ليـلة القــدر:
محاولة تحقيــق ليـلة القــدر من كتاب الله.

عبد الرحمان حواش Ýí 2009-09-05


uot;MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÍÊì äÊÏÈøÑ ãÚÇð¡ ãÚ ÓæÑÉ ÇáÞÏÑ æáäÊÏÈÑåÇ ÍÞø ÊÏÈøÑåÇ¡ ÅÑÊÃíÊ Ãä ÃÞÓãåÇ Åáì ÓÈÚ ãÑÇÍá¡ ÍÊì áÇ äÑÊÈß Ýí ÝåãåÇ æäÍíØ Èßá ãÚÇáãåÇ- ÃíøÏäÇ Çááå ÌãíÚÇ áÊÏÈøÑ ßÊÇÈå æÝåãå ãä ÛíÑ ÊäØøÚ æáÇ ÅÕÑÇÑ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æãÇ ÈíäåãÇ &ndash;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- áãÇ ÎáÞ Çááå ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ¡ ÞÏøÑ Ýí ßáø ãäåÇ¡ ãÇ íÕáÍ ÈåÇ¡ æÈãä ÝíåãÇ¡ æÐáß ÞÈá ÎáÞ ÇáÅäÓÇä ÇáÐí ßÇä ÇáÂÎÑ ÎáÞÇ <i>( æÇáÌÇä ÎáÞäÇå <u>ãä ÞÈá</u></i> ãä äÇÑ ÇáÓãæã )</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÍÌÑ 15.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝÚäÏ Ðáß ÇáÎáÞ ÇáÐí Êãø Ýí ÓÊÉ ÃíÇã¡ íÞæá &ndash; ÊÈÇÑß æÊÚÇáì- æÃäå ÈÏà ÈÎáÜÞ ÇáÃÑÖ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>-ÞÈá ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ- æÐáß Ýí íæãíä. æÓíÃÊíäÇ ÐßÑ ÇáÃÑÈÚÉ ÃíÇã ÝíãÇ ÓíÃÊí.<i>( Þá ÃÆäßã áÊßÝÑæä ÈÇáÐí <u>ÎáÞ ÇáÃÑÖ Ýí íæãíä</u>...<u> Ëã ÇÓÊæì Åáì ÇáÓãÇÁ</u> æåí ÏÎÇä ... <u>ÝÞÖÇåä ÓÈÚ ÓãÇæÇÊ Ýí íæãíä æÃæÍì Ýí ßá ÓãÇÁ ÃãÑåÇ... </u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>)</i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÕáÊ 12/9.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- íÈÏæ Ãä Çááå¡ áãÇ ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ¡ ßÇäÊ ÇáÙáãÇÊ ÞÈá ÇáäæÑ æßÇä Çááíá ÞÈá ÇáäåÇÑ. áäÊÃãá ãÚ Þæáå ÊÚÇáì: ÈÚÏ ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ. <i>( ... <u>Ëã ÇÓÊæì Úáì ÇáÚÑÔ íõÛÔí Çáíá ÇáäåÇÑ</u> íØáÈå ÍËíËÇ æ<u>ÇáÔãÓ æÇáÞãÑ æÇáäÌæã ãÓÎÑÇÊ ÈÃãÑå</u> ÃáÇ áå ÇáÎáÞ æÇáÃãÑ ÊÈÇÑß Çááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä )</i> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÃÚÑÇÝ 54.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÞæáå: <i>( ÁÃäÊã ÃÔÏ ÎáÞÇ Ãã ÇáÓãÇÁ ÈäÇåÇ ÑÝÚ ÓãßåÇ ÝÓæÇåÇ <u>æÃÛØÔ áíáåÇ æÃÎÑÌ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÖÍÇåÇ </u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>)</i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáäÇÒÚÇÊ 29/27</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝáÇ äÚÌÈ áÃä Çááå åæ ÇáäæÑ. <i><u>( Çááå äæÑ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ </u>... <u>äæÑ Úáì äæÑ</u> ...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáäæÑ35.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅäÜÜÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃäÒáäÜÜÇå -<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- íÈÏæ áí æÃä ÇáÊÚÈíÑ ÇáÞÑÁÇäí íÎÊáÝ ßËíÑÇ Èíä Þæáå ÊÚÇáì: <i>ÃäÒá</i> ... æÞæáå <i>äÒøá</i>... ÈÇáÊÔÏíÏ ( æãÇ ÊÕÑÝ ãäåãÇ ). ÇáÃæá íÏá Úáì ÇáäøÒæá ãÑÉ æÇÍÏÉ Ãæ áÃæá ãÑÉ. æÃãÇ <i>äÒøá</i> ÝíÏá Úáì ÇáÅäÒÇá ãÑÇÊ ãÊÊÇáíÉ¡ Ãæ áÊÃßíÏ Ðáß ÇáÅäÒÇá.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝÇáÞÑÁÇä ãËáÇ ÃäÒáå Çááå ãÑÉæÇÍÏÉ Åáì ÇáÓãÇÁ ÇáÏäíÇ ÈÚÏ ÎáÞ ÇáÃÑÖ æÚäÏ ÊÞÏíÑ ßá ãÇ íÕáÍ ááÍíÇÉ ÝíåÇ. <i>( <u>ÅäÇ ÃäÒáäÇå Ýí áíáÉ ÇáÞÏÑ</u>...)</i> ßãÇ ÃäÒáå ãÑÉ æÇÍÏÉ Úáì ÞáÈ ãÍãÜÏ ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå ) æÐáß ÚäÏ ÈÏà ÇáÑÓÇáÉ æÈÏà ÇáÊÈáíÛ <i>( æÅäå <u>áÊäÒíá</u> ÑÈ ÇáÚÇáãíä <u>äÒá Èå ÇáÑæÍ ÇáÃãíä Úáì ÞáÈß áÊßæä ãä ÇáãäÐÑíä</u> )</i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÔÚÑÇÁ 194/192 </span><span>áäáÇÍÙ ÇáÊÚÈíÑ ÈÜ äÒá Èå(ãÌÑøÏ) </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Ëã íäÒøáå</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈÚÏ Ðáß ãäÌãÇ ÍÓÈ ÇáÍÇÌÉ æÍÓÈ ÇáÅÓÊÝÓÇÑÇÊ¡ æÍÓÈ ãÇ íÞÊÖíÜå Ïíä Çááå ãä ÃæÇãÑ æäæÇåò æÚÈÇÏÇÊ¡ æÍÓÈ Úáãå ÊÚÇáì ÈÎáÞå¡ Åáì ÛíÑ Ðáß ... <i>( æÞÑÁÇäÇ ÝÑÞäÇå áÊÞÑÃå Úáì ÇáäÇÓ Úáì ãßË <u>æäÒøáäÇå ÊäÒíáÇ</u> )</i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÅÓÑÇÁ 106.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÞæáå ÊÚÇáì Ýí ÓæÑÉ ÇáÅäÓÇä </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">23</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <i><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>( ÅäÇ äÍä äÒáäÇ Úáíß ÇáÞÑÁÇä <u>ÊäÒíáÇ</u> ).</i> äáÇÍÙ ÊÃßíÏå ÇáÊäÒíá Ýí ÇáÂíÊíä: <u>ÊäÒíÜÜáÇð</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>( ÝÚá ãØáÞ áÊÃßíÏ ãÇåíÉ ÇáÊäÒíá æÊÞæíÊå æÈíÇä äæÚå ).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ßÇä íäÒøá Úáíå ÁÇíÇÊ æÓæÑÇð ÍÓÈ ÇÞÊÖÇÁ ÇáÍÇÌÉ <i>( æÞÇá ÇáÐíä ßÝÑæÇ <u>áæáÇ äÒá Úáíå ÇáÞÑÁÇä ÌãáÉ æÇÍÏÉ</u> ßÐáß áäËÈÊ Èå ÝÄÇÏß æÑÊáäÇå ÊÑÊíáÇ ) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÝÑÞÇä 32.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÈÜíøä ÇáÚáÉ ÈÚÏ Ðáß ÈÞæáå <i>( <u>æáÇ íÃÊæäß</u> <u>ÈãËá ÅáÇ ÌÆäÇß </u>ÈÇáÍÞ æÃÍÓä ÊÝÓíÑÇ ) </i>ßÇä íäÒøá ÇáÞÑÁÇä ( ãä&nbsp;</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÓãÇÁ ÇáÏäíÇ ) Úáì ÞáÈ ÑÓæá Çááå ÁÇíÇÊ ÈíäÇÊ¡ æÓæÑðÇ ßÇãáÉ. Þæáå ÊÚÇáÜì Ýí ÁÇíÉ ÇáÈÞÑÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">97</span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( Þá ãä ßÇä ÚÏæÇ áÌÈÑíá ÝÅäå äÒøáå Úáì ÞáÈß ÈÅÐä Çááå ...)</span></i><span> ÁÇíÇÊ ÈíäÇÊ æãÍßãÇÊ. <i>( æßÐáß ÃäÒáäÇå <u>ÁÇíÇÊ ÈíäÇÊ </u>...) </i>ÇáÍÌ 16. </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æßÐáß Þæáå ÊÚÇáì: <i>( åæ ÇáÐí íäÒøá Úáì ÚÈÏå ÁÇíÇÊ ÈíäÇÊ áíÎÑÌßã ãä ÇáÙáãÇÊ Åáì ÇáäæÑ...) </i></span><span>ÇáÍÏíÏ 9. æÓæÑÇ</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ð ãÍßãÇÊ . <i>( æíÞæá ÇáÐíä ÁÇãäæÇ áæáÇ äÒøáÊ ÓæÑÉ ÝÅÐÇ <u>ÃäÒáÊ ÓæÑÉ </u>ãÍßãÉ ...)</i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãÍãÏ 20.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æßÐáß ÇáÊæÈÉ </span><span>64 æ86.ÇáÎáÇÕÉ</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãäå ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå ) <i>( æãÇ íäØÞ Úä Çáåæì Åä åæ ÅáÇ æÍí íæÍì)</i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáäÌã 4/3 &ndash; </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ØÈÚÇ- ÝáÇ íäØÞ Úä Çáåæì ÝíãÇ ßÇä íäÒá Úáíå ãä ßÊÇÈ ÇááÜÜå. <i>(... æãÇ Úáì ÇáÑÓæá ÅáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÈáÇÛ ÇáãÈíä ) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáäæÑ 54. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: center; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Arial">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜã &ndash;</span></i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: center; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><i style="mso-ansi-font-style: normal"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Arial">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></i></b><span dir="rtl"><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">áíáÜÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞÜÜÏÑ &ndash;</span></i></span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span>áíáÉ ÇáÞÏÑ: åí ÇááíáÉ ( ããÇ ÊÚÏæä ÓíÃÊíäÇ ÇáãÞÕæÏ ãä Ðáß ) ÇáÊí ÃÊãø ÝíåÇ Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÚãáíÉ ÇáÞÏÑ¡ æÇáÊÞÏíÑ¡ æÇáÊÓÎíÑ¡ Úáì ÇáÃÑÖ¡ ÈÚÏ ÎáÞåÇ Ýí íæãíä ( ããÇ ÊÚÏæä).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æåÐå ÇááíáÉ¡ ÌÒÁ ãä Çáíæãíä ÇáÃÎíÑíä(ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÏæä) -&ndash; æåí ÇááíáÉ ÇáÊí ÞÏÑ Çááå ÝíåÇ ßá ÔÆ ããÇ ÊÍÊÇÌå ÇáÍíÇÉ Úáì ÙåÑåÇ &ndash; æÎÇÕÉ- ãÇ íÍÊÇÌå ÇáÅäÓÇä ÇáÐí ÓÎÑ Çááå áå ßá ÔÆ <i>(... æÓÎÑ áßã ãÇ Ýí ÇáÓãÇæÇÊ æãÇ Ýí ÇáÃÑÖ <u>ÌãíÚÇð ãäå</u> ...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÌÇËíÉ 13.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>áÝÊÜÉ</u> : ÇáÊÚÈíÑ ÈÜ: ãäÜå áÃä Ðáß ãä ÝÖá Çááå æÑÍãÊå Úáì ÇáÅäÓÇä¡ æáíÓ ááÅäÓÇä Úáì Çááå ÍÞ Ýí Ðáß&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÝí åÐå ÇááíáÉ ( ããÇ ÊÚÏæä) ÞÏÑ Çááå <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÝíåÇ ßá ÔÆ <i>( ÅäÇ ßá ÔÆ ÎáÞäÇå ÈÞÜÏÑ)</i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÞãÑ49.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÞÏÑ ÇáÔãÓ æÇáÞãÑ: <i>( <u>æÇáÔãÓ</u> ÊÌÑí áãÓÊÞÑ áåÇ Ðáß <u>ÊÞÏíÑ ÇáÚÒíÒ ÇáÚáíã æÇáÞãÑ</u> <u>ÞÏÑäÇå</u> ãäÇÒá ...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">íÜÓ 39/38.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÞÏÑ Çááíá æÇáäåÇÑ <i>( ... æÇááå <u>íÞÏÑ Çááíá æÇáäåÇÑ</u>...<u>)</u></i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáãÒãá 20..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÝí åÐå ÇááíáÉ &ndash;ÎÇÕÉ- ÈÚÏ ÎáÞ ÇáÃÑÖ &ndash; ÞÏÑ ÝíåÇ ÃÞæÇÊåÇ æÈÇÑß ÝíåÇ <i>( ... Þá ÃÆäßã áÊßÝÑæä ÈÇáÐí ÎáÞ ÇáÃÑÖ Ýí íæãíä æÊÌÚáæä áå ÃäÏÇÏÇð Ðáß ÑÈ ÇáÚÇáãíä <u>æÌÚá</u> ÝíåÇ </i>ÑæÇÓí <i>ãä ÝæÞåÇ æ<u>ÈÇÑß ÝíåÇ æÞÏøÑ ÝíåÇ ÃÞæÇÊåÇ </u>Ýí ÃÑÈÚÉ ÃíÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓæÇÁ ááÓÇÆáíä) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝÕáÊ 10/9</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( Çáßá Ýí <u>ÃÑÈÚÉ ÃíÇã </u>: <u>ÇáÎáÞ Ýí íæãíä.</u> ÇáÈÑßÉ æÇáÞÏÑ æÇáÌÚá æÛíÑ Ðáß Ýí íæãíä ÁÇÎÑíä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÞÏÑ ÇáãæÊ æÇáÍíÇÉ <i>( äÍä <u>ÞÏÑä</u>Ç Èíäßã ÇáãæÊ æãÇ äÜÍä ÈãÓÈæÞíä) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáæÇÞÚÉ 60.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- Åä Çááå ÞÏøÑ ßáø ÔÆ <i>( ... æÎáÞ ßáø ÔÆ ÝÞÏÑå ÊÞÏíÑÇ ) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÝÑÞÇä2<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÍíäåÇ¡ ÈåÐÇ ÇáÞÏÑ æÇáÊÞÏíÑ ÓÍøÑ Çááå áäÇ ßá ÔÆ : ÓÎÑ áäÇ ÇáÔãÓ æÇáÞãÑ &ndash; æÇááíá æÇáäåÇÑ- æÓÎÑ áäÇ ÇáÈÍÑ æãÇ Ýíå- æÓÎÑ áäÇ ÇáÃäÚÇã¡ æÓÎÑ áäÇ ãÇ Ýí ÇáÃÑÖ ÌãíÚÇ ãäå <i>( æÁÇÊÇßã ãä ßá ãÇ ÓÃáÊãæå æÅä ÊÚÏæÇ äÚãÉ Çááå áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÍÕæåÇ&nbsp;</i></span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span></i><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Åä ÇáÅäÓÇä áÙáæã ßÝÇÑ)</span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÅÈÑÇåíã 34.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÑÛã ÃääÇ áã äÓÆáå ÔíÆÇ¡ æáã íßä áäÇ Úáíå ÍÞ Úáì Ðáß. ÓÈÍÇäß&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span> ÓÈÍÇäß&nbsp;</span><span><font face="Arial">!</font></span><span> ãÇ ÃÚÙã ÔÃäß&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>-ãÚ Ðáß- áã íÞÏÑ ÝßÝì&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÇáÐí ÎáÞ ÝÓæì æÇáÐí <u>ÞÏÑ ÝåÏì</u> )</span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÃÚáì 3/2.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÚÈøÑ Çááå ÈÇááíáíÉ áÃä ÇáÙáãÇÊ ÓÈÞÊ ÇáäæÑ Ýí ÌãíÚ ÎáÞå¡ æÝí ÌãíÚ ÁÇíÇÊ ßÊÇÈå ÇáãÈíä íÞæá ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì: ÇáÙáãÇÊ æÇáäæÑ. ÝÇáÙáãÇÊ Ýí ÇáÞÑÁÇä : ãä Ãæáå Åáì ÂÎÑå ÓÇÈÞÉ ááäæÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æßÐáß Çááíá ÌÇÁ ÓÇÈÞ ááäåÇÑ. íÞæá ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì : Çááíá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáäåÇÑ. íÐßÑ Çááå Çááíá ÃæáÇð Ëã íÐßÑÇáäåÇÑ.<i>( æáæ ßÇä ãä ÚäÏ ÛíÑ Çááå áæÌÏæÇ Ýíå ÇÎÊáÇÝÇ ßËíÑÇ) </i><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ðáß áÃä Çááå åæ ÇáäæÑ: <i>( Çááå äæÑ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ ... äæÑ Úáì äæÑ ...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáäæÑ 35.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÕÝ Çááå Êáßã ÇááíáÉ ÈÇáãÈÇÑßÉ áãÇ ÌÚá Çááå Ýí ÇáÃÑÖ ãä ÈÑßÇÊ æáãÇ ÞÏÑ ÝíåÇ æßÐáß áãÇ ÝÑÞ ÝíåÇ ãä ßá ÃãÑÍßíã .<i>( ÅäÇ ÃäÒáäÇå Ýí <u>áíáÉ ãÈÇÑßÉ</u> ÅäÇ ßäÇ ãäÐÑíä ÝíåÇ íÝÑÞ ßá ÃãÑ Íßíã ...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÏÎÇä 5/3.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- äÌÏ åÐå ÇáÈÑßÉ Ãæ ÇáãÈÇÑßÉ ( ÕÝÉ ) Ýí áíáÉ ÇáÞÏÑ <i>( ÅäÇ ÃäÒáäÇå Ýí áíáÉ ãÈÇÑßÉ ÅäÇ ßäÇ ãäÐÑíä) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÏÎÇä 3. </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æäÌÏåÇ Ýí ÕÝÉ ßÊÇÈå ÇáãÈíä 3 ãÑÇÊ <i>( ... æåÐÇ ßÊÇÈ ÃäÒáäÇå ãÈÇÑß ...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÃäÚÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>92 æ155.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÝí Þæáå : </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Õ 29</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">: <i>( ßÊÇÈ ÃäÒáäÇå Åáíß ãÈÇÑß ...) </i>æäÌÏåÇ Ýí ÇáÐßÑ <i>( æåÐÇ ÐßÑ ãÈÇÑß ÃäÒáäÇå...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÃäÈíÇÁ 50.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æäÌÏåÇ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈíÊå: <i>( Åä Ãæá ÈíÊ æÖÚ ááäÇÓ ááÐí ÈÜÈßÉ ãÈÇÑßÇ æåÏì ááÚÇáãíä )</i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Âá ÚãÑÇä 96. </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÝí ÇáãÇÁ <i>( æäÒáäÇ ãä ÇáÓãÇÁ ãÇÁ ãÈÇÑßÇ ...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Þ9.