( الموضوع السالف في تعدّد الزوجات ):
ملحق في محاولة التحقيق في علم المرأة وفرضية تديّنها – من كتاب الله-

عبد الرحمان حواش Ýí 2009-11-01


;ÞÇ áãæÖæÚ <b>&quot; ÇáÊÍÞíÞ ÇáÖãäí æÇáÌÒÆí ááÚáã </b>ãä ßÊÇÈ Çááå &quot;<b><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃÚÊÐÑ</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áÍÖÑÊå Úä åÐÇ &ndash; æÎÇÕÉ- ÇáÊÃÎÑ Ýí ÇáÌæÇÈ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- äÍãÏ Çááå Ãä ÇáãÚÒ áã ÊÃßá ÇáãÓæÏøÉ ÇáÊí ÓÌøáÊã &ndash; ßãÇ ÃßáÊ ÇáÂíÇÊ ãä ÇáÞÑÁÇä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýí ÈíÊ ÚÇÆÔÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ãÍÇæáÉ ÊÏÈøÑ ÁÇíÇÊ ÇáÃÍÒÇÈ &ndash;<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">1- <b>ãä ÇáÂíÉ 28 ÅáìÇáÂíÉ 29</b><o:p></o:p></span></u></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">2- <b>æãä ÇáÂíÉ 30 Åáì ÇáÂíÉ 35</b>.</span></u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÞÈá ÇáÌæÇÈ Úáì ÊÓÇÄáßã &ndash; ÃíåÇ ÇáÃÓÊÇÐ <b>íÍí ÝæÒí</b>- áÇÈÏ ãä ÊÏÈøÑ áÊáßã ÇáÂíÇÊ ÍÞ ÊÏÈÑåÇ- áÃäåÇ ãä ÇáÂíÇÊ ÇáãÊÔÇÈåÇÊ¡ æãÇ ßÇä Çááå áíÐÑ ÇáãÄãäÇÊ &ndash; ÛíÑ ÃÒæÇÌÜÜÜå &ndash; ( Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ) Úáì ãÇ åä Úáíå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æíäÕÍ ÃÒæÇÌ äÈíÆå ÝÍÓÈ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÇáäÈÆ Ãæáì ÈÇáãæãäíä ãä ÃäÝÓåã <u>æÃÒæÇÌå ÃãåÇÊåã</u>...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃÍÒÇÈ 6- </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( áÞÏ ÌÇÁßã ÑÓæá ãä ÃäÝÓßã ÚÒíÒ Úáíå ãÇ ÚäÊã ÍÑíÕ Úáíßã ÈÇáãæãäíä ÑÁæÝ ÑÍíã ) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÊæÈÉ 128. </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( åæ ÇáÐí ÃäÒá Úáíß ÇáßÊÇÈ ãäå ÁÇíÇÊ ãÍßãÇÊ åä Ãã ÇáßÊÇÈ æÃÎÑ ãÊÔÇÈåÇÊ ÝÃãÇ ÇáÐíä Ýí ÞáæÈåã ÒíÛ ÝíÊÈÚæä ãÇ ÊÔÇÈå ãäå ÇÈÊÚÇÁ ÇáÝÊäÉ æÇÈÊÛÇÁ ÊÃæíáå ... æãÇ íÐßøÑ ÅáÇ ÃæáæÇ ÇáÃáÈÇÈ )</span></i></b><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> Âá ÚãÑÇä 7.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- áäÊÏÑøÌ æáäÊÏÈøÑ ãÚÇð¡ ãÚ åÐå ÇáÂíÇÊ áäÝåã ÇáãÞÕÏ ãäåÇ æÇáãÛÒì¡ æáÇ íÛÑøäÇ ÇáÔíØÇä ÝíõáÈÓ ÚáíäÇ¡ Ãæ íÖááäÇ æíÛæíäÇ ÈÇáÂíÇÊ ÇáãÊÔÇÈåÇÊ¡ ÝäÊøÈÚ <b><u>ãÇ ÊÔÇÈå ãäåÇ ÇÈÊÛÇÁ ÊÃæíáå</u></b>...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">1) Þæáå ÊÚÇáì : <b><u>ãä ÇáÂíÉ 28 Åáì ÇáÂíÉ 29</u></b><u> </u><b><i>( <u>íÇ ÃíåÇ ÇáäÈÆ Þá áÃÒæÇÌß</u> ... )</i></b>Åáì Þæáå :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÝÅä Çááå ÃÚÏ ááãÍÓäÇÊ ãäßä ÃÌÑÇð ÚÙíãÇ )</span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- åÐå äÕíÍÉ ãËáì¡ ãä Çááå ÊÚÇáì ¡ Åáì äÈíÆå¡ æãäå Åáì ÃÒæÇÌå &ndash; æåí ÎÇÕÉ Èåä &ndash; æÈãäÒáÊåä ¡ æÈãÍíØåä ¡ æÈãÚÇÔÑÊåä áå . æáÇ íÊäÇÝì &ndash; áÛíÑ ÃÒæÇÌå- ãä ÇáãæãäÇÊ &ndash; Ãä íÊÃÓíä æíÞÊÏíä ÈÃÒæÇÌå Åä ßä <b><u>íÑÏä Çááå æÑÓæáå æíÈÛíä ÇáÏÇÑ ÇáÂÎÑÉ</u></b><u>.</u><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- äáÇÍÙ ÇáÊÚÈíÑ &ndash; Ýí åÇÊíä ÇáÂíÊíä &ndash; ÈÞæáå : <b><i>( <u>íÇ ÃíåÇ ÇáäÈÆ</u> Þá áÃÒæÇÌß ...) <o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">2) Þæáå ÊÚÇáì ãä ÇáÂíÉ 30 Åáì ÇáÂíÉ 34 :<b><i> ( <u>íÇ äÓÇÁ ÇáäÈÆ ãä íÇÊ ãäßä ÈÝÇÍÔÉ</u> ãÈíäÉ íÖÇÚÝ áåÇ ÇáÚÐÇÈ ÖÚÝíä...<u> æãä íÞäÊ ãäßä ááå æÑÓæáå æÊÚãá ÕÇáÍÇ</u> äæÊÜåÇ ÃÌÑåÇ ãÑÊíä ... <u>íÇ äÓÇÁ ÇáäÈÆ áÓÊä</u> ßÃÍÏ ãä ÇáäÓÇÁ Åä ÇÊÞíÊä <u>Ýá</u>Ç <u>ÊÎÖÚä ÈÇáÞæá</u> ÝíØãÚ ÇáÐí Ýí ÞáÈå ãÑÖ <u>æÞáä ÞæáÇ ãÚÑæÝÇ æÞÑä Ýí ÈíæÊßä æáÇ ÊÈÑÌä</u>...<u> æÃÞãä ÇáÕáÇÉ æÁÇÊíä ÇáÒßÇÉ æÃØÚä Çááå æÑÓæáå</u> ÅäãÇ íÑíÏ Çááå áíÐåÈ Úäßã ÇáÑÌÓ <u>Ãåá ÇáÈíÊ </u>æíØåÑßã ÊØåíÑÇ <u>æÇÐßÑä ãÇ íÊáì</u> Ýí ÈíæÊßä ãä ÁÇíÇÊ Çááå æÇáÍßãÉ ...).</i></b><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- áäÊÏÈøÑ ãÚ åÐå ÇáÂíÇÊ æãÇ ÌÇÁ ÝíåÇ ãä ÃæÇãÑ æäÕÇÆÍ¡ ãä áÏä ÇáÚáíã ÇáÎÈíÑ¡ æáäáÇÍÙ ÇáÊÚÈíÑ ÇáãÛÇíÑÈÜ: <b><u>íÇ äÓÇÁ ÇáäÈÆ</u></b> ãÑÊíä ãÊÊÇáíÊíä áÃåãíÉ ÇáÃãÑ æáÚòÙãå æáÊÃßíÏå ÈÚÏ Ãä ßÇä Ýí ÇáÂíÉ ÇáÓÇÈÞÉ ÈÜ: <b><u>íÇ ÃíåÇ ÇáäÈÆ Þá áÃÒæÇÌß</u><i><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>.../...<o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><b><i><o:p></o:p></i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- åÐå ÇáÃæÇãÑ ÅäãÇ ÇáãÞÕæÏ ãäåÇ <b><u>ßá ÇáäÓÇÁ ÇáãæãäÇÊ</u></b>¡ æÅÖÇÝÊåä Åáì ÇáäÈÆ ÌÇÁ ÊÔÑíÝÇ áåä æÊÈÌíáÇ &ndash; áÇÛíÑ- áÃäåä ÁÇãäø ÈÇááå æÈäÈíÆå . <b><i>( ÇáäÈÆ Ãæáì ÈÇáãæãäíä ãä ÃäÝÓåã æÃÒæÇÌå ÃãåÇÊåã ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃÍÒÇÈ 6 . </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... æãÇ ÃÑíÏ Ãä </span></i></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><i>ÃÎÇáÝßã</i> <i>Åáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÃäåÇßã Úäå ... )<o:p></o:p></i></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">åæÏ 88.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÌÇÁ Ýí ÌãáÉ åÐå ÇáÂíÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊäÏíÏ æÇáäÕíÍÉ æÇáÃãÑ ÈÜ : <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãä<u> <b>íÇÊ ãäßä ÈÝÇÍÔÉ</b></u>- <b><u>æãä íÞäÊ ãäßä</u></b>¡ <u>æ<b>ÊÚãá ÕÇáÍÇ</b></u>.</span></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝáÇ ÊÎÖÚä ÈÇáÞæá</span></u></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>æ<b>ÞÑä Ýí ÈíæÊßä</b></u>- <b><u>æáÇ ÊÈÑÌä</u></b>- <b><u>æÃÞãä ÇáÕáÇÉ</u></b>- <b><u>æÁÇÊíä ÇáÒßÇÉ</u></b>-</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÃØÚä Çááå æÑÓæáå</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>æÇÐßÑä ãÇ íÊáì Ýí ÈíæÊßä</u></b> ãä ÁÇíÇÊ Çááå æÇáÍßãÉ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÈÚÏ ÓÑÏ åÐå ÇáÃæÇãÑ æåÐå ÇáäøÐÑ¡ <b><u>áÇ íãßä Ãä íÚÞá</u></b> ÃäåÇ ÎÇÕÉ ÈäÓÇÁ ÇáäÈÆ¡ <b><u>æáÇ íãßä Ãä íÚÞá</u></b> Ãä ÇáäÈÆ ÌÇÁ ÈÃæÇãÑ ßáåÇ ÎÇÕÉ ÈÃÒæÇÌå ( Ãæ ÈäÓÇÆå) Ïæä ÛíÑåä ãä ÇáäÓÇÁ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÎÇÕÉ¡ æÚáãÇð <b>Ãäå <u>ÌÇÁ ááäÇÓ ßÇÝÉ ÈÔíÑÇ æäÐíÑÇ</u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>- <b><u>æááÚÇáãíä äÐíÑÇ</u></b> &ndash; <b><i>( æÈÇáÍÞ ÃäÒáäÇå æÈÇáÍÞ äÒá æãÇ ÃÑÓáäÇß ÅáÇ ãÈÔÑÇð æäÐíÑÇð ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÅÓÑÇÁ 105 &ndash; </font></span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æáÇ íãßä Ãä íÚÞá</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÃäÜÜå ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå ) ÌÇÁ ÈÔíÑÇ æäÐíÑÇ áÃÒæÇÌå Ïæä äÓÇÁ Çáãæãäíä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝÅÐÇ ÝåãäÇ ãä ÁÇíÇÊ ÇáÃÍÒÇÈ &ndash; æåä ÁÇíÇÊ ãÊÔÇÈåÇÊ ... &ndash; ÝÅÐÇ ÝåãäÇ æÃäåÇ ÎÇÕÉ ÈäÓÇÁ ÇáäÈÆ ÝÃíä æÖÚäÇ ÚÞæáäÇ ÍíäåÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash; áäÚÊÈÑ &ndash; Úáì ÇáÃÞá &ndash; æÃä äÓÇÁå ÃãåÇÊ Çáãæãäíä ßãÇ ÌÇÁ Ýí Þæáå ÊÚÇáì æÝí äÝÓ ÇáÓæÑÉ: <b><i>( ÇáäÈÆ Ãæáì ÈÇáãæãäíä ãä ÃäÝÓåã <u>æÃÒæÇÌå ÃãåÇÊåã</u> ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃÍÒÇÈ 6.