سورة المعارج:
إعجاز الترتيب القرآني في سورة المعارج 2و3

عبدالله جلغوم Ýí 2009-08-21


style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÎãÓ ãä Èíä ÓæÑ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ¡ íÄáÝ ãÌãæÚ ÑÞã ÊÑÊíÈ ßá ãäåÇ æÚÏÏ ÂíÇÊåÇ ÇáÚÏÏ 114 ÚÏÏ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÓæÑ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã . æåÐå ÇáÓæÑ ÇáÎãÓ - ÍÓÈ ÊÓáÓá ÊÑÊíÈåÇ Ýí ÇáãÕÍÝ &ndash; åí ÇáãæÖÍÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">Ýí ÇáÌÏæá ÇáÊÇáí</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> : </span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">áäÊÃãá ÇáÌÏæá ¡ ÝãáÇÍÙÇÊäÇ ÇáÊÇáíÉ áå:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">1- ÓæÑÉ ÇáÍÌÑ 15/99 ¡ 15+99=114<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">2- ÇáÒãÑ 39/75 ¡39+75=114<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">3- ÇáãÚÇÑÌ 70/44¡ 70+44=114<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">4- ÇáÛÇÔíÉ 88/26 ¡ 88 + 26 = 114<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">5- ÇáãÇÚæä 107 / 7 ¡ 107 + 7 = 114</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<br />
</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáãáÇÍÙÇÊ :&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><strong><span style="color: #ff0000"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">1 - ãÌãæÚ ÃÑÞÇã ÊÑÊíÈ ÇáÓæÑ ÇáÎãÓ :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><span style="color: #ff0000"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">äáÇÍÙ &ndash; ÇäÙÑ ÇáÌÏæá</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> - </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">Ãä ãÌãæÚ ÇáÃÑÞÇã ÇáÏÇáÉ Úáì ÊÑÊíÈ ÇáÓæÑ ÇáÎãÓ - <span style="color: #ff0000"><strong>ÇáããíÒÉ </strong></span>Èíä ÓæÑ ÇáÞÑÂä ßáåÇ ÈÃä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ãÌãæÚ ÇáÚÏÏíä ÇáÏÇáíä Úáì ÑÞã ÊÑÊíÈ ßá ãäåÇ æÚÏÏ ÂíÇÊåÇ 114 ¡ ÈÚÏÏ ÓæÑ ÇáÞÑÂä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáßÑíã &ndash; åæ 319&nbsp; ) 15 + 39 + 70 + 88 + 107 = 319 .</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><span style="color: #ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ãÇ ÓÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáÚÏÏ 319 ¿</span></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáÚÏÏ 319 ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">åæ ÇáÝÑÞ Èíä ãÌãæÚ ÃÑÞÇã ÊÑÊíÈ ÓæÑ ÇáÞÑÂä ¡ æÚÏÏ ÂíÇÊå . ÝãÌãæÚ ÃÑÞÇã ÊÑÊíÈ ÓæÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáÞÑÂä ¡ Ãí ãÌãæÚ ÇáÃÑÞÇã ÇáãÊÓáÓáÉ ãä 1 Åáì 114¡ åæ 6555 . ÝÅÐÇ ØÑÍäÇ ãä åÐÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáÚÏÏ ¡ ÇáÚÏÏ 319 ÝäÇÊÌ ÇáØÑÍ åæ <strong><span style="color: #ff0000">6236</span></strong> . æåÐÇ åæ ÃíÖÇ ÚÏÏ ÂíÇÊ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã&nbsp;6555 &ndash; 319 = 6236<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="color: #ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">2- ãæÞÚ ÓæÑÉ ÇáãÚÇÑÌ Èíä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáÓæÑ ÇáÎãÓ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">áÞÏ ÌÇÁÊ åÐå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáÓæÑ Ýí ÊÑÊíÈ ÇáãÕÍÝ Úáì ÇáäÍæ ÇáãæÖÍ ÓÇÈÞÇ : ÇáÍÌÑ ÝÇáÒãÑ ÝÇáãÚÇÑÌ ÝÇáÛÇÔíÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÝÇáãÇÚæä .</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ãÇÐÇ ÊáÇÍÙæä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">íÇ Ãåá ÇáÞÑÂä ¡ æíÇ ÃíåÇ ÇáÞÇÆáæä ÈÃä ÊÑÊíÈ ÓæÑ ÇáÞÑÂä ÇÌÊåÇÏí ¿ æíÇ ÃíåÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáãÚÇÑÖæä ááÅÚÌÇÒ ÇáÚÏÏí ¿</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">åá ãä ÇáÕÚÈ Ãä ÊáÇÍÙæÇ Ãä ÓæÑÉ ÇáãÚÇÑÌ åí ÇáÓæÑÉ ÇáÊí ÊÊæÓØ ÇáÓæÑ ÇáÎãÓ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">¿</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÞÏ ÊÈÏæ åÐå ÇáãáÇÍÙÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÈÓíØÉ áÏÑÌÉ ÃäåÇ áÇ ÊËíÑ ÇáÇåÊãÇã ¡ æÅáÇ áãÇÐÇ áã íáÊÝÊ ÃÍÏ ÅáíåÇ ãä ÞÈá ¿</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÊÚÇáæÇ äÊÏÈÑ ãÇÐÇ íÚäí</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÊæÓØ ÓæÑÉ ÇáãÚÇÑÌ ÇáÓæÑ ÇáÎãÓ ¿ æáãÇÐÇ áã Êßä ÓæÑÉ ÛíÑåÇ ¿</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><span style="color: #ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">3- ÊÑÊíÈ ÇáÓæÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáÃÑÈÚ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;"> :</span></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÓæÑÊÇ ÇáÍÌÑ æÇáÒãÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">åãÇ ÇáÓæÑÊÇä ÇáÓÇÈÞÊÇä áÓæÑÉ ÇáãÚÇÑÌ Ýí ÊÑÊíÈ ÇáãÕÍÝ . ãä áØÇÆÝ ÇáÊÑÊíÈ åäÇ Ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ãÌãæÚ ÑÞãí ÊÑÊíÈ ÓæÑÊí ÇáÍÌÑ æÇáÒãÑ ( ÇáÓÇÈÞÊÇä áÓæÑÉ ÇáãÚÇÑÌ Ýí ÊÑÊíÈ ÇáãÕÍÝ åæ 54 ¡ æãÌãæÚ ÑÞãí ÊÑÊíÈ ÓæÑÊí ÇáÛÇÔíÉ æÇáãÇÚæä ( ÇáÊÇáíÊÇä áåÇ ) åæ 195 .