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æäÌÏåÇ Ýí ÛíÑ åÐå ... <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><span>- <i>æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜã &ndash;</i><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: center; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><i style="mso-ansi-font-style: normal"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Arial">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></i></b><span dir="rtl"><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æãÇ ÃÏÑÇß</span></i></span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> &ndash;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">áÇ ÈÏ ãä æÞÝÉ Ýí åÐÇ ÇáÊÚÈíÑ ÇáÞÑÁÇäí:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇÓÊÚãá Çááå : æãÇ ÃÏÑÇß ¡ ßãÇ ÇÓÊÚãá : æãÇ íÏÑíß ¡ æßá íÄÏí ãÚäì áÇ íÊÎáÝ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span>- ãÇ ÃÏÑÇß : ÇÓÊÝåÇã íÓÊÚãáå Çááå Ýí ÇáÊåæíá ÇáãËíÑ¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áãÇ íÌÇæÒ ÏÑÇíÉ ÇáãÓÄæá ÅãÇ áÌáÇá ÇáÃãÑ æÚÙãÊå¡ ßÆÇíÉ ÇáÞÏÑ &ndash; åäÇ- æÅãÇ áßæäå ãä ÇáÛíÈ ÇáãÊÚáÞ ÈÇáãÕíÑ Ýí Çáíæã ÇáÂÎÑ¡ æåæ ÔÆ íÊÌÇæÒ ÏÑÇíÉ ÇáÈÔÑ æíÚííåã ÅÏÑÇßå æÊãËáå. íÑíÏ Çááå Ãä íËíÑ ÝíäÇ ÇáãåÇÈÉ ãäå æÇáÝÒÚ æíÑÈí Ýí äÝæÓäÇ ÇáÎÔíÉ æÇáÅÓÊÚÏÇÏ áå. ßÃåæÇá íæã ÇáÞíÇãÉ . ãÇ ÇáÍÇÞÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãÇ ÇáÕÇÎÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãÇ ÇáØÇãÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãÇ ÇáÍØãÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãÇ ÓÞÑ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãÇ ÇáÞÇÑÚÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãÇ íæã ÇáÏíä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Åáì ÛíÑ Ðáß ¡ æáßä áÇ ãÇäÚ Ãä äÊáÞÇå ÈÚÏ ÇÊÓÇÄá: ÈãÇ ÃÏÑÇß&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> : (... íæã íßæä ÇáäÇÓ) (...íæã áÇ Êãáß äÝÓ áäÝÓ ÔíÆÇ ) Åáì ÂÎÑå ßãÇ ÌÇÁ Ýí ãæÖæÚäÇ åÐÇ:<i> </i>( æãÇ ÃÏÑÇß ãÇ áíáå ÇáÞÏÑ&nbsp;</span><span><font face="Arial">?</font></span><span>= áíáÉ ÇáÞÏÑ ÎíÑ ãä ÃáÝ ÔåÑ ...<i> </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Ãí ãÇ ÃÏÑÇß ÓÇÈÞÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãí : áã íÊáÞ Ãí ÔÆ Úä åÐÇ Çáíæã ãä ÞÈá æáßä áÇ ãÇäÚ Ãä ÊÊáÞÇå ÈÚÏ. æåæ: áíáÉ ÇáÞÏÑ ÎíÑ...).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span>- æÃãÇ ãÇ íÏÑíß&nbsp;</span><span><font face="Arial">?</font></span><span> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">: ÇÓÊÝåÇã áäÝí ÇáÅÏÑÇß Ýí ÇáÍÇá æÝí ÇáÅÓÊÞÈÇá . ÛíÈíÇÊ áÇ íÚáãåÇ ÅáÇ Çááå¡ ßÇáÓÇÚÉ ãËáÇ: </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÃÍÒÇÈ 63.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÇáÔæÑì 17</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÚÈÓ 3: </span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( æãÇ íÏÑíß áÚáå íÒßì...) </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">áã íÏÑß Ýí ÇáãÇÖí æÃä ÃÍÏÇ áä íÏÑß Ýí ÇáãÓÊÞÈá&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span>- ÅÐÇð: ãÇ íÏÑíß áÇ íãßä Ãä íÏÑß Ãæ íÚÑÝ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span>ÇáÎáÇÕÉ: æãÇ ÃÏÑÇß ÝÅäå ÓÊÏÑíå Ãæ äÏÑíå. æÃãÇ ãÇ íÏÑíß ÝáäÞØÚ ÇáÃãá ÈÃäå ÓíÏÑíå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Ãæ ÓäÏÑíå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><span>- <i>æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜã &ndash;</i></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÎíÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃáÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÔåÜÜÑ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- Åä Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÍíäãÇ ÎáÞ ÇáÓãæÇÊ æÇáÃÑÖ æÞÏÑ Çááíá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáäåÇÑ <i>( ... æÇááå <u>íÞÏÑ Çááíá æÇáäåÇÑ</u>...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáãÒãá 20. </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÌÚá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÔåæÑ æÌÚá ÚÏÊåÇ 12 ÔåÑÇ <i>( Åä ÚÏÉ ÇáÔåæÑ ÚäÏ Çááå <u>ÇËäÊÇ ÚÔÑ ÔåÑ</u>Çð Ýí ßÊÇÈ Çááå <u>íæã ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ</u>...)</i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÊæÈÉ 36.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÌÚá ÚÏøåÇ æÚÏÏ ÃíÇãåÇ¡ ÈÇáÍÓÇÈ ÇáÑíÇÖí ÇáÐí äÚÑÝ¡ æáßä ÈÜíøä áäÇ æÃä ÍÓÇÈ ÇáãÞÇííÓ ÇáßæäíÉ ÇáÎÇÑÞÉ ááÚÇÏÉ¡ æÇáÊí áÇ íãßä Ãä ÊÚíåÇ ÚÞæáäÇ æáÇ Ãä ÊØíÞ ÍÓÇÈåÇ áÇ ÎØÇð æáÇ äØÞÇ ÈÇáÃÑÞÇã ÇáÍÓÇÈíÉ ÇáÚÇÏíÉ. æÐáß ÚäÏ ãÍÇæáÉ ÞíÇÓ ÔÆ ÖÆíá æÍÓÈ ãä ÞØÑ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">&nbsp;</span><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial"> </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÚÈøÑ Çááå Ýí ÁÇíÊíä: ÈÜ: ããøÇ ÊÚÏæä <i>(<u> íÏÈøÑ ÇáÃãÑ</u> ãä ÇáÓãÇÁ Åáì ÇáÃÑÖ Ëã <u>íÚÑÌ Åáíå Ýí íæã ßÇä ãÞÏÇÑå ÃáÝ ÓäÉ ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÏæä )</u></i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÓÌÏÉ 5. </span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>( æÅä íæãÇ ÚäÏ ÑÈß ßÃáÝ ÓäÉ <u>ãã</u>Ç <u>ÊÚÏæä</u> ) </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÍÌ 47.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÌÇÁ ßÐáß Ýí ÓæÑÉ ÇáãÚÇÑÌ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">4</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Þæáå ÊÚÇáÜì: <i>( ÊÚÑÌ ÇáãáÇÆßÉ æÇáÑæÍ Åáíå Ýí <u>íæã ßÇä ãÞÏÇÑå ÎãÓíä ÃáÝ ÓäÉ </u>) </i>åäÇ íõÍãá-æÌæÈÇ- ÇáãØáÞ Úáì ÇáãÞíÏ¡ ÝÊÕíÑ: ÎãÓíä ÃáÝ ÓäÉ ( ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÏæä) &ndash; áäÊÏÈÑ- åäíåÉ- ãÚ Þæáå ÊÚÇáì ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÏæä äÌÏ Ãä ãÇ ÊÚÏæä ¡ åäÇ ãä ÅÚÌÇÒ ÇáÞÑÁÇä. áã íÎÈÑäÇ Çááå ÈÞæáå: ßÃáÝ ÓäÉ ÝÞØ¡ íÚäí Ðáß ßÍÓÇÈäÇ Ýí ÇáÑíÇÖíÇÊ ãä 1 Åáì ãÇÆÉ ÃáÝ Åáì... æÅäãÇ ÒÇÏ áåÇ Þæáå : - ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÏæä- Ðáß ÃäÜå íÚáã æÃä ÇáÅäÓÇä ÇáÐí Úáãå ãÇ áã íÚáÜã <i>( Úáã ÇáÅäÓÇä ãÇ áã íÚáã ) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÚáÞ 5.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÓíÚÌÒ Úä ÖÈØ æÍÓÇÈ ÇáãÓÇÝÉ ÇáåÇÆáÉ ÇáÊí ÌÚáåÇ Çááå Èíä ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æãÇ ÈíäåãÇ ÝÚáøãå Ãä íÎÊÑÚ æíáÌà Åáì ÍÓÇÈÇÊ íÎÊÒáåÇ ÍÊì áÇ íÛÑÞ Ýí ÇáÃÑÞÇã Èíä ÇáäØÞ æÇáßÊÇÈÉ¡ æÍÊì íØíÞ æíÓÊØíÚ¡ åæ æãÇ ÇÎÊÑÚ ãä ÁÇáÉ ÇáÍÓæÈ ÚÏøåÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅÎÊÑÚ ÇáÝáßíæä Ðáß Ýí ËáÇË ãÑÇÍá æÐáß Ýí ÃæÇÆá ÇáÞÑä ÇáãäÕÑã:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span>- ÇáãÑÍáÉ ÇáÃæáì: ÇÎÊÑÚæÇ ÇáæÍÏÉ ÇáÝáßíÉ </span><font size="5"><font face="Arial"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">unit&eacute; astronomique</span></i></font><i><span lang="FR" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">æåí </span><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">150.000.000</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( 150 ãáíæä ßíáæãíÊÑ) íÚäí Ãäå íÈÏà ÈÚÏø: æÇÍÏ¡ ÚäÏãÇ ÊÕá ÇáãÓÇÝÉ åÐÇ ÇáÚÏÏ æåáã ÌÑøÇ... æåí ÇáãÓÇÝÉ ÇáÊí ÊÝÕáäÇ Úä ÇáÔãÓ¡ ÅÐ ÇáÃÑÖ ÊÈÚÏ Úä ÇáÔãÓ ÈÊáßã ÇáãÓÇÝÉ æáÐáß ßÇä Þæáå ÊÚÇáì: ããÇ ÊÚÏæä . ÅÐÇð ( 150 ãáíæä ßíáæãíÊÑ áÇ ÊÓÇæí ÅáÇ æÇÍÏÇ...) Ýí ÇáÍÓÇÈ ÇáÝáßí.