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æãÝåæã åÐå ÇáÂíÉ åßÐÇ: .... æÃÒæÇÌå ÃãåÇÊåã ¡ <b><u>Ãæáì ÈÇáãæãäÇÊ ãä ÃäÝÓåä.</u> <u>áäÊÏÈøÑ&nbsp;</u></b></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>ÃíÚÞá</u></b> Ãä äõÎÇáÝ ÃãåÇÊäÇ ÝíãÇ ÃõãÑä Èå æäÃÊãÑ ÈÎáÇÝ ãÇ ÃãÑ Èå ÃãåÇÊäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b>ÇáÃÏåì æÇáÃãÑ</b>¡ åæ Ãäå ÅÐÇ ÃãÑ ÃÒæÇÌå ÈÌãáÉ ÇáÃæÇãÑ æÇáäæÇåí ÇáÊí ÓÑÏÊõ ÃÚáÇå ÝãÝåæã ÇáãÎÇáÝÉ íÓÊÏÚí Ãä íßæä äÓÇÁ Çáãæãäíä (ÛíÑÃÒæÇÌå) ÛíÑ ãÃãæÑÇÊ æÛíÑ ãäåíÇÊ æáÇ íÔãáåä ÌãáÉ ãÇ ÌÇÁ Ýí Êáßã ÇáÂíÇÊ ãä ÃæÇãÑ æäæÇåò&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝáÇ íÛÑÑäÇ ÇáÔíØÇä ÈÞæáå ÊÚÇáì: <b><i>( íÇ äÓÇÁ ÇáäÈÆ áÓÊä ßÃÍÏ ãä ÇáäÓÇÁ <u>Åä ÇÊÞíÊä</u>... ) </i></b>Þæáå : <b><u>Åä ÇÊÞíÊä</u></b>&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash;-ÌãáÉ ÇÚÊÑÇÖíÉ - ÝÇáÊÞæí åí ÇáÊí ÊÌÚáåä ãÛÇíÑÇÊ áÛíÑåä ãä ÇáäÓÇÁ ÇáãÔÑßÇÊ .ÅÐÇð ÝåÐå ÇáÂíÉ¡ ÇáãÞÕæÏ ãäåÇ ßá ÇáäÓÇÁ ÇáãÄãäÇÊ ¡ ÅÐ ÇáÊÞæì &ndash; ØÈÚÇ &ndash; ÊõÚáí ÔÃäåä- æÏÑÌÊåä Ýí åÐå ÇáÍíÇÉ ÇáÏäíÇ¡ ÈÇáäÓÈÉ áÛíÑåä¡ æáÇ íãßä Ãä Êßäø ÈãËÇÈÉ æÈãÑÊÈÉ ÇáäÓÇÁ ÇáãÔÑßÇÊ ÛíÑ ÇáãÄãäÇÊ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b>ÝãËáÇ</b> : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>ãä íÇÊ ãäßä ÈÝÇÍÔÉ </u>... </b>ÝÛíÑ ÃÒæÇÌå &ndash; ãä äÓÇÁ ÇáãÄãäíä &ndash; ÝáÇ ÈÃÓ Úáíåä Ãä íÇÊíä ÈÇáÝÇÍÔÉ...&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!!?</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash; ÃãÇ ÛíÑ ÃÒæÇÌå &ndash; ãä äÓÇÁ ÇáãÄãäíä- ÝáíÓ Úáíåä Ãä íÞäõÊä ááå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáíÓ Úáíåä Ãä íÚãáä ÕÇáÍÇð &ndash; ÃãÇ ÛíÑ ÃÒæÇÌå ãä ÇáäÓÇÁ ÇáãÄãäÇÊ ÝáÇ ÍÑÌ Úáíåä Ãä íÎÖÚä ÈÇáÞæá ( ÇáÑÞÉ æÇáÃäæËÉ ÇáãÛÑíÉ Ýí ÇááøÍä ¡æÇáãËíÑÉ áÛÑíÒÉ ÇáÑÌá) æáÇ ÈÃÓ Úáíåä Ãä íØãÚ Ýíåä ÇáÐí Ýí ÞáÈå ãÑÖ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáíÓ Úáíåä Ãä íÞáä ÞæáÇ ãÚÑæÝÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ ÛíÑ ÃÒæÇÌå ãä ÇáäÓÇÁ ÇáãæãäÇÊ ÝáíÓ Úáíåä Ãä íÞÑä Ýí ÇáÈíæÊ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Èá áÇ ÌäÇÍ Úáíåä Ãä íÊÓßøÚä ÇáØÑÞÇÊ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æíãáÃä ÇáÓÇÍÇÊ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">! </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span>æíÍÖÑä ÇáÊÌãøÚÇÊ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æíÎÊáØä ÈÇáÑÌÇá Ýí ÇáãÄÓÓÇÊ æÇáãäÊÏíÇÊ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáÇ ÐäÈ Úáíåä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáÇ ÎæÝ Úáíåä Ãä íÊÈÑÌÜÜä </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æíÊÒíøÜäø<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÛíÑ ÃÒæÇÌåä ÚÇÑíÇÊ ÇáÕÏÑ æÇáäåæÏ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æãÈÑÒÇÊ ÇáÝÎÐíä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÃãÇ ÇáÕáÇÉ æÇáÒßÇÉ æØÇÚÉ Çááå ÝãÃãæÑ ÈåÇ äÓÇÁ ÇáäÈÆ áÇ ÛíÑ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÃÒæÇÌå ßãÇ íÑíÏ ÇáÔíØÇä Ãä äÝåã&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">) ÃãÇ ÛíÑåä ãä ÇáäÓÇÁ ÇáãæãäÇÊ ÝáÓä ÈãÃãæÑÇÊ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÅÐ ÇáÃãÑ ÎÇÕ <b>ÈäÓÇÁ ÇáäÈÆ</b>&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áäÊÏÈøÑ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>ãáÇÍÙÇÊ áÇ ÈÏ ãäåÇ</u></span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">-Ã-</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÈíäÊ ÃÚáÇå &ndash;ÈæÖæÍ- æÃä ÇáãÞÕæÏ ÈÇáÊÚÈíÜÜÑ ÈÜ : <b><i>( </i>íÜÜÜÇ äÓÇÁ ÇáäÈÆ<i> ... ) </i></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">-ãÑÊíä- ÅäãÇ ÇáãÞÕæÏ Èå : <b><u>äÓÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Çáãæãäíä </u></b>¡ ÇáäÓÇÁ ÇáãæãäÇÊ ¡ ÅÐ ÌÇÁ Ýí äÝÓ ÇáÓæÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">59 </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( íÇ ÃíåÇ ÇáäÈÆ Þá áÃÒæÇÌß æÈäÇÊß <u>æäÓÇÁ Çáãæãäíä</u>...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">äÜÜáÇÍÙ Ýí ÇáÎØÇÈ : <b><u>ÃÒæÇÌ ÇáäÈÆ</u> </b>( Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ) Ëã <b><u>äÓÇÁ </u></b>Çáãæãäíä ( ÇáäÓÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãæãäÇÊ ).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- È &ndash;</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÈíäÊ ßÐáß &ndash; ÈæÖæÍ &ndash; æÃä ÇáÊÚÈíÑ ÈÜ : <b><u>íÇ äÓÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáäÈÆ</u></b>¡ ( íÇ äÓÇÁ Çáãæãäíä ) (<b><u>áÓÊä ßÃÍÏ ãä ÇáäÓÇÁ¡ Åä ÇÊÞíÊä</u>...)</b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈíäÊ æÃä ÇáãÞÕæÏ &ndash; Åä ÔÇÁ Çááå &ndash; Ãäßä ÃíÊåÇ ÇáäÓÇÁ ÇáãäÓæÈÇÊ Åáì ÇáäÈÆ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æãä Ëãø Åáì Çááå ¡ æÅáì ÇáÅíãÇä Èå ¡ æÅáì ÇáÅÓáÇã áå ¡ ÃÚáãä Ãäßä ... <b>Åä</b> <b><u>ÇÊÞíÊä</u></b> ... ßÔÑØ ÃÓÇÓí &ndash; ( æÌãáÉ ãÚÊÑÖÉ ) áÓÊä ßÃíÊåÇ ÇáäÓÇÁ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">! </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÛíÑ ÇáãæãäÇÊ¡ ÇáßÇÝÑÇÊ ¡ ÇáãÔÑßÇÊ . ÔÊøÇä Èíäßä æÈíäåä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ Ãä íßæä ÝÑÞ Èíä ÃÒæÇÌ ÇáäÈÆ ¡ æÈíä äÓÇÁ Çáãæãäíä ¡ Ýí ÇáÃæÇãÑ æÇáäæÇåí ãä áÏä Çááå &ndash; ÇáÚáíã ÇáÎÈíÑ- ßãÇ íÑíÏ ÇáÔíØÇä Ãä äÝåã &ndash; æÊõÝÖá ÃÒæÇÌå Ýí Ðáß ¡ ÝåÐÇ <b><u>áÇ íãßä Ãä íÚÞá ÃÈÏ</u></b><u>Çð.<o:p></o:p></u></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Ì &ndash;</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÊÚÈíÑ ÈÜ: <b><i>( ... íÖÇÚÝ áåÇ ÇáÚÐÇÈ ÖÚÝíä ...) </i></b>æÇáÐí íÞÕÏ ãäå &ndash; ßãÇ ÐåÈÊ Åáíå Ýí ÊÏÈÑí &ndash; ßá ÇáäÓÇÁ ÇáãæãäÇÊ - . ÌÇÁ ãÑÇÊ ÚÏíÏÉ &ndash; Ýí ßÊÇÈ Çááå &ndash; ÍÊì áÇ íÛÑøäÇ ÇáÔíØÇä æÃäå ÎÇÕ ÈÃÒæÇÌ ÇáäÈÆ . ãÚ Ãä ÕíÛÉ ÇáÃãÑ : <b><i>( <u>íÇ äÓÇÁ ÇáäÈÆ</u> ...) </i></b>æáíÓ : <b>íÇ ÃÒæÇÌ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáäÈÆ&nbsp;</b></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÌÇÁ Ýí äÝÓ ÇáÓæÑÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">68</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃÍÒÇÈ </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">: <b><i>( ÑÈäÇ ÁÇÊåã ÖÚÝíä ãä ÇáÚÐÇÈ ...) </i></b>æãä ÌãáÉ ãÇ ÌÇÁ : Ýí ÓæÑÉ ÇáÊæÈÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">101</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( ... ÓäÚÐÈåã ãÑÊíä ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÝí ÓæÑÉ åæÏ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">20 </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( íÖÇÚÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áåã ÇáÚÐÇÈ ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÝí ÓæÑÉ ÇáÝÑÞÇä </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">69 </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>( íÖÇÚÝ áå ÇáÚÐÇÈ íæã ÇáÞíÇãÉ ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÝí ÓæÑÉ ÓÈà </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">37 </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... ÝÃæáÆß áåã ÌÒÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÖÚÝ ...)