إفك البخاري في حديث إفك عائشة رضي الله عنها.

Brahim إبراهيم Daddi دادي Ýí 2008-02-18


mplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ßÊÇÈ ÇáÔåÇÏÇÊ Õ 151ÑÞã 2637.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈÇÈ ÅÐÇ ÚÏá ÑÌá ÃÍÏÇ ÝÞÇá áÇ äÚáã ÅáÇ ÎíÑÇ Ãæ ÞÇá ãÇ ÚáãÊ ÅáÇ ÎíÑÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2494 ÍÏËäÇ <u><span style="color: red">ÍÌÇÌ</span></u> ÍÏËäÇ </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u style="text-underline: red thick"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ascii-font-family: '(Utiliser une police de caract&egrave;'; mso-hansi-font-family: '(Utiliser une police de caract&egrave;'">ÚÈÏ Çááå Èä ÚãÑ</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáäãíÑí ÍÏËäÇ <u>ËæÈÇä</u> æÞÇá ÇááíË ÍÏËäí íæäÓ Úä Èä ÔåÇÈ ÞÇá ÃÎÈÑäí ÚÑæÉ æÇÈä ÇáãÓíÈ æÚáÞãÉ Èä æÞÇÕ <u><span style="color: red">æÚÈíÏ Çááå </span></u>Úä ÍÏíË ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ <span style="color: red">æÈÚÖ ÍÏíËåã íÕÏÞ ÈÚÖÇ</span> Ííä ÞÇá áåÇ Ãåá ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ëã ÝÏÚÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚáíÇ æÃÓÇãÉ Ííä ÇÓÊáÈË ÇáæÍí íÓÊÃãÑåãÇ <span style="color: red">Ýí ÝÑÇÞ Ãåá</span></span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_1" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')" onmouseout="msoCommentHide('_com_1')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_1" name="_msoanchor_1"><span dir="rtl">[C1]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">å</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÃãÇ ÃÓÇãÉ ÝÞÇá Ãåáß æáÇ äÚáã ÅáÇ ÎíÑÇ æÞÇáÊ ÈÑíÑÉ Åä ÑÃíÊ ÚáíåÇ ÃãÑÇ ÃÛãÕå ÃßËÑ ãä ÃäåÇ ÌÇÑíÉ ÍÏíËÉ ÇáÓä ÊäÇã Úä ÚÌíä ÃåáåÇ ÝÊÃÊí ÇáÏÇÌä ÝÊÃßáå ÝÞÇá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="color: red">ãä íÚÐÑäÇ ãä ÑÌá ÈáÛäí ÃÐÇå Ýí Ãåá ÈíÊí</span> ÝæÇááå ãÇ ÚáãÊ ãä Ãåáí ÅáÇ ÎíÑÇ æáÞÏ ÐßÑæÇ ÑÌáÇ ãÇ ÚáãÊ Úáíå ÅáÇ ÎíÑÇ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>2 Õ 932.ÇáÞÑÕ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãä ßÊÈ ÇáÔåÇÏÇÊ Õ 158 ÑÞã2661.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm -3.55pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈÇÈ ÊÚÏíá ÇáäÓÇÁ ÈÚÖåä ÈÚÖÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2518 ÍÏËäÇ ÃÈæ ÇáÑÈíÚ ÓáíãÇä Èä ÏÇæÏ æÃÝåãäí ÈÚÖå <u><span style="color: red">ÃÍãÏ Èä íæäÓ</span></u> ÍÏËäÇ <u style="text-underline: double"><span style="color: red">ÝáíÍ Èä ÓáíãÇä</span></u></span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_2" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_2','_com_2')" onmouseout="msoCommentHide('_com_2')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_2" name="_msoanchor_2"><span dir="rtl">[PIP422]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Úä Èä ÔåÇÈ ÇáÒåÑí Úä <span style="color: red">ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ</span> æÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ æÚáÞãÉ Èä æÞÇÕ ÇááíËí æÚÈíÏ Çááå Èä <u style="text-underline: double"><span style="color: red">ÚÈÏ Çááå Èä ÚÊÈÉ</span></u> Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÒæÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ííä ÞÇá áåÇ Ãåá ÇáÅÝß ãÇ ÞÇáæÇ ÝÈÑÃåÇ ãäå ÞÇá ÇáÒåÑí æßáåã ÍÏËäí ØÇÆÝÉ ãä ÍÏíËåÇ <span style="color: red">æÈÚÖåã ÃæÚì ãä ÈÚÖ</span> æÃËÈÊ áå ÇÞÊÕÇÕÇ æÞÏ æÚíÊ Úä ßá æÇÍÏ ãäåã ÇáÍÏíË ÇáÐí ÍÏËäí Úä ÚÇÆÔÉ <span style="color: red">æÈÚÖ ÍÏíËåã íÕÏÞ ÈÚÖÇ</span> ÒÚãæÇ Ãä ÚÇÆÔÉ ÞÇáÊ Ëã ßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="color: red">ÅÐÇ ÃÑÇÏ Ãä íÎÑÌ ÓÝÑÇ ÃÞÑÚ Èíä ÃÒæÇ</span></span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_3" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_3','_com_3')" onmouseout="msoCommentHide('_com_3')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_3" name="_msoanchor_3"><span dir="rtl">[C3]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ìå ÝÃíÊåä ÎÑÌ ÓåãåÇ ÎÑÌ ÈåÇ</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãÚå ÝÃÞÑÚ ÈíääÇ Ýí <span style="color: red">ÛÒÇÉ ÛÒÇåÇ ÝÎÑÌ Óåãí ÝÎÑÌÊ ãÚå</span> <span style="color: red">ÈÚÏ ãÇ ÃäÒá ÇáÍÌÇÈ</span> ÝÃäÇ ÃÍãá Ýí åæÏÌ æÃäÒá Ýíå ÝÓÑäÇ ÍÊì ÅÐÇ ÝÑÛ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãä ÛÒæÊå Êáß æÞÝá æÏäæäÇ ãä ÇáãÏíäÉ <u style="text-underline: double"><span style="color: red">ÂÐä áíáÉ ÈÇáÑÍíá ÝÞãÊ Ííä ÂÐäæÇ ÈÇáÑÍíá ÝãÔíÊ</span></u> ÍÊì <u style="text-underline: double"><span style="color: red">ÌÇæÒÊ ÇáÌíÔ</span></u> ÝáãÇ ÞÖíÊ ÔÃäí ÃÞÈáÊ Åáì ÇáÑÍá ÝáãÓÊ ÕÏÑí ÝÅÐÇ ÚÞÏ áí ãä ÌÒÚ ÃÙÝÇÑ ÞÏ ÇäÞØÚ ÝÑÌÚÊ <span style="color: red">ÝÇáÊãÓÊ ÚÞÏí ÝÍÈÓäí ÇÈÊÛÇÄå</span> ÝÃÞÈá ÇáÐíä íÑÍáæä áí ÝÇÍÊãáæÇ åæÏÌí ÝÑÍáæå Úáì ÈÚíÑí ÇáÐí ßäÊ ÃÑßÈ æåã íÍÓÈæä Ãäí Ýíå æßÇä ÇáäÓÇÁ ÅÐ ÐÇß <span style="color: red">ÎÝÇÝÇ áã íËÞáä æáã íÛÔåä ÇááÍã</span> æÅäãÇ íÃßáä ÇáÚáÞÉ ãä ÇáØÚÇã Ýáã íÓÊäßÑ ÇáÞæã Ííä ÑÝÚæå ËÞá ÇáåæÏÌ ÝÇÍÊãáæå <span style="color: red">æßäÊ ÌÇÑíÉ ÍÏíËÉ ÇáÓä ÝÈÚËæÇ ÇáÌãá</span> æÓÇÑæÇ ÝæÌÏÊ ÚÞÏí <span style="color: red">ÈÚÏ ãÇ ÇÓÊãÑ ÇáÌíÔ ÝÌÆÊ ãäÒáåã æáíÓ Ýíå ÃÍÏ</span> ÝÃããÊ ãäÒáí ÇáÐí ßäÊ Èå ÝÙääÊ Ãäåã ÓíÝÞÏæääí ÝíÑÌÚæä Åáí ÝÈíäÇ ÃäÇ ÌÇáÓÉ <span style="color: red">ÛáÈÊäí ÚíäÇí ÝäãÊ</span> <span style="color: red">æßÇä ÕÝæÇä Èä ÇáãÚØá</span> ÇáÓáãí Ëã ÇáÐßæÇäí <span style="color: red">ãä æÑÇÁ ÇáÌíÔ </span>ÝÃÕÈÍ Ëã ãäÒáí ÝÑÃì íÎáæ ÅäÓÇä äÇÆã ÝÃÊÇäí <u style="text-underline: double"><span style="color: red">æßÇä íÑÇäí ÞÈá ÇáÍÌÇÈ</span></u> ÝÇÓÊíÞÙÊ ÈÇÓÊÑÌÇÚå Ííä ÃäÇÎ ÑÇÍáÊå ÝæØìÁ íÏåÇ ÝÑßÈÊåÇ ÝÇäØáÞ íÞæÏ Èí ÇáÑÇÍáÉ ÍÊì ÃÊíäÇ ÇáÌíÔ ÈÚÏ ãÇ äÒáæÇ ãÚÑÓíä Ýí äÍÑ ÇáÙåíÑÉ Ýåáß ãä åáß æßÇä ÇáÐí Êæáì ÇáÅÝß <u><span style="color: red">ÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí Èä Óáæá</span></u> ÝÞÏãäÇ ÇáãÏíäÉ <span style="color: red">ÝÇÔÊßíÊ ÈåÇ ÔåÑÇ íÝíÖæä ãä Þæá</span></span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_4" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_4','_com_4')" onmouseout="msoCommentHide('_com_4')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_4" name="_msoanchor_4"><span dir="rtl">[C4]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÃÕÍÇÈ ÇáÅÝß æíÑíÈäí Ýí æÌÚí Ã</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">äí áÇ ÃÑì ãä ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÇááØÝ ÇáÐí ßäÊ ÃÑì ãäå Ííä ÃãÑÖ ÅäãÇ íÏÎá ÝíÓáã Ëã íÞæá ßíÝ Êíßã áÇ ÃÔÚÑ ÈÔíÁ ãä Ðáß ÍÊì äÞåÊ ÝÎÑÌÊ ÃäÇ æÃã ãÓØÍ ÞÈá ÇáãäÇÕÚ ãÊÈÑÒäÇ <span style="color: red">áÇ äÎÑÌ ÅáÇ áíáÇ Åáì áíá æÐáß ÞÈá Ãä äÊÎÐ ÇáßäÝ ÞÑíÈÇ ãä ÈíæÊäÇ </span>æÃãÑäÇ ÃãÑ ÇáÚÑÈ ÇáÃæá Ýí ÇáÈÑíÉ Ãæ Ýí ÇáÊäÒå ÝÃÞÈáÊ ÃäÇ æÃã ãÓØÍ ÈäÊ ÃÈí Ñåã äãÔí ÝÚËÑÊ Ýí ãÑØåÇ ÝÞÇáÊ ÊÚÓ ãÓØÍ ÝÞáÊ áåÇ ÈÆÓ ãÇ ÞáÊ ÃÊÓÈíä ÑÌáÇ ÔåÏ ÈÏÑÇ ÝÞÇáÊ íÇ åäÊÇå <span style="color: red">Ãáã ÊÓãÚí</span> ãÇ ÞÇáæÇ <span style="color: red">ÝÃÎÈÑÊäí</span></span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_5" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_5','_com_5')" onmouseout="msoCommentHide('_com_5')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_5" name="_msoanchor_5"><span dir="rtl">[C5]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÈÞæá Ãåá ÇáÅÝß ÝÇÒÏÏÊ ãÑÖÇ Åáì ãÑÖí</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝáãÇ ÑÌÚÊ Åáì ÈíÊí ÏÎá Úáí ÑÓæá Çááå ÝÞÇá ßíÝ Êíßã ÝÞáÊ ÇÆÐä áí Åáì ÃÈæí ÞÇáÊ æÃäÇ ÍíäÆÐ ÃÑíÏ Ãä ÃÓÊíÞä ÇáÎÈÑ ãä ÞÈáåãÇ ÝÃÐä áí ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÃÊíÊ ÃÈæí ÝÞáÊ áÃãí ãÇ íÊÍÏË Èå ÇáäÇÓ ÝÞÇáÊ íÇ ÈäíÉ åæäí Úáì äÝÓß ÇáÔÃä ÝæÇááå áÞáãÇ ßÇäÊ ÇãÑÃÉ ÞØ æÖíÆÉ Ëã ÑÌá íÍÈåÇ æáåÇ ÖÑÇÆÑ ÅáÇ ÃßËÑä ÚáíåÇ ÝÞáÊ ÓÈÍÇä Çááå æáÞÏ íÊÍÏË ÇáäÇÓ ÈåÐÇ ÞÇáÊ <span style="color: red">ÝÈÊ ÇááíáÉ ÍÊì ÃÕÈÍÊ áÇ íÑÞà áí ÏãÚ æáÇ ÃßÊÍá </span>Èäæã Ëã ÃÕÈÍÊ ÝÏÚÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ æÃÓÇãÉ Èä ÒíÏ Ííä ÇÓÊáÈË ÇáæÍí íÓÊÔíÑåãÇ Ýí <span style="color: red">ÝÑÇÞ Ãåáå ÝÃãÇ ÃÓÇãÉ ÝÃÔÇÑ Úáíå ÈÇáÐí íÚáã Ýí äÝÓå</span> ãä ÇáæÏ áåã ÝÞÇá ÃÓÇãÉ Ãåáß íÇ ÑÓæá Çááå æáÇ äÚáã æÇááå ÅáÇ ÎíÑÇ <span style="color: red">æÃãÇ Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ</span> ÝÞÇá íÇ ÑÓæá Çááå <span style="color: red">áã íÖíÞ Çááå Úáíß æÇáäÓÇÁ ÓæÇåÇ ßËíÑ</span></span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_6" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_6','_com_6')" onmouseout="msoCommentHide('_com_6')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_6" name="_msoanchor_6"><span dir="rtl">[C6]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÓá ÇáÌÇÑíÉ ÊÕÏÞß ÝÏÚÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÑíÑÉ ÝÞÇá íÇ ÈÑíÑÉ åá ÑÃíÊ ÝíåÇ ÔíÆÇ íÑíÈß ÝÞÇáÊ ÈÑíÑÉ áÇ æÇáÐí ÈÚËß ÈÇáÍÞ æÅä ÑÃíÊ ãäåÇ ÃãÑÇ ÃÛãÕå ÚáíåÇ ÃßËÑ ãä ÃäåÇ ÌÇÑíÉ ÍÏíËÉ ÇáÓä ÊäÇã Úä ÇáÚÌíä ÝÊÃÊí ÇáÏÇÌä