الأستاذ إبراهيمي دادي:
ملحـق لـ : إبليس لم يكن من الملائكة

عبد الرحمان حواش Ýí 2010-02-22


"font-size: 16px"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span> </span></span><span style="font-family: Times New Roman"><span style="font-size: 16px"><strong>ØíÈÉ</strong>.</span></span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃÔßÑ ÍÖÑÊßã Úáì ÊÏÎøáßã æÊÚáíÞßã.</span></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">1) ÇÓÊÔåÇÏßã ÈÆÇíÉ ÇáÈÞÑÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">30</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÊí æÌøå Çááå ÝíåÇ ÇáÅÎÈÇÑ ááãáÇÆßÉ : <b><i>( ... Åäí ÌÇÚá Ýí ÇáÃÑÖ ÎáíÝÉ ... ) </i></b>ÝÃÌÇÈæå <b><i>( ÃÊÌÚá ÝíåÇ ãä íÝÓÏ ÝíåÇ æíÓÝß ÇáÏãÇÁ æäÍä äÓÈÍ ÈÍãÏß æäÞÏÓ áß ...) </i>åÐå ÍÌÉ áí áÇ áßã</b> &ndash; ÅÐÇ ßÇä ãä Èíäåã ÅÈáíÓ æßÇä ãäåã&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝãÇ ÇáÝÑÞ ÅÐÇð Èíä ÇáãáÇÆßÉ æÇáÈÔÑ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÐí áã íÑõÞ ááãáÇÆßÉ ÎáÞå¡ æãä Èíäåã ÅÈáíÓ ÅÐÇ ßÇä ãäåã&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýí <b>ÇáÝÓÇÏ æÓÝß ÇáÏãÇÁ</b>. æåÐÇ ÈÑåÇä ( ÇáÍÇÏí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚÔÑ ) ÛÝáÊ Úäå.</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">2) - ÃãÑ Çááå ßÇä -ÍÞøðÇ- ãæÌøåÇ ááãáÇÆßÉ æáßä ÃÑÌÚ Åáì ÇáÍÌÉ <b>ÇáÚÇÔÑÉ </b>¡ ÌÇÁ Ýí ÁÇÎÑåÇ : <b>ÇáÅÔßÇá ÇáÃÚÙã</b> ÈíøäÊõ Ýíå ¡ æÃä ÇáäÏÇÁ ÇáãæÌå ááãáÇÆßÉ &ndash;ßÇä Úáì ÇáÃÞá- áËáÇËÉ ÏæÇÝÚ: ááÊÛáíÈ &ndash; æááßËÑÉ &ndash; ( ÌãÚ ãÝÑÏ)¡ æáÃåãíÉ ÇáãáÇÆßÉ ÇáÚÇáíÉ æÑÊÈÊåã ÚäÏ Çááå.ð <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">3) ÎáÞ Çááå Ýí ÇáÚÇáãíä ÎáÞÇð ÁÇÎÑ¡ Ãæ Þá <b>ÌöäøÉ </b>ÃÎÑì &ndash; áÇ íÚáãåã ÅáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Çááå &ndash; ßãÇ ÈíäÊ Ðáß Ýí ÇáÍÌÉ <b>ÇáËÇãäÉ </b>¡ ÛíÑ ÇáãáÇÆßÉ æÅÈáíÓ áã íÄãÑ ÈÇáÓÌæÏ &ndash; ÈÕÝÉ ÎÇÕÉ &ndash; áÃä Çááå íÚáã Ãä ãäåã <b>ÇáãÓáãæä</b> ( ÇÓÊÓáÇã æÎÖæÚ ááÎÇáÞ ÇáÈÇÑÆ ÇáãÕæÑ) æãäåã <b>ÇáÞÇÓØæä <i>( ... æßÇä ãä ÇáßÇÝÑíä ) </i></b>æÐáß ÈÇÚÊÑÇÝåã ÃäÝÓåã : </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÌä 14/15.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- áäÝÑÞ Èíä <b>ßÇä</b> ÇáÊí ááãÇÖí¡ æÇáÍÇÖÑ¡ æÇáãÓÊÞÈá¡ æÈíä <b>ßÇä</b> ÇáÊí ÈãÚäì ( ÕÇÑ) ÑÇÌÚ ÇáÍÌÉ <b>ÇáÃæáì.<o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">4) áã ÃÞá ÈÇáÞÑíä æáã ÃÐßÑå Ýí ãÞÇáí&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><b><i><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÅáÇ ÝÃäÇ áã ÃÝåã ÊÚáíÞßã ¡ ÅÐ áã íßä æÇÖÍÇð.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅäãÇ <b>ÇáÞÑíä</b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÐßæÑ Ýí ÇáÞÑÁÇä ßáøå¡ åæ<b>ÇáÔíØÇä</b> ( ÌäÏå &ndash; ÞÈíáå &ndash; ÐÑíÊå) ãÚ ÔíØÇä ÇáÅäÓ <b><i>( ... íæÍí ÈÚÖåã Åáì ÈÚÖ ...) </i>ÇáÔíØÇä</b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞÑíä ÌÇÁ Ðáß Ýí ÁÇíÇÊ ÇáäÓÇÁ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">38. ÇáÒÎÑÝ 36/38. Þ 23/30.