ٱٓ۟ ٱ:
"" " "

Ezz Eddin Naguib 17 2014


"" " """
{ ‌ ٱ ۟ ٱ ٰۖٓ ٱ ٰ۟‌ ٰ ‌ ‌ ٰ ‌ ۚ ‌}  ٣١  

{‌ ٰ ٱ ٱ ‌ ٱ ٰ} ٤٠  
{ٔ ٱ ‌ٰ ۖ ‌ ۖ  ۚ ٱٰٰ ٱ‌ ۚ  ۗٔ  ۖ ٱ ٰ ‌ ٱ } ١٨٧  
{ٓ۟ ٰ ٱ ٱ ‌} ١٠٧  

{ ٱٰٰ ٱ‌ ٱ ۗ ٱ ٔ ۖٱ ٱ ٱ}  ٨٥  

{ ٱٰٰ ٱ‌ ۚ ‌ ٱ ٱ‌ ‌ ۚ ٱ ٰ ‌ۭ} ٧٧  

{ٰ‌ ٓ۟ ٱ ٱ ‌ ٰ ‌ ۖ۟ ٱ۟ ٰ ۖ‌  ۚ ٱ ۟ ٰٓ ‌ } ٢١  

{ ٱ ‌ ٰ ‌ ‌ۭ } ٣٦  

{ ٱٰ ٱ‌ٰ  ٰۚٓ ‌۟ ٱ ٱ ‌ۭ } ٧٥  

{ ٱ ٰ ۭ ٰ} ١٥  

{ٱ ‌ ٱ ٱ } ٤٩  

{ٰٓ ٱ ٱ۟ ‌ ۚ ٱ  ١  ‌ ‌ ‌ ‌ ٱ ٰ‌ٰ ٰ‌ٰ ٰ ٱ }  ٢  

{ ٱ ‌ ٱ ٱ}‌ ٧  

{ ٱ ‌۟ ‌ ٰ ٱ }  ٥٥  

{ ۟ ٱ ۖ ٱ ‌} ١١  

{ ٱ ۥ ٱ ٱ ٱ‌ ۖ ‌  ۖ ‌ ۢ ‌  ۚ ٱ }‌  ٣٤ 

{ٔ ٱ ٱ ۖ ٱ ۚ ‌ ٱ ‌} ٦٣ 


" "

{ٱ ۟ ٱ ۥ ‌ ١١  ٱ ٱ‌ ١٢  ‌ ٰٓ۟ ۟ ‌ ٰ‌ ١٣   ٱ ‌ ١٤   ٱ ۟ ۟ ٱٰٰ ‌ ‌ ١٥   ٱ ‌۟ ۟ ٰٔ ٱٔ‌ ٰ۟ٓ ٱ ‌} ١٦  

{ ٱ ٱ‌ ۟ ‌  ٰۚ ۟  ٥٥   ٱ ۟ ٱ ٱٰ ٰ ٱ ٰ ٱ ٰۖ ٱ ٰ  ٥٦   ٱ ۟ ‌ } ٥٧  

{ٱ‌ ‌  ۖ ٱ ٓ۟ ‌ ٱ 46 ٱ‌ ٱٰٓ۟ ٱ‌ٓ۟ ٱ‌ ٤٧   ٱ ٱ‌ٓ۟ ٱ ٱ} ٤٨  

{ٱ ٰ ٱٰ ‌ ٰ ‌ ٱ  ٢٦   ٱٰٰ ٱ‌ ۚ ٱ ‌ ٱ ٢٧  ‌ٰ  ۚ ٰٓ ٰ ٰ ٱ  ٢٨  ٰ ٰ ٱ ۚ 29 ٱ ۟ ۟ ٱٰٰ ‌ ‌ۦ ٰۚ ٱ ٱ ٣٠   ٱ ‌ٓ۟ ٰ ٰ ٱ‌ ‌} ٣١  

 

"" " " : {ٱ‌ ‌  ۖ ٱ ٓ۟ ‌ } ٤6  


{ ٱ‌ ٱٰٰ ٱ‌ ٱ ۖ ‌ٰ ‌} ٦٨  

 

( ) ǡ .
{ ٱ ٰ‌ ٩٨   ٰٓ ‌ ۖ ٰ ٩٩  ‌ۭ  ١٠٠ ٱ ٱٰٓ ٰ۟ٓ   101  ۖ ٱ ٰ١٠٢ ٱ ٱ‌ ٰ ٱٰٓ ٰ ٱ }١٠٣
{‌ ‌ ٱٰ ‌ ٦٨ ٱ‌ٰ ٦٩ ٱ ٰ ٧٠   ‌ ۚ ٰ ‌  ٧١   ٱ ٱ۟ ‌ ٱٰ } ٧٢

 

( "" " ")

: {‌ ‌ ٰ ٱ ‌ ‌ ۢ ۗ ٱ ٓ۟ ٱٰ‌ ٱ ‌ٓ۟ ٱٰ ۗ ٱٰ }٤٥
: {‌ ٰ‌ ‌}100

: { ٱ }30

12066

:
(2)
1           21 2014
[74896]....2     Ezz Eddin Naguib       22 2014
[74897]