<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">æÈÐáß íßæä ÇáÝÑÞ Èíä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáãÌãæÚíä åæ <strong><span style="color: #ff0000">141 </span></strong>( 195 &ndash; 54 = 141 . </span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÝÅÐÇ ÊÃãáäÇ ÃÚÏÇÏ ÇáÂíÇÊ Ýí åÐå ÇáÓæÑ ¡ äÌÏ Ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ãÌãæÚ ÚÏÏí ÇáÂíÇÊ Ýí ÓæÑÊí ÇáÍÌÑ æÇáÒãÑ åæ174 ( 99+75 ) ¡ æÃä ãÌãæÚ ÚÏÏí ÇáÂíÇÊ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">Ýí ÓæÑÊí ÇáÛÇÔíÉ æÇáãÇÚæä åæ 33 ( 26+7 ) . æÈÐáß íßæä ÇáÝÑÞ Èíä ÇáãÌãæÚíä åæ </span><strong><span style="color: #ff0000"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">141</span></span></strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÃíÖÇ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">( 174 &ndash; 33 = 141 ) .<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;ãÇ ÓÑ ÇáÚÏÏ 141 ¿</span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ßíÝ äÝÓÑ åÐå ÇáÚáÇÞÉ ¿</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÃáíÓ ãä ÇáæÇÖÍ Ãä ãæÇÞÚ ÊÑÊíÈ åÐå ÇáÓæÑ ¡ æÃÚÏÇÏ ÂíÇÊåÇ ãÍÏÏÉ æÝÞ äÙÇã ãÍßã ¿ åá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">íãßä äÓÈÉ åÐÇ ÇáÅÍßÇã Åáì ÇáãÕÇÏÝÉ Ãæ Åáì ÇáÕÍÇÈÉ &ndash; ÑÖí Çááå Úäåã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">¿</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÓÄÇá ÇáÂä : ãÇ ÇáÚáÇÞÉ ÇáÚÏÏíÉ ÇáÑÇÆÚÉ ÇáÑÇÈØÉ Èíä ãæÇÞÚ ÊÑÊíÈ åÐå ÇáÓæÑ æÃÚÏÇÏ ÂíÇÊåÇ ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÅÌÇÈÉ Ýí ÇáÌÒÁ ÇáËÇáË .....<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÅÚÌÇÒ ÇáÊÑÊíÈ Ýí ÓæÑÉ ÇáãÚÇÑÌ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 3 )</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: red; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes"><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></span></span><span style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: red; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÚáÇÞÉ ãÊÈÇÏáÉ Èíä ÇáÓæÑ ÇáÎãÓ</span></strong><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: red; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: #7b9133; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÑÇÆÚÉ ÇáÊÑÊíÈ ÇáÞÑÂäí</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">Ýí åÐå ÇáÓæÑ ÇáÎãÓ åí Êáß ÇáÚáÇÞÉ ÇáÚÏÏíÉ Èíä Ãí ÓæÑÉ ãä ÈíäåÇ æÇáÓæÑ ÇáÃÑÈÚ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÃÎÑì . ÅäåÇ Úáì ÇáäÍæ ÇáÊÇáí :<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><span style="color: #ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 1 ) </span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÓæÑÉ ÇáÛÇÔíÉ</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :</font></span></strong></span><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"><br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">1- ÑÞã</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÊÑÊíÈ ÓæÑÉ ÇáÛÇÔíÉ åæ 88 æÚÏÏ ÂíÇÊåÇ 26</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÑÞã ÊÑÊíÈ ÓæÑÉ ÇáÍÌÑ åæ 15 æÚÏÏ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÂíÇÊåÇ 99</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman">&nbsp; <br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">äáÇÍÙ Ãä ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈ ÇáÓæÑÊíä åæ 73 ¡ ßãÇ Ãä ÇáÝÑÞ Èíä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ åæ 73 . ( 88 &ndash; 15 = 73 ¡ 99 &ndash; 26 = 73 )<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">2-</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÑÞã ÊÑÊíÈ ÓæÑÉ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÛÇÔíÉ 88 æÚÏÏ ÂíÇÊåÇ 26</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÑÞã ÊÑÊíÈ ÓæÑÉ ÇáÒãÑ 39 ¡ æÚÏÏ ÂíÇÊåÇ 