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span>- æÝí ÇáãÑÍáÉ ÇáËÇäíÉ: Ííä ÒÇÏÊ ÇáãÓÇÝÉ ÇáåÇÆáÉ ÇáÊí ÌÚáåÇ Çááå Èíä ÇáÓãÇÁ æÇáÃÑÖ æãÇ ÈíäåãÇ - æÇáÊí æÕáæÇ Åáì ÖÈØåÇ &ndash; ÇÎÊÑÚæÇ ÇáÓäÉ ÇáÖæÆíÉ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"><font face="Arial">ann&eacute;e-lumi&egrave;re<o:p></o:p></font></font></span></i></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><font face="Arial"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">Light-year</span></i></font><i><span lang="FR" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> </span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇÎÊÑÚæåÇ ÈäÇÁ Úáì </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">Ãäåã </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÌÏæÇ Ãä ÓÑÚÉ ÇáÖæÁ ÇáÐí íÃÊíäÇ ãä ÇáÔãÓ ÓÑÚÊå 300.000 ( ËáÇËãÇÆÉ ÃáÝ ßíáæãíÊÑ) Ýí ÇáËÇäíÉ . ÝÇÎÊÑÚæÇ ÇáÓøäÉ ÇáÖæÆíÉ æÍÓÇÈåÇ : 24 </span><font face="Arial"><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">x</span></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> 60</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial"> x</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">60</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial"> x</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">300.000 </span><font face="Arial"><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">x</span></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> 365,26 ÊÓÇæí = 9.461 ãáíÇÑ ßíáæãíÊÑ¡ ÍíäãÇ ÊÈáÛ ÇáãÓÇÝÉ ÇáÊí æÕáæÇ ÅáíåÇ Ýí ÇáÖÈØ ¡ ÅÐÇ ÈáÛÊ åÐÇ ÇáÚÏÏ ÇáÖÎã ÚÏøæÇ : æÇÍÏÇ &ndash; ÝÞØ- æåáã ÌÑøÇ... ( æåæ Þæáå ÊÚÇáì: ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÏæä). áäáÇÍÙ : ÇÎÊÑÇÚ ÇáÅäÓÇä æÊæÝíÞå ãä áÏä ÇáÚáíã ÇáÎÈíÑ- ááÍÓÇÈ ÈÇáÓäÉ ( ÇáÓäÉ ÇáÖæÆíÉ ) æÊÚÈíÑ ÇáÚáíã ÇáÎÈíÑ¡ ÈÇáÓäÉ : ÃáÝ æÎãÓíä ÃáÝ ÓäÉ . ÓÈÍÇäß áÇ Úáã áäÇ ÅáÇ ãÇ ÚáãÊäÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span>- æÝí ÇáãÑÍáÉ ÇáËÇáËÉ: Ííä ÒÇÏÊ ÇáãÓÇÝÉ - ÖÎÇãÉ Ýí ÇáÚÏÏ - ÒÇÏæÇ ÇÎÊÒáæÇ ÇáÓäÉ ÇáÖæÆíÉ Åáì ÇáËáË ÝÕÇÑ </span><font face="Arial"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">parsec </span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>íÓÇæí ÍæÇáí 3 ÓäæÇÊ ÖæÆíÉ ÍæÇáÜÜÜÜÜÜí&nbsp;</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">30.000.000.000.000 ( ËáÇËæä ÃáÝ ãáíÇÑ ßíáæãÊÑ) åÐÇ ÇáÚÏÏ ÇáÖÎã íÚÏ: </span><font face="Arial"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">parsec</span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÇÍÏ Ëã ÇËäÇä æËáÇËÉ ¡æåáãø<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌÑøÇ... æåæãÇ íÓãì ÈÇáÝÑÓÎ ÇáäÌãí ¡ ÚáãÇ æÃä åÐÇ ÇáÚÏø ÑÛã ÖÎÇãÉ ÇáãÓÇÝÉ æÇÎÊÒÇá ÇáÚÏø¡ áÇ íÒÇáæä Ýí ÇáÓãÇÁ ÇáÏäíÇ æáãøÇ íÍíØæÇ ÈåÇ¡ æÞÏ ÈÏÃæÇ ÇáÅÔÑÇÝ Úáì ÊÎæã ÇáÓãÇÁ ÇáËÇäíÉ ãäÐ ÚÞÏ Ãæ ÚÞÏíä ÝÞØ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáÞÏ ÕÏÞ Çááå ÇáÚÙíã ÅÐ ÞÇá: <i>( íÇ ãÚÔÑ ÇáÌäø æÇáÅäÓä Åä ÇÓÊØÚÊã Ãä ÊäÝÐæÇ ãä ÃÞØÇÑ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ ÝÇäÝÐæÇ áÇ ÊäÝÐæä ÅáÇ ÈÓáØÇä ) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÑÍãÇä 33. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÞÇá: <i>( áÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ <u>ÃßÈÑ ãä ÎáÞ ÇáäÇÓ </u>æáßä ÃßËÑ ÇáäÇÓ áÇ íÚáãæä)</i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÛÇÝÑ 57.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æíÇ ááÃÓÝ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( íÚáãæä ÙÇåÑÇ ãä ÇáÍíÇÉ ÇáÏäíÇ æåã Úä <u>ÇáÂÎÑÉ ÛÇÝáæä</u>)</span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÑæã 7.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÃãÇ ÇáÅäÓÇä ÇáäÇßÑ ááäÚã <i>( ... Úáøã ÇáÅäÓÇä ãÇ áã íÚáã ßáÇ Åä ÇáÅäÓÇä <u>áíØÛì Ãä ÑÁÇå ÇÓÊÛäì</u> )</i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÚáÞ 7/5.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ßá åÐå ÇáãÞÏãÉ áäÕá ãÚÇð Åáì ÊÈíÇä Þæáå ÊÚÇáì: <i>( ... ÎíÑ ãä ÃáÝ ÔåÑ ...)</i><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÎíÑåäÇ¡ íÈÏæ áí ÃäåÇ ÈãÚäì ÃßËÑ áÇ ÈãÚäì ÃÝÖá. æÇáÐí íÚÒÒ åÐå ÇáÎíÑíÉ ÇáÊí ÈãÚäì ÃßËÑ Ýí ÇáÞÑÁÇä¡ Þæáå ÊÚÇáì: <i>( ÝáãÇ ÌÇÁ ÓáíãÇä ÞÇá ÃÊãÏæääí ÈãÇá <u>ÝãÇ ÁÇÊÇäí Çááå ÎíÑ</u> ããÇ ÁÇÊÇßã ...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Çáäãá 36. </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æßÐáß Þæáå ÊÚÇáì: <i>( ... Þá ãÊÇÚ ÇáÏäíÇ <u>Þáíá</u> æÇáÂÎÑÉ <u>ÎíÑ</u> ...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáäÓÇÁ 77.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝåÐå ÇáÃáÝ ÔåÑ åí ÊÞæíã áíáÉ æÇÍÏÉ ãä Çáíæãíä <i>( <u>ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÏæä </u>)</i> æåí ÇáÊí ÞÖÇåÇ Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì Ýí ÊÞÏíÑ ßá ÔÆ &ndash; ßãÇ ÊÞÏã- Ýí íæãíä ÈÚÏ Ãä ÎáÞ ÇáÃÑÖ Ýí íæãíä ÓÇÈÞíä (Ýí ÎáÞ ÇáÃÑÖ.)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇáÔåæÑ ãæÌæÏÉ ÚäÏ ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ <i>( Åä ÚÏÉ ÇáÔåæÑ ÚäÏ Çááå ÇËäÊÇ ÚÔÑ ÔåÑÇ Ýí ßÊÇÈ Çááå <u>íæã ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ</u>...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÊæÈÉ 36.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ßãÇ ÊÞÏã Ãä ÈíäÊ Þæáå ÊÚÇáì: ( ... ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÏæä ...) íÍãá ÇáãØáÞ &ndash;åäÇ- Úáì ÇáãÞíÏ &ndash; æÌæÈÇ- ßãÇ Ýí ÓæÑÊí ÇáÍÌ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">47 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÇáÓÌÏÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">5</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> . Ðáß áÃäå áÇ íãßä Ãä íÚÞá æÃä Çááå ÎáÞ ÇáÃÑÖ æÚãÑåÇ - æÈÇáÅÌãÇÚ Èíä ßá ÇáÚáãÇÁ ÇáÝáßííä æÚáãÇÁ ØÈÞÇÊ ÇáÃÑÖ æÛíÑåã ... æÃä ÚãÑåÇ ÍæÇáí 5 ãáíÇÑ ÓäÉ¡ Ãä íßæä ÚãÑåÇ ÅáÇ 1000 ÔåÑ ÝÞØ ( ÍæÇáí 83 ÓäÉ) ãä ÓäíääÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÇáÚáã íÞæá æÃä ÚãÑåÇ : 5 ãáÇííÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓäÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅÐÇð ÝÇáÃáÝ ÔåÑ ÇáÊí Þæã Çááå ÈåÇ Çáíæãíä ÇáÐíä ÊäÒáÊ ÝíåãÇ ÇáãáÇÆßÉ ãä ßá ÃãÑ æÃäÒá ÇáÞÑÁÇä ÝíåÇ Åáì ÇáÓãÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÏäíÇ æ...