فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُ:
وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ

ابراهيم دادي Ýí 2007-02-07


lash;óåö áöíóÔúÊóÑõæÇ Èöåö ËóãóäðÇ ÞóáöíáðÇ Ýóæóíúáñ áóåõãú ãöãøóÇ ßóÊóÈóÊú ÃóíúÏöíåöãú æóæóíúáñ áóåõãú ãöãøóÇ íóßúÓöÈõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(79)</span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">æóÞóÇáõæÇ áóäú ÊóãóÓøóäóÇ ÇáäøóÇÑõ ÅöáøóÇ ÃóíøóÇãðÇ ãóÚúÏõæÏóÉð Þõáú ÃóÇÊøóÎóÐúÊõãú ÚöäúÏó Çááøóåö ÚóåúÏðÇ Ýóáóäú íõÎúáöÝó Çááøóåõ ÚóåúÏóåõ Ãóãú ÊóÞõæáõæäó Úóáóì Çááøóåö ãóÇ áóÇ ÊóÚúáóãõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(80)</span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">Èóáóì ãóäú ßóÓóÈó ÓóíøöÆóÉð æóÃóÍóÇØóÊú Èöåö ÎóØöíÆóÊõåõ ÝóÃõæúáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö ÝóÃõæúáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(81)æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö ÃõæúáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÌóäøóÉö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó(82). ÇáÈÞÑÉ.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font size="4"><span style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><span style="mso-list: Ignore">1.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">åá ÇáæÚíÏ ÇáÐí æÚÏå Çááå ÇáÐíä íßÊÈæä ÇáßÊÇÈ ÈÃíÏíåã Ëã íÞæáæÇ åÐÇ ãä ÚäÏ Çááå¡ ÃÞæá åá íÚäí åÐÇ ßá ßÊÇÈ äÓÈ Åáì Çááå æ ÑÓæáå ãÇ ÚÏÇ ÇáßÊÇÈ ÇáãäÒá¿ </span></span><span dir="ltr" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font size="4"><span style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><span style="mso-list: Ignore">2.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">Ãáã íßä ÇáÍÏíË ÇáãäÓæÈ Åáì ÇáÑÓæá &quot; Úáíå ÃÕáí æ ÃÓáã&quot; íÈÇÚ æ íÔÊÑì æ íÄÎÐ Úäå ÇáËãä¿</span></span><span dir="ltr" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font size="4"><span style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><span style="mso-list: Ignore">3.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">Ãáã íßä ãä Èíä ÇáÃÍÇÏíË ÇáÊí ÑæíÊ Úä ÑÓæá Çááå Ãä ÇáÐí ÔåÏ ÇáæÍÏÇäíÉ ááå æ áãÍãÏ ÈÇáÑÓÇáÉ ÏÎá ÇáÌäÉ æ áæ ÓÑÞ æ áæ Òäì¿ Ãæ ßãÇ Þíá.</span></span><span dir="ltr" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font size="4"><span style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><span style="mso-list: Ignore">4.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">Ãáã ÊÑæì Úä ÑÓæá Çááå &quot; Úáíå ÕáÇÊí æ ÊÓáíãí&quot; ÃÍÇÏíË ßËíÑÉ ÊõÎÑÌ ãä ÇáäÇÑ ßá ãä ÇäÊÓÈ Åáì ÃãÉ ãÍãÏ¡ æ áæ áã íÚãá ÕÇáÍÇ¿</span></span><span dir="ltr" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font size="4"><span style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><span style="mso-list: Ignore">5.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">åá ÇÊÎÐ åÄáÇÁ ÚäÏ Çááå ÚåÏÇ¡ æ íãßä Ãä íÎáÝ Çááå ÚåÏå¿<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ äÌÏ ÇáÌæÇÈ ÇáÝæÑí íÞæá Ýíå Çáãæáì ÊÚÇáì: </span></span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">Èóáóì ãóäú ßóÓóÈó ÓóíøöÆóÉð æóÃóÍóÇØóÊú Èöåö ÎóØöíÆóÊõåõ ÝóÃõæúáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">. ÇáÈÞÑÉ.</span><span dir="ltr" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><font size="4">ÎáÇÕÉ ÇáÞæá Åä ßá ãä íÊÈÚ ÛíÑ ßÊÇÈ Çááå ÝÅäå íÖá¡ æ íõÖá ÛíÑå æåã íÍÓÈæä Ãäåã ãåÊÏæä æ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>íÍÓäæä ÕäÚÇ¡ ÈíäãÇ ÇáßÊÇÈ ÇáãäÒá æ ÇáãÍÝæÙ ãä ÇáÑíÈ íÍÐÑ ãä åÐÇ ÇáÇÚÊÞÇÏ ÇáÒÇÆÛ æ ÃáÇ ãÚÞæá¡ áÃä Çááå ÊÚÇáì áÇ íÙáã ãËÞÇá ÐÑÉ.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><font size="4">íÞæá ÓÈÍÇäå:<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="4"><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">Åöäøó ÇáøóÐöíäó íóßúÊõãõæäó ãóÇ ÃóäÒóáúäóÇ ãöäú ÇáúÈóíøöäóÇÊö æóÇáúåõÏóì ãöäú ÈóÚúÏö ãóÇ ÈóíøóäøóÇåõ áöáäøóÇÓö Ýöí ÇáúßöÊóÇÈö</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"> ÃõæúáóÆößó íóáúÚóäõåõãú Çááøóåõ æóíóáúÚóäõåõãú ÇááøóÇÚöäõæäó(159)ÅöáøóÇ </span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáøóÐöíäó ÊóÇÈõæÇ æóÃóÕúáóÍõæÇ æóÈóíøóäõæÇ ÝóÃõæúáóÆößó ÃóÊõæÈõ Úóáóíúåöãú æóÃóäóÇ ÇáÊøóæøóÇÈõ ÇáÑøóÍöíãõ</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(160) Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóãóÇÊõæÇ æóåõãú ßõÝøóÇÑñ ÃõæúáóÆößó Úóáóíúåöãú áóÚúäóÉõ Çááøóåö æóÇáúãóáóÇÆößóÉö æóÇáäøóÇÓö ÃóÌúãóÚöíäó(161)</span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ áóÇ íõÎóÝøóÝõ Úóäúåõãú ÇáúÚóÐóÇÈõ æóáóÇ åõãú íõäÙóÑõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(162). ÇáÈÞÑÉ.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-D"AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><font size="4">íÞæá Çááå ÃíÖÇ:<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="4"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãú ÇÊøóÈöÚõæÇ </span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">ãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ ÞóÇáõæÇ Èóáú äóÊøóÈöÚõ ãóÇ ÃóáúÝóíúäóÇ Úóáóíúåö ÂÈóÇÁóäóÇ Ãóæóáóæú ßóÇäó ÂÈóÇÄõåõãú áóÇ íóÚúÞöáõæäó ÔóíúÆðÇ æóáóÇ íóåúÊóÏõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(170)æóãóËóáõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ßóãóËóáö ÇáøóÐöí íóäúÚöÞõ ÈöãóÇ áóÇ íóÓúãóÚõ ÅöáøóÇ ÏõÚóÇÁð æóäöÏóÇÁð Õõãøñ Èõßúãñ Úõãúíñ Ýóåõãú áóÇ íóÚúÞöáõæäó(171). ÇáÈÞÑÉ.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="4"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æóáóæú Ãóäøó áößõáøö äóÝúÓò ÙóáóãóÊú ãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö áóÇÝúÊóÏóÊú Èöåö </span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">æóÃóÓóÑøõæÇ ÇáäøóÏóÇãóÉó áóãøóÇ ÑóÃóæúÇ ÇáúÚóÐóÇÈó æóÞõÖöíó Èóíúäóåõãú ÈöÇáúÞöÓúØö æóåõãú áóÇ íõÙúáóãõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(54) íæäÓ.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="4"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">ßóÇäó ÇáäøóÇÓõ ÃõãøóÉð æóÇÍöÏóÉð ÝóÈóÚóËó Çááøóåõ ÇáäøóÈöíøöíäó ãõÈóÔøöÑöíäó æóãõäÐöÑöíäó </span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">æóÃóäÒóáó ãóÚóåõãú ÇáúßöÊóÇÈó ÈöÇáúÍóÞøö áöíóÍúßõãó Èóíúäó ÇáäøóÇÓö ÝöíãóÇ ÇÎúÊóáóÝõæÇ Ýöíåö</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"> æóãóÇ ÇÎúÊóáóÝó Ýöíåö ÅöáøóÇ ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæåõ ãöäú ÈóÚúÏö ãóÇ ÌóÇÁóÊúåõãú ÇáúÈóíøöäóÇÊõ </span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈóÛúíðÇ Èóíúäóåõãú ÝóåóÏóì Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áöãóÇ ÇÎúÊóáóÝõæÇ Ýöíåö ãöäú ÇáúÍóÞøö ÈöÅöÐúäöåö æóÇááøóåõ íóåúÏöí ãóäú íóÔóÇÁõ Åöáóì ÕöÑóÇØò ãõÓúÊóÞöíãò</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(213) ÇáÈÞÑÉ.