<o:p></o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æßÐáß ÇáÊÚÈíÑ ÈÜ: <b><i>( ... äæÊíåÇ ÃÌÑåÇ ãÑÊíä ...) </i></b>áíÓ ÎÇÕÇ - ßÐáß &ndash; ÈÃÒæÇÌ ÇáäÈÆ . æÅäãÇ ÈÃÒæÇÌ Çáãæãäíä ÅÐ ÇáÊÚÈíÑ &ndash; ßãÇ ÈíäÊ- ÌÇÁ ÈÜ : <b><i>( íÇ äÓÇÁ ÇáäÈÆ)</i></b> ÌÇÁ åÐÇ ÇáÊÚÈíÑ &ndash; ßÐáß &ndash; Ýí ãæÇÖÚ ÃÎÑì &ndash;ãä ßÊÇÈ Çááå &ndash; ÌÇÁ ÝÜí ÓæÑÉ ÇáÞÕÕ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">54</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <b><i>( ÃæáÆß íæÊæä ÃÌÑåã ãÑÊíä ...) </i></b>æÝí ÓæÑÉ ÇáÍÏíÏ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">28 </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... íæÊßã ßÝáíä ãä ÑÍãÊå...)<o:p></o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÅÐÇð : <b>ÝãÖÇÚÝÉ ÇáÚÐÇÈ ÖÚÝíä</b> ¡ - <b>æÅíÊÇÁ ÇáÃÌÑ ãÑÊíä</b> &ndash; áíÓ ÎÇÕÇ ÈÃÒæÇÌ ÇáäÈÆ Ðáß áÃäåä ÃÒæÇÌ ááäÈÆ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ßãÇ íÊÈÇÏÑ Ãæ ßãÇ íÑíÏ ÇáÔíØÇä Ãä äÝåãå ãä åÐå ÇáÂíÇÊ ÇáãÊÔÇÈåÇÊ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><i style="mso-ansi-font-style: normal"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></i></b><span dir="rtl"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ï &ndash;</span></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÃãÑåä Çááå &ndash; ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì &ndash; ÈÜ : <b><i>( íÇ äÓÇÁ ÇáäÈÆ ...) </i></b>æÇáãÞÕæÏ Èå ¡ ÇáäÓÇÁÇáãæãäÇÊ- äÓÇÁ Çáãæãäíä &ndash; ÃãÑåä ÈÞæáå : <b><i>( æÞÑä Ýí ÈíæÊßä &ndash; æáÇ ÊÈÑÌä ÊÈÑÌ ÇáÌÇåáíÉ ÇáÃæáì- æÃÞãä ÇáÕáÇÉ ... æÇÐßÑä ãÇ íÊáì Ýí ÈíæÊßä ãä ÁÇíÇÊ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÍßãÉ....)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- äáÇÍÙ : ÐßÑ <b>&quot; <u>ÇáÈíæÊ</u> &quot; </b>ãÑÊíä Ýí ÇáÂíÊíä </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">33 æ34 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">: <b><u>ÇáÞÑÇÑ Ýí ÇáÈíÊ </u></b>æÐßÑ ãÇ íÊáì ãä ÁÇíÇÊ Çááå æÇáÍßãÉ¡ ßÐáß Ýí ÇáÈíÊ æåÐÇ ããøÇ íÏá Úáì ÅÚÝÇÆåä ãä ÕáÇÊí <b>ÇáÌãÇÚÉ æÇáÌãÚÉ</b>- æåÐÇ ãæÖæÚ ÍÓÇÓ¡ æÝí ÇáÞÑÁÇä ÃÏáÉ ÃÎÑì ÕÑíÍÉ Ýí Ðáß . æåæ ãÇ íÚÑÝ ÈÜ :</span><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> </span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">La<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>femme<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>au<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>foyer</span></i></font><i><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash;</span></i><i><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"> </span></i><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">housewife- or woman at home </span></i><i><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ãí ÇáãÑÃÉ ÇáãÇßËÉ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÈíÊ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- å)</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> - ÈäÇÁ Úáì ãÇ ÊÞÏã ÃÚáÇå ãä ÊÈíÇä <b>( ... Ýí ÈíæÊßä ...) </b>ÌÇÁ Þæáå ÊÚÇáì : ÇáÂíÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">33</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( ... ÅäãÇ íÑíÏ Çááå áíÐåÈ Úäßã ÇáÑÌÓ <u>Ãåá ÇáÈíÊ</u> æíØåÑßã ÊØåíÑÇ ) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áäáÇÍÙ <b>æáäÊÏÈÑ</b> : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- áã íÞá Çááå ÊÚÇáì<b><i> </i>( áíÐåÈ <u>Úäßä</u> <i>... <u>Ãåá ÇáÈíÊ</u>...<u>æíØåÑßä</u> ...) <u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></u></i></b>æÅäãÇ ÞÇá : <b><i>( áíÐåÈ <u>Úäßã</u> ... Ãåá ÇáÈíÊ ... <u>æíØåÑßã</u> ...) </i></b>æÇáãÞÕæÏ ßá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Çáãæãäíä æßá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãæãäÇÊ ÇáãäÊÓÈíä æÇáãäÊÓÈÇÊ Åáì ÇáÈíÊ ( <b>ÇáßÚÈÉ</b> ) Åáì <b><u>ÅÈÑÇåíã </u></b>Úáíå ÇáÓáÇã ÇáÐí ÓãÇäÇ ÇáãÓáãíä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- íÑÇÏ ÈÇáÊÚÈíÑ ÈÜ : &quot; <b>Ãåá ÇáÈíÊ</b> &quot; ãÚäíÇä: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÃæá</span></u></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">:&ndash; ßãÇ ÓÈÞ Ãä ÈíäÊå &ndash; ÇáÊÒÇãåÇ ÈÇáÈíÊ<b> </b>( ÅÏÇÑÉ ÔÄæäåÇ- æÊÑÈíÉ ÃæáÇÏåÇ- æÌÚáåÇ- ÎÇÕÉ &ndash; ÓßäðÇ ááÒæÌ æ... æ...).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáËÇäí</span></u></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> : </span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">íÞÕÏ Èå ÇáÅäÊÓÇÈ Åáì Çááå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Åáì ÈíÊå <b>( ... <u>Ãåá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÈíÊ</u> ...) </b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ßãÇ ÓÈÞ ÐßÑ ÇáÅäÊÓÇÈ Åáì ÇáäÈÆ <b><i>( <u>íÇ äÓÇÁ ÇáäÈÆ</u> ... )</i></b>æÇáÅÑÔÇÏ ãæÌå Åáì äÓÇÁ Çáãæãäíä ¡ ÇáäÓÇÁ ÇáãæãäÇÊ ¡ æÐáß áÊæÌíååä ÈÆÇíÇÊ ÇáÃÍÒÇÈ Åáì ÇáÍíÇÉ ÇáãËáì æÅáì ÓÚÇÏÉ ÇáÏäíÇ æÇáÂÎÑÉ &ndash; ãÕÏÇÞÇ áÞæáå ÊÚÇáì Ýí ÓæÑÉ ÇáäÍá </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">97</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( ãä Úãá ÕÇáÍÇ ãä ÐßÑ Ãæ ÇäËì æåæ ãæãä ÝáäÍííäå <u>ÍíÇÉ ØíÈÉ</u> æáäÌÒíäåã ÃÌÑåã ÈÃÍÓä ãÇ ßÇäæÇ íÚãáæä) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÞæáå Ýí ÓæÑÉ Øå </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">124</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( æãä ÃÚÑÖ Úä ÐßÑí ÝÅä áå <u>ãÚíÔÉ Öäß</u>Ç..) .<o:p></o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>ÇáÎáÇÕÉ</u> :</span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÃä ÊÎÊÑ äÓÇÄäÇ &ndash;æäÍä ÈÇáÊÈÚ- Èíä : <b><u>ÇáÍíÇÉ ÇáØíÈÉ</u></b> æÈíä <b><i><u>ÇáãÚíÔÉ ÇáÖäß</u></i></b> &ndash; æÇáÚíÇÐ ÈÇááå - <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÌÇÁ ãËíáñ áåÐÇ ÇáÊÚÈíÑ <b><i>( ... Ãåá ÇáÈíÊ ...) </i></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ýí ÓæÑÉ åæÏ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">73 </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... ÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå Úáíßã Ãåá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÈíÊ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">íÞÕÏ Èå <b>ÁÇá ÅÈÑÇåíã æãä ÁÇãä Èåã</b> ... <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æáÞÏ ÍÐÑäÇ Çááå Ãä äÜöÒáø Ãæ Ãä íÖááäÇ ÇáÔíØÇä ¡ æÐáß Ýí ãÌãá åÐå ÇáÂíÇÊ ãä äÝÓ ÓæÑÉ ÇáÃÍÒÇÈ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">40 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈÞæáå: <b><i>( <u>ãÇ ßÇä ãÍãÏ ÃÈÇ ÃÍÏ ãä ÑÌÇáßã</u> æáßä ÑÓæá Çááå æÎÇÊã ÇáäÈííä æßÇä Çááå Èßá ÔÆ ÚáíãÇ )</i> <u>áäÊÜÏÈøÑ</u></b>&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æ<b><u>áäÚÊÜÈÑ</u></b>&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Íæá ÇáÂíÉ 35 &ndash;<o:p></o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ ÇáÂíÉ 35 ãä ÓæÑÉ ÇáÃÍÒÇÈ æÇáÊí åí ãä ÇáÂíÇÊ ÇáãÍßãÇÊ Ýí ßÊÇÈ Çááå . ÅÐ åí ãÇ íÚÊãÏ Úáíå¡ ÅÐÇ ÍÇæáäÇ Ãä äÈíøä æÇÌÈÇÊ ÇáãÑÃÉ ÇáãÄãäÉ ÃÒÇÁ Ïíä Çááå ¡ ãÇ áåÇ æãÇ ÚáíåÇ¡ ÝÑæÖÇð ææÇÌÈÇÊ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÈÚÏ ÓÑÏäÇ æÈíÇääÇ ááÂíÇÊ ÇáÓÇÈÞÉ áåÇ ¡ æÃäåÇ áíÓÊ ÎÇÕÉ ÈÃÒæÇÌ ÇáäÈÆ¡ æÃäåÇ ÊÎÇØÈ ßá ÇáãÓáãÇÊ ÇáãÄãäÇÊ ¡ ÓÃæáí ÇáÃåãíÉ áåÐå ÇáÂíÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ ÇáÂíÉ 35 ÝÅäåÇ ÊÒíá ÇááøÈÓ Úä ÇÎÊáÇÝÇÊäÇ Ýí æÇÌÈÇÊ ÇáãÑÃÉ ÇáãÓáãÉ æÝíãÇ ÝÑÖ Çááå áåÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÌÇÁ ÇáÞÑÁÇä ÈÃÓÇáíÈ ãÊäæÚÉ æÈÊæÖíÍ ÕÑíÍ &ndash; áÇ íÞÈá ÇáÊÃæíá &ndash; áÝÑæÖåÇ æáæÇÌÈÇÊåÇ ÇáÏíäíÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- à &ndash; </span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÓÈÞ æÃä ÈíäÊ &ndash; ÈæÖæÍ &ndash; æÃä ãÇ ÌÇÁ Ýí ÇáÂíÇÊ ÇáÓÇÈÞÉ íÔãá ßá ÇáäÓÇÁ ÇáãæãäÇÊ æÎÇÕÉ ÇáÂíÇÊ 30 æ32 æ59 æÇáÊí ÌÇÁÊ ÈÇáÊÚÈíÑ ÈÜ: <b><i>( íÇ äÓÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáäÈÆ...)</i></b> æÈÜ:<b><i> ( ... æäÓÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Çáãæãäíä ...) .<o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- È &ndash; </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÂíÉ 35 ãä ÓæÑÉ ÇáÂÍÒÇÈ ÇáÊí ÌÇÁÊ ÈÕÑÇÍÉ ¡ æÈÚÔÑ ÕÝÇÊ áåä : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáãÓáãÇÊ &ndash; ÇáãæãäÇÊ &ndash; ÇáÞÇäÊÇÊ &ndash; ÇáÕÇÏÞÇÊ &ndash; ÇáÕÇÈÑÇÊ &ndash; ÇáÎÇÔÚÇÊ &ndash; ÇáãÊÕÏÞÇÊ &ndash; ÇáÕÇÆãÇÊ &ndash; ÇáÍÇÝÙÇÊ áÝÑæÌåä &ndash; æÇáÐÇßÑÇÊ Çááå .<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÌÇÁ Ýí ÓæÑÉ ÇáÊÍÑíã </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">5</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ¡ ÒíÇÏÉ Úáì Ðáß ¡ ËáÇË ÕÝÇÊ ÃÎÑì:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><b>ÊÇÆÈÇÊ &ndash; ÚÇÈÏÇÊ æÓÇÆÍÇÊ &ndash; </b><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÌÇÁ Ýí ÓæÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáäÓÇÁ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">34</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÕÝÊÇä:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><b>ÇáÕÇáÍÇÊ æÇáÍÇÝÙÇÊ ááÛíÈ .<o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÌÇÁ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓæÑÉ ÇáããÊÍäÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">10</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáãåÇÌÑÇÊ .<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÌÇÁ Ýí ËãÇäíÉ ãæÇÖÚ ÕÝÉ : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáãÍÕäÇÊ .<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Ì &ndash; </span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÌÇÁÊ ÃÚãÇá ÈÕíÛÉ : <b><i>( ... <u>ãä ÐßÑ æÃäËì </u>...) </i></b>Ýí ÇáÂíÇÊ ÇáÊÇáíÉ: ÁÇá ÚãÑÇä </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><span style="mso-spacerun: yes"><font size="5">&nbsp;&nbsp;</font></span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">195 . </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáäÓÇÁ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">124. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáäÍá </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">97.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÛÇÝÑ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">40.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÍÌÑÇÊ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">13.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÈÚÏ ÓÑÏ ßá ãÇ ÊÞÏã ããÇ ÝÑÖ Çááå Úáíåä¡ æããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃæÌÈ Úáíåä¡ äÌÏ Ãä Çááå:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- áã íÐßÑåä Ýí <b><u>ÇáÃãÑ ÈÇáãÚÑæÝ æÇáäåí Úä ÇáãäßÑ</u></b>: <b><i>( ... ÇáÂãÑæä ÈÇáãÚÑæÝ æÇáäÇåæä Úä ÇáãäßÑ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÊæÈÉ 112.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- áã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÐßÑåä Ýí <b><u>ÇáÌåÇÏ</u></b> : <b><i>( ... ÇáãÌÇåÏæä ... ÇáãÌÇåÏíä ... ) .</i></b>ÇáäÓÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÛíÑåÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áã íÐßÑåä Ýí <b><u>ÇáØæÇÝ</u></b> : <b><i>( ... ÇáØÇÆÝíä ...) </i></b>Ç</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">áÈÞÑÉ 125 æÇáÍÌ 26</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æáã íÐßÑåä Ýí <b><u>ÇáÅÚÊßÇÝ</u> <i>( ... ÇáÚÇßÝíä ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÈÞÑÉ 125.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- åÐå ÈÚÖ ÇáãÍÇæáÇÊ æÈÚÖ ÇááãÍÇÊ ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÝÞäí Çááå ÊÏÈÑå &ndash; Ýí ßÊÇÈ Çááå &ndash;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÝíãÇ íÎÕ ÇáãÑÃÉ &ndash; ÍÞæÞÇ ææÇÌÈÇÊ æÝÑæÖÇð¡ äÍæ ÇáÎÇáÞ æäÍæ ÇáãÌÊãÚ ÇáÅÓáÇãí ÇáÍÞ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇäÊåÊ ãÍÇæáÊí áÊÍÞíÞ æÊÏÈÑ ÁÇíÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃÍÒÇÈ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b>ÝÅáíßã ÇáÌæÇÈ Úáì ÌãáÉ ÊÓÇÄáÇÊßã</b> : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">1) äÚã ÃÄßÏ ãÇ ÞáÊå æÃä ÇáãÑÃÉ ÓæÇÁ ÃßÇäÊ ÌÇåáÉ Ãæ ÚÇáãÉ åí ÓíÇä Ýí <b><u>ÇáÊÍßã æÇáÓíØÑÉ</u></b> Úáì ÇáíÊíã ÐßÑÇð Ãæ ÃäËì æÝí ÊÑÈíÊå <b><i>( ÇáÑÌÇá ÞæÇãæä Úáì ÇáäÓÇÁ ÈãÇ ÝÖá Çááå ÈÚÖåã Úáì ÈÚÖ ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáäÓÇÁ 34.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃÚÌÈäí Þæáßã : ... <u>æÃä Ýí ßáøò ÖÚÝÇ æÞæÉ</u>¡ æÞæÉ ÇáãÑÃÉ ÞÏ Êßæä Ýí ÖÚÝåÇ æÇáÚßÓ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÃäÇ ÃÞæá æÃä Ðáß ÍÓÈ ÍßãÉ æÑÕÇäÉ Èá æÅíãÇä ßá ãäåãÇ.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃÎí ÇáÚÒíÒ¡ áã ÃÞÕÏ ÃÈÏÇð Þæáåã : <b><u>æÃä ÇáäÓÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÇÞÕÇÊ ÚÞá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÏíä</u></b></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">&nbsp;! </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÝåÐÇ åÑÇÁ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æãä æÍí ÇáÔíÇØíä ÈÚÖåã Åáì ÈÚÖ <b><i>( ÒÎÑÝ ÇáÞæá ÛÑæÑÇ...) </i></b>ÚÝÇ Çááå ÚäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅäãÇ Þæá Çááå Ýí ÁÇíÉ ÇáÈÞÑÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">282 : </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÝÅä áã íßæäÇ ÑÌáíä ÝÑÌá æÇãÑÃÊÇä ... Ãä ÊÖáø ÅÍÏÇåãÇ ÝÊÐßÑ ÃÍÏÇåãÇ ÇáÃÎÑì ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÅäãÇ Úáøá Çááå Ðáß <b>ÈÇáÖáÇá</b> æáã íÚááå ÈÇáÚÞá ( ÇÊÈÇÚ Çáåæì Ãæ ÇáÅäÍÑÇÝ Úä ÇáÍÞ) ÝÞÏ Êßæä ÇáãÑÃÉ Ýí ÔåÇÏÊåÇ ãÊÞáøÈÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃæäÒæÇäíÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( ÃáÇ íÚáã ãä ÎáÞ æåæ ÇááØíÝ ÇáÎÈíÑ )&nbsp;</span></i></b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ Úä ÇáÅÑË ÌÇÁÊ ÇáÊÓæíÉ Èíä ÇáÐßÑ æÇáÃäËì ¡ Ýí ÇáÍÕÉ ÇáÖÆíáÉ ÌÏðÇ æåæ <b><u>ÇáÓÏÓ</u></b> 6/1 áßá æÇÍÏ ãäåãÇ : ( ... ÃÈæíå ) </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáäÓÇÁ 12/11. </font></span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÏæä ÇáÓÏÓ</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åä ßÇäæÇ ÃßËÑ ãä Ðáß&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> : <b><i>( ... ÝÅä ßÇäæÇ ÃßËÑ ãä Ðáß Ýåã <u>ÔÑßÇÁ Ýí ÇáËáË</u> ...) </i>( </b>... ÑÌá æÇãÑÃÉ ...<b>)<o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">2) ÇáÓÄÇá:</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <b><u>åá åäÇß ÝÖá ááãÑÃÉ ÇáãÊÚáãÉ Ýí Ãí ãÌÇá ÁÇÎÑ</u></b><u>&nbsp;</u></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÓÄÇá ãåã&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áÓÊ ÈÛíÖÇð ááäÓÇÁ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Èá ÇáÚßÓ &ndash;ÊãÇãÇ-. áÓÊ </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">misogyne &ndash; misogynist</span></i><i><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">. <o:p></o:p></span></i></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><i><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">- </font></span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÊÝæøÞ ÇáãÑÃÉ íÌÈ Ãä íßæä &ndash;æáÇ ÛíÑ &ndash; <b><u>Ýí ÅÏÇÑÉ</u></b> ÈíÊåÇ ¡ æÝí <b><u>ÊÑÈíÉ</u></b><u> </u>ÃÈäÇÆåÇ¡ æÑÚÇíÊåã¡ <b><u>æÝí ÇáãæÏÉ</u></b> ( ÇáÍÈ ) ÇáãÊÈÇÏáÉ æÇáÕÇÏÞÉ ÈíäåÇ æÈíä ÒæÌåÇ ãÇ íÌÚáåÇ <b><u>ÓßäÇ</u></b><u>ð</u> ááÑÌá¡ <u>ÊÍÝÙ </u>ÛíÇÈå æáÇ ÊÎÏÚå æáÇ... æáÇ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- äáÇÍÙ Þæáå ÊÚÇáì Ýí ÓæÑÉ ÇáäÓÇÁ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">34 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈÚÏ Þæáå : <b><i>( ÇáÑÌÇá ÞæÇãæä Úáì ÇáäÓÇÁ ...) </i></b>íÃÊí ÈÚÏ Ðáß ãÈÇÔÑÉ ¡ æÈÇáÝÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊÚÞíÈíÉ Þæáå ÊÚÇáì: <b><i>(<u> ÝÇáÕÇáÍÇÊ</u> ÞÇäÊÇÊ <u>ÍÇÝÙÇÊ</u> ááÛíÈ ÈãÇ ÎÝÙ Çááå ...) </i></b>åßÐÇ íÌÈ Ãä Êßæä ÇáãÑÃÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span lang="AR-DZ" style="display: none; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-hide: all">Êí ÈÚÏ Ðáß ãÈÇÔÑÉ ¡ æÈÇáÝÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊÚÞíÈíÉ Þæáå ÊÚÇ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( æÞÑä Ýí ÈíæÊßä ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áã íÈÚË Çááå ãäåä äÈíÆÇ æáÇ ÑÓæáÇ <b><i>( æãÇ ÃÑÓáäÇ ãä ÞÈáß <u>ÅáÇ ÑÌÇáÇ</u> íæÍì Åáíåã ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">íæÓÝ 109. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÅäãÇ åä ÇááÇÁí æáÏäåã¡ æÑÈíäåã .<b><i>( æÈÑøÇð ÈæÇáÏÊí ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ãÑíã 32. </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">(... ÝÑÌÚäÇß Åáì Ããß ßí ÊÞÑø ÚíäåÇ æáÇ ÊÍÒä...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">Øå 40.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÃáÇ íßÝí Ðáß ãËÇáÇ æÝÎÑÇð áåä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÓÚÇÏÉ ÇáãÑÃÉ æÓÚÇÏÉ ÇáÃãÉ åí ÅÑÓÇÁ ÇáØãÃäíäÉ æÇáÅÓÊÞÑÇÑ Ýí ÈíæÊ ÃÒæÇÌåÜä æÐæíåä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅÐÇð ÝåÐå åí ÓÚÇÏÊåÇ Ýí åÐå ÇáÏÇÑ ÇáÝÇäíÉ . ÝÓÚÇÏÊäÇ ÌãíÚÇ Ýí ÓÚÇÏÊåÇ æÓÚÇÏÉ ÈíæÊäÇ¡ æåæ ÎíÑ ãÇ äÃãáå ãä åÐå ÇáÏäíÇ ÇáÝÇäíÉ <b><i>( ÇáãÇá æÇáÈäæä ÒíäÉ ÇáÍíÇÉ ÇáÏäíÇ <u>æÇáÈÇÞíÇÊ ÇáÕÇáÍÇÊ ÎíÑ </u>ÚäÏ ÑÈß ËæÇÈÇ <u>æÎíÑ ÃãáÇð</u> )</i></b> </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáßåÝ 46<b><i>.</i></b></font></span><b><i><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></u></i></b><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝÇáÍíÇÉ ÇáØíÈÉ</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÎíÑ &ndash; ÈáÇ Ôß &ndash;<u> <b>ãä ÇáãÚíÔÉ ÇáÖäß</b></u>&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">: ÇáäÍá 97 æØå 124.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">3) - áíÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÑÃíí æÃä ÇáÃäæËÉ ÛíÑ ÇáÑÌæáÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝáÞÏ ÃÔÇÑ Çááå áäÇ Åáì Ðáß ¡ æÈíøäå Ýí ÇáÍæÇÑ ÇáÐí ÌÑì Èíä ÇãÑÃÉ ÚãÑÇä æÑÈåÇ:<b><i> ( ... ÞÇáÊ ÑÈø Åäí æÖÚÊåÇ ÃäËì æÇááå ÃÚáã ÈãÇ æÖÚÊ <u>æáíÓ ÇáÐßÑ ßÇáÃäËì</u>...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÁÇá ÚãÑÇä 36.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">4) &ndash; ÈíøäÊ Ýí ÇáãæÖæÚ ÇáÂäÝ ÇáÐßÑ æÃä ÐßÑ : <b><u>ÇáÚáãÇÁ æÃæáæÇ ÇáÃáÈÇÈ</u></b> Ýí ßÊÇÈ Çááå ¡ ÅäãÇ ÇáãÑÇÏ ÈåãÇ æÝí ÌãáÊå: ÇáÐíä åÏÇåã Çááå ¡ æíÐßøÑæä ÈåÏíå¡ ÇáÐíä ÁÇãäæÇ Èå æÈÑÓáå ¡ æÈÇáíæã ÇáÂÎÑ¡ ÇáÐíä íÊÝßøÑæä Ýí ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ: Âá ÚãÑÇä </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">190 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">: <b><i>(</i></b></span><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"> </span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÐíä </span></i></b><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">íÓÊãÚæä ÇáÞæá</span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <b><i>ÝíÊÈÚæä ÃÍÓäå <u>ÃæáÆß</u> ÇáÐíä åÏÇåã Çááå <u>æÃæáÆß åã ÃæáæÇ ÇáÃáÈÇÈ ) </u></i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÒãÑ18.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <b><i>( æáÞÏ ÁÇÊíäÇ ãæÓì ÇáåÏì æÃæÑËäÇ Èäí ÅÓÑÇÆíá ÇáßÊÇÈ <u>åÜÏì æÐßÑì áÃæáí</u></i></b></span> <b><i><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÃáÈÇÈ </span></u></i></b><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÛÇÝÑ 54/53. </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... ÝÇÊÞæÇ Çááå íÇ Ãæáí ÇáÃáÈÇÈ <u>ÇáÐíä ÁÇãäæÇ</u></span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <b><i>...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáØáÇÞ 10</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Åáì ÛíÑ Ðáß ãä ÇáÂíÇÊ .<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">5) &ndash; ÅäãÇ ÐßÑÊ : &quot; ÃíäÔØÇíä &quot; æ &quot; äíæØæä &quot; æÛíÑåãÇ ¡ áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ááÅÒÏÑÇÁ Èåã¡ ÅäãÇ áÃÈíøä Ãä ÇáÚáã ÇáÐí íæÕáäÇ Åáì Çááå <b><i>( ÓäÑíåã ÁÇíÇÊäÇ Ýí ÇáÂÝÇÞ æÝí ÃäÝÓåã ÍÊì íÊÈíøä áåã Ãäå ÇáÍÞ ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÝÕáÊ 53 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æáÃÈíøä Ãä ÇáãÞÕæÏ ÈÞæáå <b><i>( ... ßÐáß ÅäãÇ íÎÔì Çááåó ãä ÚÈÇÏå ÇáÚáãÇÁ ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÝÇØÑ 28 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÅäãÇ åã ÇáÚáãÇÁ Çáãæãäæä <b><i>( ÇáÐíä <u>íÐßÑæä Çááå</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞíÇãÇ æÞÚæÏðÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÚáì ÌäæÈåã <u>æíÊÝßÑæä</u> Ýí ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ ÑÈäÇ ãÇ ÎáÞÊ åÐÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇØáÇ ÓÈÍÇäß <u>ÝÞäÇ ÚÐÇÈ ÇáäÇÑ</u>) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">Âá ÚãÑÇä 191.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Ýáæ ßäÇ ãæãäíä¡ ÞÈá Ãä äßæä <b>ÚÑÈÇð æãÓáãíä</b> ÌÛÑÇÝííä æÈÓ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáæ ÊÏÈøÑäÇ ßÊÇÈ Çááå ÍÞ ÊÏÈøÑå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áÓÈÞäÇ : </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">EINSTEIN</span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æ </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">NEWTON</span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÛíÑåã æáÃÚØíäÇ ááÚÇáã ÏÑæÓÇð Ýí ÇáÈÍË æÇáÊäÞíÈ æÇáÅÎÊÑÇÚ æáãÇ ÞÇá áäÇ Çááå : <b><i>( ... ÝÑÍæÇ<u> ÈãÇ ÚäÏåã</u> ãä ÇáÚáã <u>æÍÇÞ Èåã </u>ãÇ ßÇäæÇ Èå íÓÊåÒÁæä)</i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÛÇÝÑ 83. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æáãÇ ÞÇá áäÇ : <b><i>( <u>íÚáãæä ÙÇåÑÇ</u> ãä ÇáÍíÇÉ ÇáÏäíÇ æåã Úä <u>ÇáÂÎÑÉ ÛÇÝáæä</u> ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÑæã 7.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æáßÇäÊ áäÇ ÇáÚÒÉ æßá ÇáÚÒÉ <b><i>( ... æááå ÇáÚÒÉ æáÑÓæáå æááãæãäíä ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáãäÇÝÞæä 8 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æáßääÇ &ndash; æíÇ ááÃÓÝ &ndash; ÃÎáÏäÇ Åáì ÇáÃÑÖ æÇÊÈÚäÇ ÃåæÇÁäÇ ÝÕÑäÇ ÍËÇáÉ ÇáÍËÇáÇÊ <b><i>( æÇÊá Úáíåã äÈà ÇáÐí <u>ÁÇÊíäÇå ÁÇíÇÊäÇ ÝÇäÓáÎ ãäåÇ </u>ÝÃÊÈÚå ÇáÔíØÇä ÝßÇä ãä ÇáÛÇæíä æáæÔÆäÇ <u>áÑÝÚäÇå ÈåÇ </u>æáßäå <u>ÃÎáÏ Åáì ÇáÃÑÖ æÇÊÈÚ åæÇå</u>..) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÃÚÑÇÝ 176.</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÛÑøäÇ ÇáÔíØÇä æÑÕÏ áäÇ ÇáÃãÇäí ÍÊì ßäÇ ÚÇáÉð Úáì ÛíÑäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÃíä ÇáÚÒÉ ÇáÊí ßÊÈåÇ Çááå áäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( ... æáßäßã ÝÊäÊã ÃäÝÓßã æÊÑÈÕÊã æÇÑÊÈÊã æÛÑÊßã ÇáÃãÇäí ÍÊì ÌÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃãÑ Çááå æÛÑøßã ÈÇááå ÇáÛÑæÑ) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÍÏíÏ 14.</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( Ðáßã ÈÃäßã ÇÊÎÐÊã ÁÇíÇÊ Çááå åÒÄÇð æÛÑÊßã ÇáÍíÇÉ ÇáÏäíÜÇ...)</span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÌÇËÈÉ 35.</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÇáÐíä ÇÊÎÐæÇ Ïíäåã áåæÇð æáÚÈÇð æÛÑÊåã ÇáÍíÇÉ ÇáÏäíÇ..)</span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÃÚÑÇÝ 51.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">6) &ndash; íÌÈ Ãä íßæä åÐÇ ÇáÚáã : äÙÑÇð Ýí ÇáÓãÇæÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÑÄíÉð Ýí ÁÇíÇÊ Çááå ¡ æÓíÑÇð Ýí ÇáÃÑÖ æÅÈÕÇÑÇð Ýí äÝæÓäÇ ¡ Åáì ÛíÑ Ðáß . íÌÈ Ãä íßæä ãä <b><u>ÍÙ</u></b> Çáãæãä áíÓØøÑ ØÑíÞå Åáì Çááå æíßÊÔÝ Ýí ÊÝßÑå Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓãÇæÇÊ¡ æÝí äÝÓå¡ ÚÙãÉ ÇáÎÇáÞ ææÍÏÇäíÊå áÃä åÐÇ åæ ÇáÐí ÓíÄÏí Èå ÍÊãÇ Åáì ÇáÊÞæì æÅáì ÇáÅíãÇä ÈÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÎÇáÞ ÇáÚÙíã¡ æãÇ íåÏíå Åáì ÌäÉ ÇáäÚíã æáíÓ ÇáÚßÓ.- <b>ÅäãÇ íÎÔì Çááå ãä ÚÈÇÏå ÇáÚáãÇÁ</b> . æåæ ãä æÇÌÈ ÇáãÄãä ÞÈá Ãí ßÇä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">7)- ÃäÇ áÇ ÃÞæá ÈÛáÞ ÇáãÏÑÓÉ æÇáãÚÑÝÉ Ýí æÌå ÇáÃäËì¡ æÅäãÇ äÏøÏÊ ÈÇáÅÎÊáÇØ æÇáÊÍáøá ÇáÎáÞí ÌÑÇÁ Ðáß ¡ Ýí ÇáËÇäæíÇÊ æÇáÌÇãÚÇÊ &ndash; æßáäÇ íÚáã Ðáß &ndash; áÃäå ÞÑÈ æÇÞÊÑÇÈ Èá ÌæÇÑ æãÌÇæÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ááÒäì¡ ÇáÐí åæ ÊÍØíã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÏãÇÑ ááÈíæÊ . ÝÇááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÇáÐí ÎáÞäÇ æÇáÐí íÚáã ãÇ ÊæÓæÓ Èå ÃäÝÓäÇ &ndash; áã íÃãÑäÇ ÈÃÓáæÈ ÇáãÎÇØÈ : <b>(.. áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÒäæÇ ... æáÇ ÊÝÍÔæÇ...) </b>æÅäãÇ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>äåÇäÇ <b><u>ÈÇáÞÑÈ</u></b> ãä ÇáÒäì¡ æÈÇáÞÑÈ ãä ÇáÝÇÍÔÉ Ýí Þæáå <b><i>( <u>æáÇ ÊÞÑÈæÇ ÇáÒäì</u> Åäå ßÇä ÝÇÍÔÉ æÓÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓÈíáÇ ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÅÓÑÇÁ 32. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÞÇá ßÐáß : <b><i>( ... <u>æáÇ ÊÞÑÈæÇ ÇáÝæÇÍÔ </u>ãÇ ÙåÑ ãäåÇ æãÇ ÈØä ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃäÚÇã 151.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ßãÇ ÃãÑäÇ &ndash; ßÐáß ÈÞæáå &ndash; <b><i>( íÃíåÇ ÇÇáÐíä ÁÇãäæÇ <u>ÞæÇ ÃäÝÓßã æÃåáíßã </u>äÇÑðÇ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÊÍÑíã 6.<b><i><o:p></o:p></i></b></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></font></span></i></b><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜã-<o:p></o:p></span></i></b></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 15881

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (7)
1   تعليق بواسطة   عابر سبيل     في   الثلاثاء ٠٣ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43361]

المقال مخفق إخفاقا شديدا..

إقتباس:

{ بعد سرد هذه الأوامر وهذه النّذر، لا يمكن أن يعقل أنها خاصة بنساء النبئ، ولا يمكن أن يعقل أن النبئ جاء بأوامر كلها خاصة بأزواجه ( أو بنسائه) دون غيرهن من النساء ! خاصة، وعلماً أنه جاء للناس كافة بشيرا ونذيرا - وللعالمين نذيرا – ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ) الإسراء 105}

1- نعم القرآن جاء بأوامر خاصة للرسول وحده .. يتزوج بأكثر من أربعة ..

2- نعم القرآن جاء بأوامر خاصة للمسلمات الحرات والمسلمات الغير حرات .. نصف حد الزنا ..

3- نعم القرآن جاء بأوامر خاصة لنساء الرسول ولغير نساء الرسول .. نساء الرسول لا تتزوج من بعده ..

فبرجاء يا سيدى أن تعقل ان القرآن جاء بأوامر خاصة للرسول .. ونساء الرسول .. والحرات .. والأماء ..

والسلام ..


2   تعليق بواسطة   زهير قوطرش     في   الثلاثاء ٠٣ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43376]

الأخ عبد الرحمان الحواش.

لك الحق في أن تتدبر كما تشاء. وشكراً لك على هذا الجهد .لكن لنا الحق أيضاً أن نستغرب ونستهجن بعض الافكار التي طرحتها ,وخاصة في موضوع ,عدم جواز ظهور المرأة ,وعملها ,وعدم السماح لها بصلاة الجمعة أو مشاركة الرجل في الشأن العام.عليها أن تربي الأولاد ,وتأمن لزوجها الحياة الزوجية اللآئقة.وأن تقرأ القرآن في البيت ,وتتعلم الحكمة من البيت. وكأني أراك تطلب أن لا تنظر الى  التلفاز أيضاً .


يا أخي هذا الطرح ليس غريباً عنا فقد طرحته حركة طالبان ,ورفعت شعار المرأة من البيت الى القبر.


إن كنت خائفاً من الاختلاط ,فليس الحل كما ذكرت يا أخي .... تقول يا أخي


" تفوّق المرأة يجب أن يكون –ولا غير – في إدارة بيتها ، وفي تربية أبنائها، ورعايتهم، وفي المودة ( الحب ) المتبادلة والصادقة بينها وبين زوجها ما يجعلها سكناً للرجل، تحفظ غيابه ولا تخدعه ولا... ولا..."


وهل الخداع فقط من المرأة ما قولك بأن نسبة الخداع من الرجل تفوق الآف المرات من المرأة . لماذا لانحبس الرجل أيضاً..... ياعزيزي .... عندما تربي الفتاة  تربية صحيحة ...صدقني وأرهن على ذلك لن يستطيع أن يمسها أي شخص مهما كان..... الحل في التربية القرآنية ....وليس بحجر المرأة في البيوت.


على كل حال أترك للأخوة أن يبدوا بأرائهم على مقالتك هذه.


3   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الخميس ١٢ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43546]

الأستــاذ حكيم ولـد خالد و عأبر سبيــل ?

الأستــاذ حكيم ولـد خالد


- أشكركم جزيل الشكر على تدخلكم وتعليقكم ، ولكني ءاسف وأنه باللغة الإنقليزية .


عأبر سبيــل ?

- يا له من أهل القرءان !

- القرءان وتدبره ليس تنطعاً ولا مشاحنة ! ولكن قرع الحجة بالحجة ، القرءان بالقرءان ومن القرءان لا غير.


 


4   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الخميس ١٢ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43547]

الأستاذ زهير قوطــرش

الأستاذ زهير قوطــرش

- شكراً جزيلا على تدخلكم وعلى تعليقاتكم الهادفة.

- كل ما ذهبت إليه ، ليس من اختلاقي وإنما هوما توصّلت إليه جرّاء تدبّري لكتاب الله

في هذا الموضوع .

- لم أقل بعدم السماح للمرأة في صلاة الجمعة ، وإنما قلت : وأنها لم تفرض عليها .

- لنقرأ قوله تعالى في فرضية صلاة الجمعة، نجد ءايات صريحة في ذلك لا تقبل التأويل:

( يايها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع... فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ... وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائما ... ) الجمعة 9-11.

فهل البيع ، والإبتغاء من فضل الله ( طلب الرزق) والتجارة ، واللهو ، من نصيب الرجال أم هي من نصيب النساء !? لنتأمل ولنتدبر ! وقوله تعالى : ( ... إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله...) جاء مقابل ذكر الله هنا قولـــه تعالى: ( وقرن في بيوتكن .... واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ءايات الله والحكمة ...) الأحزاب 33/34. وقد سبق أن بينت وأن المقصد من ذلك نساء المومنين ( النساء المومنات).

- أكثر من ذلك لنتدبّر مع قوله تعالى في تشييد بيوت الله : ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله...) النور 36-37. البيت والرفع جاءا كذلك في قوله : ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ...) البقرة 127.

- لا يمكن أن نقول وأن: رجالا جاء للتغليب بين الذكر والأنثى وإنما أريد وأن صلاتها للجمعة والجماعة ستؤدي بها –حتما- إلى الإختلاط في المسجد الواحد أو حتى الإختلاط ذهابا وإيابا – بالرجال- في الطرق المؤدية إليه ! راجعوا ما قلته في تبيـين قوله تعالى: ( ... لا تقربوا الزنى ... لا تقربوا الفواحش ...) .

- وكذلك التعبير في قوله تعالى : ( وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فجّ عميق )الحج 27.

 


5   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الخميس ١٢ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43548]

يتبع....

- التعبير هنا : بـ ( ... رجالا ...) لا أراه إلا للجناس – إذ يمكن أن يقــول سبحانه: ( ياتوك على كل ضامر ) من غير ذكر : رجالا أو يقول : ( ... راجلين ... أو... ماشين ) أو غير ذلك . جاء مطابقا لقوله تعالى: ( ... رجال ...) في سورة النور37.

- أما الجواب على الشق الثاني من تساؤلاتكم : " وهل الخداع فقط من المرأة ..."

- أقول لكم : وأن الله سبحانه وتعالى حين فرض ما نسميه " الحجاب " على المرأة بـدأ

بالرجال في ءايتي النور30-31. ( قل للمومنين يغضوا من أبصارهم ...) ثم جاء بعد ذلك : ( وقل للمومنات يغضضن من أبصارهن ...) لأنه سبحانه وتعالى ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )الملك 14 يعلم حق العلم ، وأن الزنا والقرب منه ، إنما منفذه – سيان-عند الرجل والمرأة، منفذه من بصر الرجل إلى بصر المرأة – لا إلى ومـن شعرها ! ومن بصر المرأة إلى بصر الرجل. طريق إرسال وتلقي الغريزة الجنسية إنما هو العيون لا غير – وليس الشعر وتغطيته مع إبراز النهود !

- ثم لنتدبر مع قوله تعالى: في سورة يوسف ( وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلّقت الأبواب ...) يوسف 23. فمن راود من ? الرجل المرأة، أم المرأة الرجل ? أيوسف راود امرأة العزيز أم امرأة العزيز راودت يوسف ?- ( ... قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ) يوسف 28- ( ... وإلا تصرف عني كيدهن أصبُ إليهن ... فصرف... عنه كيدهن...) يوسف 33- 34- وقال سبحانه وتعالى : ( ... إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) النساء 76. نسبة إلى كيد المرأة العظيم !

- ثم فهل ذكر الله كيد الرجل ? فيما ذكر لنا من أمثال ( ولقد ضربنا للناس في هذا القرءان من كل مثل لعلهم يتذكرون ) الزمر27. ( ... ما فرطنا في الكتاب من شئ...)الأنعام 38.

- ثم لنتعمق في " علم النفس " القرءاني للمرأة نجد أن المرأة وصلت ذروة النشوة الجنسية hit- orgasme إد قالت ليوسف ( عليه السلام) هيت لك ! ثم زاد هذا الهيام تأججاً عند المرأة وتشبثت غريزتها بقوة ( ... ولئن لم يفعل ما ءامره ليسجنن وليكونًاً من الصاغرين ) يوسف 32. ( ودخل معه السجن فتيان ...) يوسف 36. وأما الرجـل يوسف ( عليه السلام ) ( قال رب السجن أحب إلـي مما يدعونني إليه ...) يوسـف 33.

- نلاحظ أن كل ذلك كان من كل النسوة ، لا من امرأة العزيز فحسب ( ... كيدكن ... كيدهن ... يدعونني ... راودتنّ ...) يوسف الآيايت : 28- 33- 34- 50- 51.

هذا هو الجواب – أستاذي- من كتاب الله ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) على تساؤلكم : وهل الخداع فقط من المرأة . فهو أقوى بكثير وكثير لنتدبر !

- ( ... يبـيّن الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم ) النساء 176.


                                                والله أعلـــم


 


6   تعليق بواسطة   عابر سبيل     في   الخميس ١٢ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43549]

عبد الرحمن حواش

نعم القرآن جاء بأوامر خاصة للرسول وحده .. يتزوج بأكثر من أربعة ..

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّلاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ .. الآحزاب 50 .. وقد كانت هناك تسع نسوة على ذمة الرسول

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ الأحزاب 50  ..هذا للرسول من دون المؤمنين ولا يتقيد بعدد طالما المؤمنه هى التى وهبت نفسها للرسول ..


نعم القرآن جاء بأوامر خاصة للمسلمات الحرات والمسلمات الغير حرات .. نصف حد الزنا ..

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ .. النور 2

ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم .. النساء 25


نعم القرآن جاء بأوامر خاصة لنساء الرسول ولغير نساء الرسول .. نساء الرسول لا تتزوج من بعده ..

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا .. الأحزاب 53


 اما اسمى فهو يكتب هكذا يا محترم ((عابر)) وليس "عأبر"


7   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الجمعة ٢٢ - يناير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45181]

- تصحيح غلــــط –                                            - تصحيح غلــــط –


- قلت في موضوع " ملحق في محاولة التحقيق في علم المرأة وفرضية تديّنها " قلت وأن الله لم يذكرهن في:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أنه قال: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ... في ءاية التوبة 112. ولم يقل – سبحانه - : الآمرات بالمعروف، ولا الناهيات عن المنكر .

- أستغفر الله وأتوب إليه :

لنصحح هذا التدبر من كتاب الله !

- يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وفي سورة التوبة نفسها، وقبل الآية المذكورة يقول سبحانه وتعالى – الآية 71- ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أنساني تذكر هذه الآية المحكمة.

- بل زادت على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زادت : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. فعفوًا ومعذرة للقراء الكرام.وأستغفر الله وأتوب إليه.

- بل أكثر من ذلك: الرجال والنساء، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيان، تساوياً وتضامناً ، بعضهما أولياء بعض ، متساويان فيهما ومتضامنان.

                                                    - والله أعلــــم –


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-02-11
مقالات منشورة : 99
اجمالي القراءات : 1,955,697
تعليقات له : 141
تعليقات عليه : 381
بلد الميلاد : الجزائر
بلد الاقامة : الجزائر