÜÜÜä <o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÓäÊíãÊÑÇ¡ æåæ ÇáÐí ÇáÊÞã íæäÓ &ndash; Úáíå ÇáÓáÇã &ndash; Ýí ÃÚãÇÞ ÇáÈÍÇÑ æÇáÐí íÕá Øæáå Åáì ÃßËÑ ãä <st1:metricconverter productid="17 ÃãÊÇÑ" w:st="on">17 ÃãÊÇÑ</st1:metricconverter> ææÒäå ÞäÇØíÑ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æãä Ðáß <strong>ÇáÍÈÑ</strong> <strong>æÇáÞáã</strong> Úáøã Çááå ÎáÞå <strong><em>( ÇáÐí Úáøã ÈÇáÞáã Úáã ÇáÅäÓÇä ãÇ áã íÚáã ) </em></strong>ÇáÚáÞ 5/4.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- äÌÏ ÍíäãÇ äÊÏÈÑ ßÊÇÈå Ãä ÇÓãå Ýí ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã <strong><em>&quot; æãÇ ÃÑÓáäÇ ãä ÑÓæá ÅáÇ ÈáÓÇä Þæãå áíÈíä áåã &quot; </em></strong>äÌÏ Ãä ÇÓãå </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">calamar</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æäÌÏ Ýí åÐå ÇáÃáÓäÉ Ãä ÇÓãå Þáã &ndash; ÇáãÜÇÁ: </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">et mar</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( Þáã )</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"> calam </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">. ( ãÇÁ &ndash; </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">( mer</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">-<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="5">- ßãÇ äÌÜÜÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÐáÜß ÊÓãíÉ Þáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÔÌÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚäÏ áÓÇä ÇáíæäÇäííÜÜä æÇááÇÊíäíÜíä :<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">Calame<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>et </span></em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">calamus</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÈäÝÓ ÇáÌÑÓ ÇáÕæÊí æåäÇ ÕÏÞ Çááå ÇáÚÙíã &ndash;ßÐáß-ÅÐ ÞÜÜÜÇá : <strong><em>( æãÇ ÃÑÓáäÇ ãä ÑÓæá ÅáÇ ÈáÓÇä Þæãå áíÈÜíøä áåã ) </em></strong>æÕÏÞ Çááå ÇáÚÙíã ÅÐ ÞÇá ßÐáÜß <strong><em>( ÃÝáÇ íÊÏÈÑæä ÇáÞÑÁÇä Ãã Úáì ÞáæÈ ÃÞÝÇáåÇ ) </em></strong>ãÍãÏ 24. <strong>ÓÈÍÇäß ãÇ ÃÚÙã ÔÃäß&nbsp;</strong></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æãÇ áäÇ ÅáÇ Ãä äÞæá: <strong><em>( ... ÑÈäÇ ãÇ ÎáÞÊ åÐÇ ÈÇØáÇ ÓÈÍÇäß ÝÞäÇ ÚÐÇÈ ÇáäÇÑ ...) </em></strong>Âá ÚãÑÇä 191<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center" align="center"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="5">æÇááÜÜå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜã<o:p></o:p></font></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p>
اجمالي القراءات 17732

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (4)
1   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الثلاثاء ٠٧ - يوليو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[40796]

جزاك الله تعالى عنا خير الجزاء .. بسبب هذا المقال الرائع

أخى الحبيب الاستاذ عبد الرحمن حواش: أنتظر مقالاتك هذه بشوق لأتعلم منها . وأدعو أهل القرآن للاستفادة مما تكتب ، وعلمك باللغات يفيدك علما وتعمقا فى البحث ، وهذا ما تتميز به عنا.


أرجو أن يتسع وقتك لتدبر قوله جل وعلا ( فلولا أنه كان من المسبحين ، للبث فى بطنه الى يوم يبعثون ) ( الصافات 143 : 144 )أى لو لم يكن يونس من المسبحين وهو فى بطن ذلك الحوت للبث فى بطن ذلك الحوت الى يوم البعث .أفهم الاية على أن لكل كائن حى جسدا ماديا  وذات برزخية ، بالنسبة للانسان تكون هى النفس ، وبالنسبة للحيوان تكون الذات التى تدير جسده ، وبالموت يفنى الجسد وتظل تلك الذات البرزخية فى البرزخ الى أن يبعثها الله جل وعلا . وهنا يختلف الأمر بين الحيوان وبنى آدم . تنتهى قصة الحيوان بالبعث و الحشر ( الأنعام 38  ) ( التكوير 5 ) ، أما البشر أصحاب التكليف والارادة الحرة فأمامهم يوم الحساب و الجنة أو النار.  أتصور أن جسد الحوت الذى إلتقم يونس قد فنى ، وانتقل جسده البرزخى الى عالم البرزخ ، وسيأتى مع بقية الحيوانات يوم البعث ويوم الحشر . ولو كان ذلك الحوت قد التهم يونس لظل يونس جسدا مع جسد الحوت المادى ، ولانتهى مثله ، وسيبقى الجسد البرزخى للحوت ومعه نفس يونس (على فرض أنه لم يكن من المسبحين ) ويظل الارتباط بينهما الى يوم البعث.


