نقد ما تواتر عبر الزمان في مسألة الصلب بين الإنجيل والقرآن

شريف هادي Ýí 2007-02-19


cute;Ç ãßÇä ¡ æÃÍÈ Ãä Ãäæå Ãäå ÞáíáÇ ãÇ ÃØÇáÚ ãÞÇáÇÊ ÃÔÚÑ ÚäÏ ÞÑÇÁÊåÇ Ãä ßÇÊÈåÇ áã íÊÍÑ ÇáÚáã ÇáÕÍíÍ ÞÈá ßÊÇÈÊåÇ æßËíÑÇ ãÇ ÃØÇáÚ ãÏÇÎáÇÊ Úáì åÐÇ ÇáãäæÇá ÝáÇ ÃÖíÚ æÞÊí ææÞÊßã ÇáËãíä Ýí ÇáÑÏ ¡ æáÐáß ÃÑÌæÇ ãä ÃÚÖÇÁ ÇááÌäÉ ÇáãæÞÑÉ ÊãÍíÕ ÇáãÏÇÎáÇÊ ÍÝÇÙÇ Úáì æÞÊ ÃÓÊÇÐäÇ æãÚáãäÇ ãäÕæÑ æÍÊì áÇ äÊÑß áãä íÃÊí ÈÚÏäÇ ÅáÇ ÇáËãíä Ïæä ÇáÛË æÃÚáã Ãä Ðáß Óíßæä ãÓÆæáíÉ ÔÇÞÉ Úáì ÃÚÖÇÁ ÇááÌäÉ ÃÚÇäåã Çááå ÚáíåÇ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-EG">æÈÇáäÓÈÉ áßö ÃÎÊí ÑÍãÉ ãÇÒáÊ ÚäÏ æÚÏí ÈßÊÇÈÉ ãÞÇáÉ Úä ÇáÊÞæì ÑÏÇ Úáì ãÞÇáÊß (ÞÏ íßæä ãä åäÇ ÇáÇÕáÇÍ) æáßä ÃÑÌæßö ÇáÓãÇÍ áí ÈãÒíÏ ãä ÇáæÞÊ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-EG">ÃãÇ Úä ãæÖæÚ ãÞÇáÉ Çáíæã Ýåí ÏÑÇÓÉ ÓÑíÚÉ Ýí ÚÌÇáÉ æáäÞá(ÏÑÇÓÉ ãÞÇÑäÉ) Èíä ÇáäÕ ÇáÞÑÂäí æÇáäÕ ÇáÅäÌíáí Ýí ãæÖæÚ ÇáÕáÈ æáäÕá Åáí ÅÌÇÈÉ Úáì ÓÄÇá åá ÃÊÝÞ ÇáßÊÇÈÇä Ãã ÅÎÊáÝÇ Ýí ÇáãæÖæÚ ÈÚíÏÇ Úä ÇáÝåã ÇáÔÇÆÚ áÃÕÍÇÈ ÇáÏíÇäÊíä.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-EG">ÃæáÇ ÇáäÕ ÇáÞÑÂäí ¡ ÞÇá ÊÚÇáì</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="COLOR: seagreen; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">&quot;æóÞóæúáöåöãú ÅöäøóÇ ÞóÊóáúäóÇ ÇáúãóÓöíÍó ÚöíÓóì ÇÈúäó ãóÑúíóãó</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">ÑóÓõæáó Çááøåö æó ãóÇ ÞóÊóáõæåõ æó ãóÇ ÕóáóÈõæåõ æó áóÜßöä ÔõÈøöåó áóåõãú</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">æóÅöäøó ÇáøóÐöíäó ÇÎúÊóáóÝõæÇú Ýöíåö áóÝöí Ôóßøò ãøöäúåõ ãóÇ áóåõã Èöåö ãöäú</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">Úöáúãò ÅöáÇøó ÇÊøöÈóÇÚó ÇáÙøóäøö æóãóÇ ÞóÊóáõæåõ íóÞöíäðÇ * Èóá ÑøóÝóÚóåõ Çááøåõ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">Åöáóíúåö æóßóÇäó Çááøåõ ÚóÒöíÒðÇ ÍóßöíãðÇ&quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> ÇáäÓÇÁ 157<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-EG">ÇáãÊÝÞ Úáíå ÈíääÇ æÈíä ÇáãÝÓÑíä æãÇ íÄãä Èå ÇáÚÇãÉ ãä ÇáãÓáãíä åæ Ãä ÇáíåæÏ Úáíåã ãä Çááå ãÇíÓÊÍÞæå ÞÇáæÇ ÅäÇ ÞÊáäÇ ÇáãÓíÍ ÚíÓì ÃÈä ãÑíã Ðáß Ãäå áóãøóÇ ÈóÚóËó Çááøóå ÚöíÓóì ÇöÈúä ãóÑúíóã ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö æóÇáúåõÏóì ÍóÓóÏõæåõ Úóáóì ãóÇ ÂÊóÇåõ Çááøóå ÊóÚóÇáóì ãöäú ÇáäøõÈõæøóÉ æóÇáúãõÚúÌöÒóÇÊ ÇáúÈóÇåöÑóÇÊ ÇáøóÊöí ßóÇäó íõÈúÑöÆ ÈöåóÇ ÇáúÃóßúãóå æóÇáúÃóÈúÑóÕ æóíõÍúíöí ÇáúãóæúÊóì ÈöÅöÐúäö Çááøóå æóíõÕóæøöÑ ãöäú ÇáØøöíä ØóÇÆöÑðÇ Ëõãøó íóäúÝõÎ Ýöíåö Ýóíóßõæä ØóÇÆöÑðÇ íõÔóÇåöÏ ØóíóÑóÇäå ÈöÅöÐúäö Çááøóå ÚóÒøó æóÌóáøó Åöáóì ÛóíúÑ Ðóáößó ãöäú ÇáúãõÚúÌöÒóÇÊ ÇáøóÊöí ÃóßúÑóãóåõ Çááøóå ÈöåóÇ æóÃóÌúÑóÇåóÇ Úóáóì íóÏóíúåö æóãóÚó åóÐóÇ ßóÐøóÈõæåõ æóÎóÇáóÝõæåõ æóÓóÚóæúÇ Ýöí ÃóÐóÇåõ Èößõáøö ãóÇ Ãóãúßóäóåõãú ÍóÊøóì ÌóÚóáó äóÈöíø Çááøóå ÚöíÓóì Úóáóíúåö ÇáÓøóáóÇã áóÇ íõÓóÇßöäåõãú Ýöí ÈóáúÏóÉ Èóáú íõßúËöÑ ÇáÓøöíóÇÍóÉ åõæó æóÃõãøå ÚóáóíúåöãóÇ ÇáÓøóáóÇã Ëõãøó áóãú íõÞúäöÚåõãú Ðóáößó ÍóÊøóì ÓóÚóæúÇ Åöáóì ãóáöß ÏöãóÔúÞ Ýöí Ðóáößó ÇáÒøóãóÇä æóßóÇäó ÑóÌõáðÇ ãõÔúÑößðÇ ãöäú ÚóÈóÏóÉ ÇáúßóæóÇßöÈ æóßóÇäó íõÞóÇá áöÃóåúáö ãöáøóÊå ÇáúíõæäóÇä æóÃóäúåóæúÇ Åöáóíúåö Ãóäøó Ýöí ÈóíúÊ ÇáúãóÞúÏöÓ ÑóÌõáðÇ íóÝúÊöä ÇáäøóÇÓ æóíõÖöáøåõãú æóíõÝúÓöÏ Úóáóì Çáúãóáöß ÑóÚóÇíóÇåõ ÝóÛóÖöÈó Çáúãóáöß ãöäú åóÐóÇ æóßóÊóÈó Åöáóì äóÇÆöÈå ÈöÇáúÞõÏúÓö Ãóäú íóÍúÊóÇØ Úóáóì åóÐóÇ ÇáúãóÐúßõæÑ æóÃóäú íóÕúáõÈåõ æóíóÖóÚ ÇáÔøóæúß Úóáóì ÑóÃúÓå æóíóßõÝø ÃóÐóÇåõ Úóäú ÇáäøóÇÓ ÝóáóãøóÇ æóÕóáó ÇáúßöÊóÇÈ ÇöãúÊóËóáó æóÇáöí ÈóíúÊ ÇáúãóÞúÏöÓ Ðóáößó æóÐóåóÈó åõæó æóØóÇÆöÝóÉ ãöäú ÇáúíóåõæÏ Åöáóì ÇáúãóäúÒöá ÇáøóÐöí Ýöíåö ÚöíÓóì Úóáóíúåö ÇáÓøóáóÇã æóåõæó Ýöí ÌóãóÇÚóÉ ãöäú ÃóÕúÍóÇÈå ÇöËúäóíú ÚóÔóÑ Ãóæú ËóáóÇËóÉ ÚóÔóÑ æóÞóÇáó ÓóÈúÚóÉ ÚóÔóÑ äóÝóÑðÇ æóßóÇäó Ðóáößó íóæúã ÇáúÌõãõÚóÉ ÈóÚúÏ ÇáúÚóÕúÑ áóíúáóÉ ÇáÓøóÈúÊ ÝóÍóÕóÑõæåõ åõäóÇáößó (æåæ ÇáãæÌæÏ Ýí ÊÝÓíÑ ÃÈä ßËíÑ) ÃãÇ ãÇ ÃÎÊáÝ ãÚåã Ýíå ãÇ ÞÇáå ÃÈä ßËíÑ ÃíÖÇ (ÝóáóãøóÇ ÃóÍóÓøó Èöåöãú æóÃóäøóåõ áóÇ ãóÍóÇáóÉ ãöäú ÏõÎõæáåãú Úóáóíúåö Ãóæú ÎõÑõæÌå Åöáóíúåöãú ÞóÇáó áöÃóÕúÍóÇÈöåö Ãóíøßõãú íõáúÞóì Úóáóíúåö ÔóÈóåöí æóåõæó ÑóÝöíÞöí Ýöí ÇáúÌóäøóÉ ¿ ÝóÇäúÊõÏöÈó áöÐóáößó ÔóÇÈø ãöäúåõãú ÝóßóÃóäøóåõ ÇöÓúÊóÕúÛóÑóåõ Úóäú Ðóáößó ÝóÃóÚóÇÏóåóÇ ËóÇäöíóÉ æóËóÇáöËóÉ æóßõáø Ðóáößó áóÇ íõäúÊóÏóÈ ÅöáøóÇ Ðóáößó ÇáÔøóÇÈø ÝóÞóÇáó : ÃóäúÊó åõæó æóÃóáúÞóì Çááøóå Úóáóíúåö ÔóÈóå ÚöíÓóì ÍóÊøóì ßóÃóäøóåõ åõæó æóÝõÊöÍóÊú ÑóæúÒóäóÉ ãöäú ÓóÞúÝ ÇáúÈóíúÊ æóÃóÎóÐóÊú ÚöíÓóì Úóáóíúåö ÇáÓøóáóÇã ÓöäóÉ ãöäú Çáäøóæúã ÝóÑõÝöÚó Åöáóì ÇáÓøóãóÇÁ æóåõæó ßóÐóáößó ßóãóÇ ÞóÇáó Çááøóå ÊóÚóÇáóì &quot; ÅöÐú ÞóÇáó Çááøóå íóÇ ÚöíÓóì Åöäøöí ãõÊóæóÝøöíß æóÑóÇÝöÚß Åöáóíøó &quot; ÇáúÂíóÉ ÝóáóãøóÇ ÑõÝöÚó ÎóÑóÌó ÃõæáóÆößó ÇáäøóÝóÑ ÝóáóãøóÇ ÑóÃóì ÃõæáóÆößó Ðóáößó ÇáÔøóÇÈø ÙóäøõæÇ Ãóäøóåõ ÚöíÓóì ÝóÃóÎóÐõæåõ Ýöí Çááøóíúá æóÕóáóÈõæåõ æóæóÖóÚõæÇ ÇáÔøóæúß Úóáóì ÑóÃúÓå æóÃóÙúåóÑó ÇáúíóåõæÏ Ãóäøóåõãú ÓóÚóæúÇ Ýöí ÕóáúÈå æóÊóÈóÌøóÍõæÇ ÈöÐóáößó æóÓóáøóãó áóåõãú ØóæóÇÆöÝ ãöäú ÇáäøóÕóÇÑóì Ðóáößó áöÌóåúáöåöãú æóÞöáøóÉ ÚóÞúáåãú ãóÇ ÚóÏóÇ ãóäú ßóÇäó Ýöí ÇáúÈóíúÊ ãóÚó ÇáúãóÓöíÍ ÝóÅöäøóåõãú ÔóÇåóÏõæÇ ÑóÝúÚå . æóÃóãøóÇ ÇáúÈóÇÞõæäó ÝóÅöäøóåõãú ÙóäøõæÇ ßóãóÇ Ùóäøó ÇáúíóåõæÏ Ãóäøó ÇáúãóÕúáõæÈ åõæó ÇáúãóÓöíÍ ÇöÈúä ãóÑúíóã ÍóÊøóì ÐóßóÑõæÇ Ãóäøó ãóÑúíóã ÌóáóÓóÊú ÊóÍúÊ Ðóáößó ÇáúãóÕúáõæÈ æóÈóßóÊú æóíõÞóÇá Åöäøóåõ ÎóÇØóÈóåóÇ æóÇóááøóå ÃóÚúáóã æóåóÐóÇ ßõáøå ãöäú ÇöãúÊöÍóÇä Çááøóå ÚöÈóÇÏå áöãóÇ áóåõ Ýöí Ðóáößó ãöäú ÇáúÍößúãóÉ ÇáúÈóÇáöÛóÉ).