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃãÇ <b>ÇáÅäÓ</b> ÇáÞÑíä : ÇáÕÇÝÇÊ 51/62 .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>áÝÊÜÉ</u></b>: Ýåã íæã ÇáÞíÇãÉ ãÞÑøäíä Ýí ÇáÃÕÝÇÏ ( ãä ãÇÏÉ ÞÑä) ÇáÞÑíä ãÚ ÞÑíäå Ýí ÇáÓáÇÓá æÇáÃÛáÇá : ÅäÓ ãÚ ÞÑíäå¡ ÔíØÇäå ãä ÇáÌä¡ Ãæ ãÚ ÞÑíäå ÔíØÇäå ãä ÇáÅäÓ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÞÑíäÇä Ýí ÇáÍíÇÉ ÇáÏäíÇ æÞÑíäÇä Ýí äÇÑ Ìåäã : ÅÈÑÇåíã </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">49</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÇáÝÑÞÇä </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">13.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">- </font></span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áÝÊÜÉ</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">: ( <b>ÇáÍÌÉ ÇáËÇãäÉ )</b>áã íÞá ÓÈÍÇäå &quot; ÔíÇØíä ÇáÅäÓ æÇáãáÇÆßÉ&quot; : <b><i>( ÃÝáÇ íÊÏÈÑæä ÇáÞÑÁÇä æáæ ßÇä ãä ÚäÏ ÛíÑ Çááå áæÌÏæÇ Ýíå ÇÎÊáÇÝÇ ßËíÑÇ )</i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáäÓÇÁ 82.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">5) áÇ ÊäÓÈ Åáí &ndash; ÃíåÇ ÇáÃÓÊÇÐ &ndash; ãÇ áã ÃÞáå.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃäÇ áÇ ÃÓÊÏá æáä ÃÓÊÏá &quot; ÈáÓÇä ÇáÚÑÈ&quot; ÃæÈáÓÇä ÛíÑ ÞÑÁÇäå ÊÚÇáì&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãæ ÈãÇ ÞÇáå ÇáÞÑÇÁ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝáíÓÇ ÊäÒíáÇ ãä Íßíã ÍãíÏ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÅäãÇ ÃÍÊÌø<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇÓÊÏáø ÈãÇ íÞæáå Çáãæáì ÇáÐí ÎáÞ ÇáÞÑÇÁ æßá ÇáÃáÓäÉ. ÇáÍÌÉ ÈãÇ ÌÇÁ Èå <b>ÇáßÊÇÈ ÇáãÈíä</b> æ <b>ÈÇáÂíÇÊ ÇáÈíäÇÊ æÇáãÈÜíøäÇÊ.<o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- </span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃÓÊÇÐí&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áÇ äÍÊÇÌ Åáì ãÇ ÞÇáå ÇáãÝÓÑæä Ãæ Þæã ãä ÇáÚÑÈ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÅäãÇ ÇáÞÑÁÇä íÝÓÑ ÈÚÖå ÈÚÖÇ : <b><i>( Ëã Åä ÚáíäÇ ÈíÇäå ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÈÞíÇãÉ 19</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">. æåæ : <b><i>( ... ÊÈíÇäÇ áßá ÔÆ ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáäÍÜÜá 89.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æ<b><i>( ... ãÇ ÝÑØäÇ Ýí ÇáßÊÇÈ ãä ÔÆ ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃäÚÇã 38.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> &ndash; <b>ÝÇáÌööäøÉ</b>- ãËáÇ &ndash; áíÓÊ ÇáÜãáÇÆßÉ &ndash; æÍÏåÇ- ßãÇ ÐåÈÊã Åáíå æÞæã ãä ÇáÚÑÈ &ndash; <b>ÝÇáÌööäøÉ </b>&ndash;ßãÇ ÐßÑÊ- ÌãÚ <b>ÌÇä</b> íÔãá ÇáãáÇÆßÉ¡ ßãÇ íÔãá ÅÈáíÓ æÛíÑåã ããä ÎáÞ Çááå Ýí ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ. æåí ãÇ ÎÝí ÚäÇ &ndash; ãä ÃÍíÇÁ- æáÇ äÈÕÑåã &ndash; ßãÇ ÈíäÊ Ðáß -.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝÇáÌööäøÉ</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýí ÓæÑÉ ÇáÕÇÝÇÊ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">158</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> åí ÇáãáÇÆßÉ . ÈÏáíá Þæáå ÊÚÇáì <b><i>( ... æáÞÏ ÚáãÊ ÇáÌööäÉ Åäåã áãÍÖÑæä ) ( ÞÇáæÇ ÓÈÍÇäß <u>áÇ Úáã áäÇ ÅáÇ ãÇ ÚáãÊäÇ</u> Åäß ÃäÊ ÇáÚáíã ÇáÍßíã) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÈÞÑÉ32.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ <b>ÇáÌööäÉ </b>ÇáÊí Ýí ÁÇíÇÊ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">åæÏ 119- ÇáÓÌÏÉ 13- ÇáäÇÓ &ndash; </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ýåí ÛíÑ ÇáãáÇÆßÉ æåã ÔíÇØíä ÇáÅäÓ æÇáÌä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÞáÊ - ãÑÇÊ &ndash; æÃä ÇáãáÇÆßÉ ãä ÇáÌä¡ ÈÇáäÓÈÉ ÅáíäÇ¡ æÈÇáäÓÈÉ áãæÞÚäÇ ãäåã æáÜã ÃäÝö Ðáß &ndash; ÃÈÏÇ-&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b>ãÝåæã ÇáãÎÇáÝÉ¡ </b>áÞæáßã : Ãä ÇáãáÇÆßÉ ÇáÛáÇÙ ÇáÔÏÇÏ ÇáÐíä áÇ íÚÕæä Çááå ãÇ ÃãÑåã æíÝÚáæä ãÇ íæãÑæä åã ÎÒäÉ Ìåäã æÈÓ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><b><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">åæ æÃä ÇáãáÇÆßÉ ÇáÍÝÙÉ Ãã ÛíÑåã ÞÏ íÚÕæä Çááå ãÇ ÃãÑåã æáÇ íÝÚáæä ãÇ íæãÑæä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÍÇÔÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ááå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãä íßæä Ðáß&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÇáãáÇÆßÉ ãäÐ ÎáÞåã æóÕÝÇÊåã ÇáÃÒáíÉ : <b><i>( ... Ãäåã <u>áÇ íÚÕæä Çááå ãÇ ÃãÑåã æíÝÚáæä</u> ãÇ íæãÑæä) </i>æåã áÇ íÓÊßÈÑæä . </b>ÝÍíä ÃãÑåã Çááå ÈÇáÓÌæÏ ÅãÊËáæÇ &ndash; áãÇ ÃãÑæÇ Èå- <b>æßáåã ÃÌãÚæä. </b>æáÇ <b>íÓÊßÈÑæä </b>Úä ÚÈÇÏÊå æ<b>íÝÚáæä ãÇ íæãÑæä</b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">. ÇáäÍá 49/50 .</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> (... æÇáãáÇÆßÉ æåã <u>áÇ íÓÊßÈÑæä</u> íÎÇÝæä ÑÈåã ãä ÝæÞåã <u>æíÝÚáæä ãÇ íæãÑæä</u> ) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÅÐÇð Ýåã <b>íÝÚáæä ãÇ íæãÑæä</b> ãËá ÎÒäÉ Ìåäã¡ æßÐáß Þæáå Ýí ÁÇíÉ ÇáÃäÈíÇÁ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">27 </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... <u>æåã ÈÃãÑå íÚãáæä</u>) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áÇ íÓÊßÈÑæä ßãÇ ÇÓÊßÈÑ ÅÈáíÓ <b><i>( ... ÅáÇ ÅÈáíÓ ÃÈì æÇÓÊßÈÑ æßÇä ãä ÇáßÇÝÑíä ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÈÞÑÉ 34.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æáÇíÚÕæä Çááå ãÇ ÃãÑåã ßãÇ ÝÚá ÅÈáíÓ <b><i>( ÞÇá <u>ãÇ ãäÚß </u>ÃáÇ ÊÓÌÏ ÅÐ <u>ÃãÑÊß</u> ÞÇá ÃäÇ ÎíÑ ãäå ÎáÞÊäí ãä äÇÑ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃÚÑÇÝ 12.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝÇáãáÇÆßÉ áã íõÎáÞæÇ ãä äÇÑ¡ äÍãÏ Çááå Ãä áã íÞá ÈåÐÇ áÇ <b>ÇáÞÑÇÁ</b> æáÇ ÛíÑå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">. ÑÇÌÚ &ndash; ÓíÏí &ndash; <b>ÇáÍÌÉ ÇáËÇáËÉ.</b><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÚÈËñ Ãä äÞæá : ... Ãä Çááå áã íÃãÑå ÈÇáÓÌæÏ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáæÞÊ Ãäå íÞÜÜÜÜæá ÊÜÜÚÇáì: <b><i>( ... <u>ÅÐ ÃãÑÊß</u> ...) </i></b>ßíÝ Ðáß æÇááå ØÑÏå ãä ÑÍãÊå æáÚäå Åáì ÛíÑ Ðáß <b><i>( Åä Çááå áÇ íÙáã ãËÞÇá ÐÑÉ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáäÓÇÁ 40</font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">6) ãä ÇáÛÑíÈ Ãä äÞæá :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä ÅÈáíÓ ßÇä ãä ÇáãáÇÆßÉ <b>ÇáãÞÑÈíä</b>( æßá ÇáãáÇÆßÉ ãÞÑÈæä).