ÝÊÃßáå ÝÞÇã ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä íæãå <u style="text-underline: double"><span style="color: red">ÝÇÓÊÚÐÑ ãä ÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí Èä Óáæá</span></u></span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_7" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_7','_com_7')" onmouseout="msoCommentHide('_com_7')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_7" name="_msoanchor_7"><span dir="rtl">[C7]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÞÇá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã <span style="color: red">ãä íÚÐÑäí ãä ÑÌá ÈáÛäí ÃÐÇå Ýí Ãåáí ÝæÇááå ãÇ ÚáãÊ Úáì Ãåáí ÅáÇ ÎíÑÇ æÞÏ ÐßÑæÇ ÑÌáÇ ãÇ ÚáãÊ Úáíå ÅáÇ ÎíÑÇ æãÇ ßÇä íÏÎá Úáì Ãåáí ÅáÇ ãÚí</span></span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_8" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_8','_com_8')" onmouseout="msoCommentHide('_com_8')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_8" name="_msoanchor_8"><span dir="rtl">[C8]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÞÇã ÓÚÏ Èä ãÚÇÐ ÝÞÇá íÇ ÑÓæá Çááå ÃäÇ æÇááå ÃÚÐÑß ãäå Åä ßÇä ãä ÇáÃæÓ ÖÑÈäÇ ÚäÞå æÅä ßÇä ãä ÅÎæÇääÇ ãä ÇáÎÒÑÌ ÃãÑÊäÇ ÝÝÚáäÇ Ýíå ÇáÊÇÈÚíä ÝÞÇã ÓÚÏ Èä ÚÈÇÏÉ æåæ ÓíÏ ÇáÎÒÑÌ æßÇä ÞÈá Ðáß ÑÌáÇ ÕÇáÍÇ æáßä ÇÍÊãáÊå ÇáÍãíÉ ÝÞÇá ßÐÈÊ áÚãÑ Çááå áÇ ÊÞÊáå æáÇ ÊÞÏÑ Úáì Ðáß ÝÞÇã ÃÓíÏ Èä ÇáÍÖíÑ ÝÞÇá ßÐÈÊ áÚãÑ Çááå æÇááå áäÞÊáäå ÝÅäß ãäÇÝÞ ÊÌÇÏá Úä ÇáãäÇÝÞíä ÝËÇÑ ÇáÍíÇä ÇáÃæÓ æÇáÎÒÑÌ ÍÊì åãæÇ æÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="color: red">Úáì ÇáãäÈÑ ÝäÒá ÝÎÝÖåã ÍÊì ÓßÊæÇ æÓßÊ æÈßíÊ íæãí</span></span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_9" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_9','_com_9')" onmouseout="msoCommentHide('_com_9')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_9" name="_msoanchor_9"><span dir="rtl">[C9]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áÇ íÑÞà áí ÏãÚ æáÇ ÃßÊÍá Èäæã ÝÃÕÈÍ ÚäÏí ÃÈæÇí ÞÏ ÈßíÊ áíáÊíä æíæãÇ ÍÊì ÃÙä Ãä ÇáÈßÇÁ ÝÇáÞ ßÈÏí ÞÇáÊ ÝÈíäÇ åãÇ ÌÇáÓÇä <span style="color: red">ÚäÏí æÃäÇ ÃÈßí ÅÐ ÇÓÊÃÐäÊ ÇãÑÃÉ ãä ÇáÃäÕÇÑ ÝÃÐäÊ áåÇ ÝÌáÓÊ ÊÈßí ãÚí</span> ÝÈíäÇ äÍä ßÐáß ÅÐ ÏÎá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÍÇÕá æáã íÌáÓ ÚäÏí ãä íæã Þíá Ýí ãÇ Þíá ÞÈáåÇ æÞÏ ãßË ÔåÑÇ <u style="text-underline: double"><span style="color: red">áÇ íæÍì Åáíå Ýí ÔÃäí ÔíÁ</span></u> </span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_10" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_10','_com_10')" onmouseout="msoCommentHide('_com_10')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_10" name="_msoanchor_10"><span dir="rtl">[C10]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÞÇáÊ ÝÊÔåÏ Ëã ÞÇá íÇ ÚÇÆÔÉ ÝÅäå ÈáÛäí Úäß ßÐÇ æßÐÇ ÝÅä ßäÊ ÈÑíÆÉ ÝÓíÈÑÆß Çááå æÅä ßäÊ ÃáããÊ ÈÔíÁ ÝÇÓÊÛÝÑí Çááå æÊæÈí Åáíå ÝÅä ÇáÚÈÏ ÅÐÇ ÇÚÊÑÝ ÈÐäÈå Ëã ÊÇÈ ÊÇÈ Çááå Úáíå ÝáãÇ ÞÖì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÞÇáÊå ÞáÕ ÏãÚí ÍÊì ãÇ ÃÍÓ ãäå ÞØÑÉ <span style="color: red">ÑÌÇÁ áÃÈí ÃÌÈ Úäí</span> ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇá æÇááå ãÇ ÃÏÑí ãÇ ÃÞæá áÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="color: red">ÝÞáÊ áÃãí ÃÌíÈí Úäí</span> ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã</span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_11" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_11','_com_11')" onmouseout="msoCommentHide('_com_11')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_11" name="_msoanchor_11"><span dir="rtl">[C11]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝíãÇ ÞÇá ÞÇáÊ æÇááå ãÇ ÃÏÑí ãÇ ÃÞæá áÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="color: red">ÞÇáÊ æÃäÇ ÌÇÑíÉ ÍÏíËÉ <u style="text-underline: double">ÇáÓä áÇ ÃÞÑà ßËíÑÇ ãä ÇáÞÑÂä</u></span> ÝÞáÊ Åäí æÇááå áÞÏ ÚáãÊ Ãäßã ÓãÚÊã ãÇ íÊÍÏË Èå ÇáäÇÓ ææÞÑ Ýí ÃäÝÓßã æÕÏÞÊã Èå æáÆä ÞáÊ áßã Åäí ÈÑíÆÉ æÇááå íÚáã Åäí áÈÑíÆÉ áÇ ÊÕÏÞæäí ÈÐáß æáÆä ÇÚÊÑÝÊ áßã ÈÃãÑ æÇááå íÚáã Ãäí ÈÑíÆÉ áÊÕÏÞäí æÇááå ãÇ ÃÌÏ áí æáßã ãËáÇ ÅáÇ ÃÈÇ <span style="color: red">íæÓÝ ÅÐ ÞÇá ÝÕÈÑ Ìãíá æÇááå ÇáãÓÊÚÇä</span> Úáì ãÇ ÊÕÝæä Ëã ÊÍæáÊ Úáì ÝÑÇÔí æÃäÇ ÃÑÌæ Ãä íÈÑÆäí Çááå <span style="color: red">æáßä æÇááå ãÇ ÙääÊ Ãä íäÒá Ýí ÔÃäí