<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-EG">ãÇ äÊÝÞ Úáíå Ãä ÇáãÓíÍ áã íÞÊá íÞíäÇ æáã íÕáÈ æáßä Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì áã íÞá æãÇ ÕáÈæå íÞíäÇ ßãá ÞÇá ÓÈÍÇäå æãÇ ÞÊáæå íÞíäÇ æãÇ ÃÙäå Ãä ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã ÞÈÖ Úáíå æÚáÞ Úáì ÇáÕáíÈ æáßä ßÇä ÍÙå ãä ÇáÕáíÈ åæ ÍÙ ÃÈÑÇåíã ÇáÎáíá ãä ÇáäÇÑ ÞÇá ÊÚÇáì &quot;ßæäí ÈÑÏÇ æÓáÇãÇ Úáì ÅÈÑÇåíã&quot; ÝÇáÎáíá ÅÈÑÇåíã ÃáÞæå Ýí ÇáäÇÑ æáßä ãÇ ÍÑÞæå íÞíäÇ æßÐáß ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã ÚáÞæå Úáì ÇáÕáíÈ æáßä ãÇ ÚÐÈæå íÞíäÇ æáääÙÑ ááãÓÃáÉ äÙÑÉ ÃÎÑì äÞæá ÚäåÇ äÍä Ãåá ÇáÞÇäæä ÇáÝÚá æÇáäÊíÌÉ ÝÝÚá ÇáÞÊá äÊíÌÊå ÇáãæÊ æÇáãÓíÍ áã íãæÊ Úáì ÇáÕáíÈ ÝãÇ ÞÊáæå íÞíäÇ æÝÚá ÇáÕáÈ äÊíÌÊå ÇáÃáã æÇáÊÚÐíÈ æáßäå Úáíå ÇáÓáÇã áã íÊÃáã ãä ÝÚáåã ÅÐÇ ãÇ ÕáÈæå æããÇ íÌÚáäÇ äØãÆä áåÐå ÇáÝßÑÉ æÅä ßÇäÊ ÛÑíÈÉ ÈÚÖ ÇáÔíÆ æáßä ÔÈå áåã æáã íÞá ÊÔÈå Èå Ãæ áå ãÚäì Ãä ÃÚíäåã ÙäÊ Ãäåã ÞÊáæå áãÇ ÃÛãÇå Çááå ÔÈÍÇäå áÍßãÊå æßÐáß ÙäÊ ÃÚíäåã Ãäåã ÕáÈæå áãÇ ÑÂæ ÏãÇÆå ÇáÐßíå Úáíå ÇáÓáÇã æÃÝÚÇá ãä ÞÈÖæÇ Úáíå ãÚå ãä æÖÚ ÊÇÌ ÇáÔæß Úáì ÑÃÓå Åáí ÏÞ ÇáãÓÇãíÑ Ýí ÌÓÏå æáßä æáßä Ðáß ßáå áã íÝÚá Èå ÃßËÑ ããÇ ÝÚáÊ ÇáäÇÑ ÈÅÈÑÇåíã Úáíå ÇáÓáÇã ¡ Ëã Åä ÇááÐíä ÅÎÊáÝæÇ Ýíå (ÇáãÓíÍ) ãä ÞÊáå æÕáÈå áÝí Ôß ãäå ÍÊì ãä ÔåÏ ãäåã Ôß Ãä íßæä ÞÊá ãÇ áåã Èå ãä Úáã Ýáã íÔåÏæÇ ÞÊáå Úáíå ÇáÓáÇã æáã íÔÚÑæÇ ÈÔÚæÑå Úáì ÇáÕáíÈ ßãÇ Ùä ÇáäãÑæÏ Ãäå ÓíÞÊá ÅÈÑÇåíã ÈÇáäÇÑ æÃáÞÇå ÝíåÇ æáßä ÇáäãÑæÏ ÔÇåÏ ÅÈÑÇåíã Úáíå ÇáÓáÇã áã íãÊ æáßäå íÞíäÇ áã íÔÚÑ ÈãÇ ÔÚÑ Èå ÅÈÑÇåíã Ýí ÇáäÇÑ ãä ÈÑÏ æÓáÇã ÝÙä Ãäå Úáì ÇáÃÞá ÚÐÈå ¡ Ëã ÞÇá ÓÈÍÇäå æãÇ ÞÊáæå íÞíäÇ áÃä äÊíÌÉ ÇáãæÊ ÇáÍÇÏËÉ ÈÝÚá ÇáÞÊá áã ÊÍÏË æÇáãæÊ æÇáÞÊá ãÊáÇÒãÇä áÇ íÝÊÑÖ ÍÏæË ÇáÞÊá Ïæä ÇáãæÊ æÅÒåÇÞ ÇáÑæÍ ÅáÇ Ãä íßæä ÇáÝÚá ÎÇÆÈ Ãæ ãæÞæÝ æßÇä ÝÚáåã áÞÊá ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã ÎÇÆÈÇð ÃæÞÝå Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÃãÇ ÝÚá ÇáÕáÈ æÞÏ ÔÇåÏæå Ýáã íÄÏí Åáí ÇáÚÐÇÈ Ýáã íÊáÇÒã ÇáÕáÈ æÇáÚÐÇÈ ÑÛã ÍÏæË ÇáÃæá áÐáß äÝì Çááå ÍÏæËå ÈäÊíÌÊå Ýí Ãæá ÇáÂíÉ Ëã ÑÏ ÅÎÊáÇÝåã Åáí Ùäåã ÈãÇ ÔÇåÏæÇ ãä ÚãáíÉ ÇáÕáÈ æÝí ÂÎÑ ÇáÂíÉ ÃßÏ ÓÈÍÇäå Úáì ÚÏã ÞÊá ÇáãÓíÍ íÞíäÇ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-EG">æãÐÇ Úä Þæáå &quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'"> Èóá ÑøóÝóÚóåõ Çááøåõ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">Åöáóíúåö æóßóÇäó Çááøåõ ÚóÒöíÒðÇ ÍóßöíãðÇ</span><span lang="AR-EG"> &quot; ãÇ ÌÇÁ Ýí ÇáÊÝÇÓíÑ Ãäå ÑÝÚå Åáíå ãä ÝÊÍÉ Ýí ÕÍä ÇáÏÇÑ ÇáÐí ßÇä Ýíå ÈÚÏ Ãä ÃáÞì ÔÈåå Úáì ÃÍÏ ÃÊÈÇÚå Úáì æÚÏ Ãä íßæä áå äÝÓ ãßÇäÊå Ýí ÇáÌäÉ æÞÏ ÅÎÊáÝÊ ÇáæÇíÇÊ ßÇáÚÇÏÉ Ýãä ÞÇÆá Ãä ÔÈåå æÞÚ Úáì ÔÇÈ åæ ÃÕÛÑ ÇáÍæÇÑííä æãäåã ãä ÞÇá Ãä ÔÈåå ÌÇÁ Úáíåã ÌãíÚÇ ÝÃÎÊÇÑæÇ ÃÍÏåã æßá Ðáß ÃÙäå ÊÎÑíÝ æÅÈÊÚÇÏ Úä ÌÇÏÉ ÇáÍÞ ÝáíäÙÑæÇ Åáí Þæáå ÊÚÇáì&quot;<span style="COLOR: red"> ÅöÐú ÞóÇáó Çááøóåõ íóÇ ÚöíÓóì Åöäøöí ãõÊóæóÝøöíßó æóÑóÇÝöÚõßó Åöáóíøó æóãõØóåøöÑõßó ãöäó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÌóÇÚöáõ ÇáøóÐöíäó ÇÊøóÈóÚõæßó ÝóæúÞó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Åöáóì íóæúãö ÇáúÞöíóÇãóÉö Ëõãøó Åöáóíøó ãóÑúÌöÚõßõãú ÝóÃóÍúßõãõ Èóíúäóßõãú ÝöíãóÇ ßõäúÊõãú Ýöíåö</span>&quot; ÅÐÇ ÍÏËÊ ÇáæÝÇÉ ÞÈá ÇáÑÝÚ ÝÅä Ðáß Êã ÚäÏ ÞÏÑ Çááå ÈÚÏ åÐå ÇáÍÇÏËÉ (ÍÇÏËÉ ÇáÞÈÖ Úáì ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã) áÃä ÚäÏ åÐå ÇáÍÇÏËÉ áã íãÊ ÚíÓì ÃÈä ãÑíã æÇáíåæÏ æÈíáÇØÓ áã íÞÊáæå íÞíäÇ æáã íÍÏË ÇáÑÝÚ ÞÈá ÇáæÝÇÉ ÝÇáæÝÇÉ ÞÈá ÇáÑÝÚ ÝßÇä Ðáß ÈÚÏ Ãä äÌÇå Çááå ãä ÍÇÏËÉ ÇáÞÈÖ Úáíå æÇáÕáÈ æÝÞÇ áãÇ ÅÞÊÖÊ ÍßãÊå æÓÇÑÊ Èå ãÔíÆÊå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÚãÇ íÕÝæä ¡ Ëã Þæáå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì æãØåÑß ãä ÇááÐíä ßÝÑæÇ ÊÓÊáÒã Ãä íßæä ÇáÐíä ßÝÑæÇ ÞÏ ÏäÓæå ÈÇáÞÈÖ Úáíå ÅáÇ Ãä Çááå ØåÑå ãäåã æÌÇ"COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ÚöíÓóì ãöäúåõãõ ÇáúßõÝúÑó ÞóÇáó ãóäú ÃóäúÕóÇÑöí Åöáóì Çááøóåö ÞóÇáó</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ÇáúÍóæóÇÑöíøõæäó äóÍúäõ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ÃóäúÕóÇÑõ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">Çááøóåö</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ÂãóäøóÇ ÈöÇááøóåö æóÇÔúåóÏú ÈöÃóäøóÇ ãõÓúáöãõæäó</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></a></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-EG"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&quot; æåÐå ÇáØÇÆÝÉ ÓÊÙá ãäÕæÑÉ ÈÅÐä Çááå æÃÞÑà Þæáå ÊÚÇáì &quot;</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-EG" dir="ltr" style="COLOR: red"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: red"><a href="javascript:ShowAyah('arb','61','14')"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">íóÇ ÃóíøõåóÇ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ßõæäõæÇ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ÃóäúÕóÇÑó</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">Çááøóåö</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ßóãóÇ ÞóÇáó ÚöíÓóì ÇÈúäõ ãóÑúíóãó áöáúÍóæóÇÑöíøöíäó</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ãóäú ÃóäúÕóÇÑöí Åöáóì Çááøóåö ÞóÇáó ÇáúÍóæóÇÑöíøõæäó äóÍúäõ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ÃóäúÕóÇÑõ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">Çááøóåö</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ÝóÂãóäóÊú ØóÇÆöÝóÉñ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ãöäú Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó æóßóÝóÑóÊú ØóÇÆöÝóÉñ ÝóÃóíøóÏúäóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">Úóáóì ÚóÏõæøöåöãú ÝóÃóÕúÈóÍõæÇ ÙóÇåöÑöíäó</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></a></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-EG"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>&quot;<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-EG">æáäÃÊí Åáí ááßÊÇÈ ÇáãÞÏÓ Ýí ÓÝÑ ÇáÊËäíÉ 21 : 23</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">&quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"> áÃä ÇáãÚáÞ ãáÚæä ãä Çááå</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">&quot; <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÃáíÓ ãÚäì ÇááÚäÉ ÇáØÑÏ ãä ÑÍãÉ Çááå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ¿ ÃíÑÖì Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÈÐáß áÇÈäå ¿ áÞÏ ßÇÝà Çááå ÓÈÍÇäå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">æÊÚÇáì ÅÈÑÇåíã Úáíå ÇáÓáÇã Úáì ØÇÚÊå áÃãÑ Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÈÐÈÍ ÇÈäå ÅÓãÇÚíá</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Úáíå ÇáÓáÇã æÝÏÇå ÈÐÈÍ ÚÙíã ßãÇ ÌÇÁ Ýí ÓÝÑ ÇáÊßæíä ÇáÅÕÍÇÍ 22 : 13 Ýåá ÅÓãÇÚíá</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Úáíå ÇáÓáÇã ÃÚÒ Úáì Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ãä ÚíÓì Úáíå ÇáÓáÇã ¿ áãÇÐÇ íÖÍí Çááå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÈÇÈäå ãä ÃÌá ÇáÝÓÇÞ æÇáÝÌÇÑ ¿ ÃíÍÈåã ÃßËÑ ãä ÇÈäå¿! <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáãÒãæÑ 34 : 19 &quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ßËíÑÉ åí ÈáÇíÇ ÇáÕÏíÞ æãä ÌãíÚåÇ íäÌíå ÇáÑÈ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> &quot;</span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>¡ ÅäÌíá ãÊì</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÅÕÍÇÍ 4 : 6 <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>¡ ÅäÌíá áæÞÇ ÇáÅÕÍÇÍ 4 : 10</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> &quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">áÃäå ãßÊæÈ Ãäå íæÕí ãáÇÆßÊå Èß</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">áßí íÍÝÙæß</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> &quot; ¡ ÅäÌíá ãÊì ÇáÅÕÍÇÍ 5 : 17 - 19 ãä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÃÞæÇá ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã &quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ãÇ ÌÆÊ áÃäÞÖ Èá áÃßãá</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">&quot; <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ßá åÐå ÈÔÇÑÇÊ ÊÄßÏ Ãä ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã ãÚÕæã ãä ÑÈ ÇáÚÒÉ ãä ÛÏÑ ÇáÕÏíÞ æÙáã ÇáÚÏæ ÝÈáÇíÇ ÇáÕÏíÞ íäÌíå ãäåÇ Çááå Ëã Ãä Çááå ßÊÈ Úáíå ÈÇáÍÞ Ãä íæÕí ÇáãáÇÆßÉ ÈÍÝÙå æãÇ ÃÔÈå åÐÇ ÇáäÕ ÈÞæáå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì áÑÓæá Çááå ãÍãÏ Úáíå ÇáÓáÇã &quot;æÇááå íÚÕãß ãä ÇáäÇÓ&quot; Ëã Ãä ÇáãÓíÍ ÌÇÁ áíßãá áÇ áíÕáÈ ßãÇ ÒÚã ÇáãÄãäíä ÈÚÞíÏÉ ÇáÕáÈ æÇáãæÊ æÇáÞíÇãÉ <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Ëã Ãä ÇáäÕ Ýí ÇáÅäÌíá Ãä ÂÎÑ Ïã äÈí ÓíÓÝßå ÇáíåæÏ åæ Ïã ÒßÑíÇ Úáíå ÇáÓáÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>¡ ÅäÌíá ãÊì ÇáÅÕÍÇÍ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> 23 : </span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>35 -36 &quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÞÇá ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã íÃÊí Úáíßã ßá Ïã Òßí ÓÝß Úáì ÇáÃÑÖ ãä Ïã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">åÇÈíá ÇáÕÏíÞ Åáì Ïã ÒßÑíÇ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">&quot; Åä åÐÇ Ïáíá Úáì Ãä ÒßÑíÇ Úáíå ÇáÓáÇã åæ ÂÎÑ äÈí</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">íõÞÊá æÅáÇ Ýáã áã íÞá Åáì Ïãí ¿<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá ãÊì ÇáÅÕÍÇÍ 27: 45</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>&lsquo; ÅäÌíá ãÑÞÓ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÅÕÍÇÍ 15: 33 ¡ ÅäÌíá áæÞÇ ÇáÅÕÍÇÍ 23: 44 </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">æÑÏÊ ÍÇÏËÉ Íáæá ÇáÙáÇã ÃËäÇÁ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÕáÈ æÞÈá ÎÑæÌ ÑæÍ ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">. ÃáíÓ ãä Çáããßä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Ãä íßæä ÈÚÖ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáãÊÚÇØÝíä ãÚ ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã ÞÏ ÃäÞÐæå ÎáÇá Êáß ÇáÝÊÑÉ ¿ ßíÝ íãßä Ãä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">íãíÒ ÇáãÔÇåÏ Èíä Ãä íßæä ÇáãÕáæÈ ãíÊÇð Ãæ ãÛãìð Úáíå ÎÇÕÉ ÈÍáæá ÇáÙáÇã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>¿ Ëã Ýí ÅäÌíá áæÞÇ ÇáÅÕÍÇÍ 23 : 47 ÊÚÇØÝ ÞÇÆÏ ÇáãÆÉ ãÚ ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã æÞÇá</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Úäå &quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"> ßÇä åÐÇ ÇáÅäÓÇä ÈÇÑÇ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ð</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> &quot;</span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="EN-US" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá ãÑÞÓ ÇáÅÕÍÇÍ 15 : 44 &quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÝÊÚÌÈ ÈíáÇØÓ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">Ãäå ãÇÊ ÓÑíÚÇð.Åä ÓÈÈ ÊÚÌÈå Ãä ÇáãæÊ ÈÇáÕáÈ íÓÊÛÑÞ æÞÊÇð ØæíáÇð ÝßíÝ ãÇÊ ÈåÐå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÓÑÚÉ æåã áã íßÓÑæÇ ÓÇÞíå ßãÇ ÝÚáæÇ ÈÑÝíÞíå áÊÓÑíÚ ÇáãæÊ ¿ ÝÏÚÇ ÞÇÆÏ ÇáãÆÉ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> &hellip; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">æåÈ ÇáÌÓÏ áíæÓÝ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">. áãÇÐÇ ÝÚá åÐÇ Ïæä Ãä íßæä ãÚ íæÓÝ ÅÐä ÑÓãí ÈÇÓÊáÇã ÇáÌËÉ ¿ ÃáíÓ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ãä ÇáÚÇÏÉ Ãä íÓÊáã ÃÞÇÑÈ ÇáãíÊ ÌËÊå ¿ ÃáÇ íãßä Ãä íßæä ÈíáÇØÓ æÞÇÆÏ ÇáãÆÉ ÞÏ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÊÚÇæäÇ ãÚ åÄáÇÁ ÇáãÊÚÇØÝíä ãÚ ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã ÝÞÏ<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>1-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÑÃå ÈíáÇØÓ ãä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÊåãÉ ÇáÊÌÏíÝ ÝÞÏ ßÇä æËäíÇð æáÇ íåãå ãä ÞÇá Ãäå Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì Ãæ ÇÈäå<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">2-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÑÃå ãä ÇáÍÖ Úáì ÚÏã ÏÝÚ ÇáÌÒíÉ áÞíÕÑ ÝÞÏ ËÈÊ ÚßÓ Ðáß ßãÇ ÌÇÁ Ýí ÅäÌíá</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ãÊì ÇáÅÕÍÇÍ 22 : 21 </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ãÇáÞíÕÑ áÞíÕÑ æãÇááå ááå<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">3- ßÇä íÚÑÝ Ãäåã ÃÓáãæå ÍÓÏÇð ßãÇ Ýí ÅäÌíá ãÊì ÇáÅÕÍÇÍ4 &ndash; 18 : 27</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÍÐÑÊå ÒæÌÊå ãä Ãä íÄÐíå ÈÓÈÈ ÇáÑÄíÇ. ßíÝ íõÑíåÇ Çááå ÓÈÍÇäå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">æÊÚÇáì ÇáÑÄíÇ áÅäÞÇÐ ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã æåæ ÞÏ ÃÑÓáå áíÕáÈ¿ ÃáíÓ ããßäÇð Ãä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">íßæä íæÓÝ ÞÏ ÇÓÊáã ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã æåæ Íí ¿<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÌÇÁ Ýí ÅäÌíá ãÊì ÇáÅÕÍÇÍ27 &ndash; 63 : 66</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">æÝí ÇáÛÏ&hellip;. áÆáÇ íÃÊí ÊáÇãíÐå áíáÇð æíÓÑÞæå æíÞæáæÇ ááÔÚÈ Ãäå ÞÇã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ãä ÇáÃãæÇÊ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> &quot;ÐåÈ ÇáíåæÏ Ýí Çáíæã ÇáËÇäí ãä ÇáÕáÈ Åáì ÈíáÇØÓ íØáÈæä ÍÑÓÇð Úáì</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÞÈÑ ÝÓãÍ áåã ÈÐáß æÇáÓÄÇá ÇáÐí íØÑÍ äÝÓå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">áãÇÐÇ áã íÝÚá ÇáíåæÏ Ðáß ãäÐ ÇáÈÏÇíÉ ¿</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">áÞÏ ßÇäÊ åäÇß</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÃõãæÑ ÌÚáÊåã íÔßæä Ýí Ãä ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã ãÇ ÒÇá ÍíÇ<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">1- Åä ÇáÑÌáíä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇááÐíä ÕáÈÇ ãÚ ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã áã íãæÊÇ ÎáÇá ÇáËáÇË ÓÇÚÇÊ ÇáÃæáì<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">2- Åä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÓÇÞí ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã áã ÊßæäÇ ãßÓæÑÊÇä<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">3- ÙåæÑ ÊáãíÐí ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáãÎáÕíä æåãÇ íæÓÝ ÇáÐí ãä ÇáÑÇãÉ æäíÞæÏíãæÓ æØáÈåãÇ ÌËÊå áÅÚÏÇÏåÇ ááÏÝä åá ßÇä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">åÐÇä ÓíßÔÝÇä ÃãÑ ÈÞÇÁ ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã ÍíÇð ááíåæÏ ¿<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">4- ÊÚÌÈ ÈíáÇØÓ ãä Ãä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã ãÇÊ ÈåÐå ÇáÓÑÚÉ æãæÇÝÞÊå Úáì ÊÓáíãåã ÌËÊå<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">5- ÞÑÈ ÇáÞÈÑ ãä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ãßÇä ÇáÕáÈ æÇáÍÞíÞÉ Ãäå áã íßä ÞÈÑÇ Èá ãßÇä Ýí ÍÏíÞÉ íÓÊÑíÍ Ýíå ÕÇÍÈ ÇáÍÏíÞÉ Ýáã ÏÝäæå Ýí åÐÇ ÇáãßÇä¿ æåæáíÓ ÞÈÑÇ ÅáÇ Ãä íßæä ÇáãÓíÍ äÝÓå áã íãÊ ÅáíÓ ßÐáß¿ Ëã áãÇÐÇ áã íÈÞ íæÓÝ æäíÞæÏíãæÓ ÚäÏ ÇáÞÈÑ áíÔåÏæÇ ÞíÇãÊå ¿ ÃáíÓ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ããßäÇð Ãä íßæä ÇáãÊÚÇØÝæä ãÚ ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã ÞÏ ÃäÞÐæå ÎáÇá Çááíá ¿ áÞÏ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇÚÊÞÏ ÇáíåæÏ Ãäå ßÐÇÈ ÝßíÝ ÓíÚæÏ ááÍíÇÉ æíÞæã ãä ÇáãæÊ ¿ æáæ Ãäå ÞÇã ÃáÇ íÏá Úáì</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Ãäå ÕÇÏÞ æÝí åÐå ÇáÍÇáÉ áãÇÐÇ íÞÊáæå ãÑÉ ÃÎÑì ¿ ãÇÐÇ íåã áæ ßÇä ãíÊÇð æÃÎÐæå ¿</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Ãíä ßÇä ÇáÍÑÓ ÚäÏãÇ ÐåÈÊ ÇáäÓÇÁ áÏåäå ¿ áÇ íãáß ÇáÚÞá ÇáÓáíã ÅáÇ Ãä íÌÒã ÈÃäå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ßÇä ÍíÇð .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá ãÊì ÇáÅÕÍÇÍ 27 : 52 ÅÐÇ ßÇä ÇäÔÞÇÞ ÍÌÇÈ Çáåíßá æÞíÇã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÞÏíÓíä ãä ÞÈæÑåã ÞÏ ÍÏË ÝÚáÇð ÃáÇ íÏá Úáì ÕÏÞ ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã ÝáãÇÐÇ áã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">íÄãä ÇáíåæÏ Èå ¿ Ãíä ÐåÈ åÄáÇÁ ÈÚÏ ÞíÇãåã æãä ÞÇÈáæÇ ¿</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">áã ÊÑÏ åÐå ÇáÍÇÏËÉ Ýí</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÃäÇÌíá ÇáÃÎÑì æåí ÊäÇÞÖ ãÇ ÌÇÁ Ýí ÃÚãÇá ÇáÑÓá ÇáÅÕÍÇÍ 26 : 23 </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ãä Ãä ÇáãÓíÍ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">Ãæá ÞíÇãÉ ÇáÃãæÇÊ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> æÑÓÇáÉ ÈæáÓ ÇáÃæáì Åáì Ãåá ßæÑäËæÓ ÇáÅÕÍÇÍ 15 : 20 </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáãÓíÍ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">Ãæá