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><font size="4">æ ÇáÓáÇã Úáì ãä ÇÊÈÚ åÏì Çááå¡ ÝÝÊÍ ÞáÈå áíÊÏÈÑ ßÊÇÈ Çááå æ ÍÏå ÇáÐí áã íÃÊå ÇáÈÇØá ãä Èíä íÏíå æáÇ ãä ÎáÝå ÊäÒíá ãä ÚÒíÒ Íßíã.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><font size="4">íÞæá ÑÈ ÇáÚÇáãíä:<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="4"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">Åöäøó ÇáøóÐöíäó </span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">ßóÝóÑõæÇ ÓóæóÇÁñ Úóáóíúåöãú ÃóÃóäÐóÑúÊóåõãú Ãóãú áóãú ÊõäÐöÑúåõãú áóÇ íõÄúãöäõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(6)</span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">ÎóÊóãó Çááøóåõ Úóáóì ÞõáõæÈöåöãú æóÚóáóì ÓóãúÚöåöãú æóÚóáóì ÃóÈúÕóÇÑöåöãú ÛöÔóÇæóÉñ æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ ÚóÙöíãñ</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(7)æóãöäú ÇáäøóÇÓö ãóäú íóÞõæáõ ÂãóäøóÇ ÈöÇááøóåö æóÈöÇáúíóæúãö </span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáúÂÎöÑö æóãóÇ åõãú ÈöãõÄúãöäöíäó(8)íõÎóÇÏöÚõæäó Çááøóåó æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóãóÇ íóÎúÏóÚõæäó ÅöáøóÇ ÃóäÝõÓóåõãú æóãóÇ íóÔúÚõÑõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(9) </span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">Ýöí ÞõáõæÈöåöãú ãóÑóÖñ ÝóÒóÇÏóåõãú Çááøóåõ ãóÑóÖðÇ æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóßúÐöÈõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(10)æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãú áóÇ ÊõÝúÓöÏõæÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÞóÇáõæÇ ÅöäøóãóÇ äóÍúäõ ãõÕúáöÍõæäó(11)</span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃóáóÇ Åöäøóåõãú åõãú ÇáúãõÝúÓöÏõæäó æóáóßöäú áóÇ íóÔúÚõÑõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(12)æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãú ÂãöäõæÇ ßóãóÇ Âãóäó ÇáäøóÇÓõ ÞóÇáõæÇ ÃóäõÄúãöäõ </span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">ßóãóÇ Âãóäó ÇáÓøõÝóåóÇÁõ ÃóáóÇ Åöäøóåõãú åõãú ÇáÓøõÝóåóÇÁõ æóáóßöäú áóÇ íóÚúáóãõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(13)æóÅöÐóÇ áóÞõæÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÞóÇáõæÇ ÂãóäøóÇ </span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">æóÅöÐóÇ ÎóáóæúÇ Åöáóì ÔóíóÇØöíäöåöãú ÞóÇáõæÇ ÅöäøóÇ ãóÚóßõãú ÅöäøóãóÇ äóÍúäõ ãõÓúÊóåúÒöÆõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(14) </span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">Çááøóåõ íóÓúÊóåúÒöÆõ Èöåöãú æóíóãõÏøõåõãú Ýöí ØõÛúíóÇäöåöãú íóÚúãóåõæäó(15)ÃõæúáóÆößó ÇáøóÐöíäó ÇÔúÊóÑóæúÇ ÇáÖøóáóÇáóÉó ÈöÇáúåõÏóì ÝóãóÇ ÑóÈöÍóÊú ÊöÌóÇÑóÊõåõãú æóãóÇ ßóÇäõæÇ ãõåúÊóÏöíäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(16)ãóËóáõåõãú ßóãóËóáö ÇáøóÐöí ÇÓúÊóæúÞóÏó äóÇÑðÇ ÝóáóãøóÇ ÃóÖóÇÁóÊú ãóÇ Íóæúáóåõ </span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">ÐóåóÈó Çááøóåõ ÈöäõæÑöåöãú æóÊóÑóßóåõãú Ýöí ÙõáõãóÇÊò áóÇ íõÈúÕöÑõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(17)</span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">Õõãøñ Èõßúãñ Úõãúíñ Ýóåõãú áóÇ íóÑúÌöÚõæäó</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(18)Ãóæú ßóÕóíøöÈò ãöäú ÇáÓøóãóÇÁö Ýöíåö ÙõáõãóÇÊñ æóÑóÚúÏñ æóÈóÑúÞñ íóÌúÚóáõæäó ÃóÕóÇÈöÚóåõãú Ýöí ÂÐóÇäöåöãú ãöäú ÇáÕøóæóÇÚöÞö ÍóÐóÑó ÇáúãóæúÊö æóÇááøóåõ ãõÍöíØñ ÈöÇáúßóÇÝöÑöíäó(19). ÇáÈÞÑÉ<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="4"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">Þõáú íóÇÃóåúáó ÇáúßöÊóÇÈö áóÇ ÊóÛúáõæÇ Ýöí Ïöíäößõãú </span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">ÛóíúÑó ÇáúÍóÞøö æóáóÇ ÊóÊøóÈöÚõæÇ ÃóåúæóÇÁó Þóæúãò ÞóÏú ÖóáøõæÇ ãöäú ÞóÈúáõ æóÃóÖóáøõæÇ ßóËöíÑðÇ æóÖóáøõæÇ Úóäú ÓóæóÇÁö ÇáÓøóÈöíáö</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(77). ÇáãÇÆÏÉ.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="4"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">æóáóæú ßóÇäõæÇ </span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">íõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóÇáäøóÈöíøö æóãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúåö</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"> ãóÇ ÇÊøóÎóÐõæåõãú ÃóæúáöíóÇÁó æóáóßöäøó ßóËöíÑðÇ ãöäúåõãú ÝóÇÓöÞõæäó(81). ÇáãÇÆÏÉ.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="4"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">íóæúãó äóÏúÚõæ ßõáøó ÃõäóÇÓò ÈöÅöãóÇãöåöãú Ýóãóäú ÃõæÊöíó ßöÊóÇÈóåõ Èöíóãöíäöåö ÝóÃõæúáóÆößó íóÞúÑóÁõæäó ßöÊóÇÈóåõãú æóáóÇ íõÙúáóãõæäó ÝóÊöíáðÇ(71)æóãóäú ßóÇäó Ýöí åóÐöåö ÃóÚúãóì Ýóåõæó Ýöí ÇáúÂÎöÑóÉö ÃóÚúãóì æóÃóÖóáøõ ÓóÈöíáðÇ(72)</span><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">æóÅöäú ßóÇÏõæÇ áóíóÝúÊöäõæäóßó Úóäú ÇáøóÐöí ÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóíúßó áöÊóÝúÊóÑöí ÚóáóíúäóÇ ÛóíúÑóåõ æóÅöÐðÇ áóÇÊøóÎóÐõæßó ÎóáöíáðÇ(73)æóáóæúáóÇ Ãóäú ËóÈøóÊúäóÇßó áóÞóÏú ßöÏúÊó ÊóÑúßóäõ Åöáóíúåöãú ÔóíúÆðÇ ÞóáöíáðÇ(74)ÅöÐðÇ áóÃóÐóÞúäóÇßó ÖöÚúÝó ÇáúÍóíóÇÉö æóÖöÚúÝó ÇáúãóãóÇÊö Ëõãøó áóÇ ÊóÌöÏõ áóßó ÚóáóíúäóÇ äóÕöíÑðÇ(</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">75) æóÅöäú ßóÇÏõæÇ áóíóÓúÊóÝöÒøõæäóßó ãöäú ÇáúÃóÑúÖö áöíõÎúÑöÌõæßó ãöäúåóÇ æóÅöÐðÇ áóÇ íóáúÈóËõæäó ÎöáóÇÝóßó ÅöáøóÇ ÞóáöíáðÇ(76)ÓõäøóÉó ãóäú ÞóÏú ÃóÑúÓóáúäóÇ ÞóÈúáóßó ãöäú ÑõÓõáöäóÇ æóáóÇ ÊóÌöÏõ áöÓõäøóÊöäóÇ ÊóÍúæöíáðÇ(77). ÇáÅÓÑÇÁ.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="4"><u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-DZ">íóÇÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ ÞóÏú ÌóÇÁóßõãú ÈõÑúåóÇäñ ãöäú ÑóÈøößõãú æóÃóäÒóáúäóÇ Åöáóíúßõãú äõæÑðÇ ãõÈöíäðÇ(174)ÝóÃóãøóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÇÚúÊóÕóãõæÇ Èöåö ÝóÓóíõÏúÎöáõåõãú Ýöí ÑóÍúãóÉò ãöäúåõ æóÝóÖúáò æóíóåúÏöíåöãú Åöáóíúåö ÕöÑóÇØðÇ ãõÓúÊóÞöíãðÇ</span></u><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none">(175). ÇáäÓÇÁ.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: AR-DZ; text-underline: none"><font size="4">åÐå ÇáÂíÇÊ &quot;ÐßÑì áãä ßÇä áå ÞáÈ Ãæ ÃáÞì ÇáÓãÚ æ åæ ÔåíÏ&quot;.<o:p></o:p></font></span></p>
اجمالي القراءات 14080

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (8)
1   تعليق بواسطة   الهاوي الهاوي     في   الخميس ٠٨ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[2206]


قلت :"هل الوعيد الذي وعده الله الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولوا هذا من عند الله، أقول هل يعني هذا كل كتاب نسب إلى الله و رسوله ما عدا الكتاب المنزل؟" // أقول : أن الآيات تتكلم عن اليهود و النصارى و كتبهم كـ التوراة و الإنجيل - أي أن الله سبحانه و تعالى يفضح أهل الكتاب بأنه حرفوا كتبهم التي أنزلت إليهم - و لا يوجدما يدل على أن هؤلاء القوم قد كتبوا كتب إضافية و زعموا أنها منزلة من عند الله // يعني الذي يريد أن يفهم هذه الآيات / يجب عليه أن يجمع الآيات الخاصة باليهود و النصارى ليعلم بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الكتب المنزلة إليهم // فلا نجد في دراستنا للدين اليهودي و المسيحي أنهم يملكون كتب مقدسة بجانب التوراة و الإنجيل//2   تعليق بواسطة   الهاوي الهاوي     في   الخميس ٠٨ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[2207]


قلت : " ألم يكن الحديث المنسوب إلى الرسول " عليه أصلي و أسلم" يباع و يشترى و يؤخذ عنه الثمن؟ " //أقول هل يباع القرآن و يشترى أم لا ؟؟ // الكثير منا يذهب إلي المكتبات ليشتري القرآن الكريم - فهل هذا يقع تحت الوعيد الرباني "وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ" !!!؟؟ // حتى كتب العلماء و فتاواهم تباع و تشترى فما المشكلة بهذا // فهل يدخل كل من يكتب كتاب شرعي ديني و يبيعه تحت هذا الوعيد !!!

3   تعليق بواسطة   الهاوي الهاوي     في   الخميس ٠٨ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[2209]


قلت : "ألم يكن من بين الأحاديث التي رويت عن رسول الله أن الذي شهد الوحدانية لله و لمحمد بالرسالة دخل الجنة و لو سرق و لو زنى؟ أو كما قيل." // اقول نعم هذا صحيح // و لكن هذا لا يعني بأنهم لن يحاسبوا أو يعذبوا // فهذه مسألة تتعلق بين الذين يفرقون بين المسلم و بين المشرك// فالمسلم عندهنم سيدخل الجنة في نهاية المطاف // و بين الذين يعتقدون بتخليد المسلم العاصي الذي مات دون توبة بالنار كالأباضية // {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ - وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ }//

4   تعليق بواسطة   الهاوي الهاوي     في   الخميس ٠٨ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[2210]


قلت : " ألم تروى عن رسول الله " عليه صلاتي و تسليمي" أحاديث كثيرة تُخرج من النار كل من انتسب إلى أمة محمد، و لو لم يعمل صالحا؟
هل اتخذ هؤلاء عند الله عهدا، و يمكن أن يخلف الله عهده؟ و نجد الجواب الفوري يقول فيه المولى تعالى: بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. البقرة."// هذا ما بينته لك بالأعلى // هناك من يفرق بين الموحد و بين المشرك// {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً }// يعني مسألة تخليد صاحب الكبيرة من المسلمين في النار مسألة تحتاج إلي موضوع مستقل - هذه من وجهة نظري // ولا أرى لها علاقة بموضوع الآية التي إستشهدت بها

5   تعليق بواسطة   الهاوي الهاوي     في   الخميس ٠٨ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[2211]


قلت : "خلاصة القول إن كل من يتبع غير كتاب الله فإنه يضل، و يُضل غيره وهم يحسبون أنهم مهتدون و يحسنون صنعا، بينما الكتاب المنزل و المحفوظ من الريب يحذر من هذا الاعتقاد الزائغ و ألا معقول، لأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة." // أقول أحب أن افتح معكم موضوع حول هذا الكلام // و سأطرح عليكم بعض الأسئلة لكي نرى هل يستطيع القرآنيين أن يجيبوا على أسئلتنا معتمدين على القرآن الكريم فقط // و أسالتي لن تكون أسئلة معادة كالذي يسأل كيف تصلون - بل هي جديدة//و المشكلة بأنني لا أعرف كيف أفتح مواضيع لطرح هذه الأسئلة!!!؟؟

6   تعليق بواسطة   الهاوي الهاوي     في   الخميس ٠٨ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[2212]


ملاحظة : الذي قصدته من هذا الكلام ////
"فلا نجد في دراستنا للدين اليهودي و المسيحي أنهم يملكون كتب مقدسة بجانب التوراة و الإنجيل"/// هو أن أهل الكتاب لا يوجد لهم كتب غير التوارة و الإنجيل منسبوة لموسى أو عيسى عليهما السلام//

7   تعليق بواسطة   ابراهيم دادي     في   الإثنين ١٢ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[2349]

فلماذا تجعلون لخاتم الأنبياء و المرسلين كتبا مقدسة مع كتاب الله؟

الأخ الهاوي الهاوي معذرة فلا تنتظروا مني أي تعليق غير هذا، و أكتفي بالتعليق على قولكم: فلا نجد في دراستنا للدين اليهودي و المسيحي أنهم يملكون كتب مقدسة بجانب التوراة و الإنجيل"/// هو أن أهل الكتاب لا يوجد لهم كتب غير التوارة و الإنجيل منسبوة لموسى أو عيسى عليهما السلام.

فلماذا تجعلون لخاتم الأنبياء و المرسلين كتبا مقدسة مع كتاب الله؟؟؟؟؟ فهل هو بدعا من الرسل؟؟؟؟؟
مع تحياتي و السلام عليكم.

8   تعليق بواسطة   الهاوي الهاوي     في   الإثنين ٠٥ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3576]


الأخ دادي - كيف الحال ؟// يا أخي لا أرى أن كلامي عن كتب اليهود و النصارى حجة لك في موضوعك هذا؟//فهناك فرق بأن ننسب كلام الله إلي كلام النبي أو العكس// فالسنة النبوية ليست كلام الله سبحانه و تعالى // و لكنها كلام النبي عليه الصلاة و السلام // أما اليهود و النصارى - فلقد حرفوا كتب الله و غيروها// الشاهد أن النبي عليه الصلاة و السلام كان مكلف ببيان العبادات التي في القرآن للصحابة رضوان الله عليهم// فمثلا - آية{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً }الأحزاب56// فيها أمر من الله للصلاة و السلام على النبي عليه أفضل الصلاة و السلام// فالسنة النبوية - أي شرح كيفية الصلاة و التسليم على النبي عليه الصلاة و السلام للصحابة كي يطبقوا هذا الأمر مجهول الكيفية///// المشكلة التي أواجهها مع القرآنيين // أنهم ليسوا بنفس الدرجة// فتارة يزعمون نكران كل حديث // و تارة يزعمون بأنهم ينكرون ما خالف القرآن// و تارى يضيفون - ما خالف العقل // و تارة ....!!!؟؟

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-11
مقالات منشورة : 515
اجمالي القراءات : 10,745,437
تعليقات له : 1,999
تعليقات عليه : 2,891
بلد الميلاد : ALGERIA
بلد الاقامة : ALGERIA