هذه وجهة نظرى ، وأنتظر منك مقالا توضيحيا فى هذا الموضوع. بارك الله تعالى فى عقلك وعلمك.


2   تعليق بواسطة   رضا البطاوى البطاوى     في   الإثنين ١٣ - يوليو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[41028]

ن والقلم

الأخ عبد الرحمان السلام عليكم وبعد :


فى كلامك توجد عدة أخطاء :


الأول أن الحبار من فصيلة الحيتان وما اعلمه أن الحباريات ليست من نوع الحيتان حسب رأى علماء الأحياء حاليا فكل منهما نوع مختلف


 الثانى أن ن فى قوله " ن والقلم وما يسطرون " تعنى الحوت والحق أنها تعنى الكتبة من الناس بدليل الإشارة فى قوله يسطرون فمن يسطرون هم الناس ومن ثم فالله يقسم بكتبة الحق من الناس وبالقلم وببما يسطرون وهو الحق من ربهم


الثالث أن الحبار القلمى ذكر فى قوله "ولو أنما ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر "ولا يوجد ذكر للحبارهنا والبحر هنا يمده أبحر وليست أقلام 


أرجو أن يتسع صدرك لقولى وشكرا


3   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الثلاثاء ١٤ - يوليو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[41069]


              - الدكتور أحمد صبحي منصور –

- بادئ ذي بدء أهنئكم كما أهنئ العائلة القرءانية على دفاعكم عـــــن كتاب الله - وبصراحة واضحة- في ندوتي الإثنين والثلثاء .( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزءين الذين يجعلون مع الله إلهـاً ءاخر فسوف يعلمون... ) الحجر 99/94. ( ... فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مومنين ...)آل عمران 175. ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) العنكبوت 69.

- ثم أشكركم وأكبر فيكم التواضع المثالي أن أوعزتم إلـيّ : بيان افتراض لبث يونس- عليه السلام – في بطن الحوت إلى يوم يبعثون.

فعلى الله أتوكل وإليه أنيـب.

تجدون الجواب في صفحتي: كملحق لحوت يونس(عليه السلام)


4   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الخميس ٢٣ - يوليو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[41301]

الأستاذ رضا البطاوي أشكركم على الإهتمام بكــلامي ؟

الأستاذ رضا البطاويأشكركم على الإهتمام بكــلامي ؟ ولكن الأخطاء ؟ التي اكتشفتم سنحاول أن نحققها معاً. وليست بأخطاء !

الأولى: ما قلت، وأن الحبار ليس من فصيلة الحيتان ! وأنواع الحيتان كثيرة، تعـدّ بمئات الآلاف. وال calamar الذي افترضت أنه هو الملتقم ليونس-عليه السلام- والذي يعيش الصغير منه في السواحل (دون ال 50 سنتيمترا) ونصطاده، وأما العملاق 17,5 متر فيعيش في عمق البحر( أرجع إلى مواصفاته).

- قلت وأنه من الرّخويات – mollusque- mollusc-( أنظر مواصفاته) لأن داخله وتحت ظهره، صدفة أو قوقعة داخلية، وهي عبارة عن قلم معد للكتابــة ( يمسك الحبر) ( صنع الله الذي أتقن كل شئ).

- والذي يرشح أنه هو الذي التقم يونس: لأنه يحمل الحبر ( المداد) ويحمل القلم معاً. فلذلك جاء قوله تعالى: ( ن والقلم وما يسطرون) ن: (الحوت) والقلم وما يسطرون: القلم والمداد ( ما يسطرون به) وبما أن جسمه يبلغ 2,5 مترا فلا شك أنه هو الذي التقم يونس -عليه السلام- خاصة وأنه يحمل في اسمه ( ومــا أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) Calam-Mar- (Sea) وهو قلم البحر. لأن الله ذكر كذلك قلم الشجر: القصب = Calame ( باليوينانية) الذي نصنع منه الأقلام .

الثانية: - أستسمحكم – فما أتيتم به من تفسير مهلهل !

- ن هوالحوت بدليل قوله : ( وذا النون ...) في الأنبياء 87- وجاء نظيره وبيانه في سورة القلم 48 ( ... كصاحب الحوت ...) .

الثالثة : لم تفهموا – عفوا- استنتاجي: قلت وأن الله ذكر في ءاية الكهف 109 الحبر ولم يذكر القلم. وذكر القلم في ءاية لقمان 27، ولم يذكر الحبر ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا ) .

- البحر في سورة الكهف يمد بالمداد ولو جئنا بمثله مدداً .

- والبحر في سورة لقمان يمد بالأقلام ( المليارات من ال Calamar ) الصغير الذي يحمل تحت ظهره القلم ) مع أقلام الأرض.

إذاً فالبحر ( وكل البحار) يمد بالمداد ويمد بالأقلام والأرض شجرها ( القصب) يمد بالأقلام ( ... ما نفدت كلمات الله ... ).

- أرجو أنها ليست بأغلاط - كما عبّرتم – ولكن محاولة تدبّر ! فسبحان الله الواحد الأحد، والوحيد الذي لا يسهى ولا يخطئ.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-02-11
مقالات منشورة : 99
اجمالي القراءات : 1,991,096
تعليقات له : 141
تعليقات عليه : 381
بلد الميلاد : الجزائر
بلد الاقامة : الجزائر