æÍíÇ</span></span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_12" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_12','_com_12')" onmouseout="msoCommentHide('_com_12')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_12" name="_msoanchor_12"><span dir="rtl">[C12]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æáÃäÇ ÃÍÞÑ Ýí äÝÓí ãä Ãä íÊßáã ÈÇáÞÑÂä Ýí ÃãÑí æáßäí ßäÊ ÃÑÌæ Ãä íÑì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí Çáäæã ÑÄíÇ íÈÑÆäí Çááå ÝæÇááå ãÇ ÑÇã ãÌáÓå æáÇ ÎÑÌ ÃÍÏ ãä Ãåá ÇáÈíÊ ÍÊì ÃäÒá Úáíå ÇáæÍí ÝÃÎÐå ãÇ ßÇä íÃÎÐå ãä ÇáÈÑÍÇÁ ÍÊì Åäå áíÊÍÏÑ ãäå ãËá ÇáÌãÇä ãä ÇáÚÑÞ Ýí íæã ÔÇÊ ÝáãÇ ÓÑí Úä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="color: red">æåæ íÖÍß ÝßÇä Ãæá ßáãÉ Êßáã ÈåÇ Ãä ÞÇá áí</span> <span style="color: red">íÇ ÚÇÆÔÉ ÇÍãÏí Çááå ÝÞÏ ÈÑÃß Çááå ÝÞÇáÊ áí Ããí Þæãí Åáì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><u>ÝÞáÊ áÇ æÇááå áÇ ÃÞæã Åáíå æáÇ ÃÍãÏ ÅáÇ Çááå</u></span> ÝÃäÒá Çááå ÊÚÇáì <u style="text-underline: double"><span style="color: red">Åä ÇáÐíä ÌÇÄæÇ ÈÇáÅÝß ÚÕÈÉ ãäßã</span></u> </span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_13" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_13','_com_13')" onmouseout="msoCommentHide('_com_13')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_13" name="_msoanchor_13"><span dir="rtl">[C13]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÂíÇÊ ÝáãÇ ÃäÒá Çááå åÐÇ Ýí ÈÑÇÁÊí <span style="color: red">ÞÇá ÃÈæ ÈßÑ ÇáÕÏíÞ <u>ÑÖí Çááå</u></span> </span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_14" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_14','_com_14')" onmouseout="msoCommentHide('_com_14')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_14" name="_msoanchor_14"><span dir="rtl">[C14]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Úäå æßÇä íäÝÞ Úáì <span style="color: red">ãÓØÍ Èä ÃËÇËÉ</span></span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_15" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_15','_com_15')" onmouseout="msoCommentHide('_com_15')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_15" name="_msoanchor_15"><span dir="rtl">[C15]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áÞÑÇÈÊå ãäå æÇááå áÇ ÃäÝÞ Úáì ãÓØÍ ÔíÆÇ ÃÈÏÇ ÈÚÏ ãÇ ÞÇá áÚÇÆÔÉ ÝÃäÒá Çááå ÊÚÇáì æáÇ íÃÊá Ãæáæ ÇáÝÖá ãäßã æÇáÓÚÉ Åáì Þæáå ÃáÇ ÊÍÈæä Ãä íÛÝÑ Çááå áßã æÇááå ÛÝæÑ ÑÍíã ÝÞÇá ÃÈæ ÈßÑ Èáì æÇááå Åäí áÃÍÈ Ãä íÛÝÑ Çááå áí ÝÑÌÚ Åáì ãÓØÍ ÇáÐí ßÇä íÌÑí Úáíå æßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÓÃá ÒíäÈ ÈäÊ ÌÍÔ Úä ÃãÑí ÝÞÇá íÇ ÒíäÈ ãÇ ÚáãÊ ãÇ ÑÃíÊ ÝÞÇáÊ íÇ ÑÓæá Çááå ÃÍãí ÓãÚí æÈÕÑí æÇááå ãÇ ÚáãÊ ÚáíåÇ ÅáÇ ÎíÑÇ ÞÇáÊ æåí ÇáÊí ßÇäÊ ÊÓÇãíäí ÝÚÕãåÇ Çááå ÈÇáæÑÚ ÞÇá æÍÏËäÇ ÝáíÍ Úä åÔÇã Èä ÚÑæÉ Úä ÚÑæÉ Úä ÚÇÆÔÉ æÚÈÏ Çááå Èä ÇáÒÈíÑ ãËáå ÞÇá æÍÏËäÇ ÝáíÍ Úä ÑÈíÚÉ Èä ÃÈí ÚÈÏ ÇáÑÍãä æíÍíì Èä ÓÚíÏ Úä ÇáÞÇÓã Èä ãÍãÏ Èä ÃÈí ÈßÑ ãËáå.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>2 Õ 942 æ ãÇ ÈÚÏåÇ. ÇáÞÑÕ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãä ßÊÇÈ ÇáãÛÇÒí Õ 20 ÑÞã 4025.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">3801 ÍÏËäÇ <span style="color: red">ÇáÍÌÇÌ Èä ãäåÇá</span> ÍÏËäÇ <span style="color: red">ÚÈÏ Çááå Èä ÚãÑ ÇáäãíÑí</span> ÍÏËäÇ <span style="color: red">íæäÓ Èä íÒíÏ</span> ÞÇá ÓãÚÊ ÇáÒåÑí ÞÇá ÓãÚÊ ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ æÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ æÚáÞãÉ Èä æÞÇÕ æÚÈíÏ Çááå Èä ÚÈÏ Çááå Úä ÍÏíË ÚÇÆÔÉ <span style="color: red">ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÒæÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã</span> ßá ÍÏËäí ØÇÆÝÉ ãä ÇáÍÏíË ÞÇáÊ ÝÃÞÈáÊ ÃäÇ æÃã ãÓØÍ ÝÚËÑÊ Ãã ãÓØÍ Ýí ãÑØåÇ ÝÞÇáÊ ÊÚÓ ãÓØÍ ÝÞáÊ ÈÆÓ ãÇ ÞáÊ ÊÓÈíä ÑÌáÇ ÔåÏ ÈÏÑÇ Ëã ÝÐßÑ ÍÏíË<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÝß .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>4 Õ 1475.ÇáÞÑÕ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈÇÈ ÛÒæÉ Èäí ÇáãÕØáÞ ãä ÎÒÇÚÉ <u><span style="color: red">æåí ÛÒæÉ ÇáãÑíÓíÚ</span></u> ÞÇá Èä ÅÓÍÇÞ æÐáß ÓäÉ ÓÊ æÞÇá ãæÓì Èä ÚÞÈÉ ÓäÉ ÃÑÈÚ æÞÇá ÇáäÚãÇä Èä ÑÇÔÏ Úä ÇáÒåÑí ßÇä ÍÏíË<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span><u><span style="color: red">ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÛÒæÉ ÇáãÑíÓíÚ</span></u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3907 ÍÏËäÇ ÞÊíÈÉ Èä ÓÚíÏ ÃÎÈÑäÇ ÅÓãÇÚíá Èä ÌÚÝÑ Úä ÑÈíÚÉ Èä ÃÈí ÚÈÏ ÇáÑÍãä Úä ãÍãÏ Èä íÍíì Èä ÍÈÇä Úä Èä ãÍíÑíÒ Ãäå ÞÇá Ëã ÏÎáÊ ÇáãÓÌÏ ÝÑÃíÊ <span style="color: red">ÃÈÇ ÓÚíÏ ÇáÎÏÑí</span> ÝÌáÓÊ Åáíå ÝíäÈÛí Úä ÇáÚÒá ÞÇá <span style="color: red">ÃÈæ ÓÚíÏ ÎÑÌäÇ </span>ãÚ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><u style="text-underline: double"><span style="color: red">Ýí ÛÒæÉ Èäí ÇáãÕØáÞ</span></u> <span style="color: red">ÝÃÕÈäÇ ÓÈíÇ ãä ÓÈí ÇáÚÑÈ ÝÇÔÊåíäÇ ÇáäÓÇÁ æÇÔÊÏÊ ÚáíäÇ ÇáÚÒÈÉ æÃÍÈÈäÇ ÇáÚÒá ÝÃÑÏäÇ Ãä äÚÒá</span> æÞáäÇ äÚÒá æÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èíä ÃÙåÑäÇ ÞÈá Ãä äÓÃáå ÝÓÃáäÇå Úä Ðáß ÝÞÇá ãÇ Úáíßã Ãä áÇ ÊÝÚáæÇ ãÇ ãä äÓãÉ ßÇÆäÉ Åáì íæã ÇáÞíÇãÉ ÅáÇ æåí ßÇÆäÉ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>4 Õ 1516.ÇáÞÑÕ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ßÊÇÈ ÇáãÛÇÒí Õ 50 ÑÞã 4141.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈÇÈ ÍÏíË<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÅÝß æÇáÃÝß ÈãäÒáÉ ÇáäÌÓ æÇáäÌÓ íÞÇá ÅÝßåã æÃÝßåã Ýãä ÞÇá ÃÝßåã íÞæá ÕÑÝåã Úä ÇáÅíãÇä æßÐÈåã ßãÇ ÞÇá íÄÝß Úäå ãä ÃÝß íÕÑÝ Úäå ãä ÕÑÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3910 ÍÏËäÇ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Èä ÚÈÏ Çááå ÍÏËäÇ ÅÈÑÇåíã Èä ÓÚÏ Úä ÕÇáÍ Úä Èä ÔåÇÈ ÞÇá ÍÏËäí ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ æÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ æÚáÞãÉ Èä æÞÇÕ æÚÈíÏ Çááå Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚÊÈÉ Èä ãÓÚæÏ Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÒæÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ëã Ííä ÞÇá áåÇ Ãåá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÞÇáæÇ æßáåã ÍÏËäí ØÇÆÝÉ ãä ÍÏíËåÇ æÈÚÖåã ßÇä ÃæÚì áÍÏíËåÇ ãä ÈÚÖ æÃËÈÊ áå ÇÞÊÕÇÕÇ æÞÏ æÚíÊ Úä ßá ÑÌá ãäåã ÇáÍÏíË ÇáÐí <span style="color: red">ÍÏËäí Úä ÚÇÆÔÉ æÈÚÖ ÍÏíËåã íÕÏÞ ÈÚÖÇ</span> æÅä ßÇä ÈÚÖåã ÃæÚì áå ãä ÈÚÖ ÞÇáæÇ ÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ ßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÐÇ ÃÑÇÏ ÓÝÑÇ <span style="color: red">ÃÞÑÚ Èíä ÃÒæÇÌå ÝÃíÊåä ÎÑÌ ÓåãåÇ ÎÑÌ ÈåÇ</span> ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÚå ÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ ÝÃÞÑÚ ÈíääÇ Ýí ÛÒæÉ ÛÒÇåÇ ÝÎÑÌ ÝíåÇ Óåãí ÝÎÑÌÊ ãÚ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><u style="text-underline: double"><span style="color: red">ÈÚÏ ãÇ ÃäÒá ÇáÍÌÇÈ</span></u> ÝßäÊ ÃÍãá Ýí åæÏÌí æÃäÒá Ýíå ÝÓÑäÇ ÍÊì ÅÐÇ ÝÑÛ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãä ÛÒæÊå Êáß æÞÝá æÏäæäÇ ãä ÇáãÏíäÉ ÞÇÝáíä ÂÐä áíáÉ ÈÇáÑÍíá <u style="text-underline: double"><span style="color: red">ÝÞãÊ Ííä ÂÐäæÇ ÈÇáÑÍíá</span></u><span style="color: red"> ÝãÔíÊ ÍÊì ÌÇæÒÊ ÇáÌíÔ ÝáãÇ ÞÖíÊ ÔÃäí </span>ÃÞÈáÊ Åáì ÑÍáí ÝáãÓÊ ÕÏÑí ÝÅÐÇ ÚÞÏ áí ãä ÌÒÚ ÙÝÇÑ ÞÏ ÇäÞØÚ ÝÑÌÚÊ ÝÇáÊãÓÊ ÚÞÏí ÝÍÈÓäí ÇÈÊÛÇÄå ÞÇáÊ æÃÞÈá ÇáÑåØ ÇáÐíä ßÇäæÇ íÑÍáæä áí ÝÇÍÊãáæÇ åæÏÌí ÝÑÍáæå Úáì ÈÚíÑí ÇáÐí ßäÊ ÃÑßÈ Úáíå æåã íÍÓÈæä Ãäí Ýíå æßÇä <span style="color: red">ÇáäÓÇÁ ÅÐ ÐÇß ÎÝÇÝÇ áã íåÈáä æáã íÛÔåä ÇááÍã</span> ÅäãÇ íÃßáä ÇáÚáÞÉ ãä ÇáØÚÇã Ýáã íÓÊäßÑ ÇáÞæã ÎÝÉ ÇáåæÏÌ ÈÇÈ ÍÏíË<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÅÝß æÇáÃÝß ÈãäÒáÉ ÇáäÌÓ æÇáäÌÓ íÞÇá ÅÝßåã æÃÝßåã Ýãä ÞÇá ÃÝßåã íÞæá ÕÑÝåã Úä ÇáÅíãÇä æßÐÈåã ßãÇ ÞÇá íÄÝß Úäå ãä ÃÝß íÕÑÝ Úäå ãä ÕÑÝ .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ßÊÇÈ ÊÝÓíÑ ÇáÞÑÂä Õ 200 ÑÞã 4690.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>3910 ÍÏËäÇ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Èä ÚÈÏ Çááå ÍÏËäÇ ÅÈÑÇåíã Èä ÓÚÏ Úä ÕÇáÍ Úä Èä ÔåÇÈ ÞÇá ÍÏËäí ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ æÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ æÚáÞãÉ Èä æÞÇÕ æÚÈíÏ Çááå Èä <span style="color: red">ÚÈÏ Çááå Èä ÚÊÈÉ </span>Èä ãÓÚæÏ Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÒæÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ëã Ííä ÞÇá áåÇ Ãåá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÞÇáæÇ æßáåã ÍÏËäí ØÇÆÝÉ ãä ÍÏíËåÇ æÈÚÖåã ßÇä ÃæÚì áÍÏíËåÇ ãä ÈÚÖ æÃËÈÊ áå ÇÞÊÕÇÕÇ æÞÏ æÚíÊ Úä ßá ÑÌá ãäåã ÇáÍÏíË ÇáÐí ÍÏËäí Úä ÚÇÆÔÉ æÈÚÖ ÍÏíËåã íÕÏÞ ÈÚÖÇ æÅä ßÇä ÈÚÖåã ÃæÚì áå ãä ÈÚÖ ÞÇáæÇ ÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ ßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÐÇ ÃÑÇÏ ÓÝÑÇ <span style="color: red">ÃÞÑÚ Èíä ÃÒæÇÌå ÝÃíÊåä ÎÑÌ ÓåãåÇ ÎÑÌ ÈåÇ </span>ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÚå ÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ ÝÃÞÑÚ ÈíääÇ Ýí ÛÒæÉ ÛÒÇåÇ ÝÎÑÌ ÝíåÇ Óåãí ÝÎÑÌÊ ãÚ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÚÏ ãÇ ÃäÒá ÇáÍÌÇÈ ÝßäÊ ÃÍãá Ýí åæÏÌí æÃäÒá Ýíå ÝÓÑäÇ ÍÊì ÅÐÇ ÝÑÛ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãä ÛÒæÊå Êáß æÞÝá æÏäæäÇ ãä ÇáãÏíäÉ ÞÇÝáíä ÂÐä áíáÉ ÈÇáÑÍíá ÝÞãÊ Ííä ÂÐäæÇ ÈÇáÑÍíá ÝãÔíÊ ÍÊì ÌÇæÒÊ ÇáÌíÔ ÝáãÇ ÞÖíÊ ÔÃäí ÃÞÈáÊ Åáì ÑÍáí ÝáãÓÊ ÕÏÑí ÝÅÐÇ ÚÞÏ áí ãä ÌÒÚ ÙÝÇÑ ÞÏ ÇäÞØÚ ÝÑÌÚÊ ÝÇáÊãÓÊ ÚÞÏí ÝÍÈÓäí ÇÈÊÛÇÄå ÞÇáÊ æÃÞÈá ÇáÑåØ ÇáÐíä ßÇäæÇ íÑÍáæä áí ÝÇÍÊãáæÇ åæÏÌí ÝÑÍáæå Úáì ÈÚíÑí ÇáÐí ßäÊ ÃÑßÈ Úáíå æåã íÍÓÈæä Ãäí Ýíå æßÇä ÇáäÓÇÁ ÅÐ ÐÇß ÎÝÇÝÇ áã íåÈáä æáã íÛÔåä ÇááÍã ÅäãÇ íÃßáä ÇáÚáÞÉ ãä ÇáØÚÇã Ýáã íÓÊäßÑ ÇáÞæã ÎÝÉ ÇáåæÏÌ ã íÞæá ßíÝ Êíßã Ëã íäÕÑÝ ÝÐáß íÑíÈäí æáÇ ÃÔÚÑ ÈÇáÔÑ ÍÊì ÎÑÌÊ Ííä äÞåÊ ÝÎÑÌÊ ãÚ Ãã ãÓØÍ ÞÈá ÇáãäÇÕÚ æßÇä ãÊÈÑÒäÇ æßäÇ áÇ äÎÑÌ ÅáÇ áíáÇ Åáì áíá æÐáß ÞÈá Ãä äÊÎÐ ÇáßäÝ ÞÑíÈÇ ãä ÈíæÊäÇ ÞÇáÊ æÃãÑäÇ ÃãÑ ÇáÚÑÈ ÇáÃæá Ýí ÇáÈÑíÉ ÞÈá ÇáÛÇÆØ æßäÇ äÊÃÐì ÈÇáßäÝ Ãä äÊÎÐåÇ Ëã ÈíæÊäÇ ÞÇáÊ ÝÇäØáÞÊ ÃäÇ æÃã ãÓØÍ æåí ÇÈäÉ ÃÈí Ñåã Èä ÇáãØáÈ Èä ÚÈÏ ãäÇÝ æÃãåÇ ÈäÊ ÕÎÑ Èä ÚÇãÑ ÎÇáÉ ÃÈí ÈßÑ ÇáÕÏíÞ æÇÈäåÇ ãÓØÍ Èä ÃËÇËÉ Èä ÚÈÇÏ Èä ÇáãØáÈ ÝÃÞÈáÊ ÃäÇ æÃã ãÓØÍ ÞÈá ÈíÊí Ííä ÝÑÛäÇ ãä ÔÃääÇ ÝÚËÑÊ Ãã ãÓØÍ Ýí ãÑØåÇ ÝÞÇáÊ ÊÚÓ ãÓØÍ ÝÞáÊ áåÇ ÈÆÓ ãÇ ÞáÊ ÃÊÓÈíä ÑÌáÇ ÔåÏ ÈÏÑÇ ÝÞÇáÊ Ãí åäÊÇå Ãæáã ÊÓãÚí ãÇ ÞÇá ÞÇáÊ ÑÌÇÁ æãÇ ÞÇá ÝÃÎÈÑÊäí ÈÞæá Ãåá ÇáÅÝß ÞÇáÊ ÝÇÒÏÏÊ ãÑÖÇ Úáì ãÑÖí ÝáãÇ ÑÌÚÊ Åáì ÈíÊí ÏÎá Úáí ÑÓæá Çááå Ëã ÞÇá ßíÝ Êíßã ÝÞáÊ áå ÃÊÃÐä áí Ãä ÂÊí ÃÈæí ÞÇáÊ æÃÑíÏ Ãä ÇÓÊíÞä ÇáÎÈÑ ãä ÞÈáåãÇ ÞÇáÊ ÝÃÐä áí ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÞáÊ áÃãí íÇ ÃãÊÇå ãÇÐÇ íÊÍÏË ÇáäÇÓ ÞÇáÊ íÇ ÈäíÉ åæäí Úáíß ÝæÇááå áÞáãÇ ßÇäÊ ÇãÑÃÉ ÞØ æÖíÆÉ Ëã ÑÌá íÍÈåÇ áåÇ ÖÑÇÆÑ ÅáÇ ÃßËÑä ÚáíåÇ ÞÇáÊ ÝÞáÊ ÓÈÍÇä Çááå Ãæ áÞÏ ÊÍÏË ÇáäÇÓ ÈåÐÇ ÞÇáÊ ÝÈßíÊ Êáß ÇááíáÉ ÍÊì ÃÕÈÍÊ áÇ íÑÞà áí ÏãÚ æáÇ ÃßÊÍá Èäæã Ëã ÃÕÈÍÊ ÃÈßí ÞÇáÊ æÏÚÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ æÃÓÇãÉ Èä ÒíÏ Ííä ÇÓÊáÈË ÇáæÍí íÓÃáåãÇ æíÓÊÔíÑåãÇ Ýí ÝÑÇÞ Ãåáå ÞÇáÊ ÝÃãÇ ÃÓÇãÉ ÝÃÔÇÑ Úáì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÈÇáÐí íÚáã ãä ÈÑÇÁÉ Ãåáå æÈÇáÐí íÚáã áåã Ýí äÝÓå ÝÞÇá ÃÓÇãÉ Ãåáß æáÇ äÚáã ÅáÇ ÎíÑÇ æÃãÇ Úáí ÝÞÇá íÇ ÑÓæá Çááå áã íÖíÞ Çááå Úáíß æÇáäÓÇÁ ÓæÇåÇ ßËíÑ æÓá ÇáÌÇÑíÉ ÊÕÏÞß ÞÇáÊ ÝÏÚÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÑíÑÉ ÝÞÇá Ãí ÈÑíÑÉ åá ÑÃíÊ ãä ÔíÁ íÑíÈß ÞÇáÊ áå ÈÑíÑÉ æÇáÐí ÈÚËß ÈÇáÍÞ ãÇ ÑÃíÊ ÚáíåÇ ÃãÑÇ ÞØ ÃÛãÕå ÃßËÑ ãä ÃäåÇ ÌÇÑíÉ ÍÏíËÉ ÇáÓä ÊäÇã Úä ÚÌíä ÃåáåÇ ÝÊÃÊí ÇáÏÇÌä ÝÊÃßáå ÞÇáÊ ÝÞÇã ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä íæãå ÝÇÓÊÚÐÑ ãä ÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí æåæ Úáì ÇáãäÈÑ ÝÞÇá íÇ ãÚÔÑ ÇáãÓáãíä ãä íÚÐÑäí ãä ÑÌá ÞÏ ÈáÛäí Úäå ÃÐÇå Ýí Ãåáí æÇááå ãÇ ÚáãÊ Úáì Ãåáí ÅáÇ ÎíÑÇ æáÞÏ ÐßÑæÇ ÑÌáÇ ãÇ ÚáãÊ Úáíå ÅáÇ ÎíÑÇ æãÇ íÏÎá Úáì Ãåáí ÅáÇ ãÚí ÞÇáÊ ÝÞÇã ÓÚÏ Èä ãÚÇÐ ÃÎæ Èäí ÚÈÏ ÇáÃÔåá ÝÞÇá ÃäÇ íÇ ÑÓæá Çááå ÃÚÐÑß ÝÅä ßÇä ãä ÇáÃæÓ ÖÑÈÊ ÚäÞå æÅä ßÇä ãä ÅÎæÇääÇ ãä ÇáÎÒÑÌ ÃãÑÊäÇ ÝÝÚáäÇ ÇáÊÇÈÚíä ÞÇáÊ ÝÞÇã ÑÌá ãä ÇáÎÒÑÌ æßÇäÊ Ãã ÍÓÇä ÈäÊ Úãå ãä ÝÎÐå æåæ ÓÚÏ Èä ÚÈÇÏÉ æåæ ÓíÏ ÇáÎÒÑÌ ÞÇáÊ æßÇä ÞÈá Ðáß ÑÌáÇ ÕÇáÍÇ æáßä ÇÍÊãáÊå ÇáÍãíÉ ÝÞÇá áÓÚÏ ßÐÈÊ áÚãÑ Çááå áÇ ÊÞÊáå æáÇ ÊÞÏÑ Úáì ÞÊáå æáæ ßÇä ãä ÑåØß ãÇ ÃÍÈÈÊ Ãä íÞÊá ÝÞÇã ÃÓíÏ Èä ÍÖíÑ æåæ Èä Úã ÓÚÏ ÝÞÇá áÓÚÏ Èä ÚÈÇÏÉ ßÐÈÊ áÚãÑ Çááå áäÞÊáäå ÝÅäß ãäÇÝÞ ÊÌÇÏá Úä ÇáãäÇÝÞíä ÞÇáÊ ÝËÇÑ ÇáÍíÇä ÇáÃæÓ æÇáÎÒÑÌ ÍÊì åãæÇ Ãä íÞÊÊáæÇ æÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇÆã Úáì ÇáãäÈÑ ÞÇáÊ Ýáã íÒá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÎÝÖåã ÍÊì ÓßÊæÇ æÓßÊ ÞÇáÊ ÝÈßíÊ íæãí Ðáß ßáå áÇ íÑÞà áí ÏãÚ æáÇ ÃßÊÍá Èäæã ÞÇáÊ æÃÕÈÍ ÃÈæÇí ÚäÏí æÞÏ ÈßíÊ áíáÊíä æíæãÇ áÇ íÑÞà áí ÏãÚ æáÇ ÃßÊÍá Èäæã ÍÊì Åäí áÃÙä Ãä ÇáÈßÇÁ ÝÇáÞ ßÈÏí ÝÈíäÇ ÃÈæÇí ÌÇáÓÇä ÚäÏí æÃäÇ ÃÈßí ÝÇÓÊÃÐäÊ Úáí ÇãÑÃÉ ãä ÇáÃäÕÇÑ ÝÃÐäÊ áåÇ ÝÌáÓÊ ÊÈßí ãÚí ÞÇáÊ ÝÈíäÇ äÍä Úáì Ðáß ÏÎá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ëã ÌáÓ ÞÇáÊ æáã íÌáÓ ÚäÏí ãäÐ Þíá ãÇ Þíá ÞÈáåÇ æÞÏ áÈËÊ ÔåÑÇ áÇ íæÍì Åáíå Ýí ÔÃäí ÈÔíÁ ÞÇáÊ ÝÊÔåÏ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ííä ÌáÓ Ëã ÞÇá ÃãÇ ÈÚÏ íÇ ÚÇÆÔÉ Åäå ÈáÛäí Úäß ßÐÇ æßÐÇ <span style="color: red">ÝÅä ßäÊ ÈÑíÆÉ ÝÓíÈÑÆß Çááå æÅä ßäÊ ÃáããÊ ÈÐäÈ ÝÇÓÊÛÝÑí Çááå æÊæÈí <a style="mso-comment-reference: d_16; mso-comment-date: 20080218T2005">Åáíå</a></span></span></strong><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_16" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_16','_com_16')" onmouseout="msoCommentHide('_com_16')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_16" name="_msoanchor_16"><span dir="rtl">[d16]</span></a><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></strong></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝÅä ÇáÚÈÏ ÅÐÇ ÇÚÊÑÝ Ëã ÊÇÈ ÊÇÈ Çááå Úáíå ÞÇáÊ ÝáãÇ ÞÖì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÞÇáÊå ÞáÕ ÏãÚí ÍÊì ãÇ ÃÍÓ ãäå ÞØÑÉ ÝÞáÊ áÃÈí ÃÌÈ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úäí ÝíãÇ ÞÇá ÝÞÇá ÃÈí æÇááå ãÇ ÃÏÑí ãÇ ÃÞæá áÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÞáÊ áÃãí ÃÌíÈí ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝíãÇ ÞÇá ÞÇáÊ Ããí æÇááå ãÇ ÃÏÑí ãÇ ÃÞæá áÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÞáÊ æÃäÇ ÌÇÑíÉ ÍÏíËÉ ÇáÓä <span style="color: red">áÇ ÃÞÑà ãä ÇáÞÑÂä ßËíÑÇ</span> Åäí æÇááå áÞÏ ÚáãÊ áÞÏ ÓãÚÊã åÐÇ ÇáÍÏíË ÍÊì ÇÓÊÞÑ Ýí ÃäÝÓßã æÕÏÞÊã Èå ÝáÆä ÞáÊ áßã Åäí ÈÑíÆÉ áÇ ÊÕÏÞæääí æáÆä ÇÚÊÑÝÊ áßã ÈÃãÑ æÇááå íÚáã Ãäí ãäå ÈÑíÆÉ áÊÕÏÞäí Ýæ Çááå áÇ ÃÌÏ áí æáßã ãËáÇ ÅáÇ ÃÈÇ íæÓÝ Ííä ÞÇá ÝÕÈÑ Ìãíá æÇááå ÇáãÓÊÚÇä Úáì ãÇ ÊÕÝæä Ëã ÊÍæáÊ æÇÖØÌÚÊ Úáì ÝÑÇÔí æÇááå íÚáã Ãäí ÍíäÆÐ ÈÑíÆÉ æÅä Çááå ãÈÑÆí ÈÈÑÇÁÊí æáßä æÇááå ãÇ ßäÊ ÃÙä Ãä Ýí ÔÃäí æÍíÇ íÊáì áÔÃäí Ýí äÝÓí ßÇä ÃÍÞÑ ãä Ãä íÊßáã Çááå Ýí ÈÃãÑ æáßäí ßäÊ ÃÑÌæ Ãä íÑì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí Çáäæã ÑÄíÇ íÈÑÆäí Çááå ÈåÇ Ýæ Çááå ãÇ ÑÇã ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÌáÓå æáÇ ÎÑÌ ÃÍÏ ãä Ãåá ÇáÈíÊ ÍÊì ÃäÒá Úáíå ÝÃÎÐå ãÇ ßÇä íÃÎÐå ãä ÇáÈÑÍÇÁ ÍÊì Åäå áíÊÍÏÑ ãäå ãä ÇáÚÑÞ ãËá ÇáÌãÇä æåæ Ýí íæã ÔÇÊ ãä ËÞá ÇáÞæá ÇáÐí ÃäÒá Úáíå ÞÇáÊ ÝÓÑí Úä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æåæ íÖÍß ÝßÇäÊ Ãæá ßáãÉ Êßáã ÈåÇ Ãä ÞÇá íÇ ÚÇÆÔÉ ÃãÇ Çááå ÝÞÏ ÈÑÃß ÞÇáÊ ÝÞÇáÊ áí Ããí Þæãí Åáíå ÝÞáÊ æÇááå áÇ ÃÞæã Åáíå ÝÅäí áÇ ÃÍãÏ ÅáÇ Çááå ÚÒ æÌá ÞÇáÊ æÃäÒá Çááå ÊÚÇáì Åä ÇáÐíä ÌÇÄæÇ ÈÇáÅÝß ÚÕÈÉ ãäßã ÇáÚÔÑ ÇáÂíÇÊ Ëã ÃäÒá Çááå åÐÇ Ýí ÈÑÇÁÊí ÞÇá ÃÈæ ÈßÑ ÇáÕÏíÞ æßÇä íäÝÞ Úáì ãÓØÍ Èä ÃËÇËÉ áÞÑÇÈÊå ãäå æÝÞÑå æÇááå áÇ ÃäÝÞ Úáì ãÓØÍ ÔíÆÇ ÃÈÏÇ ÈÚÏ ÇáÐí ÞÇá áÚÇÆÔÉ ãÇ ÞÇá ÝÃäÒá Çááå æáÇ íÃÊá ÃæáæÇ ÇáÝÖá ãäßã Åáì Þæáå ÛÝæÑ ÑÍíã ÞÇá ÃÈæ ÈßÑ ÇáÕÏíÞ Èáì æÇááå Åäí áÃÍÈ Ãä íÛÝÑ Çááå áí ÝÑÌÚ Åáì ãÓØÍ ÇáäÝÞÉ ÇáÊí ßÇä íäÝÞ Úáíå æÞÇá æÇááå áÇ ÃäÒÚåÇ ãäå ÃÈÏÇ ÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ æßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓÃá ÒíäÈ ÈäÊ ÌÍÔ Úä ÃãÑí ÝÞÇá áÒíäÈ ãÇÐÇ ÚáãÊ Ãæ ÑÃíÊ ÝÞÇáÊ íÇ ÑÓæá Çááå ÃÍãí ÓãÚí æÈÕÑí æÇááå ãÇ ÚáãÊ ÅáÇ ÎíÑÇ ÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ æåí ÇáÊí ßÇäÊ ÊÓÇãíäí ãä ÃÒæÇÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÚÕãåÇ Çááå ÈÇáæÑÚ ÞÇáÊ æØÝÞÊ ÃÎÊåÇ ÍãäÉ ÊÍÇÑÈ áåÇ ÝåáßÊ Ýíãä åáß ÞÇá Èä ÔåÇÈ ÝåÐÇ ÇáÐí ÈáÛäí ãä ÍÏíË åÄáÇÁ ÇáÑåØ Ëã ÞÇá ÚÑæÉ ÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ æÇááå Åä ÇáÑÌá ÇáÐí Þíá áå ãÇ Þíá áíÞæá ÓÈÍÇä Çááå ÝæÇáÐí äÝÓí ÈíÏå ãÇ ßÔÝÊ ãä ßäÝ ÃäËì ÞØ ÞÇáÊ Ëã ÞÊá ÈÚÏ Ðáß Ýí ÓÈíá Çááå.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>4 Õ 1521/1517 .ÇáÞÑÕ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">4413 ÍÏËäÇ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Èä ÚÈÏ Çááå ÍÏËäÇ ÅÈÑÇåíã Èä ÓÚÏ Úä ÕÇáÍ Úä Èä ÔåÇÈ ÞÇá æÍÏËäÇ ÇáÍÌÇÌ ÍÏËäÇ ÚÈÏ Çááå Èä ÚãÑ ÇáäãíÑí ÍÏËäÇ íæäÓ Èä íÒíÏ ÇáÃíáí ÞÇá ÓãÚÊ ÇáÒåÑí ÓãÚÊ ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ æÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ æÚáÞãÉ Èä æÞÇÕ æÚÈíÏ Çááå Èä ÚÈÏ Çááå Ëã Úä ÍÏíË ÚÇÆÔÉ ÒæÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ííä ÞÇá áåÇ Ãåá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÞÇáæÇ ÝÈÑÃåÇ Çááå ßá ÍÏËäí ØÇÆÝÉ ãä ÇáÍÏíË ÞÇá ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã Åä ßäÊ ÈÑíÆÉ ÝÓíÈÑÆß Çááå æÅä ßäÊ ÃáããÊ ÈÐäÈ ÝÇÓÊÛÝÑí Çááå æÊæÈí Åáíå ÞáÊ Çäí æÇááå áÇ ÃÌÏ ãËáÇ ÅáÇ ÃÈÇ íæÓÝ ÝÕÈÑ Ìãíá æÇááå ÇáãÓÊÚÇä Úáì ãÇ ÊÕÝæä æÃäÒá Çááå Åä ÇáÐíä ÌÇÁæÇ ÈÇáÅÝß ÇáÚÔÑ ÇáÂíÇÊ <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>4 Õ 1729.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>4472 ÍÏËäÇ ÃÈæ äÚíã ÍÏËäÇ ÓÝíÇä Úä ãÚãÑ Úä ÇáÒåÑí Úä ÚÑæÉ Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ Ëã æÇáÐí Êæáì ßÈÑå ÞÇáÊ ÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí Èä Óáæá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÈÇÈ Þæáå áæáÇ ÅÐ ÓãÚÊãæå Ùä ÇáãÄãäæä æÇáãÄãäÇÊ ÈÃäÝÓåã ÎíÑÇ æÞÇáæÇ åÐÇ ÅÝß ãÈíä áæáÇ ÌÇÄæÇ Úáíå ÈÃÑÈÚÉ ÔåÏÇÁ ÝÅÐ áã íÃÊæÇ ÈÇáÔåÏÇÁ ÝÃæáÆß Ëã Çááå åã ÇáßÇÐÈæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4473 ÍÏËäÇ íÍíì Èä ÈßíÑ ÍÏËäÇ ÇááíË Úä íæäÓ Úä Èä ÔåÇÈ ÞÇá ÃÎÈÑäí ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ æÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ æÚáÞãÉ Èä æÞÇÕ æÚÈíÏ Çááå Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚÊÈÉ Èä ãÓÚæÏ Úä ÍÏíË ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÒæÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ííä ÞÇá áåÇ Ãåá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÞÇáæÇ ÝÈÑÃåÇ Çááå ããÇ ÞÇáæÇ æßá ÍÏËäí ØÇÆÝÉ ãä ÇáÍÏíË æÈÚÖ ÍÏíËåã íÕÏÞ ÈÚÖÇ æÅä ßÇä ÈÚÖåã ÃæÚì áå ãä ÈÚÖ ÇáÐí ÍÏËäí ÚÑæÉ Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ Ãä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÒæÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇáÊ Ëã ßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÐÇ ÃÑÇÏ Ãä íÎÑÌ ÃÞÑÚ Èíä ÃÒæÇÌå ÝÃíÊåä ÎÑÌ ÓåãåÇ ÎÑÌ ÈåÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÚå ÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ ÝÃÞÑÚ ÈíääÇ Ýí ÛÒæÉ ÛÒÇåÇ ÝÎÑÌ Óåãí ÝÎÑÌÊ ãÚ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÚÏ ãÇ äÒá ÇáÍÌÇÈ ÝÃäÇ ÃÍãá Ýí åæÏÌí æÃäÒá Ýíå ÝÓÑäÇ ÍÊì ÅÐÇ ÝÑÛ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãä ÛÒæÊå Êáß æÞÝá æÏäæäÇ ãä ÇáãÏíäÉ ÞÇÝáíä ÂÐä áíáÉ ÈÇáÑÍíá ÝÞãÊ Ííä ÂÐäæÇ ÈÇáÑÍíá ÝãÔíÊ ÍÊì ÌÇæÒÊ ÇáÌíÔ ÝáãÇ ÞÖíÊ ÔÃäí ÃÞÈáÊ Åáì ÑÍáí ÝÅÐÇ ÚÞÏ áí ãä ÌÒÚ ÙÝÇÑ ÞÏ ÇäÞØÚ ÝÇáÊãÓÊ ÚÞÏí æÍÈÓäí ÇÈÊÛÇÄå æÃÞÈá ÇáÑåØ ÇáÐíä ßÇäæÇ íÑÍáæä áí ÝÇÍÊãáæÇ åæÏÌí ÝÑÍáæå Úáì ÈÚíÑí ÇáÐí ßäÊ ÑßÈÊ æåã íÍÓÈæä Ãäí Ýíå æßÇä ÇáäÓÇÁ ÅÐ ÐÇß ÎÝÇÝÇ áã íËÞáåä ÇááÍã ÅäãÇ ÊÃßá ÇáÚáÞÉ ãä ÇáØÚÇã Ýáã íÓÊäßÑ ÇáÞæã ÎÝÉ ÇáåæÏÌ Ííä ÑÝÚæå æßäÊ ÌÇÑíÉ ÍÏíËÉ ÇáÓä ÝÈÚËæÇ ÇáÌãá æÓÇÑæÇ ÝæÌÏÊ ÚÞÏí ÈÚÏ ãÇ ÇÓÊãÑ ÇáÌíÔ ÝÌÆÊ ãäÇÒáåã æáíÓ ÈåÇ ÏÇÚ æáÇ ãÌíÈ ÝÃããÊ ãäÒáí ÇáÐí ßäÊ Èå æÙääÊ Ãäåã ÓíÝÞÏæääí ÝíÑÌÚæä Åáí ÝÈíäÇ ÃäÇ ÌÇáÓÉ Ýí ãäÒáí ÛáÈÊäí Úíäí ÝäãÊ æßÇä ÕÝæÇä Èä ÇáãÚØá ÇáÓáãí Ëã ÇáÐßæÇäí ãä æÑÇÁ ÇáÌíÔ ÝÃÏáÌ ÝÃÕÈÍ Ëã ãäÒáí ÝÑÃì íÎáæ ÅäÓÇä äÇÆã ÝÃÊÇäí ÝÚÑÝäí Ííä ÑÂäí æßÇä íÑÇäí ÞÈá ÇáÍÌÇÈ ÝÇÓÊíÞÙÊ ÈÇÓÊÑÌÇÚå Ííä ÚÑÝäí ÝÎãÑÊ æÌåí ÈÌáÈÇÈí æÇááå ãÇ ßáãäí ßáãÉ æáÇ ÓãÚÊ ãäå ÇÓÊÑÌÇÚå ÍÊì ÃäÇÎ ÑÇÍáÊå ÝæØÆ Úáì íÏíåÇ ÝÑßÈÊåÇ ÝÇäØáÞ íÞæÏ Èí ÇáÑÇÍáÉ ÍÊì ÃÊíäÇ ÇáÌíÔ ÈÚÏ ãÇ äÒáæÇ ãæÛÑíä Ýí äÍÑ ÇáÙåíÑÉ Ýåáß ãä åáß æßÇä ÇáÐí Êæáì ÇáÅÝß ÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí Èä Óáæá ÝÞÏãäÇ ÇáãÏíäÉ ÝÇÔÊßíÊ Ííä ÞÏãÊ ÔåÑÇ æÇáäÇÓ íÝíÖæä Ýí Þæá ÃÕÍÇÈ ÇáÅÝß áÇ ÃÔÚÑ ÈÔíÁ ãä Ðáß æåæ íÑíÈäí Ýí æÌÚí Ãäí áÇ ÃÚÑÝ ãä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇááØÝ ÇáÐí ßäÊ ÃÑì ãäå Ííä ÃÔÊßí ÅäãÇ íÏÎá Úáí ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝíÓáã Ëã íÞæá ßíÝ Êíßã Ëã íäÕÑÝ ÝÐÇß ÇáÐí íÑíÈäí æáÇ ÃÔÚÑ ÍÊì ÎÑÌÊ ÈÚÏ ãÇ äÞåÊ ÝÎÑÌÊ ãÚí Ãã ãÓØÍ ÞÈá ÇáãäÇÕÚ æåæ ãÊÈÑÒäÇ æßäÇ áÇ äÎÑÌ ÅáÇ áíáÇ Åáì áíá æÐáß ÞÈá Ãä äÊÎÐ ÇáßäÝ ÞÑíÈÇ ãä ÈíæÊäÇ æÃãÑäÇ ÃãÑ ÇáÚÑÈ ÇáÃæá Ýí ÇáÊÈÑÒ ÞÈá ÇáÛÇÆØ ÝßäÇ äÊÃÐì ÈÇáßäÝ Ãä äÊÎÐåÇ Ëã ÈíæÊäÇ ÝÇäØáÞÊ ÃäÇ æÃã ãÓØÍ æåí ÇÈäÉ ÃÈí Ñåã Èä ÚÈÏ ãäÇÝ æÃãåÇ ÈäÊ ÕÎÑ Èä ÚÇãÑ ÎÇáÉ ÃÈí ÈßÑ ÇáÕÏíÞ æÇÈäåÇ ãÓØÍ Èä ÃËÇËÉ ÝÃÞÈáÊ ÃäÇ æÃã ãÓØÍ ÞÈá ÈíÊí ÞÏ ÝÑÛäÇ ãä ÔÃääÇ ÝÚËÑÊ Ãã ãÓØÍ Ýí ãÑØåÇ ÝÞÇáÊ ÊÚÓ ãÓØÍ ÝÞáÊ áåÇ ÈÆÓ ãÇ ÞáÊ ÃÊÓÈíä ÑÌáÇ ÔåÏ ÈÏÑÇ ÞÇáÊ Ãí åäÊÇå Ãæ áã ÊÓãÚí ãÇ ÞÇá ÞÇáÊ ÞáÊ æãÇ ÞÇá ÝÃÎÈÑÊäí ÈÞæá Ãåá ÇáÅÝß ÝÇÒÏÏÊ ãÑÖÇ Úáì ãÑÖí ÝáãÇ ÑÌÚÊ Åáì ÈíÊí æÏÎá Úáí ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÊÚäí Óáã Ëã ÞÇá ßíÝ Êíßã ÝÞáÊ ÃÊÃÐä áí Ãä ÂÊí ÃÈæí ÞÇáÊ æÃäÇ ÍíäÆÐ ÃÑíÏ Ãä ÇÓÊíÞä ÇáÎÈÑ ãä ÞÈáåãÇ ÞÇáÊ ÝÃÐä áí ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÌÆÊ ÃÈæí ÝÞáÊ áÃãí íÇ ÃãÊÇå ãÇ íÊÍÏË ÇáäÇÓ ÞÇáÊ íÇ ÈäíÉ åæäí Úáíß ÝæÇááå áÞáãÇ ßÇäÊ ÇãÑÃÉ ÞØ æÖíÆÉ Ëã ÑÌá íÍÈåÇ æáåÇ ÖÑÇÆÑ ÅáÇ ßËÑä ÚáíåÇ ÞÇáÊ ÝÞáÊ ÓÈÍÇä Çááå æáÞÏ ÊÍÏË ÇáäÇÓ ÈåÐÇ ÞÇáÊ ÝÈßíÊ Êáß ÇááíáÉ ÍÊì ÃÕÈÍÊ áÇ íÑÞà áí ÏãÚ æáÇ ÃßÊÍá Èäæã ÍÊì ÃÕÈÍÊ ÃÈßí ÝÏÚÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ æÃÓÇãÉ Èä ÒíÏ ÑÖí Çááå ÚäåãÇ Ííä ÇÓÊáÈË ÇáæÍí íÓÊÃãÑåãÇ Ýí ÝÑÇÞ Ãåáå ÞÇáÊ ÝÃãÇ ÃÓÇãÉ Èä ÒíÏ ÝÃÔÇÑ Úáì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáÐí íÚáã ãä ÈÑÇÁÉ Ãåáå æÈÇáÐí íÚáã áåã Ýí äÝÓå ãä ÇáæÏ ÝÞÇá íÇ ÑÓæá Çááå Ãåáß æãÇ äÚáã ÅáÇ ÎíÑÇ æÃãÇ Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ ÝÞÇá íÇ ÑÓæá Çááå áã íÖíÞ Çááå Úáíß æÇáäÓÇÁ ÓæÇåÇ ßËíÑ æÅä ÊÓÃá ÇáÌÇÑíÉ ÊÕÏÞß ÞÇáÊ ÝÏÚÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÑíÑÉ ÝÞÇá Ãí ÈÑíÑÉ åá ÑÃíÊ ãä ÔíÁ íÑíÈß ÞÇáÊ ÈÑíÑÉ áÇ æÇáÐí ÈÚËß ÈÇáÍÞ Åä ÑÃíