ما هو الفــــرق .... (V):
ما هو الفــــرق بين الخبيث ، والنجَس ، والرجس (V)

عبد الرحمان حواش Ýí 2011-04-24


;/strong>æÂíÇÊå&nbsp;<strong>ÇáÈÜíøäÇÊ&nbsp; ÇáãÈíøÜäÇÊ </strong>Ýí&nbsp; ßÊÇÈå&nbsp; ÇáÐí&nbsp; åÜÜÜÜÜÜÜæ <strong><em>( ... ÊÈíÇäÇ&nbsp; áßá&nbsp; ÔÆ æåÏì&nbsp; æÑÍãÉ&nbsp; æÈÔÑì ááãÓáãíä )</em></strong>&ndash; ÇáäÍá 89¡ íÌÈ ÚáíäÇ Ãä äáÌÃ&nbsp; Åáì ÊÈíÇäå ¡ ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì¡&nbsp; ÇáÐí&nbsp; ÃáÒã&nbsp; Úáì&nbsp; äÝÓå&nbsp; Ãä&nbsp; íÈÜíøäå &ndash; æåæ&nbsp; ÇáÚáíã&nbsp; ÇáÎÈíÑ &ndash; Ýí ßÊÇÈå <strong>ÇáÐí&nbsp; áÇ&nbsp; íÃÊíå&nbsp; ÇáÈÇØá </strong>¡&nbsp; ßãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; Þæáå ÊÚÇáì : <strong><em>( áÇ ÊÍÑß Èå áÓÇäß...</em></strong><strong><em>Ëã <u>&nbsp;Åä ÚáíäÇ ÈíÇäå</u></em></strong><strong><em>) </em></strong>ÇáÞíÇãÉ 16- 19.</span></span></p>
<p dir="RTL">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>ÅÐÇð&nbsp; ÝÈíÇä ßáÇãå ¡ áå&nbsp; æÍÏå &ndash; ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì &ndash; æÝí ßÊÇÈå&nbsp; ÇáãÈíä. ÅÐÇó&nbsp; Ýáãó&nbsp; äáÌÃ&nbsp; Åáì ÇÝÊÑÇÁ&nbsp; ÝáÇä&nbsp; æÝáÊÇä&nbsp; Úáì Çááå æÚáì ÑÓæáå</span></span></p>
<p dir="RTL">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;">( ÇáÕáÇÉ&nbsp; æÇáÓáÇã Úáíå).</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>Ýí Êáßã ÇáÂíÉ ¡ ÌÇÁ&nbsp; ÍÑÝ&nbsp; Ëã &ndash; ÇáÐí&nbsp; íÝíÏ&nbsp; ÇáÊÑÊíÈ&nbsp; æÇáÊÑÇÎí &ndash; áÃä ßáÇã Çááå áÇ&nbsp; íäÖõÈ ãÚíäõå Åáì íæã ÇáÞíÇãÉ .</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>ÈÇÏÆ Ðí&nbsp; ÈÏÁ ¡ ÝáÇ&nbsp; æÇÍÏÉ&nbsp; ãä&nbsp; åÐå&nbsp; ÇáßáãÇÊ ¡&nbsp; ÊÏá&nbsp; Úáì&nbsp; ãÇ&nbsp; ÃÈÏÚå&nbsp; ÇáÝÞåÇÁ&nbsp; æÇÝÊÑæå&nbsp; Úáì Ïíä Çááå&nbsp; - Ýí&nbsp; ÇáäÌÇÓÉ&nbsp; ÇáÊí&nbsp; äÞÑäåÇ&nbsp; ÈÇáÚÈÇÏÉ ¡&nbsp; æíæÓæÓ ÇáÔíØÇä&nbsp; áäÇ&nbsp; ÈåÇ&nbsp; Ýí&nbsp; ßá ÕáÇÉ¡&nbsp; æäÌÚáåÇ&nbsp; ÖÏ&nbsp; ÇáØåÇÑÉ&nbsp; ÇáÊí&nbsp; áåÇ&nbsp; ãÝåæã&nbsp; ÂÎÑ ¡ Ýí&nbsp; ßÊÇÈ Çááå¡&nbsp; ÛíÑ&nbsp; ÇáãÝåæã ÇáÐí ÊÏÇæáäÇ Úáíå .</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: center; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong>*&nbsp; ãÝåæã&nbsp; ÇáØåÇÑÉ&nbsp; Ýí&nbsp; ÇáÞÑÂä&nbsp; *</strong></span></p>
<p dir="RTL">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ ÇáØåÇÑÉ : </strong>Ýí&nbsp; ÇáÞÑÂä&nbsp; ÌÇÁÊ&nbsp; ÈÇáãÚÇäí&nbsp; ÇáÊÇáíÉ:</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;">1- ÌÇÁÊ <strong>ÇáØåÇÑÉ</strong>&nbsp; ÈãÚäì: <strong>ÊÒßíÉ ÇáäÝÓ ãä&nbsp; ÇáÔÑß æÊØåíÑåÇ </strong>&nbsp;ãäå&nbsp; - ÊäÙíÝÇ &ndash; æÐáß Ýí Þæáå ÊÚÇáì Ýí ÓæÑÉ&nbsp; ÇáÊæÈÉ 103<strong><em>( ÎÐ&nbsp; ãä ÃãæÇáåã&nbsp; ÕÏÞÉ </em></strong><strong><em>&nbsp;ÊØåÑåã</em></strong><strong><em>&nbsp; æÊÒßíåã&nbsp; ÈåÇ ...) </em></strong>æßÐáß ãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ ÇáÊæÈÉ 108&nbsp;<strong><em>( ...&nbsp; Ýíå ÑÌÇá&nbsp; íÍÈæä&nbsp; Ãä&nbsp; <u>íÊØåÑæÇ</u>&nbsp; æÇááå íÍÈ&nbsp; <u>ÇáãØøåøÑíä</u> &nbsp;) -&nbsp;</em></strong>íÍÈæä Ãä íÊØåÑæÇ&nbsp; ãä ÈÞíÉ&nbsp; ÇáÔÑß ¡ íÑíÏæä&nbsp; Ãä&nbsp; íØåÑæÇ&nbsp; ãÚÊÞÏåã &ndash; ÈÃä íÒíÏæÇ&nbsp; ÅíãÇäÇ Úáì&nbsp; ÅíãÇäåã&nbsp; æáÇ&nbsp; íÑÊÇÈæÇ <strong><em>( ... æíÒÏÇÏ&nbsp; ÇáÐíä&nbsp; ÂãäæÇ ÅíãÇäÇ ...) </em></strong>ÇáãÏËÑ 31¡ æãÇ ÌÇÁ Ýí&nbsp; ÓæÑÉ ÇáãÇÆÏÉ 41&nbsp;<strong><em>( ... ÃæáÆß&nbsp; Ç áÐíä&nbsp; áã&nbsp; íÑÏ&nbsp; Çááå&nbsp; Ãä <u>&nbsp;íØåøÑ</u>&nbsp; ÞáæÈåã ... )</em></strong>&nbsp; æãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ ÇáÃÍÒÇÈ 33&nbsp; <strong><em>( ... ÅäãÇ&nbsp; íÑíÏ&nbsp; Çááå&nbsp; áíÐåÈ&nbsp; Úäßã&nbsp; ÇáÑøÌÓ<u>Ãåá&nbsp; ÇáÈíÊ&nbsp; æíØåÑßã&nbsp; ÊØåíÑ</u>Ç ).</em></strong>æãÇ ÌÇÁ ÈÇáäÓÈÉ <strong>áÚíÓì</strong> ( Úáíå&nbsp; ÇáÓáÇã ) Ýí ÁÇíÉ&nbsp; ÁÇá ÚãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÑÇä55&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong><em>( ...</em></strong><strong><em><u>æãØÜÜåÑß</u></em></strong><strong><em>ãä ÇáÐíä ßÝÑæÇ ...) .</em></strong></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ ãáÇÍÙÉ : </strong>áÞÏ&nbsp; ÓÈÞ&nbsp; áí&nbsp; Ãä ÈíäÊ Ãä ÇáãÞÕÏ&nbsp; ãä &quot; <strong>Ãåá&nbsp; ÇáÈíÊ ..</strong> &quot;&nbsp; ÅäãÇ åæ ßá&nbsp; ÇáãÄãäíä ÇáÐíä íÊæÌåæä Åáì ÈíÊ&nbsp; Çááå&nbsp; -&nbsp; ÇáßÚÈÉ &ndash; ÇáÊí åí ÑãÒ&nbsp; áæÍÏÇäíÉ&nbsp; Çááå. ßãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÂíÉ åæÏ 73<strong><em>&nbsp;( ... ÑÍãÊ&nbsp; Çááå&nbsp; æÈÑßÇÊå&nbsp; Úáíßã&nbsp; <u>Ãåá&nbsp; ÇáÈíÊ</u>...)</em></strong>&nbsp; ÈÇáäÓÈÉ <strong>áÅÈÑÇåíã </strong>&nbsp;-Úáíå ÇáÓáÇã &ndash; æÃåáå&nbsp; æÈäíå . &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong>2-&nbsp;</strong>æÌÇÁÊ&nbsp; <strong>ÇáØåÇÑÉ</strong>&nbsp; ÈãÚäì : <strong>ÇáäÙÇÝÉ</strong> ¡ æÌÇÁÊ&nbsp; åÐå&nbsp; ÇáäÙÇÝÉ&nbsp; æåÐÇ&nbsp; ÇáÊäÙíÝ ÈÕÝÉ&nbsp; ÚÇãÉ&nbsp; æÈÇáãÇÁ&nbsp; ÇáäÙíÝ&nbsp; - ÃÕáÇ&nbsp; æÇáãäÙøÝ &ndash; Ýí&nbsp; ÂíÇÊ&nbsp; ßËíÑÉ&nbsp; ãäåÇ : Þæáå ÊÚÇáì ÝÜÜÜí&nbsp; ÓæÑÉ ÇáãÏËÑ4 <strong><em>( æËíÇÈß ÝØåøÑ ) </em></strong>æãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí ÂíÉ&nbsp; ÇáÃäÝÇá 11 <strong><em>( æíäÒá&nbsp; Úáíßã&nbsp; ãä ÇáÓãÇÁ&nbsp; ãÇÁ&nbsp; áíØåÑßã&nbsp; Èå ...) </em></strong>æãÇ ÌÇÁ Ýí Þæáå ÊÚÇáì ¡&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ ÇáÝÑÞÇä 48.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong><em>( ... ÃäÒáäÇ&nbsp; ãä ÇáÓãÇÁ&nbsp; ãÇÁ&nbsp; ØåæÑÇð)</em></strong>æãÇ ÌÇÁ Ýí&nbsp; ÓæÑÉ ÇáÅäÓÇä 21.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong><em>( ... æÓÞÇåã&nbsp; ÑÈåã&nbsp; ÔÑÇÈÇ ØåæÑÇð ) </em></strong>æãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÂíÉ&nbsp; ÇáãÇÆÏÉ 6.&nbsp;</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; ">ãÇ ÌÇÁ ÝíåÇ Ííä ÇáÞíÇã&nbsp; ááÕáÇÉ&nbsp; ãä æÌæÈ&nbsp; ÇáæÖæÁ æÇáÅÛÊÓÇá&nbsp; ãä&nbsp; ÇáÌäÇÈÉ &ndash; ãÌÇäÈÉ&nbsp; ÇáãÑÃÉ&nbsp; æãáÇãÓÊåÇ -&nbsp; æßÐÇ ÈÚÏ&nbsp; ÇáãÌÆ&nbsp; ãä&nbsp; ÇáÛÇÆØ.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>3-</strong>æÌÇÁÊ <strong>ÇáØåÇÑÉ</strong>&nbsp; Ýí&nbsp; <strong><u>ÅÒÇáÉ</u></strong>&nbsp; &nbsp;ÃËÑ <strong>ÏäÓ&nbsp; Ïã&nbsp; ÇáÍíÖ </strong>Ýí Þæáå ÊÚÇáì&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ 222&nbsp; ãä ÃÌá ÇÚÊÒÇá ÇáäÓÇÁ Ýíå ææÌæÈ&nbsp; ÇáÇÛÊÓÇá&nbsp; ÈÚÏå ááäÙÇÝÉ ãäå. <strong><em>( æíÓÃáæäß&nbsp; Úä ÇáãÍíÖ Þá åæ ÃÐì ÝÇÚÊÒáæÇ ÇáäÓÇÁ&nbsp; Ýí ÇáãÍíÖ æáÇ&nbsp; ÊÞÑÈæåä ÍÊì <u>íØåÑä</u></em></strong>&nbsp; <strong>ÝÅÐÇ&nbsp; <em><u>ÊØåøÑä</u>&nbsp; ÝÇÊæåä&nbsp; ãä ÍíË&nbsp; ÃãÑßã&nbsp; Çááå&nbsp; Åä&nbsp; Çááå&nbsp; íÍÈ&nbsp; ÇáÊæÇÈíä&nbsp; æíÍÈ&nbsp; <u>ÇáãÊØåÑíä</u>&nbsp; ) .</em></strong></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ äáÇÍÙ :</strong>Ãä ãÇÏÉ&nbsp; ØåÑ&nbsp; ÌÇÁÊ&nbsp; ËáÇË&nbsp; ãÑÇÊ &nbsp;:&nbsp; áÇ&nbsp; ÊÞÑÈæåä &ndash; ÇáãáÇãÓÉ ÇáÌäÓíÉ&nbsp; ÍÊì íäÙÝä ¡ ÝÅÐÇ ãÇ&nbsp; ÃÒáä&nbsp; ÇáÏäÓ¡ æÇÛÊÓáä&nbsp; ÝÇÊæåä&nbsp; ãä ÍíË&nbsp; ÃãÑßã&nbsp; Çááå &ndash; ãÍá&nbsp; ÇáÍÑË &ndash; æãËáå ãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; <strong>ãÑíã </strong>&nbsp;&quot; ÚáíåÇ ÇáÓáÇã &quot; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ Âá ÚãÑÇä 42<strong><em>( ... Åä Çááå&nbsp; ÇÕØÝÇß æØåÑß æÇÕØÝÇß&nbsp; Úáì&nbsp; äÓÇÁ&nbsp; ÇáÚÇáãíä ).</em></strong></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>ÎÕåÇ Çááå&nbsp; ÈÚÏã&nbsp; ÇáÊÍíøÖ ¡ æíÚÒÒ åÐÇ&nbsp; ÇáãÚäì&nbsp; ãä&nbsp; ßÊÇÈ&nbsp; Çááå &ndash; ÚäÏ ÊÏÈÑäÇ&nbsp; ááÂíÉ &ndash; ãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÃÒæÇÌ&nbsp; ÇáÐíä&nbsp; ÂãäæÇ æÚãáæÇ&nbsp; ÇáÕÇáÍÇÊ&nbsp; Ýí&nbsp; ÇáÌäÉ ¡ æÐáß&nbsp; Ýí&nbsp; Þæáå&nbsp; ÊÚÇáì Ýí&nbsp; ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ 25. &nbsp;&nbsp;<strong><em>( ... æáåã&nbsp; ÝíåÇ&nbsp; ÃÒæÇÌ&nbsp; </em></strong><strong><em>ãØåÑÉ</em></strong><strong><em>...) </em></strong>Ãí&nbsp; áÇ&nbsp; ÊÍíÖ ¡ æãËáåÇ&nbsp; Ýí&nbsp; Âá&nbsp; ÚãÑÇä 15¡ &nbsp;æÝí ÇáäÓÇÁ 57.</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>4-</strong>æÌÇÁÊ <strong>ÇáØåÇÑÉ</strong>&nbsp; ÈÇáäÓÈÉ&nbsp; <strong><u>áÞæã áæØ</u></strong>&nbsp; &quot; Úáíå&nbsp; ÇáÓáÇã &quot;&nbsp; ÍíË&nbsp; ÃÔÇÑ&nbsp; Çááå&nbsp; Ýí&nbsp; ÇáãæÖæÚ Åáì ÓÈíáíä ¡ æÐáß&nbsp; ãÇ ÌÇÁ Ýí ÓæÑÉ åæÏ 78 &ndash; Þæá <strong>áæØ</strong>&nbsp; áÞæãå :<strong><em>( ... ÞÇá&nbsp; íÇ&nbsp; Þæã&nbsp; åÄáÇÁ&nbsp; ÈäÇÊí åä <u>&nbsp;ÃØåÑ</u>&nbsp; áßã ...) </em></strong>&nbsp;- äÙÇÝÉ&nbsp; ÝÑÌ&nbsp; ÇáÃäËì¡ ØåÇÑÊå ¡ æÞÐÇÑÉ&nbsp; ÔÑÌ&nbsp; ÇáÐßÑ.</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>æßÐáß Þæá&nbsp; Þæãå¡ ÓÎÑíÉ&nbsp; æÇÓÊåÒÇÁ&nbsp; Èå&nbsp; æÈãä ãÚå¡ Ýí&nbsp; Þæáå&nbsp; ÊÚÇáì&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ ÇáÃÚÑÇÝ82<strong><em>( æãÇ ßÇä ÌæÇÈ Þæãå ÅáÇ Ãä ÞÇáæÇ ÃÎÑÌæåã&nbsp; ãä ÞÑíÊßã Åäåã ÃäÇÓ&nbsp; íÊØåÑæä ) .</em></strong>æãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÂíÉ&nbsp; Çáäãá 56¡ ÅÔÇÑÉ&nbsp; Åáì Ãäåã &ndash; ÇáãÄãäíä &ndash; íÒÚãæä&nbsp; äÙÇÝÉ&nbsp; ÇáÝÑÌ&nbsp; æíÊÙÇåÑæä&nbsp; ÈåÇ&nbsp;<span dir="LTR">!</span>æíÔãÆÒæä&nbsp; ãä&nbsp; ÞÐÇÑÉ&nbsp; ÇáÏÈÑ&nbsp;<span dir="LTR">!</span></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>5-</strong>æÌÇÁÊ&nbsp; <strong>ÇáØåÇÑÉ </strong>&nbsp;ÇáãÚäæíÉ ÈÇáäÓÈÉ áßÊÇÈ Çááå &quot;&nbsp; ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã &quot; áÃäå ÎÇáÕ&nbsp; ãä&nbsp; ÇáÊÍÑíÝ æãä ÇáÈÇØá ¡&nbsp; ãä Ííä Ãä&nbsp; äÒá&nbsp; Åáì&nbsp; Ãä&nbsp; íÑË&nbsp; Çááå&nbsp; ÇáÃÑÖ&nbsp; æãä&nbsp; ÚáíåÇ <strong><em>( áÇ&nbsp; íÃÊíå ÇáÈÇØá&nbsp; ãä Èíä&nbsp; íÏíå&nbsp; æáÇ&nbsp; ãä&nbsp; ÎáÝå ÊäÒíá&nbsp; ãä&nbsp; Íßíã ÍãíÏ ) </em></strong>ÝÕáÊ 42.</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>åäÇ ¡&nbsp; ÅÔÇÑÉ&nbsp; Åáì ÊÍÑíÝ&nbsp; ÇáßÊÈ&nbsp; ÇáÓÇÈÞÉ&nbsp; áå &quot; <strong>ÇáÊæÑÇÉ&nbsp; æÇáÅäÌíá </strong>&quot;&nbsp; Ðáß áÃä Çááå¡ ÇáÚáíã ÇáÞÏíÑ¡&nbsp; áã&nbsp; íáÊÒã ÈÍÝÙåãÇ&nbsp; ßãÇ ÃÎÈÑäÇ&nbsp; Úä&nbsp; ÇáÞÑÂä&nbsp; ÇáãÌíÏ: <strong><em>(&nbsp; ÅäÇ&nbsp; äÍä&nbsp; äÒáäÇ&nbsp; ÇáÐßÑ&nbsp; <u>æÅäÇ áå áÍÇÝÙæä</u> )</em></strong>ÇáÍÌÑ 9.</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>ÍÑÝæåãÇ ¡ æÈÏáæÇ ¡ æßÊãæÇ¡&nbsp; æÃÎÝæÇ ¡&nbsp; æÇÔÊÑæÇ&nbsp; ÈÂíÇÊå&nbsp; ËãäÇ&nbsp; ÞáíáÇ ¡&nbsp; Åáì&nbsp; ÛíÑ Ðáß&nbsp; ...&nbsp; ããÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÇáßÊÇÈ&nbsp; ÇáãÈíä . Ðáß&nbsp; áÃä Çááå&nbsp; ßáøÜÜÝåã ÈÍÝÙåãÇ æáã&nbsp; íÊßáÝ &ndash; ÇáÚáí&nbsp; ÇáÞÏíÑ-&nbsp;</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;">ÈÐáß ¡ ßãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; Þæá&nbsp; ÇáÍßíã ÇáÎÈíÑ¡&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ ÇáãÇÆÏÉ&nbsp; 44</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong><em>( ÅäÇ ÃäÒáäÇ&nbsp; ÇáÊæÑÇÉ&nbsp; ÝíåÇ&nbsp; åÏì&nbsp; æäæÑ&nbsp; íÍßã ÈåÇ ...&nbsp; ÈãÇ&nbsp; <u>ÇÓÊÍÝÙæÇ</u>&nbsp; ãä ßÊÇÈ&nbsp; Çááå&nbsp; æßÇäÜÜÜÜÜÜÜæÇ&nbsp; Úáíå&nbsp; ÔåÏÇÁ ... æáÇ&nbsp;</em></strong></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong><em>ÊÔÊÑæÇ&nbsp; ÈÂíÇÊí&nbsp; ËãäÇ&nbsp; ÞáíáÇ ...) </em></strong>æãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí Þæáå&nbsp; ÊÚÇáì Ýí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; ÇáÈíäÉ 2<strong><em>( ÑÓæá&nbsp; ãä Çááå&nbsp; íÊáæ&nbsp; ÕÍÝÇ&nbsp; ãØåøÑÉ ) .</em></strong> æãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; Þæáå&nbsp; ÊÚÇáì&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; ÚÈÓ 13- 16<strong><em>( Ýí ÕÍÝ&nbsp; ãßÑøãÉ ãÑÝæÚÉ&nbsp; ãØåÑÉ&nbsp; ÈÃíÏí ÓÝÑÉ ßÑÇã ÈÑÑÉ ) .</em></strong>æãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; ÇáæÇÞÚÉ75-79 <strong><em>( ÝáÇ&nbsp; ÃÞÓã&nbsp; ÈãæÇÞÚ&nbsp; ÇáäÌæã æÅäå&nbsp; áÞÓã&nbsp; áæ&nbsp; ÊÚáãæä ÚÙíã Åäå&nbsp; áÞÑÂä&nbsp; ßÑíã&nbsp; Ýí&nbsp; ßÊÇÈ&nbsp; ãßäæä áÇ&nbsp; íãÓå ÅáÇ&nbsp; ÇáãØåÑæä ÊäÒíá&nbsp; ãä ÑÈ&nbsp; ÇáÚÇáãíä ).</em></strong></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ ãáÇÍÙÉ :</strong>ÇáÊÚÈíÑ&nbsp; Ýí&nbsp; ÇáÈíäÉ ¡ æÝí&nbsp; ÂíÉ&nbsp; ÚÈÓ&nbsp; ÇáÂäÝÊí&nbsp; ÇáÐßÑ&nbsp; ÈÜ : &quot;&nbsp; <strong>ÞÑÂä&nbsp; ßÑíÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜã </strong>&quot;&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; ">æÈÜ : &quot; <strong>ßÊÇÈ&nbsp; ãßäæä </strong>&quot; ¡&nbsp; æÈÜ: &quot; <strong>ÕÍÝ&nbsp; ãßÑãÉ </strong>&quot;&nbsp; æÈÜ :&nbsp; &quot; <strong>ÓÝÑÉ&nbsp; ßÑÇã </strong>&quot;<strong>...</strong> åÐå&nbsp; ÇáÊÚÇÈíÑ&nbsp; ßáåÇ ÅÔÇÑÉ&nbsp; Åáì&nbsp; Ãä ÇáãÞÕæÏ ÈÂíÇÊ&nbsp; ÇáæÇÞÚÉ¡ åæ&nbsp; <strong><u>Ãã&nbsp; ÇáßÊÇÈ</u></strong> ÇáÐí ÚäÏ&nbsp; ÇáÚÙíã&nbsp; ÇáÌáíá ¡&nbsp; ãÕÏÇÞÇ áÞæáå&nbsp; ÊÚÇáì :&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong><em>(&nbsp; Íã &nbsp;æÇáßÊÇÈ&nbsp; ÇáãÈíä ... æÅäå Ýí <u>&nbsp;Ãã&nbsp; ÇáßÊÇÈ áÏíäÇ</u>&nbsp; áÚáí&nbsp; Íßíã ) &nbsp; &nbsp;</em></strong>ÇáÒÎÑÝ 1-4.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>6- </strong>&nbsp;æÌÇÁÊ&nbsp; <strong>ÇáØåÇÑÉ </strong>&nbsp;Ýí&nbsp; ÇáÊÍÐíÑ&nbsp; ãä ÇáÞÑÈ&nbsp; ãä ÇáÝÇÍÔÉ -&nbsp; ÓáÇãÉ&nbsp; ÇáäíÉ ¡&nbsp; æãä ÛíÑ ÞÕÏ&nbsp; ÎÝí &quot; ØåÇÑÉ&nbsp; ÇáÞáÈ &quot;. ÌÇÁ&nbsp; Ðáß Ýí ÂíÉ&nbsp; ÇáÃÍÒÇÈ 53 :<strong><em>( ... ÝÇÓÃáæåä ãä æÑÇÁ&nbsp; ÍÌÇÈ&nbsp; <u>Ðáßã ÃØåÑ</u>&nbsp; áÞáæÈßã&nbsp; æÞáæÈåä ...) </em></strong>&nbsp;æãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; ÇáÈÞÑÉ 232.</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>7-</strong>æÌÇÁÊ <strong>ÇáØåÇÑÉ</strong>&nbsp; Ýí : <strong>ÂÏÇÈ&nbsp; ÇáÒíÇÑÉ&nbsp; æÇáãÌÇãáÉ</strong>&nbsp;Èá æÇáãáÇÁãÉ -&nbsp; ØåÇÑÉ&nbsp; ÇáÞáÈ&nbsp; æÒßÇÄå&nbsp; æÐáß&nbsp; Ýí&nbsp; Þæáå&nbsp; ÊÚÇáì ¡ Ýí&nbsp; ÓæÑÉ ÇáãÌÇÏáÉ 12 : <strong><em>( íÇ ÃíåÇ ÇáÐíä ÂãäæÇ&nbsp; ÅÐÇ&nbsp; äÇÌíÊã&nbsp; ÇáÑÓæá&nbsp; ÝÞÏãæÇ Èíä&nbsp; íÏí äÌæÇßã&nbsp; ÕÏÞÉ&nbsp; Ðáß&nbsp; ÎíÑ&nbsp; áßã&nbsp; <u>æÃØåÑ</u> ...).</em></strong></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>8- </strong>æÌÇÁÊ&nbsp; <strong>ÇáØåÇÑÉ&nbsp; æÇáÊØåíÑ&nbsp; áÈíÊ&nbsp; Çááå&nbsp; ÇáÍÑÇã</strong> &nbsp;ãä ÏÑä&nbsp; ÇáÔÑß&nbsp; æÚÈÇÏÉ&nbsp; ÇáÃæËÇä&nbsp; æÐáß Ýí&nbsp; ÚåÏå ÊÚÇáì&nbsp; áÅÈÑÇåíã &quot; Úáíå ÇáÓáÇã &quot; Ýí ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ 125 : <strong><em>( ... æÚåÏäÇ&nbsp; Åáì&nbsp; ÅÈÑÇåíã&nbsp; æÅÓãÇÚíá <u>Ãä ØåÑÇ</u>&nbsp; ÈíÊí ááØÇÆÝíä&nbsp; æÇáÚÇßÝíä&nbsp; æÇáÑßÚ&nbsp; ÇáÓÌæÏ ) </em></strong>ááå ÓÈÍÇäå&nbsp; æÊÚÇáì æÍÏå :æãÇ&nbsp; ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; ÇáÍÌ 26¡ æÓæÑÉ&nbsp; ÇáÃÍÒÇÈ&nbsp; 33.</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: center; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong>*&nbsp; ÇáÎÈíË&nbsp; æÇáÎÈÇÆË&nbsp; *</strong></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong>ÜÜ </strong>äÌÏ&nbsp; ÚäÏ&nbsp; ÊÏÈÑäÇ&nbsp; áßÊÇÈå&nbsp; Ãä&nbsp; åÐå&nbsp; ÇáßáãÉ íÓåá&nbsp; ÊÈíÇäåÇ&nbsp; ãä ãÝåæã&nbsp; ÇáãÎÇáÝÉ&nbsp; ÇáÐí ÓÇíÑåÇ Ýí ßá ÂíÇÊ&nbsp; ßÊÇÈ&nbsp; Çááå&nbsp; ÇáÍßíã .</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>ÝßáãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýíå&nbsp; ÐßÑ &quot; <strong>ÇáÎÈíË </strong>&quot; ¡&nbsp; ÌÇÁ ãÚÜÜÜå Ãæ ÌÜÜÜÜÇÁ&nbsp; ÚßÓå ¡&nbsp; ÐßÜÜÜÜÜÜÜÜÑ : &quot; <strong>ÇáØíÈ </strong>&quot; &quot; <strong>ÇáÎÈíËÇÊ ¡ ÇáØíÈÇÊ </strong>&quot; &ndash; &quot; <strong>ÎÈíËÉ ¡ ØíÈÉ </strong>&quot; &ndash; &quot; <strong>ÇáÎÈÇÆË ¡ ÇáØíÈÇÊ</strong> &quot; ... ÅáÇ ÂíÉ&nbsp; æÇÍÏÉ&nbsp; ÌÇÁ&nbsp; ÝíåÇ&nbsp; ÐßÑ&nbsp; ÇáÎÈÇÆË&nbsp; ãä ÛíÑ&nbsp; ÐßÑ&nbsp; ÇáØíÈÇÊ æåí ÂíÉ&nbsp; ÇáÃäÈíÇÁ 74 : <strong><em>( ...&nbsp; ÇáÞÑíÉ&nbsp; ÇáÊí&nbsp; ßÇäÊ&nbsp; ÊÚãá <u>ÇáÎÈÇÆË</u> ...) </em></strong>ãÝåæã&nbsp; ÇáãÎÇáÝÉ&nbsp; ÈÜíøä ¡ æåæ&nbsp; Ãäå :&nbsp; &quot; <strong>ÇáÞÑíÉ </strong>&quot; ãÇ ßÇäÊ ÊÚãá&nbsp; ÇáØíÈÇÊ ÃÕáÇð. <strong><em>( ÞÇáæÇ&nbsp; áÞÏ&nbsp; ÚáãÊ &nbsp;</em></strong><strong><em><u>ãÇ&nbsp; áäÇ&nbsp; Ýí&nbsp; ÈäÇÊß</u></em></strong><strong><em><u>&nbsp; ãä&nbsp; ÍÞ</u></em></strong><strong><em>&nbsp; æÅäß&nbsp; áÊÚáã&nbsp; ãÇ&nbsp; äÑíÏ ) </em></strong>åæÏ 79.</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong><em>ÜÜ ( ÃÝáÇ&nbsp; íÊÏÈÑæä&nbsp; ÇáÞÑÂä&nbsp; æáæ&nbsp; ßÇä&nbsp; ãä&nbsp; ÚäÏ ÛíÑ&nbsp; Çááå&nbsp; áæÌÏæÇ&nbsp; ÝÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíå&nbsp; ÇÎÊáÇÝÇ&nbsp; ßËíÑÇ).&nbsp;</em></strong></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; ">ÇáäÓÇÁ 82. - ÓÃÍÇæáÝíãÇ&nbsp; íáí ÓÑÏåÇ&nbsp; ãä ßÊÇÈ Çááå&nbsp; ÇáãÈíä :</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>1-</strong>ÌÇÁ ÚäÕÑ <strong>ÇáØíÈ&nbsp; æÇáØíÈÇÊ </strong>¡æÚäÕÑ&nbsp; <strong>ÇáÎÈíË&nbsp; æÇáÎÈÇÆË</strong> ¡ Ýí&nbsp; ßá&nbsp; ÔÆ <strong><em>( Þá áÇ íÓÊæí <u>ÇáÎÈíË&nbsp; æÇáØíÈ</u> &nbsp;æáæ&nbsp; ÃÚÌÈß&nbsp; ßËÑÉ&nbsp; <u>ÇáÎÈíË</u>&nbsp; ÝÇÊÞæÇ&nbsp; Çááå&nbsp; íÇ Ãæáí&nbsp; ÇáÃáÈÇÈ&nbsp; áÚáÜÜÜÜßã </em></strong></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong><em>ÊÝáÍæä ) Ç</em></strong>áãÇÆÏÉ 100. &nbsp; &nbsp; æÞæáå&nbsp; ÃíÖÇ Ýí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; ÇáÃÚÑÇÝ 157 <strong><em>( ... æíÍá&nbsp; áåã&nbsp; ÇáØíÈÇÊ&nbsp; æíÍÑã&nbsp; Úáíåã&nbsp; ÇáÎÈÇÆË ...).</em></strong></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong>2- </strong>&nbsp;ÌÇÁÇ&nbsp; Ýí&nbsp; ÕÝÉ&nbsp; <strong>ÇáÚÝÉ </strong>¡ <strong>æÇáÒäÇ</strong> ¡&nbsp; ÚäÏ&nbsp; ÇáÑÌá&nbsp; æÇáãÑÃÉ .</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong><em>(&nbsp; ÇáÎÈíËÇÊ&nbsp; ááÎÈíËíä&nbsp; æÇáÎÈíËæä&nbsp; ááÎÈíËÇÊ æÇáØíÈÇÊ&nbsp; ááØíÈíä&nbsp; æÇáØíÈæä&nbsp; ááØíÈÇÊ ...) </em></strong>ÇáäæÑ 26.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>3- </strong>ÌÇÁÇ&nbsp; Ýí&nbsp; <strong>ÇáãÄãä&nbsp; ÇáØíÈ </strong>¡ æ <strong>ÇáßÇÝÑ&nbsp; æÇáãäÇÝÞ&nbsp; ÇáÎÈíË</strong> : <strong><em>( áíãíÒ&nbsp; Çááå&nbsp; ÇáÎÈíË&nbsp; ãä&nbsp; ÇáØíÈ ) </em></strong>ÇáÃäÝÇá 37¡ æãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; Âá&nbsp; ÚãÑÇä 179 : <strong><em>( ãÇ&nbsp; ßÇä Çááå&nbsp; áíÐÑ&nbsp; ÇáãÄãäíä&nbsp; Úáì&nbsp; ãÇ&nbsp; ÃäÊã&nbsp; Úáíå ÍÊì&nbsp; íãíÒ ÇáÎÈíË&nbsp; ãä&nbsp; ÇáØíÈ ...) .</em></strong></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong>4- </strong>ÌÇÁÇ Ýí&nbsp; ÇáßáãÉ&nbsp; <strong>ÇáØíÈÉ</strong> : <strong><em>( Ãáã&nbsp; ÊÑ&nbsp; ßíÝ ÖÑÈ&nbsp; Çááå&nbsp; ãËáÇ&nbsp; ßáãÉ&nbsp; ØíÈÉ&nbsp; ßÔÌÑÉ&nbsp; ØíÈÉ ...&nbsp; æãËá&nbsp; ßáãÉ&nbsp; ÎÈíËÉ&nbsp; ßÔÌÑÉ&nbsp; ÎÈíËÉ ...) </em></strong>ÅÈÑÇåíã&nbsp; 24- 26.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong>5</strong>- ÌÇÁÇ&nbsp; Ýí&nbsp; ãÇá&nbsp; ÇáíÊíã&nbsp; æÇÓÊÈÏÇáå&nbsp; <strong>ÈÇáÎÈíË</strong>ßãÇ&nbsp; ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; ÇáäÓÇÁ 2: <strong><em>( æÂÊæÇ&nbsp; ÇáíÊÇãì&nbsp; ÃãæÇáåã&nbsp; æáÇ&nbsp; ÊÊÈÏáæÇ&nbsp; ÇáÎÈíË ÈÇáØíÈ ...) </em></strong>¡æßÐáß&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; ÇáãÇÆÏÉ 100: <strong><em>( Þá&nbsp; áÇ íÓÊæí&nbsp; ÇáÎÈíË&nbsp; æÇáØíÈ&nbsp; æáæ&nbsp; ÃÚÌÈß&nbsp; ßËÑÉ&nbsp; ÇáÎÈíË ...).</em></strong></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong>6- </strong>æÌÇÁÇ&nbsp; Ýí&nbsp; ÇáÅäÝÇÞ&nbsp; ãä <strong>ÇáØíÈ </strong>æÇÌÊäÇÈ&nbsp; ÇáÅäÝÇÞ ãä <strong>ÇáÎÈíË :</strong></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong><em>( íÇ ÇíåÇ&nbsp; ÇáÐíä ÂãäæÇ&nbsp; ÃäÝÞæÇ ãä ØíÈÇÊ&nbsp; ãÇ ßÓÈÊã æããÇ&nbsp; ÃÎÑÌäÇ&nbsp; áßã&nbsp; ãä&nbsp; ÇáÃÑÖ&nbsp; æáÇ ÊíããæÇ&nbsp; ÇáÎÈíË&nbsp; ãäå&nbsp; ÊäÝÞæä ...)</em></strong>ÇáÈÞÑÉ 267.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong>7- </strong>ÌÇÁÇ&nbsp; Ýí&nbsp; <strong>ÇáÈáÏ :</strong> æãÇ ÊÎÑÌå ÇáÃÑÖ&nbsp; ØíÈÇ&nbsp; æãÇ&nbsp; ÊÎÑÌå äßÏÇ :</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong><em>( æÇáÈáÏ&nbsp; <u>ÇáØíÈ</u>&nbsp; íÎÑÌ&nbsp; äÈÇÊå ÈÅÐä&nbsp; ÑÈå&nbsp; æÇáÐí <u>ÎÈË</u> ... ) </em></strong>ÇáÃÚÑÇÝ 58 ¡&nbsp; æãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí ÓæÑÉ&nbsp; ÅÈÑÇåíã 24-26.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: center; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong>*&nbsp; ÇáäÌÜÜÓ&nbsp; *</strong></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>ÌÇÁÊ ßáãÉ&nbsp; ÇáäÌÓ Ýí&nbsp; ÇáßÊÇÈ ÇáãÈíä ãÑÉ æÇÍÏÉ¡&nbsp; Ýí&nbsp; Þæáå ÊÚÇáì&nbsp; æÕÝÇð&nbsp; ááãÔÑßíä Ýí ÓæÑÉ ÇáÊæÈÉ 28: <strong><em>&nbsp;( íÇ ÃíåÇ&nbsp; ÇáÐíä&nbsp; ÂãäæÇ ÅäãÇ&nbsp; ÇáãÔÑßæä äÌÓ ...) </em></strong>æãÚäÇåÇ&nbsp; ÇáÞÐÇÑÉ&nbsp; - ÇáãÚäæíÉ ¡&nbsp; ÇáäÝÓíÉ &ndash; ãä ÌÑÇÁ ÚÞíÏÉ ÅÔÑÇßåã ÝáääÙÑ Ðáß&nbsp; Ýí&nbsp; <strong>ÇáØåÇÑÉ</strong> ãä ÇáÔÑß &ndash; <strong>ÏäÇÁÉ&nbsp; æÈÐÇÁÉ &ndash;</strong> áíÓÊ ÍÏËÇð ¡ æáÇ&nbsp; ÕáÉ&nbsp; áåÇ&nbsp; ÈÇáØåÇÑÉ&nbsp; ÇáÊí&nbsp; äÌÚáåÇ&nbsp; ãÖÇÏÉ&nbsp; ááäÌÇÓÉ ¿ -&nbsp; áíÓÊ&nbsp; ßÐáß -&nbsp; áíÓÊ&nbsp; äÌÇÓÉ&nbsp; Úíä ¡ æáíÓÊ&nbsp; &quot; äÌÇÓÉ ÐÇÊíÉ&nbsp; ÌæåÑíÉ &quot;&nbsp; ßãÇ&nbsp; ÊÚÊÈÑåÇ&nbsp; ÈÚÖ&nbsp; ÇáãÐÇåÈ - ÚÝÇ&nbsp; Çááå&nbsp; Úäåã - . æáäÊÏÈÑ ãÚäÇåÇ&nbsp; Ýí&nbsp; ßÊÇÈ&nbsp; Çááå&nbsp; <strong>ÇáãÈíä</strong>&nbsp; ÈÂíÇÊå&nbsp; <strong>ÇáÈíäÇÊ</strong>&nbsp; <strong>ÇáãÈíäÇÊ</strong>&nbsp; æãä ßÊÇÈå&nbsp; ÇáÐí&nbsp; åæ&nbsp; <strong>ÊÈíÇäÇ</strong>&nbsp; áßá&nbsp; ÔÆ .</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>ÇáæÖæÁ¡ æÇáÛÓá&nbsp; ãä ÇáÛÇÆØ &ndash;ßäÇíÉ&nbsp; ááÊÈÑøÒ&ndash; æãä&nbsp; ÇáÌäÇÈÉ&nbsp; ÅäãÇ&nbsp; åí&nbsp; ÇáØåÇÑÉ -&nbsp; ÇáäÙÇÝÉ -&nbsp; áäÊÏÈÑ&nbsp; ãÚ äÙÇÝÉ&nbsp; ÇáËæÈ <strong><em>( æËÈÇÈß&nbsp; ÝØåøÑ ...) </em></strong>ÇáãÏËÑ 4.</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: center; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>*&nbsp; ÇáÜÜÜÜÑÌÓ&nbsp; *</strong></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;">íÈÜÜíøä&nbsp; ãÇåíÉ ÇáÑÌÓ Ýí&nbsp; ßÊÇÈ&nbsp; Çááå&nbsp; Þæáå ÊÚÇáì ¡ Ýí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; ÇáÊæÈÜÜÜÜÜÉ ÇáÂíÉ 124- 125-<strong><em>&nbsp;&nbsp; (... ÝÃãÇ&nbsp; ÇáÐíä&nbsp; ÂãäæÇ&nbsp; ÝÒÇÏÊåã&nbsp; <u>ÅíãÇäÇ</u>&nbsp;&nbsp; æåã&nbsp; íÓÊÈÔÑæä ¡&nbsp; æÃãÇ&nbsp; ÇáÐíä&nbsp; Ýí&nbsp; ÞáæÈåã&nbsp; ãÑÖ&nbsp; ÝÒÇÏÊåã&nbsp; <u>ÑÌÓÇð</u>&nbsp; Åáì&nbsp; <u>ÑÌÓåã</u>&nbsp;&nbsp; æãÇÊæÇ&nbsp; æåã&nbsp; ßÇÝÑæä ) ¡ </em></strong>äÝåã&nbsp; ãä&nbsp; åÐå&nbsp; ÇáÂíÉ&nbsp; Ãä&nbsp; ãÇåíÉ&nbsp; <strong>ÇáÑÌÓ</strong> : ãÑÖ&nbsp; ÇáÞáÈ æÇäÛáÇÞå ¡&nbsp; ÚãÇ&nbsp; äÒá&nbsp; ãä ÇáÐßÑ ¡ ÚßÓ&nbsp; ÇáÅíãÇä : <strong><em>( Ýí ÞáæÈåã ãÑÖ&nbsp; ÝÒÇÏåã&nbsp; Çááå&nbsp; ãÑÖÇ&nbsp; æáåã&nbsp; ÚÐÇÈ&nbsp; Ãáíã&nbsp; ÈãÇ&nbsp; ßÇäæÇ&nbsp; íßÐÈæä&nbsp; ) </em></strong>ÇáÈÞÑÉ 10.æãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí ÓæÑÉ&nbsp; ÝÕáÊ 5: <strong><em>( <u>æÞÇáæÇ ÞáæÈäÇ&nbsp; Ýí&nbsp; ÃßäÉ</u> &nbsp;ããÇ ÊÏÚæäÇ&nbsp; Åáíå&nbsp; <u>æÝí ÂÐÇääÇ&nbsp; æÞÑ</u>&nbsp; æãä ÈíääÇ&nbsp; æÈíäß&nbsp; <u>ÍÌÇÈ</u> ÝÇÚãá ÅääÇ&nbsp; ÚÇãáæä ) .</em></strong>æãËáåÇ&nbsp; Ýí ÓæÑÉ ÇáÃäÚÇã 125 <strong><em>( ... ßÐáß íÌÚá Çááå&nbsp; <u>ÇáÑÌÓ</u>&nbsp; Úáì&nbsp; ÇáÐíä áÇ&nbsp; íÄãäæä ) .</em></strong>æÝí&nbsp; ÓæÑÉ ÇáÊæÈÉ 95 <strong><em>( ... Åäåã <u>ÑÌÓ</u>&nbsp; æãÃæÇåã&nbsp; Ìåäã&nbsp; ÌÒÇÁ&nbsp; ÈãÇ&nbsp; ßÇäæÇ&nbsp; íßÓÈæä ) .</em></strong>æÝí ÓæÑÉ&nbsp; íæäÓ 100 :<strong><em>( ... æíÌÚá&nbsp; <u>ÇáÑÌÓ</u>&nbsp; Úáì&nbsp; ÇáÐíä&nbsp; áÇ&nbsp; íÚÞáæä ) .</em></strong></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong><em>ÜÜ </em></strong>ÅäãÇ Ðáß&nbsp; ãä Úãá&nbsp; ÇáÔíØÇä&nbsp; ßãÇ&nbsp; ÍÐøÑäÇ&nbsp; Çááå&nbsp; ãäå Ýí Þæáå&nbsp; ÊÚÇáì <strong><em>:</em></strong></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong><em>( æáÃõÖáøäøåã&nbsp; ... æãä íÊÎÐ&nbsp; ÇáÔíØÇä&nbsp; æáíÇ&nbsp; ãä&nbsp; Ïæä Çááå ÝÞÏ ÎÓÑ&nbsp; ÎÓÑÇäÇ&nbsp; ãÈíäÇ ) </em></strong>ÇáäÓÇÁ 119.</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ ÛÑæÑ æÅÛæÇÁ </strong>: ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; Õ 82 : <strong><em>( ÞÇá&nbsp; ÝÈÚÒÊß&nbsp; áÃÛæíäåã&nbsp; ÃÌãÚíä ) .</em></strong>æÌÇÁ&nbsp; Ýí ÂíÉ&nbsp; <strong>ÇáÎãÑ æÇáãíÓÑ</strong>&nbsp; Ýí ÓæÑÉ ÇáãÇÆÏÉ 90 <strong><em>: ( íÇ ÃíåÇ&nbsp; ÇáÐíä&nbsp; ÂãäæÇ&nbsp; ÅäãÇ&nbsp; ÇáÎãÑ&nbsp; æÇáãíÓÑ&nbsp; æÇáÃäÕÇÈ æÇáÃÒáÇã <u>ÑÌÓ</u>&nbsp; ãä Úãá ÇáÔíØÇä ...) </em></strong>. æãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí ÂíÉ <strong>ÊÍÑíã&nbsp; ÇáãíÊÉ æÇáÎäÒíÑ</strong>&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; ÇáÃäÚÇã&nbsp; 145: <strong><em>( ... ÅáÇ&nbsp; Ãä&nbsp; íßæä&nbsp; ãíÊÉ&nbsp; Ãæ ÏãÇ&nbsp; ãÓÝæÍÇ&nbsp; Ãæ&nbsp; áÍã ÎäÒíÑ&nbsp; ÝÅäå <u>ÑÌÓ</u>&nbsp; Ãæ&nbsp; ÝÓÞÇ&nbsp; Ãåá&nbsp; áÛíÑ&nbsp; Çááå ...) . </em></strong>æãËáåÇ&nbsp; ÝÜÜÜÜÜí&nbsp; ÓæÑÉ ÇáÍÌ30 : <strong><em>&nbsp;(ÝÇÌÊäÈæÇ <u>ÇáÑÌÓ</u>&nbsp; ãä <u>ÇáÃæËÇä</u>...) .</em></strong></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>æÌÇÁÊ&nbsp; Ýí&nbsp; ÊÒßíÉ&nbsp; äÝæÓ&nbsp; ÇáãÄãäíä&nbsp; ÃÌãíÚä&nbsp; ÇáÐíä íæáæä&nbsp; æÌæååã&nbsp; ÔØÑ&nbsp; ÇáÈíÊ&nbsp; ÇáÍÑÇã&nbsp; æíÍÌæäå <strong><em>( ... ÅäãÇ&nbsp; íÑíÏ&nbsp; Çááå&nbsp; áíÐåÈ&nbsp; Úäßã&nbsp; <u>ÇáÑÌÓ</u>&nbsp; Ãåá&nbsp; ÇáÈíÊ æíØåÑßã&nbsp; ÊØåíÑÇ)</em></strong>ÇáÃÍÒÇÈ 33.</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: center; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong>*&nbsp; ÇáÜÜÜÜÑÌÒ&nbsp; *</strong></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong>ÜÜ ãáÇÍÙÉ&nbsp; æÊÊãÉ : </strong>ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ßÊÇÈ&nbsp; Çááå&nbsp; ßÐáß ¡ ÇáÊÚÈíÑ&nbsp; <strong>ÈÇáÑÌÒ.</strong></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>ÌÇÁ&nbsp; ßáå&nbsp; ÈãÚäì&nbsp; ÇáÚÐÇÈ : <strong><em>( ÝÃÑÓáäÇ Úáíåã&nbsp; ÇáØæÝÇä&nbsp; æÇáÌÑÇÏ&nbsp; æÇáÞãá&nbsp; æáãÇ æÞÚ&nbsp; Úáíåã&nbsp; <u>ÇáÑÌÒ</u> ... áÆä&nbsp; ßÔÝÊ&nbsp; ÚäÇ&nbsp; <u>ÇáÑÌÒ</u> ...&nbsp; ÝáãÇ&nbsp; ßÔÝäÇ&nbsp; Úäåã&nbsp; <u>ÇáÑÌÒ</u> ...)&nbsp; </em></strong>ÇáÃÚÑÇÝ 133-135.æãÇ ÌÇÁ Ýí ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ 59 : <strong><em>( ÝÃäÒáäÇ&nbsp; Úáì&nbsp; ÇáÐíä&nbsp; ÙáãæÇ&nbsp; <u>ÑÌÒ</u>Ç ãä ÇáÓãÇÁ ...) </em></strong>¡ &nbsp;æãÇ&nbsp; ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; ÇáÃÚÑÇÝ&nbsp; ÃíÖÇ&nbsp; 162:<strong><em>( ÝÃÑÓáäÇ&nbsp; Úáíåã&nbsp; ÑÌÒÇ&nbsp; ãä ÇáÓãÇÁ&nbsp; ÈãÇ&nbsp; ßÇäæÇ íÙáãæä ) ¡ </em></strong>æãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; ÇáÚäßÈæÊ 34 <strong><em>( ÅäÇ&nbsp; ãäÒáæä&nbsp; Úáì Ãåá&nbsp; åÐå&nbsp; ÇáÞÑíÉ&nbsp; <u>ÑÌÒÇ</u></em></strong></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong><em>ãä ÇáÓãÇÁ ÈãÇ&nbsp; ßÇäæÇ&nbsp; íÝÓÞæä ) ¡</em></strong>æÝí&nbsp; ÓæÑÉ&nbsp; ÓÈà 5 :<strong><em>( æÇáÐíä ÓÚæÇ Ýí&nbsp; ÂíÇÊäÇ&nbsp; ãÚÇÌÒíä ÃæáÆß áåã <u>ÚÐÇÈ&nbsp; ãä&nbsp; ÑÌÒ&nbsp; Ãáíã</u> &nbsp;) ¡ </em></strong>&nbsp;æÓæÑÉ&nbsp; ÇáÌÇËíÉ 11 : <strong><em>(&nbsp; ... æÇáÐíä&nbsp; ßÝÑæÇ&nbsp; ÈÂíÇÊ&nbsp; ÑÈåã áåã&nbsp; <u>ÚÐÇÈ&nbsp; ãä&nbsp; ÑÌÒ&nbsp; Ãáíã</u>&nbsp; ) .</em></strong></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong>Ü ãáÇÍÙÜÉ : </strong>áÞÏ&nbsp; ÌÇÁ&nbsp; <strong>ÇáÑÌÓ</strong>&nbsp; ãÑÉ æÇÍÏÉ ¡&nbsp; Ýí&nbsp; ßÊÇÈ&nbsp; Çááå&nbsp; ÇáãÈíä ÈãÚäì&nbsp; <strong>ÇáÑÌÒ</strong>- ÇáÚÐÇÈ-&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; ">Ýí Þæáå ÊÚÇáì : <strong><em>( ÞÇá&nbsp; ÞÏ&nbsp; æÞÚ Úáíßã&nbsp; ãä ÑÈßã&nbsp; ÑÌÓ æÛÖÈ ...) </em></strong>ÇáÃÚÑÇÝ 71¡ åá&nbsp; åæ&nbsp; ÞÑÇÁÉ&nbsp; Ýí&nbsp; áÛÉ&nbsp; <strong>ÇáÑÌÒ</strong> ¿ - Çááå&nbsp; ÃÚáã&nbsp;<span dir="LTR">!</span>-</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: center; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong>*&nbsp; ÇáÎáÇÕÜÜÉ&nbsp; *</strong></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ&nbsp;</strong>ÊÈíä&nbsp; áäÇ&nbsp; ããÇ ÓÈÞ ¡&nbsp; ÇáÝÑÞ&nbsp; Èíä&nbsp; ÇáßáãÇÊ&nbsp; : <strong>ÎÈíË ¡ æäÌÓ ¡ æÑÌÓ ¡ </strong>ÇáÊí&nbsp; ÐßÑåÇ&nbsp; Çááå&nbsp; Ýí&nbsp; ßÊÇÈå&nbsp; ÇáãÈíä .</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>ÃÑÌæ¡ Ãä Çááå&nbsp; ÞÏ æÝÞäí Åáì Ðáß&nbsp;<span dir="LTR">!</span><strong>&quot;... æãÇ&nbsp; ÊæÝíÞí&nbsp; ÅáÇ&nbsp; ÈÇááå&nbsp; Úáíå&nbsp; ÊæßáÊ&nbsp; æÅáíå&nbsp; ÃäíÈ.</strong></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ ÇáÎÈíË :</strong>ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ßá ßÊÇÈå ÇáãÈíä¡ ÚßÓÇ&nbsp; <strong>ááØíÈ ¡</strong> æÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ßá&nbsp; ÇáÚäÇÕÑ&nbsp; ÇáÊí&nbsp; ÝíåÜÜÇ <strong>ØíÈ&nbsp; æÎÈíË : </strong>ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; <strong>ÇáÚÝÉ æÇáÒäÇ¡</strong>ßãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; <strong>ÇáãÄãä&nbsp; ÇáØíÈ ¡ æÇáßÇÝÑ&nbsp; ÇáÎÈíË¡ </strong>æÝí<strong>&nbsp; ÇáßáãÉ&nbsp; ÇáØíÈÉ æÇáßáãÉ&nbsp; ÇáÎÈíËÉ . </strong>&nbsp;ßãÇ ÌÇÁ Ýí ãÇá&nbsp; <strong>ÇáíÊíã </strong>&nbsp;æÝí <strong>ÇáÅäÝÇÞ</strong> ãä ÇáØíÈ . æßãÇ ÌÇÁ&nbsp; Ýí <strong>ÇáÈáÏ&nbsp; ÇáØíÈ&nbsp; æÇáÎÈíË.</strong></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>ÃãÇ&nbsp; <strong>ÇáäÌÓ </strong>: ÝÌÇÁ&nbsp; ãÑÉ æÇÍÏÉ&nbsp; Ýí ßÊÇÈå&nbsp; ÇáãÈíä ¡&nbsp; ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; ÇáãÔÑßíä&nbsp; ÏäÇÁÉ&nbsp; æÈÐÇÁÉ &ndash; áÇ&nbsp; äÌÇÓÉ&nbsp; ÌæåÑíÉ ¡ æ<strong>ÚóÑÞíÉ</strong> ¡ æ<strong>ÚöÑÞíÉ</strong> ¡ ßãÇ íÝåãåÇ&nbsp; ÇáßËíÑ.</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>ÃãÇ&nbsp; <strong>ÇáÑÌÓ : </strong>ÝÌÇÁ&nbsp; ÚßÓ&nbsp; <strong>ÇáÅíãÇä.</strong> ÌÇÁ&nbsp; Ýí&nbsp; <strong>ÊÒßíÉ&nbsp; ÇáäÝÓ</strong> ãä ÇáÃÚãÇá ÇáãäÇÝíÉ áØÇÚÉ&nbsp; Çááå : Ýí <strong>ÇáÎãÑ¡ æÇáãíÓÑ ¡ æÇáÃäÕÇÈ ¡ æÇáÃÒáÇã ¡ æÇáÏã ÇáãÓÝæÍ&nbsp; æáÍã&nbsp; ÇáÎäÒíÑ&nbsp; æÇáÃæËÇä ...</strong></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>ÃãÇ&nbsp; <strong>ÇáÑÌÜÜÒ :</strong> ÝÌÇÁ&nbsp; ßáå&nbsp; Ýí&nbsp; <strong>ÇáÚÐÇÈ ¡&nbsp; </strong>Ýí&nbsp; ßÊÇÈå&nbsp; ÇáãÈíä .</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ </strong>æÃåã&nbsp; ãÇ&nbsp; äÓÊäÊÌ&nbsp; æäáÇÍÙ&nbsp; Ýí ßá&nbsp; åÐÇ : Ãä&nbsp; ÇáØåÇÑÉ&nbsp; áã&nbsp; ÊÃÊ&nbsp; æáÇ ãÑÉ&nbsp; ¡&nbsp; ÚßÓÇ &nbsp;<strong>ááäÌÇÓÉ </strong>&nbsp;ßãÇ&nbsp; à õõÔÑÈäÇ ãÚäÇåÇ .</span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify; ">
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"><strong>ÜÜ <em>(&nbsp; ÃÝáÇ íÊÏÈÑæä&nbsp; ÇáÞÑÂä&nbsp; æáæ&nbsp; ßÇä&nbsp; ãä&nbsp; ÚäÏ&nbsp; ÛíÑ&nbsp; Çááå&nbsp; áæÌÏæÇ&nbsp; Ýíå&nbsp; ÇÎÊáÇÝÇ&nbsp; ßËíÑÇ ) ÜÜ</em></strong></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: center; ">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 22px; "><strong><em>æÇááå&nbsp; ÃÚáÜÜÜÜã.</em></strong></span></p>
اجمالي القراءات 36794

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   محمد عبدالرحمن محمد     في   الثلاثاء ٢٦ - أبريل - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[57486]

فتح الله علــــــيك ... أستاذ عبدالرحمن....


الاستاذ الفاضل / عبدالرحمن حواش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وأقول فتح الله عليكم ... وجعلك من ورثة كتاب الله تعالى ... حبا وتدبرا وعلما.. 
الحقيقة عشتُ دقائق جليلة  عند قراءتي  لهذا البحث القيم المختصر المفيد .. وذلك لجلال الكلمات الطيبات التي تملأ جوانب وسطور المقال ، لأنها من كتاب الله العظيم .. القرآن الكريم ...
 لكن هناك مداخلة  واحدة فقط أود ان أشاركك فيها التدبر والتأمل .. وهو عما نحن شربناه في العقيدة عند الصغر  ومن بقاياه أننا شربنا  أن هناك بشرا مختلفين في الخلق ومن بين  هؤلاء البشر السيدة مريم بنت عمران .. فأنا أعتقد انها إمرأة عادية تماما  كسائر نساء الأرض ... تأكل الطعام وتحيض كل شهر..!!
 ولكن ما شربناه أنها لا تحيض وربما طوعنا الآيات للفهم السابق أو التلقين السابق من أنها طهارتها  يعني أنها لا تحيض ..
 ولكني أعتقد ان طهارتها هى طهارة معنوية نفسية  من الشرك فهى  ابنة عمران وامها غاية في التقوى والتوحيد .. لذلك حتى وهى في طفولتها لم تشرك بالله تعالى ولم تشارك الأطفال  زلاتهم ..
لذلك هى مطهرة عند الله
 وكما أن أمها قد وهبتها ونذرتها تقربا إلى الله تعالى  والله قبل هذا النذر وهو نذر فريد من نوعه أن تتقرب الأم بوليدها الأنثى تقربا إلى الله تعالى
 وهذا في رأيي الشخصي سبب الطهر  في قوله تعالى ( يا مريم إن الله قد اصطفاك وطهركِ على نساء العالمين)
 شكرا استاذنا الكبير والسلام عليكم ..

2   تعليق بواسطة   ميرفت عبدالله     في   الخميس ٢٨ - أبريل - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[57548]

القرآن الكريم كتاب لم يقرأ بعد

نشكرك أستاذ عبد الرحمن حواش على هذا التدبر الذي أفادنا كثيرا وعرفنا من خلاله الفرق بين هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم بمعنى يختلف عما استخدمه  الفقهاء في غير معناها .


فعلى سبيل المثال ما ارتبط في أذهاننا عن النجاسة التي تستلزم الغسل أو الوضوء مما ملأ به الفقهاء كتبهم والتي ةتم دراستها في الأزهر من سن صغير تقريبا الصف الأول الإعدادي  وكلها جملة وتفصيلا تختلف مع ما أنزله  الله تبارك وتعالي في قرآنه العظيم .


فلذلك لابد من التدبر في آيات القرآن الكريم ومعرفة الحق الذي جاء في القرآن من الباطل الذي جاء به الفقهاء ورواة الحديث .


فالقرآن الكريم كتاب لم يقرأ بعد ويجب علينا قراءته بتدبر لكي نخرج ما به من كنوز وعلوم .


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-02-11
مقالات منشورة : 99
اجمالي القراءات : 1,927,239
تعليقات له : 141
تعليقات عليه : 381
بلد الميلاد : الجزائر
بلد الاقامة : الجزائر