75</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman">&nbsp; <br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">äáÇÍÙ Ãä ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈ ÇáÓæÑÊíä åæ 49 ¡ ßãÇ Ãä ÇáÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">åæ 49 . ( 88 &ndash; 39 = 49 ¡ 75 &ndash; 26 = 49 ) <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">3- ÑÞã ÊÑÊíÈ ÓæÑÉ ÇáÛÇÔíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>88</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">æÚÏÏ ÂíÇÊåÇ 26</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÑÞã ÊÑÊíÈ ÓæÑÉ ÇáãÚÇÑÌ 70 ¡ æÚÏÏ ÂíÇÊåÇ 44</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">äáÇÍÙ Ãä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈ ÇáÓæÑÊíä åæ 18 ¡ ßãÇ Ãä ÇáÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ åæ 18 .<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>( 88- 70 = 18 ¡ 44 &ndash; 26 = 18 ) <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">4- ÑÞã ÊÑÊíÈ ÓæÑÉ ÇáÛÇÔíÉ 88 ¡ æÚÏÏ ÂíÇÊåÇ 26</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÑÞã ÊÑÊíÈ ÓæÑÉ ÇáãÇÚæä 107 ¡ æÚÏÏ ÂíÇÊåÇ 7</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">äáÇÍÙ Ãä ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÊÑÊíÈ ÇáÓæÑÊíä åæ 19 ¡ ßãÇ Ãä ÇáÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ åæ 19 . ( 107 &ndash; 88 = 19 ¡ 26 &ndash; 7 = 19 )<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>. <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">æäÍÕá Úáì ãËá åÐå ÇáÚáÇÞÇÊ áæ ÃÎÐäÇ Ãí ÓæÑÉ ÃÎÑì ¡ Úáì ÇáäÍæ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÊÇáí</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> : <br />
<br />
</font></span></b><strong><span style="color: #ff0000"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman">( 2 ) </font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÓæÑÉ ÇáÍÌÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman">:</font></span></span></strong><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"><br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÍÌÑ æÇáÒãÑ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ããÇËá ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ ¡ æÝí ÇáÍÇáíä åæ 24</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">(39 &ndash; 15 = 24 ¡ 99 &ndash; 75 = 24 ) . </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÍÌÑ æÇáãÚÇÑÌ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> : <br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÂíÇÊåãÇ ¡ æÝí ÇáÍÇáíä åæ 55</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 70 &ndash; 15 = 55 ¡ 99 &ndash; 44 = 55 ) </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÍÌÑ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">æÇáÛÇÔíÉ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ ¡ æÝí ÇáÍÇáíä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">åæ 73</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 88 &ndash; 15 = 73 ¡ 99 &ndash; 26 = 73 ) .</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÍÌÑ æÇáãÇÚæä</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ ¡ æÝí ÇáÍÇáíä åæ 92</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman">&nbsp; <o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 107 &ndash; 15 = 92 ¡ 99 &ndash; 7 = 92 ) . <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="color: #ff0000"><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman">( 3 ) </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÓæÑÉ ÇáÒãÑ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :</font></span></b></span><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"><br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÒãÑ æÇáÍÌÑ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ ¡ æÝí ÇáÍÇáíä åæ 24</span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 39 &ndash; 15 = 24 ¡ 99 &ndash; 75 = 24 )<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span></span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÒãÑ æÇáãÚÇÑÌ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá ááÝÑÞ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ ¡ æÝí ÇáÍÇáíä åæ 31</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 70 &ndash; 39 = 31 ¡ 75 &ndash; 44 = 31 ) </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÒãÑ æÇáÛÇÔíÉ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ ¡</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">æÝí ÇáÍÇáíä åæ 49</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 88 &ndash; 39 = 49 ¡ 75 &ndash; 26 = 49 ) </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÒãÑ æÇáãÇÚæä</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ ¡ æÝí ÇáÍÇáíä åæ 68</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 107 &ndash; 39 = 68 ¡ 75 &ndash; 7 = 68 ) </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><span style="color: #ff0000"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman">( 4 ) </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÓæÑÉ ÇáãÚÇÑÌ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáãÚÇÑÌ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">æÇáÍÌÑ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ ¡ æÝí ÇáÍÇáíä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">åæ 55</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 70 &ndash; 15 = 55 ¡ 99 &ndash; 44 = 55 ) </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáãÚÇÑÌ æÇáÒãÑ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ ¡ æÝí ÇáÍÇáíä åæ 31</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 70 &ndash; 39 = 31 ¡ 75 &ndash; 44 = 31 ) </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáãÚÇÑÌ æÇáÛÇÔíÉ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ ¡ æÝí ÇáÍÇáíä åæ 18</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 88 &ndash; 70 = 18 ¡ 44 &ndash; 26 = 18 ) </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáãÚÇÑÌ æÇáãÇÚæä</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">¡ æÝí ÇáÍÇáíä åæ 37</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman">. <o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 107 &ndash; 70 = 37 ¡ 44 &ndash; 7 = 37 ) </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><span style="color: #ff0000"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman">( 5 ) </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÓæÑÉ</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáãÇÚæä</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáãÇÚæä æÇáÍÌÑ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÂíÇÊåãÇ ¡ æÝí ÇáÍÇáíä åæ 92</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 107 &ndash; 15 = 92 ¡ 99 &ndash; 7 = 92 ) </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáãÇÚæä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">æÇáÒãÑ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ ¡ æÝí ÇáÍÇáíä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">åæ 68</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 107 &ndash; 39 = 68 ¡ 75 &ndash; 7 = 68 ) </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáãÇÚæä æÇáãÚÇÑÌ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ ¡ æÝí ÇáÍÇáíä åæ 37</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( 107 &ndash; 70 = 37 ¡ 44 &ndash; 7 = 37 ) </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáãÇÚæä æÇáÛÇÔíÉ</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> :<br />
</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÝÑÞ Èíä ÑÞãí ÊÑÊíÈåãÇ ããÇËá</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> </font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ááÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÂíÇÊåãÇ ¡ æÝí ÇáÍÇáíä åæ 19</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman"> <o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">(107 &ndash; 88 = 19 ¡ 26 &ndash; 7 = 19 ) </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ãÇÐÇ ÊÚäí åÐå ÇáÚáÇÞÇÊ ( ÚáãÇ ÃäåÇ áíÓÊ Úáì ÓÈíá ÇáÍÕÑ ) ¿ <o:p></o:p></span></b></p>
<p>æÚáãÇ Ãä ßá ÓæÑÉ ãä Èíä åÐå ÇáÓæÑ ÊÚÊÈÑ ãÍæÑÇ Ýí ÊÑÊíÈ ÓæÑ ÇáÞÑÂä ..</p>
<p>æÇáÚÌíÈ Ãä ÇáÈÚÖ ãÇÒÇá íÒÚã Çä ÊÑÊíÈ ÓæÑ ÇáÞÑÂä ÇÌÊåÇÏí ¡ Èá æíÒÚã Çä ÇáÕÍÇÈÉ ÇÎÊáÝæÇ Ýí ÓæÑÊí ÇáÃäÝÇá æÈÑÇÁÉ ¡ æåäÇß Þæá Ýí ÇáãÚæÐÊíä æåäÇß Þæá ÚÌíÈ Ýí ÓæÑÊí ÇáÝíá æÞÑíÔ ..................... æåäÇß ......</p>
اجمالي القراءات 19376

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   عبدالله جلغوم     في   الجمعة ٢١ - أغسطس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[41575]

لا تعليق

أليس في الموضوع ما يستحق التعليق ؟


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-07-04
مقالات منشورة : 63
اجمالي القراءات : 1,673,198
تعليقات له : 228
تعليقات عليه : 370
بلد الميلاد : jordan
بلد الاقامة : jordan