ÞíÇãÉ ÇáÃãæÇÊ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> æÑÓÇáÉ ÈæáÓ Åáì Ãåá ßæáæÓí ÇáÅÕÍÇÍ 1 : 18 </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáãÓíÍ Ãæá ÞíÇãÉ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÃãæÇÊ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> æÑÄíÇ íæÍäÇ ÇáÅÕÍÇÍ 1 : 5 </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáãÓíÍ Ãæá ÞíÇãÉ ÇáÃãæÇÊ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">æåÐå ÊÊäÇÞÖ ãÚ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÍÇÏËÉ ÞíÇã ÇáÕÈíÉ ãä ÇáãæÊ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> ÇáÊí æÑÏÊ Ýí ÅäÌíá ãÊì ÇáÅÕÍÇÍ 9 : 25 æÝí ÅäÌíá ãÑÞÓ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÅÕÍÇÍ 5 : 42 æÝí ÅäÌíá áæÞÇ ÇáÅÕÍÇÍ 8 : 55 æÊÊäÇÞÖ ãÚ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÍÇÏËÉ ÞíÇã ÇáÔÇÈ ãä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáãæÊ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> ÇáÊí æÑÏÊ Ýí ÅäÌíá áæÞÇ ÇáÅÕÍÇÍ 7 : 11 - 17 æÝí ÅäÌíá íæÍäÇ ÇáÅÕÍÇÍ 11</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> : 1 - 44 </span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA&quo"AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÈÚÏ ËáÇËÉ ÃíÇã ÃÞæã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> &quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">áã íÊÍÞÞ åÐÇ ÝÞÏ ÏÝä íæã æáíáÊííä ÝÞØ áÃäå </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÕáÈ ÙåÑ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÌãÚÉ ßãÇ Ýí ãÊì</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> 27 : 45 - 46 æ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Ýí ÃÍÏ ãÍÇÖÑÇÊå Ãä ÊõÚóÏá åÐå ÇáÝÞÑÉ Ýí ÇáÅäÌíá æíõßÊÈ &quot;ÇáÃÑÈÚÇÁ &quot; ÈÏáÇð ãä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÌãÚÉ áíÊÍÞÞ Þæá ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã :-&quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"> Åäí ÈÚÏ ËáÇËÉ ÃíÇã ÃÞæã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-SA">&quot;<span style="COLOR: red">!</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="mso-bidi-language: AR-SA">ÅáÇ ÅÐÇ ßÇä áã íãÊ Èá ßÇä íÑÊÇÍ ÝÞØ<span style="COLOR: red"><o:p></o:p></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá ãÑÞÓ ÇáÅÕÍÇÍ 8: 11 - 12&quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">áä íÚØì åÐÇ ÇáÌíá ÂíÉ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-SA">&quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÑÝÖ Ãä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">íÚØíåã ÂíÉ ããÇ íÏá Úáì ÚÏã äíÊå ÇáÞíÇã ÈÚãá ÛíÑ ØÈíÚí<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá ãÑÞÓ ÇáÅÕÍÇÍ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">14: 27 </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ãä ÃÞæÇá ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã: &ldquo;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">Åä ßáßã ÊÔßæä Ýíøó Ýí åÐå ÇááíáÉ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> &quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÊæÞÚ ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã ÈÃäåã ÓíÛíÑæä ÍÞíÞÉ ãÇ ÓíÍÏË</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">æÃäÙÑ ãÏì ÊØÇÈÞ Ðáß ãÚ ÇáäÕ ÇáÞÑÂäí&quot;</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">æóÅöäøó ÇáøóÐöíäó ÇÎúÊóáóÝõæÇú Ýöíåö áóÝöí Ôóßøò ãøöäúåõ ãóÇ áóåõã Èöåö ãöäú</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">Úöáúãò ÅöáÇøó ÇÊøöÈóÇÚó ÇáÙøóäøö</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">&quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá ãÑÞÓ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÅÕÍÇÍ 14: 50 &ldquo;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÝÊÑßå ÇáÌãíÚ æåÑÈæÇ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> áÞÏ ÎÐáå ÇáÍæÇÑíæä Ýãä ßÇä ÔåæÏ ÇáÕáÈ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>¿<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá íæÍäÇ ÇáÅÕÍÇÍ 20: 1 - 14åäÇ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ãÑíã ÇáãÌÏáíÉ ÝÞØ ÐåÈÊ Ýí</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÕÈÇÍ ÇáÈÇßÑ Åáì ÇáÞÈÑ ÝæÌÏÊ ÇáÞÈÑ ÝÇÑÛÇð.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">áãÇÐÇ ÐåÈÊ ãÑíã ááÞÈÑ ¿ íÓÊÍíá Ãä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Êßæä ÞÏ ÐåÈÊ áÊÏåäå ÈÇáÍäæØ ßãÇ íÏÚí ÅäÌíá ãÑÞÓ ÇáÅÕÍÇÍ 16 : 1 ÝãÇ ÝÇÆÏÉ Ðáß áæ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ßÇä ãíÊÇð ¿ åá</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ßÇäÊ Êäæí Ãä ÊäÈÔ ÇáÞÈÑ áÊÏåäå ¿ æåá äÈÔ ÞÈæÑ ÇáãæÊì ÃãÑ ÚÇÏí ¿ áÞÏ ßÇäÊ ããä ÍÖÑ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÕáÈ æáÇ ÈÏ ÃäåÇ ÑÃÊ Ãä ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã áã íãÊ ÝÐåÈÊ ÈÚÏ Ãä åÏà ÇáÃãÑ áÊÚÊäí</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Èå æíËÈÊ Ðáß ãÇ ÌÇÁ Ýí ÅäÌíá ãÑÞÓ ÇáÅÕÍÇÍ 16 : 3 &quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">æßä íÞáä ÝíãÇ Èíäåä ãä íÏÍÑÌ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">áäÇ ÇáÍÌÑ Úä ÈÇÈ ÇáÞÈÑ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">&quot; áãÇÐÇ íÑÏä Ðáß ¿ áÇ ÈÏ Ãäå ßÇä ÍíÇð ÅäåÇ áã ÊÓÃá</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> &quot; </span></strong><strong><u><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">Ãíä ÏÝäæå ¿</span></u></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">&quot; Ýåí ÊÚÑÝ Ãäå Íí</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>áÞÏ ÞÇáÊ &quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÃäÇ ÂÎÐå </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">&quot; ßãÇ Ýí ÅäÌíá íæÍäÇ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÅÕÍÇÍ 20 : 15 Ýåá ÈÅãßÇä ÇãÑÃÉ ÈãÝÑÏåÇ Ãä ÊÍãá ÌËÉ ãíÊ ÅÖÇÝÉ Åáì </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ãÆÉ ãóäøò ãä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÃØíÇÈ æÇáÃßÝÇä ÇáÊí æõÖÚÊ Úáíå </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ßãÇ Ýí ÅäÌíá íæÍäÇ ÇáÅÕÍÇÍ 19 : 39 ¿ æáãÇÐÇ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÊÑíÏ ÌËÊå ¿</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÅäÌíá íæÍäÇ ÇáÅÕÍÇÍ 20 :15 - 17 &quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÝÙäÊ Êáß Ãäå ÇáÈÓÊÇäí &hellip;ÝÇáÊÝÊÊ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">Êáß æÞÇáÊ áå ÑÈæäí ÇáÐí ÊÝÓíÑå íÇ ãÚáã </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">&quot; åá ÓãÇÚ ÕæÊ ÔÎÕ ÞÏ ãÇÊ æÑÄíÊå ÊõÞÇÈá</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÈãËá åÐÇ &quot; áÞÏ ßÇäÊ ÊÚÑÝ Ãäå Íí æáÐáß ÝÅäåÇ áã ÊÑÊÚÈ áÓãÇÚ ÕæÊå æÑÄíÊå Èá ÇäÏÝÚÊ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">áÊÍÖäå æáßäå ãäÚåÇ Ãä ÊáãÓå æÃÎÈÑåÇ Ãäå </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">áã íÕÚÏ Åáì Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> Ãí Ãäå áã íãÊ .</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÃãÇ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÑÌÇá ÝÞÏ &quot; ÌÒÚæÇ æÎÇÝæÇ æÙäæÇ Ãäåã äÙÑæÇ ÑæÍÇð </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">&quot; ßãÇ Ýí ÅäÌíá áæÞÇ ÇáÅÕÍÇÍ24 : 37</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">æÐáß áÃäåã ÎÐáæå æåÑÈæÇ Ëã ÓãÚæÇ Ãäå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ãÇÊ ÃãÇ ãÑíã ÝÞÏ ÑÃÊ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Ãäå Íí Ýáã ÊÎÝ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Åä ÙåæÑ ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã áåÇ ãÊÎÝíÇð Ýí Òí ÈÓÊÇäí áåæ Ïáíá</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Úáì Ãäå ßÇä íÎÔì Ãä íÚÑÝ ÇáíåæÏ Ãäå Íí Ýáæ ßÇä ÞÏ ãÇÊ æÞÇã ÝÅäå Ïáíá Úáì ÕÏÞå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ßãÇ Ãäå ßÇä íÚÑÝ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">Ãäå áä íãæÊ ãÑÉ ÃÎÑì</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> ßãÇ Ýí ÑÓÇáÉ ÈæáÓ Åáì Ãåá ÑæãíÉ ÇáÅÕÍÇÍ 9 : 6 </span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Ýáöã ÇáÎæÝ æÇáÊÎÝí ÅÐä ¿</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">áÞÏ æõÒÚÊ ãáÇÈÓå Úáì ÇáÌäæÏ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> ßãÇ Ýí ÅäÌíá íæÍäÇ ÇáÅÕÍÇÍ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> 19 : 23 </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Ýãä Ãíä ÃÊì ÈãáÇÈÓ ÇáÈÓÊÇäí ¿ ÃáÇ íÏá Ðáß Úáì Ãä åäÇß ãä ßÇä íÓÇÚÏå ¿ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">æÞÏ ÙåÑ ÃíÖÇð ãÊÎÝíÇð Ýí ÅäÌíá áæÞÇ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> ÇáÅÕÍÇÍ 24 : 31 </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">æÇÎÊÝì áÍÙÉ ÇäßÔÇÝ ÃãÑå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> .</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">Åä ÚÏã ÊÕÏíÞ ÃÕÏÞÇÆåã áåã Ïáíá Úáì Ãäå Íí ÝÞÏ ÇÚÊÇÏæÇ Úáì ÑÄíÉ ÇáÃÑæÇÍ ßãÇ Ýí</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá ãÑÞÓ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> ÇáÅÕÍÇÍ 5 : 13 æÛíÑå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> . </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÃãÇ ÏÎæáå Úáíåã æÇáÃÈæÇÈ ãÞÝáÉ ßãÇ ÒÚã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá íæÍäÇ ÇáÅÕÍÇÍ 20 : 19 ÝÞÏ ÍÐÝå áæÞÇ ãä ÅäÌíáå ÇáÅÕÍÇÍ 24 : 36 Ýåæ ßãÇ ÞÇá</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">Ýí ÇáÅÕÍÇÍ 1 : 3 ÞÏ ÊÊÈÚ ßá ÔíÁ ÈÊÏÞíÞ ¡ Åä ÇáÌãáÉ ÊÚäí Ãä ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ßÇä íÞÇÈá ÊáÇãíÐå ÎáÝ ÃÈæÇÈ ãÛáÞÉ Ãí ÓÑÇð ÎæÝÇð ãä ÇáíåæÏ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá ãÊì</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÅÕÍÇÍ 28 : 1 - 6 </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">Åä ãáÇß ÇáÑÈ äÒá ãä ÇáÓãÇÁ æÏÍÑÌ ÇáÍÌÑ ÈÍÖæÑ ãÑíã ÇáãÌÏáíÉ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">æãÑíã ÇáÃÎÑì Ëã ÞÇá áåãÇ Ãä íÓæÚ ÞÏ ÞÇã .</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="mso-bidi-language: AR-SA">Ãí Ãäå ÞÇã ÞÈá ÏÍÑÌÉ ÇáÍÌÑ Ýáã ÏÍÑÌÉ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÍÌÑ ÅÐä ¿<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>-</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá ãÑÞÓ ÇáÅÕÍÇÍ 16: 4 &ldquo;æÑÃíä</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"> Ãä ÇáÍÌÑ ÞÏ ÏÍÑÌ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> &quot; æßÐáß</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Ýí ÅäÌíá áæÞÇ ÇáÅÕÍÇÍ 24: 2</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">åá ãä ÊÛáÈ Úáì ÇáãæÊ íÚÌÒ Úä ÇÎÊÑÇÞ ÇáÍÌÇÑÉ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">æÇáÃßÝÇä ¿</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Åä åÐÇ Ïáíá Úáì Ãäå ÌÓã ÈÔÑí ÝÇáÌÓã ÇáÑæÍí áÇ ÊãäÚå ÇáÍæÇÌÒ<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá áæÞÇ ÇáÅÕÍÇÍ 24 : 39</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÌÓæäí æÇäÙÑæÇ ÝÅä ÇáÑæÍ áíÓ áå áÍã æÚÙÇã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ßãÇ ÊÑæä áí</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">&quot; Ãí Ãäå áã íãÊ<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá ãÑÞÓ ÇáÅÕÍÇÍ 16 : 11 &quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÝáãÇ ÓãÚ ÃæáÆß</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">Ãäå Íí</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"> &quot; Ãí Ãäå áã íãÊ<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá áæÞÇ ÇáÅÕÍÇÍ 4 : 29 - 30 &quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÌÇÁæÇ Èå Åáì ÍÇÝÉ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÌÈá&hellip;ÍÊì íØÑÍæå&hellip; ÃãÇ åæ ÝÌÇÒ Ýí æÓØåã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">æãÖì</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">&quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Ëã Ãä Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì äÌì ÇáãÓíÍ ãä ÞÈá ßãÇ ÐßÑäÇ ÚäÏãÇ ÃÑÇÏæÇ ØÑÍå ãä ÍÇÝÉ ÇáÌÈá æ ßãÇ ÌÇÁ Ýí ÅäÌíá íæÍäÇ ÇáÅÕÍÇÍ 10 : 39</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> &quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÝØáÈæÇ Ãä íãÓßæå ÝÎÑÌ ãä ÃíÏíåã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-SA">&quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">áÞÏ äÌì Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÇáãÓíÍ Úáíå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÓáÇã Ýí Êáß ÇáÍÇÏËÊíä Ýáã áã íäÌå ãä ÇáÕáÈ ¿<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá áæÞÇ ÇáÅÕÍÇÍ 42 : 22</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá ãÊì ÇáÅÕÍÇÍ 26: 39 ãä ÃÞæÇá ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã&quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">íÇ ÃÈÊÇå Åä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÔÆÊ Ãä ÊÌíÒ Úäí åÐå ÇáßÃÓ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> &quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ßãÇ íÝÚá ÇáÈÔÑ ÏÚÇ ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã Çááå ÓÈÍÇäå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">æÊÚÇáì Ãä íäÌíå.æåäÇ ÃíÖÇ íÊÈÇÏÑ ÓÄÇá ãåã ááÐåä áæ Ãä ãåãÉ ÇáãÓíÍ ÊÎáíÕ ÇáÈÔÑ ÈÇáÊÚáíÞ Úáì ÇáÕáíÈ æÇáãæÊ Ëã ÇáÞíÇãÉ æåæ íÚÑÝ Ðáß ÝáãÇÐÇ ÏÚÇå¿ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ãáã íßä íÚÑÝ ÇáãåãÉ ÇáÊí ÃÑÓá áÃÌáåÇ¿ Ãã Ãäå íÊåÑÈ ãäåÇ ¿ áÞÏ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Úáã ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã ÊáÇãíÐå Ãä Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ãÌíÈ ÇáÏÚÇÁ ßãÇ Ýí ÅäÌíá</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ãÊì ÇáÅÕÍÇÍ 7 : 9 - 10</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÞÇá ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã Ýí ÅäÌíá íæÍäÇ ÇáÅÕÍÇÍ 11 : 41 &ndash; 43&quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">Åä Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì íÓãÚ áå Ýí ßá Ííä</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">&quot; <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÞÏ ÇÓÊÌÇÈ ÏÚÇÁå áÅÚÇÏÉ ÇáÑæÍ Åáì</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">áÇÒÑæÓ Ýåá íÎÐáå ÚäÏãÇ íÏÚæå áÅäÞÇÐ äÝÓå ¿<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá íæÍäÇ ÇáÅÕÍÇÍ 7</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> : 1</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá íæÍäÇ ÇáÅÕÍÇÍ 11 : 53 - 54</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">áã íÑÏ Ãä íÊÑÏÏ Ýí ÇáíåæÏíÉ áÃä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáíåæÏ ßÇäæÇ íØáÈæä Ãä íÞÊáæå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> &quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáãÞÕæÏ ÈÇáíåæÏíÉ ÇáÞÏÓ . ÅÐä áã íÃÊ áíÕáÈ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">æÅáÇ Ýáã ÊÕÑÝ åßÐÇ ¿</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá íæÍäÇ ÇáÅÕÍÇÍ 17: 4 ãä ÃÞæÇá ÇáãÓíÍ Úáíå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÓáÇã&quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÚãá ÇáÐí ÃÚØíÊäí áÃÚãá ÞÏ ÃßãáÊå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&quot; ÊÏá Úáì Ãäå áä íÕáÈ æÅáÇ ÝßíÝ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">íÞæá ÇáãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã åÐÇ ÞÈá Ãä íÕáÈ ¿<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá íæÍäÇ ÇáÅÕÍÇÍ 18 : 1</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> &quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">æßÇä ÞíÇÝÇ åæ ÇáÐí ÃÔÇÑ Úáì ÇáíåæÏ Ãäå ÎíÑ Ãä íãæÊ ÅäÓÇä æÇÍÏ Úä ÇáÔÚÈ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&quot;</span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="EN-US" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Ãí</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">Ãä Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì áã íÑÓáå áíÕáÈ Èá ÇáßÇåä ÞíÇÝÇ åæ ÇáÐí Íßã Úáíå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÈÇáÅÚÏÇã<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÅäÌíá íæÍäÇ ÇáÅÕÍÇÍ 19 : 33 &quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">æÃãÇ íÓæÚ ÝáãÇ ÌÇÁæÇ Åáíå áã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">íßÓÑæÇ ÓÇÞíå áÃäåã ÑÃæå ÞÏ ãÇÊ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">&quot;æÞÏ ÒÚã ÈÚÖåã Ãäå ÈÐáß ÊÍÞÞÊ ÇáäÈæÁÉ ÇáÊí ÌÇÁÊ Ýí ÇáãÒãæÑ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> 34 :20 </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">æåÐå Åä ÍÏËÊ áÏáíá Úáì Ãä Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì äÌÇå ÝãÇ ÍÇÌÊå áÓÇÞíå áæ ßÇä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ãíÊÇð¿ ßãÇ Ãä åÐå ÇáäÈæÁÉ ÊÞæá &quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ßËíÑÉ åí ÈáÇíÇ ÇáÕÏíÞ æãä ÌãíÚåÇ íäÌíå ÇáÑÈ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> &quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ÃÚãÇá ÇáÑÓá ÇáÅÕÍÇÍ 2 : 24 &quot;Ç</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">áÐí ÃÞÇãå Çááå äÇÞÖÇð ÃæÌÇÚ ÇáãæÊ ÅÐ áã</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">íßä ããßäÇð Ãä íãÓß Èå</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&quot;<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">æÇáäÊíÌå ÇáÊí ÊæÕáÊ ÅáíåÇ Ýí ÇáÑÏ Úáì ÓÄÇá åá ÅÊÝÞÇ ÇáßÊÇÈÇä Ãã ÅÎÊáÝÇ¿ Ãä ßÊÇÈ Çááå ÇáÅäÌíá æßÊÇÈ Çááå ÇáÞÑÂä ÅÊÝÞÇ æáã íÎÊáÝÇ Úáì ÑæÇíÉ ÇáÕáÈ ÝÇáÞÑÂä Ãäå áã íÞÊá æáã íÕáÈ ÈæÞæÚ ÝÚá ÇáÃáã Úáíå ãä ÇáÕáÈ æßÐáß ÇáÅäÌíá Úáì Ãä ÇáãÓíÍ áã íãÊ Úáì ÇáÕáíÈ æÝÞÇ áãÇ ÐßÑäÇå ÂäÝÇ æáßä ÅÎÊáÇÝ ÇáäÇÓ Ýíå æÞæáåã ÅäÇ ÞÊáäÇ ÇáãÓíÍ ÚíÓì ÃÈä ãÑíã ÑÓæá Çááå ÝÅä ÇáÞÑÂä íÞæá &quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'"> ãóÇ áóåõã Èöåö ãöäú</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">Úöáúãò ÅöáÇøó ÇÊøöÈóÇÚó ÇáÙøóäøö</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">&quot; æÇáÅäÌíá íÞæá&quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"> Åä ßáßã ÊÔßæä Ýíøó Ýí åÐå ÇááíáÉ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="mso-bidi-language: AR-SA">&quot; <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="mso-bidi-language: AR-SA">ÃãÇ ãÇ ÏÑÌÊ Úáíå ÚÞíÏÉ ÇáäÇÓ ãä ÇáãÓáãíä Ãä ÇáãÓíÍ ÑÝÚ Åáí ÇáÓãÇÁ ÈÚÏ Ãä ÓÃá Úãä íÎáÝå ÝæÞÚ ÔÈåå Úáì ÃÍÏ ÊáÇãÐÊå ÝÃÞæá áåã Þæáå ÊÚÇáì&quot;</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: red"><a href="javascript:ShowAyah('arb','53','28')"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">æóãóÇ áóåõãú Èöåö</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ãöäú Úöáúãò</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">Åöäú</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">íóÊøóÈöÚõæäó</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ÅöáÇ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ÇáÙøóäøó</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">æóÅöäøó ÇáÙøóäøó áÇ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">íõÛúäöí ãöäó ÇáúÍóÞøö ÔóíúÆðÇ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></a></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-EG"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&quot; Ýáæ ÞÇá ÞÇÆá Åä ÃßËÑåã Úáì åÐÇ ÝÃÞæá áå Þæáå ÊÚÇáì&quot;</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-EG" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: red"><a href="javascript:ShowAyah('arb','6','116')"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">æóÅöäú ÊõØöÚú</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ÃóßúËóÑó ãóäú Ýöí ÇáÃóÑúÖö íõÖöáøõæßó Úóäú ÓóÈöíáö Çááøóåö</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">Åöäú</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">íóÊøóÈöÚõæäó</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ÅöáÇ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ÇáÙøóäøó</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">æóÅöäú åõãú ÅöáÇ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">íóÎúÑõÕõæäó</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-EG" style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></a></span><span dir="rtl"></span><span dir=&qu"ltr"></span><span dir="ltr"></span> &quot; </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">æÈíäãÇ åã íÒÚãæä Ãäåã ÍßãÇÁ ÕÇÑæÇ ÌåáÇÁ æÃÈÏáæÇ ãÌÏ Çááå ÇáÐí áÇ íÝäì ÈÔÈå ÕæÑÉ</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; mso-bidi-language: AR-SA">ÇáÅäÓÇä ÇáÐí íÝäì</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> &quot;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">æÃÎíÑÇ ÝåÐå ÇáÏÑÇÓÉ áÊÈíÇä ÇáÊæÇÝÞ Èíä ÇáÅäÌíá æÇáÞÑÂä æáíÓÊ ÚÞíÏÉ ÝÃäÇ ÚÞíÏÊí ÇáãÌÑÏÉ åæ ÇáÅíãÇä ÈãÇ ÌÇÁ ÈÇáÞÑÂä Úáì ÇáäÍæ ÇáÐí ÌÇÁ Èå æãÇ ßáÇãí ÅáÇ ÊÝÓíÑ ÈÚíÏÇ Úä ÇáÚäÚäÇÊ æÇáãÑæíÇÊ æÇáÊí ÅÎÊáÝÊ ßËíÑÇ Ýáæ ÞÇá ÞÇÆá íÌÈ Ãä ÊÄãä ÈÃä ÇáãÓíÍ ÑÝÚ áÍÙÉ ÇáÞÈÖ Úáíå ÝÃÞæá áå ãÇÐÇ ÊÞæá Ýí ÇáÑæÇíÉ Úä æåÈ Èä ãäÈå ÞÇá ÊæÝÇå Çááå ËáÇË ÓÇÚÇÊ ¡ æÞÇá ÅÓÍÞ Èä ÈÔíÑ Úä ÅÏÑíÓ Èä æåÈ ÃãÇÊå Çááå ËáÇË ÃíÇã Ëã ÈÚËå Ëã ÑÝÚå æãÇ Ãíß Ýí Þæá ãØÑ Èä ÇáæÑÇÞ æÃÈä ÌÑíÑ Ãä ÇáæÝÇÉ áíÓÊ æÝÇÉ ãæÊ¿ Ãí ãä åÐå ÇáÑæÇíÇÊ äÕÏÞ¿ æÃí äßÐÈ¿ Ýáæ ÕÏÞäÇåÇ ÌãíÚÇ æ ÂãäÇ ÈåÇ ÌãíÚÇ íÚäí ÅíãÇä ÈÇáÔíÁ æÖÏå æåæ äæÚ ãä ÇáÎÈá æáæ ÕÏÞäÇ æÇÍÏÉ æÌÈ ÚáíäÇ ÊßÐíÈ ÇáÈÇÞí æßáåÇ ÑæÇíÇÊ Úä ÇáÓáÝ Úä ÃÈä ÚÈÇÓ ÝáíÓ ÃãÇãäÇ ÅáÇ ÊÑßåÇ ÌãíÚÇ æÇáÈÍË Ýí ßÊÇÈ Çááå.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="EN-US" dir="ltr" style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
اجمالي القراءات 14765

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-08-19
مقالات منشورة : 138
اجمالي القراءات : 3,532,993
تعليقات له : 1,012
تعليقات عليه : 2,341
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Taiwan

باب تجارب من واقع الحياة