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æãä ÇáÛÑíÈ Ãä äÞæá Ðáß&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> íßÇÏ ÇáÓãÇæÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÊÝØÑä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÊäÔÞ ÇáÃÑÖ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÊÎÜÑø ÇáÌÈÇá åðÜÏøÇð </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áäÓÊÛÝÑ Çááå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýí ÇáæÞÊ Ãä Çááå ÃÎÈÑäÇ Ýí ÁÇíÉ ÇáäÓÇÁ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">172 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÚßÓ Ðáß <b>æÈÜáä <i>( áä íÓÊäßÝ ... æáÇ <u>ÇáãáÇÆßÉ ÇáãÞÑÈæä</u>...) </i></b></span><b><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Ëã ßíÝ íÌÚá Çááå ÅÈáíÓ ãÞÑÈÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ëã íÚÕíå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáÇ íÃÊãÑ ÈÃãÑå Ýí ÇáÓÌæÏ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÃáÇ íÚáã ãä ÎáÞ æåæ ÇááØíÝ ÇáÎÈíÑ)&nbsp;</span></i></b><b><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span></i></b><b><i><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ãã ÎíøÈ Ùä Çááå Ýíå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æááå ÇáãËá ÇáÃÚáì&nbsp;</span></b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÃÓÊÛÝÑ Çááå &ndash; ãÑÉ ÃÎÑì-&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Ëã ÞÇáÊ ÇáãáÇÆßÉ ááå <b><i>( ... æäÍä äÓÈÍ ÈÍãÏß æäÞÏÓ áß ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÈÞÑÉ 30.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ßÇä áÒÇãÇ Ãä íßæä ÌæÇÈ Çááå áåã : áÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áÃä ãä Èíäßã ãä íßÝÑ ÈÇááå æíÚÕí ÃæÇãÑå ( ÅÐ áÓÊã ßáøßã ãÓÈÍíä æãÞÏÓíä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">) æåÐå ÍÌÉ ÃÎÑì áí.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">7) ÇÓÊÔåÇÏßã ÈÇáÂíÉ 56 ÇáÐÇÑíÇÊ <b><i>( æãÇ ÎáÞÊ ÇáÌä æÇáÅäÓ ÅáÇ áíÚÈÏæä )&nbsp;</i></b></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÃÚíÜÏæÇ &ndash; ãä ÝÖáßã &ndash; ÞÑÇÁÉ ÇáÍÌÉ <b>ÇáËÇãäÉ</b> ãä ÃæáåÇ Åáì ÁÇÎÑåÇ æÈÅãÚÇä æáíÓ <b>æíá ááãÕáíä&nbsp;</b></span><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">&nbsp;</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æßÝì&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">8</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">) ÇÓÊÓãÍßã&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áã íßä ÇáÖãíÑ Ýí <b><i>( ... Èíäåã...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÁÇíÉ ÇáÒãÑ 75 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÚÇÆÏÇ Åáì ÇáãáÇÆßÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áäÓÊÛÝÑ Çááå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÞõõÖí Èíä ÇáÚÈÇÏ ÅäÓÇð ßÇäæÇ Ãæ ÌäøÇ¡ð Ãæ Èíä ÇáÅäÓ æÇáÌä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ ÇáãáÇÆßÉ Ýåã ( ßáåã ) ÍÇÝæä ãä Íæá ÇáÚÑÔ <b>íÓÈÍæä ÈÍãÏ Ñ Èåã</b> &ndash; ßÏÃÈåã- . æÁÇÎÑ ÓæÑÉ ÇáÒãÑ ßáåÇ Ýí ãäÇÙÑ ææÞÇÆÚ íæã ÇáÌÒÇÁ Ýí Çáíæã ÇáÂÎÑ. áÞØÇÊ ßáåÇ æãÔÇåÏ áíæã ÇáÞíÇãÉ¡ ÇÈÊÏÇÁ ãä Þæáå ÊÚÇáì ÇáÒãÑ</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">68 </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( æäÝÎ Ýí ÇáÕæÑ ... æÌÆ ÈÇáäÈíÆíä æÇáÔåÏÇÁ <u>æÞÖí Èíäåã ÈÇáÍÞ</u> æåã áÇ íÙáãæä)</span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">68/69 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æãÇ ÇáÂíÉ 75 ÇáÊí ÇÓÊÏááÊã ÈåÇ Úáì ÇáÞÖÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èíä ÇáãáÇÆßÉ &ndash;áäÓÊÛÝÑ Çááå - ãÇ åí ÅáÇ ÊÃßíÏ ááÂíÉ 69 ãä äÝÓ ÇáÓæÑÉ. áäÊÏÈøÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãáíøÇð&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.æáäÏøßÑ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÃÎíÑÇ- ÃÔßÑßã &ndash; æÚáì ßá ÍÇá- Úáì ÊÚáíÞßã æÃÑÌæ Ãääí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃáããÊ ÈãÇ ÌÇÁ Ýíå æáßä &ndash; ÃÎí&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ßÇ ãä ÇáãÝÑæÖ æãä ÇáãäØÞ Úáì ãä íÑíÏ Ãä íÏÍÖ ÍÌÉ ãÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãæ ÊÏÈøÑÇð ãÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãä íÃÊí ãÚ ÇáÍÌÌ ÇáÊí ÃõÏáí ÈåÇ¡ æÇÍÏÉ ¡æÇÍÏÉ¡ ÝíÑÏåÇ Ãæ íÝäøÏåÇ &ndash; Åä ßÇäÊ ÓÝÓØÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÈÍÌÌ ÃÎÑì &ndash; ÏÇãÛÉ- æãä <b>ßÊÇÈ Çááå </b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÐí <b><i>( áÇ íÃÊíå ÇáÈÇØá ãä Èíä íÏíå æáÇ ãä ÎáÝå ÊäÒíá ãä Íßíã ÍãíÏ ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÝÕáÊ 42.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ åßÐÇ &ndash; ÌÒÇÝÇ- ÈÛÖ ÇáäÙÑ ÇáßÇãá Úáì ãÚÙã ÇáÍÌÌ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÅä Ðáß &ndash; <b>æÃÓÊÓãÍß </b>ãÖíÚÉ ááæÞÊ- æÃí ãÖíÚÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áí æáßã æÊÖáíá áÃåá ÇáÞÑÁÇä ÇáãÊÊÈÚíä áåÐÇ ÇáÊÍÞíÞ Ëã äßæä &ndash; ÃäÇ æÃäÊã &ndash; ãä ÇáÐíä íÏÞæä ÇáãÇÁ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãåÑÇÓ æáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íäÊÌ ãä Ðáß æáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÑÛæÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáßä ÑÛã åÐÇ ÝÅäí ÇÓÊäÊÌÊ æÇßÊÔÝÊ Úáì ÍÌÊíä ÌÏíÏÊíä ãä ÑÏßã æåí (1) &ndash; æ(6) ÊËÈÊÇä Úáì <b>Ãä ÅÈáíÓ áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íãßä æáÇ íÌÏÑ Èå Ãä íßæä ãä ÇáãáÇÆßÉ</b>&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÒÇÆÏÉ Úáì ÇáÈÑÇåíä ÇáÚÔÑÉ ÇáÓÇÈÞÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><b><i><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜÜã -<o:p></o:p></span></u></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="FR" dir="ltr"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 14942