æ... åí ÃáÝ ÔåÑ ããÇ íÚÏæä ÈÇáÝÑÓÎ ÇáäÌãí¡ </span><font size="5"><font face="Arial"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">parsec</span></i></font></font><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash; ßãÇ ÊÞÏã .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÅäãÇ ÐßÑ ÇáÔåÑ æáã íÐßÑ Çáíæã áÃäå Ýí ÕÏÏ ÐßÑ ÔåÑ ÑãÖÇä æÝÑÖíÊå æÐßÑ äÒæá ÇáÞÑÁÇä . ßá Ðáß Ýí ÇáÓãÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÏäíÇ. ÅÐ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃæÍì Çááå &ndash; ßãÇ ÊÞÏã- <i>( ... æÃæÍì Ýí ßá ÓãÇÁ ÃãÑåÇ...) </i></span><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÝÕáÊ 12.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><span>- <i>æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜã &ndash;</i></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÊäÒá ÇáãáÇÆßÉ æÇáÜÑæÍ ÝíåÇ ãä ßá ÃãÑ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -14.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ýí áíáÉ ÇáÞÏÑ ÇáÊí ÞÏÑ Çááå ÝíåÇ ßá ÃãÑ Ýí æÚáì ÇáÃÑÖ æÕÝ Çááå ãáÇÆßÊå æÇáÜÜÑæÍ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm -5.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÌÈÑíá)È<i> ( ... áÇ íÚÕæä Çááå ãÇ ÃãÑåã æíÝÚáæä <u>ãÇ íÄãÑæä</u> ) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÊÍÑíã 6.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÕÝåã ÈÇáÏÃÈ æÇáãæÇÕáÉ¡ ÈÇáÊÚÈíÑ: ÈÇáÊäÒøá (ÇáÊÝÚøá) ÈÕíÛÉ ÇáãÒíÏ ÇáÏÇáÉ Úáì ÇáÊßËíÑ æÇáÅÓÊãÑÇÑíÉ . <i>( ... íÏÈøÑ <u>ÇáÃãÑ</u>...)</i></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">íæäÓ 3.</font></span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( ... Èá Çááå <u>ÇáÃãÑ ÌãíÚÇ</u>...) </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÑÚÜÜÏ 31.</font></span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... æßÇä ÃãÑ Çááå ãÝÚæáÇ) </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáäÓÇÁ 47. </font></span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... æßÇä <u>ÃãÑ Çááå ÞÏÑÇ ãÞÏæÑÇð</u> ) </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃÍÒÇÈ 38<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm -5.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... <u>ÃáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÎáÞ æÇáÃãÑ</u> ÊÈÇÑß Çááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä ) </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃÚÑÇÝ 54. </font></span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... æÃæÍì Ýí ßá ÓãÇÁ ÃãÑåÇ... Ðáß ÊÞÏíÑ ÇáÚÒíÒ ÇáÚáíã ) </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÝÕáÊ 12. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Ðáßã <i>( Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÐí ÎáÞ ÓÈÚ ÓãÇæÇÊ æãä ÇáÃÑÖ ãËáåä <u>íÊäÒøá ÇáÃãÑ Èíäåä</u>...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáØáÇÞ 12.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><span>- <i>æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜã &ndash;</i></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm -5.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÎÜÜáÇÕÉ<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -14.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- Åä Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì &ndash; ÍíäãÇ ÎáÞ ÇáÃÑÖ Ýí íæãíä ( ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÏæä) æÞÏÑ ÝíåÇ ÃÞæÇÊåÇ æ... æ... &ndash; ßÐáß &ndash; Ýí íæãíä ÁÇÎÑíä ( ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÏæä) æÊã Ðáß Ýí áíáÉ ÃØæá ãä ÃáÝ ÔåÜÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>(ããÇ ÊÚÏæä) åäÇ íÍãá ÇáãØáÞ Úáì ÇáãÞíÏ &ndash; ßãÇ ÊÞÏã - æåæ ãÇ íæÇÒí ¡ Ãæ ÈãËÇÈÉ ÑÈÚ Çáíæãíä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>(ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÏæä) áíáÉ æÇÍÏÉ ( ßÃáÝ ÔåÑ) æåæ ßÐáß ãÇ íæÇÒí ÍæÇáí 5 ãáÇííÑ ÓäÉ æåÜí ( íæãíä ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÏæä) ÚãÑ ÇáÃÑÖ æíæÇÒí ßÐáß ÍæÇáí 15 ãáíÜÜÇÑ ÓäÉ æåí ÚãÑ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ¡ ÓÊÉ ÃíÇã (ããÇ ÊÚÏæä) æåæ ÂÎÑ ãÇ æÕá Åáíå ÇáÅäÓÇä ããÇ Úáøãå Çááå. æåæ Ãä íÚÏ ÈÇáÝÑÓÎ ÇáäÌãí æåæ </span><font face="Arial"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">parsec</span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æåæ ÍæÇáí 30 ãáíæä ãáíæä ßíáæãíÊÑ ÚäÏãÇ äÚÏø æÇÍÏÇð. æÕÇÑÊ ÇáæÍÏÉ ÇáÞíÇÓíÉ ÇáãÄÞÊÉ ááãÓÇÝÉ ÇáÝáßíÉ ( ããÇ ÊÚÏæä) æÕÏÞ Çááå ÇáÚÙíã . ÇáãÄÞÊÉ áÃä åÐÇ ÇáÍÓÇÈ </span><font face="Arial"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">parsec</span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÞÏ ÕÇÑ áÇ íßÝí áÞíÇÓ ÇáãÓÇÝÉ ÇáåÇÆáÉ Èíä ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÖ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÇáÊí Êã ÝíåÇ ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ ÍÓÈ ÖÈØ ÇáÝáßííä ¡æÚáãÇÁ ØÈÞÇÊ ÇáÃÑÖ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -14.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÚÈÑ Çááå ÈÇááíáÉ. Ýí ÇáÎáÞ -áÃä Çááíá ÓÈÞ ÇáäåÇÑ- Çááíá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáäåÇÑ- ÝÍíËãÇ ÐßÑ Ýí ßÊÇÈå Ýåæ ÓÇÈÞ ááäåÇÑ <i>( æÇááå äæÑ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ ... äæÑ Úáì äæÑ ... ) </i></span><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÇáäæÑ 35.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -14.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÚÈøÑ Çááå &ndash; ÈÇáÔåÑ ( ÃáÝ ÔåÑ) áÃä ÇáÍÏíË Úáì äÒæá ÇáÞÑÁÇä æßÇä åÐÇ ÇáäÒæá- Ýí ÇáÃÒá- íæã ÎáÞ ÇáÃÑÖ æÇáÓãÇæÇÊ ãÕÏÇÞÇ áÞæáå ÊÚÇáì: <i>( ÝÞÖÇåä ÓÈÚ ÓãÇæÇÊ Ýí íæãíä <u>æÃæÍí Ýí ßá ÓãÇÁ ÃãÑåÇ</u>... <u>Ðáß ÊÞÏíÑ</u> ÇáÚÒíÒ ÇáÚáíã )</i></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"> ÝÕáÊ 12.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ðáß áÃä Ýí ßá ÓãÇÁ ÃÑÖÇ ÍÓÈ Þæáå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì: <i>( Çááå ÇáÐí ÎáÞ ÓÈÚ ÓãÇæÇÊ æãä <u>ÇáÃÑÖ ãËáåä </u>íÊäÒá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><u>ÇáÃãÑ Èíäåä</u>...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáØáÇÞ 12.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ßÇä åÐÇ ÇáäÒæá Åáì ÇáÓãÇÁ ÇáÏäíÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -14.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝõÑÖ ÇáÕæã &ndash; Åä áã ÊÎäøí ÇáÐÇßÑÉ &ndash; Ýí ÇáãÏíäÉ &ndash; æÝí ÇáÓäÉ ÇáËÇäíÉ ãä ÇáåÌÑÉ ÈÚÏ ÍæÇáí 14 ÓäÉ ãä ÈÏÁ ÇáÑÓÇáÉ æÈÏÁ äÒæá ÇáÞÑÁÇä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝßíÝ äÞæá ÈäÒæáå ÝÜí ÑãÜÖÇä ( ÇáÓäÉ ÇáËÇäíÉ ãä ÇáåÌÑÉ &ndash;ÎÇÕÉ- æÃä ÓæÑÉ ÇáÞÏÑ äÒáÊ Ýí ãßÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -14.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝßíÝ äÌãÚ Èíä Ðáß&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -14.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃÑì Ãä åÐÇ ÇáÅäÒÇá ßÇä Úáì ÞáÈ ãÍãÏ ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå) Ýí ÔåÑ íÓãì ÑãÖÇä ÞÈá ÝÑÖíÉ Õæãå áÃä ÇáÔåæÑ ( æÃÓãÇÁåÇ) æÚÏÏåÇ ãæÌæÏÉ íæã ÎáÞ Çááå ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ 12 ÔåÑÇ æíÕÏøÞ Ðáß Þæáå ÊÚÇáì Ýí ÓæÑÉ ÇáÔÚÜÜÜÑÇÁ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">195/194</font></span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( æÅäå <u>áÊäÒíá </u>ÑÈ ÇáÚÇáãíä <u>äÒá Èå </u>ÇáÑæÍ ÇáÃãíä <u>Úáì ÞáÈß</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÊßæä ãä ÇáãäÐÑíä ) </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">äáÇÍÙ ÇáÊÚÈíÑ ÈÜ äÒá ( ÇáãÌÑÏ) áÇ äÜÒøá- Ëã íäÒøáå ÈÚÏ Ðáß ãäÌãÇ ÍÓÈ ÇáÍÇÌÉ-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚáÜÜÉ &ndash;åäÇ- : <u>áÊßæä ãä ÇáãäÐÑíä</u>. æåí áíáÉ ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÏæä ÈÏáíá ÃäåÇ ÊäÊåí ÈãØáÚ ÇáÝÌÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- åÐå ÇáÃáÝ ÔåÑ( ããÇ ÊÚÏæä ) ÞáÊ Ãäå íÍãá ÇáãØáÞ Úáì ÇáãÞíÏ. æåí ÊÞæíã ÇááíáÉ ãä Çáíæãíä (ããÇ ÊÚÏæä) ÇáÐíä ÞÖÇåãÇ Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì Ýí ÊÞÏíÑ ßá ÔÆ ÈÚÏ ÎáÞ ÇáÃÑÖ &ndash; ßãÇ ÊÞÏã &ndash; <i>( Çááå ÇáÐí ... ÎáÞ ... æÃäÒá ... ÝÃÎÑÌ... æÓÎÑ... æÓÎÑ... æÓÎÑ... æÓÎÑ... æÁÇÊÇßã ãä ßá ãÇ ÓÃáÊãæå <u>æÅä ÊÚÏæÇ äÚãÉ Çááå áÇ ÊÍÕæåÇ Åä ÇáÅäÓÇä áÙáæã ßÝÜÜÇÑ) </u></i></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÅÈÑÇåíã 34/32.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -14.5pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÞáÊ æÃä åÐå ÇáÃáÝ ÔåÑ åí ããÇ ÊÚÏæä íÌÈ Ãä ÊæÇÒí ÚãÑ ÇáÃÑÖ ÇáÊí åí 5 ãáÇííÑ ÓäÉ. ÚáãÇ æÃä ÚãÑ ÇáÅäÓÇä Úáì æÌååÇ ãäÐ ÎáÞ ÁÇÏã áÇ íÊÌÇæÒ Çá 200.000 ÓäÉ. åäÇß -<u>ÎáØ ßÈíÑ</u>- Èíä ÚáãÇÁ ÇáÂËÇÑ- Èíä ÎáÞ ÇáÞÑÏ æÎáÞ ÇáÅäÓÇä ááÊÞÇÑÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÈíøä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èíä ÚÙÇãå æÌãÌãÊå¡ ãÚ ÚÙÇã ÇáÅäÓÇä æÌãÌãÊå¡ ÅÐ ÇáÃæá íÒíÏ ÚãÑå Úáì ËáÇËÉ ãáíæä ÓäÉ . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; tab-stops: right 3.5pt"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÚÈøÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáÔåæÑ ÚæÖ Ãä íÚÈøÑ ÈÇáíæã áÃä ÇáãæÖæÚ æÇáÍÏíË Ýí ÓæÑÉ ÇáÞÏÑ ãæÖæÚ ÔåÑ ÑãÖÇä ÇáÐí ÃäÒá Ýíå ÇáÞÑÁÇä Úáì ÞáÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÍãÏ áíßæä ãä ÇáãäÐÑíä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; tab-stops: right 3.5pt"><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÎáÇÕÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÎáÇÕÜÜÉ<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; tab-stops: right 3.5pt"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; tab-stops: right 3.5pt"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÅÐÇð ÝáíáÉ ÇáÞÏÑ áíÓÊ ÇááíáÉ ÇáÊí äÊÑÞÈåÇ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÔåÑ ÑãÖÇä æ...æ... æáíÓÊ åí ÇáÎÑÇÝÇÊ æÇáÅÝÊÑÇÁÇÊ ÇáÊí ÍíßÊ ÍæáåÇ .<i>( æßÐáß ÌÚáäÇ áßá äÈÆ ÚÏæÇð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÔíÇØíä ÇáÅäÓ æÇáÌä <u>íæÍí ÈÚÖåã Åáì ÈÚÖ ÑÎÑÝ ÇáÞæá ÛÑæÑÇ</u> æáæ ÔÇÁ ÑÈß ãÇ ÝÚáæå ÝÐÑåã æãÇ íÝÊÑæä ...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃäÚÇã 112.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; tab-stops: right 3.5pt"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- áíáÉ ÇáÞÏÑ ÌÇÁÊ ÈÚÏ ÎáÞ ÇáÃÑÖ Ýí íæãíä. ÌÇÁÊ áÊÞÏíÑ ßá ÔÆ ÝíåÇ æÚáíåÇ¡ æÊäÒíá ÇáÃæÇãÑ áÕáÇÍíÊåÇ¡ æááÍíÇÉ ÚáíåÇ¡ æÊÞÏíÑ ÃÞæÇÊåÇ-ÎÇÕÉ- ÅäÒÇá ÇáÞÑÁÇä (ÏÓÊæÑåÇ) Åáì ÇáÓãÇÁ ÇáÏäíÇ <i>( ... æÃæÍì Ýí ßá ÓãÇÁ ÃãÑåÇ ...) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÝÕáÊ 12.</font></span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( <u>æÓÎÑ áßã</u> ãÇ Ýí ÇáÓãÇæÇÊ æãÇ Ýí ÇáÃÑÖ <u>ÌãíÚÇ</u> ãäå ...) </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÌÇËíÉ 45.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; tab-stops: right 3.5pt"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÃãÇ ÅäÒÇáå Ýí ÑãÖÇä ÝÃÑì Ãäå ÇáÔåÑ ÇáÃæá ÇáÐí ÈÏÃÊ Ýíå ÇáÑÓÇáÉ æÈÏà Ýíå ÇáæÍí æÇáÊÈáíÛ æäÒá Ýíå ÇáÞÑÁÇä Úáì ÞáÈ ãÍãÏ &ndash; ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå &ndash;<i>( æÃäå áÊäÒíá ÑÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚÇáãíä <u>äÒá Èå ÇáÑæÍ ÇáÃãíä Úáì ÞáÈß áÊßæä ãä ÇáãäÐíÑä</u> ) </i></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><span style="mso-spacerun: yes"><font size="5">&nbsp;</font></span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">íáÇÍÙ ÇáÊÚÈíÑ ÈÜ äÒá (ãÑÉ ÃÎÑì) .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃÑì Ãä ÔåÑ ÑãÖÇä åÐÇ Ýí ãßÉ ÞÈá ÔÑÚíÉ ÇáÕæã Ýíå¡ Ëã ßÊÈ Çááå ÊÚÇáì ÚáíäÇ ÕíÇãå Ýí ÇáãÏíäÉ¡ ÈÚÏ ÍæÇáí ÓäÊíä ãä ÇáåÌÑÉ¡ æÐáß ÐßÑì áäÒæáå Úáì ÞáÈ ãÍãÏ Ýí äÝÓ ÇáÔåÑ Ýí ãßÉ ÚäÏ ÈÏÁ ÇáæÍí&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÇáÏáíá Úáì Ðáß Ãä ÓæÑÉÇáÞÏÑ ãßíÉ æÕæã ÔåÑ ÑãÖÇä ßÇä Ýí ÇáãÏíäÉ ( ÇáÈÞÑÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">183</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãÏäíÉ). Ëã ßÇä ÊäÒíáå ÈÚÏ Ðáß ãäÌãÇ ÍÓÈ ÇáæÞÇÆÚ æÇáÃÍÏÇË <i>( æÞÑÁÇäÇ ÝÑÞäÇå áÊÞÑÃå Úáì ÇáäÇÓ Úáì ãßË æäÒáäÇå ÊäÒíáÇ )</i></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÅÓÑÇÁ 106. </font></span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( æÞÇá ÇáÐíä ßÝÑæÇ áæáÇ äÒá Úáíå ÇáÞÑÁÇä <u>ÌãáÉ æÇÍÏÉ</u> ßÐáß áäËÈÊ Èå ÝÄÇÏß æÑÊáäÇå ÊÑÊíáÇ <u>æáÇ íÇÊæäß ÈãËá </u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÅáÇ ÌÆäÇß ÈÇáÍÞ æÃÍÓä ÊÝÓíÑÇ )</span></i><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÝÑÞÇä 33/32. æÃãÇ - ÇáÅÓÑÇÁ &ndash; ãä ÇáãÓÌÏ ÇáÍÑÇã Åáì ÇáãÓÌÏ ÇáÃÞÕì ÝßÇä ÞÈá ÇáåÌÑÉ ÈÍæÇáí ÓäÊíä ¡ æãä ãßÉ ¡ ÈÚÏ ÊäÒíá ÇáÞÑÁÇä ÈÍæÇáí 10 ÓäæÇÊ. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><span>- <i>æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜã &ndash;</i><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Simplified Arabic Fixed'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 14.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
</b></span></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 16505

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (7)
1   تعليق بواسطة   Ezz Eddin Naguib     في   السبت ٠٥ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[41866]

الأخ العزيز/ عبد الرحمان حواش

أخى العزيز


قرأت مقالتك مرتين ولم أفهمها وربما يكون العيب فى.


هل يُمكنك أن تبسطها لى بطريقة:


بما أن كذا .... إذا كذا.......


ولأن كذا يكون كذا.....؟


وبذلك تكون ليلة القدر كذا وكذا؟


وشكرا


عزالدين محمد نجيب


6/9/2009


2   تعليق بواسطة   احمد شعبان     في   الأحد ٠٦ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[41880]

تساؤلات

أخي الكريم الأستاذ / عبد الرحمن حواش


تحية مباركة طيبة وبعد


شكرا لك اخي على هذا الاجتهاد المحمود ، بصرف النظر عن صحته من عدمها ، فيجب علينا الاجتهاد وقد نخطئ كثيرا ونصيب قليلا فنستفيد مما نصيب .


من هنا أقدم لك خالص تحياتي وأمنياتي الطيبة .


فكرة هذه المقالة جميلة ومعقولة ، ولكن لي بها بعض الإيضاحات وأيضا بعض التساؤلات .


أولا التساؤلات :


1 - لقد عرفنا أن هذه الليلة هى نصف يوم من يومى خلق الأرض والتقدير فيها ، فماذا عن الألف شهر ؟ 


إذا كانت عملية الخلق جميعها تمت في ستة أيام ، فأين نجد حساب الألف شهر ؟


وبأي مقياس نحسب الشهر " 12 شهر "


2 - إذا كان الظلام سابق النور ، فكيف يكون الله نور ، وهذا يعني أن الظلمة سابقة على وحود الله !!!!


3 - بالنسبة للقياسات الطويلة هذه لليوم والليلة ، هل كان يمكن فهمها لدى الأولين ، وإن لم يكن ألم يكن ألا يؤدي ذلك إلى ارتباكهم  ؟


ثانيا الايضاحات :


بمراجعة كلمة نزل ومشتقاتها ، ستجد أن معناها الذي تفضلت به لا يستقيم مع كل الآيات الوارد فيها هذا اللفظ .


ولكن إذا أخذناها بمعنى " التحويل للممكن " فسوف يستقيم مع كل الآيات الوارد فيها مادة جذر " نزل " .


دمت أخي بكل خير ، وأعانك الله كي نستفيد من علمك .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


3   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الإثنين ١٤ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42072]

ليلة القدر

الأستــاذ عز الدين نجيــب


أخي: بذلت كل ما في جهدي ووسعي، في تبيين الموضوع. فلا يمكن أن أعيد تبيينه مرة أخرى !? أو حتى بطريقة أخرى !? شرحته – بإسهاب – ءاية ءاية – ووضحته معنى ، معنى، وختمته في النهاية، بخلاصة ، وبخلاصة الخلاصة ( لا تُكلّف نفس إلا وسعها ).

- خلاصة ما ذهبت إليه هي: أن ليلة القدر هي الليلة التي قدّرالله فيها – عند بدء الخلق-

ما يصلح للأرض-فيها وعليها- يابسها وسائلها، لإيواء الإنسان، والحيوان والنبات، وكل مخلوقاته، وقدّر فيها أقواتها، بما أودع في باطنها من محروقات، ومعادن و....

- تمّ ذلك في ليلة القدر من يومين ءاخرين بعد خلقها في يومين، كل ذلك ( ... مما تعدون) إذ يحمل المطلق على المقيد – وجوبا-. قدرها الله – بألف شهر- (حوالي 83 سنة ) ولكن بحساب parsec ( الفرسخ النجمي)كما وضحت. ذلك لأن علماء الفلك وعلماء طبقات الأرض قدروا عُـمر الأرض بخمسة ملايير سنة. وهذه الخمس ملايير سنة، توازي يومين – مما تعدون- والليلة منها توازي حوالي مليار و 200 مليون سنة أو حوالي 1000 شهر-مما تعدون- . كما قدرها الله.

- أما نزول القرءان، فكان في السماء الدنيا في تلكم الليلة.( إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين ) الدخــان 5/3 (... تنزل الملائكة ... من كل أمر ) ( ... وأوحى في كل سماء أمرها...) فصـلت 12.

- يلاحظ ذكر الأمر في الآيات الثلاث : الدخان – القدر وفصلت. وذلك قبل إرسال الرسول كما ينص عليه آخرءاية الدخان : ( ... إنا كنا مرسلين ) .

- بينت وأن ليلة القدر لا علاقة لها بليلة الإسراء. إذ الإسراء كان من مكة بعد نزول القرءان بحوالي 11 سنة والسورة مكية.

- وأما شهر رمضان، الذي أنزل فيه القرءان – وفي ليلة القدر- (من اليومين) كتبه الله علينا وفرض علينا صيامه، في المدينة وبعد حوالي 15 سنة من بدء نزول القرءان، وسورة البقرة مدنية !

-أرجوكم إعادة قراءة الموضوع، الذي لا أراه إلا يسيرًا وذلك بعد التنصل من كل الخلفيات .

                                                                         والله أعلـــــم     


4   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الإثنين ١٤ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42074]

ليلة القدر

الأستــاذ أحمد شعبــان

-شكرًا لكم ، على تعليقكم الوجيه.

-التساؤل الأول: ذكر الله الشهر، في تقويمه –سبحانه وتعالى-لتلك الليلة ( ليلة القدر... خيرمن الف شهر...) وهي أكثر من 83 سنة، حسب حسابنا الرياضي العادي.أما حقيقتُها فهي: خيرٌ من ألف شهر مما تعدون - يحمل المطلق على المقيّد – كما بينت. خيرٌ بمعنى أكثر. إذاً : ألف شهر ، مضروب على 3,26 parsec ، الفرسخ النجمي كمـــا بينت – كذلك-. ذكر الله الشهر لأن الكلام على شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان.

- لايمكن أن يكون الحساب بشهورنا العادية (30 يوم x 24 ساعـــة) لأن الأرض – كمـا وضحت- عمُرها – حسب ما انتهى إليه تقدير الفلكيين وعلماء طبقات الأرض – عُمرها حوالي– 5 ملايير سنة. وهذه الخمس ملايير توازي اليومين التي خلقها الله فيها.

- خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ( مما تعدون) ثم استوى على العرش ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش... ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين )الأعراف 54.

- يقول علماء الفلك، وعلماء طبقات الأرض – كما ذكرت – وأن عمر السماوات والأرض حوالي 15 مليار سنة، ما يعادل الستة أيام ( مما تعدون) التي أخبرنا الله بها في كتابه. نقسمها بين الستة أيام نجد أن الله خلق الأرض ( في يومين ) ( قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ...) فصلت 9. ما يساوي .........                                                                  5 ملايير         وجعل فيها الرواسي وقدّر فيها أقواتها وبارك فيها وأودع لنا فيها

الماء والطاقة( البترول والغاز) والمعادن المتنوعة إلى غيـر ذلك

( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقد فــيها أقواتها

في أربعة أيام...) فصلت 10: أربعة أيام هي يومان للخـــلق

يـومان للتقدير التي تساوي هي كذلك :........................                             5 ملايير

( ثم استوى إلى السماء ... فقضاهن سبع سماوات في يومــين

وأوحى في كل سماء أمرها... ذلك تقدير العزيز العليم ) فصلت 12                  5 ملايير

يصير المجموع .................................................                                15 مليـار

- سبحان الذي علم الإنسان ما لم يعلم .

- أما الشهر، فالله سبحانه – هو الذي جعل السنة 12 شهرا ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض...) التوبة 36. وتقويم الله لليلة القدر بالشهور لأن الحديث على شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان على نبي الله محمد ( الصلاة والسلام عليه ) في مكة عند بدء الوحي وقبل فرضية صيامه، إذ الشهور معروفة عند أهل مكة وغيرهم قبل شرعية الصيام فيه. فصرنا نصومه – ابتداء من السنة الثانية للهجرة,في المدينة, ذكرى لدالك اليوم المشهود,

- التساؤل الثاني: قلتُ وأن الليل والظلمات سابقة للنهار وللنور، بدليل أن القرءان يسبق دائمًا بذكر الليل، وبذكر الظلمات من أوله إلى ءاخره ومن غير تخلّف: اليل والنهار، الظلمات والنور. وبدليل قوله تعالى بعد خلق السماوات والأرض ( ... ثم استوى على العرش يغشي اليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له


5   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الإثنين ١٤ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42077]

يتبع,,,

 الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) الأعراف 54. يبدو لي أن هذه الآية دليل على أن الله خلق الأرض قبل أن يخلق الشمس إذ الشمس –في السماء- والله أعلم .

- وإنما الله لا يؤوده الليل، ولا الظلمات، ولا يحتاج لشمس ولا لنهار، لأنه كما وصف نفسه – سبحانه وتعالى- بأنه نـور السماوات والأرض، نورعلى نور ( الله نور السماوات والأرض ... نور على نور ...) النور 35.

- التساؤل الثالث : مفيد، وموضوعي، ذلك وأن الله الذي بعث بالرسالات، وأنزل الكتب، كانت مبيّنة للناس حسب كل عصر . كتاب مبين – ءايات بينات، ومبينات ...

- الأولون كان العدّ عندهم بالألف، وبالعشرة ءالاف، و...و... ناهيك بالخمسين ألف ! كان هذا العدّ عندهم – ومن دون شك- فوق طاقة عقولهم فهو عظيم وضخم – في ءان واحد- بالنسبة إليهم ، - ءانذاك-. أما نحن، في القرن الواحد والعشرين ، ومن يات بعدنا، فالأعداد ضئيلة ولا تفي لعدّ المسافات الهائلة الموجودة – والتي وصل إليها الإنسان-بين السماء الدنيا والأرض، - لا غير- إذ شُرع أخيراً – فقط – في سبر السماء الثانية. ولذلك زاد الله لتلكم الأعداد : مما تعدون . علماً منه وأنه سيعلم الإنسان مما علّمه خالقه ( علّم الإنسان ما لم يعلم ...) وأنه يجب عليه أن يقلّص ويختزل الأعداد، وإلا فلا يطيق العدّ ولا ضبطها – نطقًا ولا كتابة – مما بينت - ، ورغم وجود الإعلام الآلي !

- إذاً – فمما تعدون – يفهمه الأولون بالعدّ العادي الفطري، وأما اليوم فنفهم قوله: (مما تعدون) بالوحدة الفلكية unité astronomique. ثم بالسنة الضوئية année lumière ثم بالفرسخ النجمي parsec – وسيأتي – لا محالة – عـدّ رابع وخامس... لعدّ المسافات الهائلة بين السماوات والأرض ( لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) غافر 57. ( يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) الرحمان 33.

- أعطيكم مثالا آخر – فالأولون كانوا يفهمون – ولربما كان من يفهم ذلك إلى يومنا هذا- وأن الذرّة المذكورة في القرءان 6 مرات : في سورة النساء 40 وفي يونس 61 وفي سبأ 3 و 22، وفي الزلزلة 8/7 – كانوا يفسرون الذرة – حسب مستوى نضوج عقولهم، وأنها النملة – ولكننا نحن نفهمها وبحق وأنها : الذّرة : atome- atom فشتان بين النملة التي مثقالهاآلاف الذرات . وقد أشار الله ، إلى الذّرة النووية – وهذا من إعجاز القرءان- وإلى تقسيمها وانشطارها بقوله في سورة يونس 61. ( ... وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة... ولا أصغر من ذلك ...) التعبير بأصغر ( انفلاقها ) لنتـدبّر !

- ومثالا آخر: في نفس موضوع الذرة، هو قوله في سورة الأنعام 95 (إن الله فالق الحب والنوى...) كان الأولون يفهمون – ولربما إلى عهدنا هذا – من النوى: نواة التمر أم نواة الزيتون – فحسب - أما نحن فنفهم من غير تردد : زائد على ذلك – الإنشطار والانفلاق النووي noyau – nucleus النوى سيأتينا بحول الله في السلسلة : X من
6   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الإثنين ١٤ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42078]

يتبع,,,

موضوع: ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) ويحقق هذا آية يونس 61 السالفة الذكر.

- وعندنا مثال آخر ذكرته في صفحتي، وفي موضوع: رؤية الهلال من كتاب الله . فالأولون – مثلا – ينظرون إلى السماء لرؤية الهلال حين صومهم وحين إفطارهم وعندهم أن الشهر هكذا ... وهكذا ... ذلك حسب مستوى عقولهم لأنهم ليس لديهم دراسة بالفلك، ولا لديهم نظارات فلكية ، ولا مراصد مراقبة ! فلزم عليهم أن ينظروا إلى السماء لرؤية الهلال، وكفى. أما نحن فإذا نظرنا إلى السماء لرؤية الهلال فذلك عبث وغباوة. كــما بـينتُه –كذلك- في الموضوع . أما أيام الشهر فلا 29 يوم ولا 30 يوم كما هي عند الأقدمين الذين ليست لهم دراية ولا علم – ولا يمكن لهم ذلك – وأن الشهر القمري 29 يوم و12 ساعة ، مصداقا لقوله تعالى في ءايات متتالية من سورة البقـــرة 189/184/185. ( يسئلونك عن الأهلة قل هــي مواقيت للناس والحج ...) وقوله: ( أياما معدودات ...) وقوله : ( ... ولتكملوا العدة ...).

- لنتأمل ! ، مع : مواقيت – معدودات – ولتكملوا العدة في موضوع الشهر. ولنتدبر !

- أما الإيضاح لمادة نزل و نزّل فهذا معلوم – بديهياً – ما بين الفعل المجرّد، والفعل المزيد .

- نزل ( وما تصرف منها) تفيد – كما قلت – النزول مرة واحدة أو لأول مرة ، وقد تفيد الإخبار والتكرير إلى غير ذلك ...

وأما نزّل ( وما تصرف منها ) فتدل على الإنزال مرات متتالية، أو لتأكيد ذلك، أو للمبالغة في النزول، أو للدلالة على التكثير، إلى غير ذلك ...

- الفرق في الدلالة المعنوية، بين الفعل المجرد، والفعل المزيد، واللازم والمتعدّي، بيّن ، وقاعدة مطردة لا شك فيها .

                                                             والله أعلــم


 


7   تعليق بواسطة   احمد شعبان     في   الإثنين ١٤ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42088]

تساؤلات

 


أخي الفاضل الأستاذ / عبد الرحمن حواش .


تحية مباركة طيبة وبعد


لقد كان تساؤلي الأول على النحو التالي :


1 - لقد عرفنا أن هذه الليلة هى نصف يوم من يومى خلق الأرض والتقدير فيها ، فماذا عن الألف شهر ؟
إذا كانت عملية الخلق جميعها تمت في ستة أيام ، فأين نجد حساب الألف شهر ؟
وبأي مقياس نحسب الشهر " 12 شهر " / تصحيح : وبأي مقياس نحسب " 12 شهر "


ما قصدته هنا هو : تفصيل اليوم مما تعدون واليوم عند الله ؟ .


والشهر مما تعدون والشهر عند الله ؟ .


والسنة مما تعدون والسنة عند الله ؟ .


في حين خلق السماوات والأرض تم في ستة أيام فقط ؟ !!!


وبحساب سرعة الضوء كانت الستة أيام = ..


وهنا أتقدم بتساؤل : .


فأين هذه الشهور والسنين التي نتحدث بها ، طالما كان عمر خلق السماوات والأرض ستة أيام فقط ؟ !!!! .


وببعض من التفكير حول هذا التساؤل :


قال تعالى : إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كم


ا يقاتلونكم كافة وأعلموا أن الله مع المتقين .


عدة الشهور عند الله في كتاب الله / " يوم " / خلق السماوات والأرض .


إذن عدة الشهور سابق خلق السماوات والأرض " لاحظ " عند الله وليس بحساباتنا ؟ .


فلن أسأل كم يبلغ في حساباتنا ، في حين خلق السماوات والأرض ستة أيام.؟


وتعاملنا مع هذه العدة " 12 " شهر منها أربعة حرم بحساباتنا ، رغم " عند الله ".


الخلاصة : نريد بيان تفصيلي حول هذه التساؤلات .


وسأتابع حول الإجابة عما هو تالي من أسئلة .


دمت بألف خير أخي


وكل عام وحضراتكم جميعا بخير

 


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-02-11
مقالات منشورة : 99
اجمالي القراءات : 1,927,413
تعليقات له : 141
تعليقات عليه : 381
بلد الميلاد : الجزائر
بلد الاقامة : الجزائر