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   الحسن الهاشمي     في   الثلاثاء ٢٣ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45967]

إبليس لم يكن ملكا

الأخ عبد الرحمن حواش

تحية طيبة

أمر الله للملائكة بالسجود لآدم وامتناع إبليس عن السجود ليس دليلا على أن هذا الإخير من الملائكة، فالله تعالى عزيز حكيم يضع الأمور في مواضعها ويتصرف بحكمة العليم بخفايا الأمور وعواقبها بحيث لا يترك الفرصة لأحد أن يستدرك عليه.

الله تعالى علم ما في نفس إبليس من تكبر على آدم قبل أن يأمر الملائكة بالسجود، فلو أمر إبليس وحده بالسجود لآدم ليفضح كبره وغروره لكان هذا كما يقال بالعامية (مستقصده)، ولو كان الأمر بالسجود مقتصرا على إبليس وحده فإن النتيجة المتوقعة هي أن إبليس سيرفض السجود وسيدعي أن الأمر لو أصدر إلى الملائكة لرفضوا السجود مثله، إذن فالله تعالى تصرف تصرفا حكيما لكي لا يستدرك عليه إبليس ، وكمثال لحكمة الله هذه ما فعله الله مع فرعون، أرسل الله إليه موسى بوحي مباشر هو تكليم الله له، لو لم يكلم الله موسى وأرسل إليه جبريل لكذب فرعون موسى ، ولقال له : كذب عليك جبريل حين قال لك يوجد إله آخر للعالمين، فأنا فرعون رب العالمين.


2   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الخميس ٠٨ - أبريل - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[47015]

الأستـــاذ الحسن الهاشمي-- الأستـــاذ الحسن الهاشمي-


- سلام ، تحية مباركة طيبة.

- أستاذي الفاضل.

أقول : " الله أكبــر " على إصابتكم في الحجة المنطقية، العقلية، والفطرية التي أبدعتم في إيجادها والإدلاء بها .

- فهي – ولا شك – إلهام من المولى الكريم الذي ينير عباده المؤمنين ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ...) العنكبوت 69. وخاصة توفيقكم في التوافق والتناسب والمقابلة لموضوعنا مع مشهد فرعون ورسول الله موسى ( عليه السلام ) .

- زادكم الله علما ونوراً ، وألهمكم لما يحبه ويرضاه ءامين.

 


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-02-11
مقالات منشورة : 99
اجمالي القراءات : 1,927,133
تعليقات له : 141
تعليقات عليه : 381
بلد الميلاد : الجزائر
بلد الاقامة : الجزائر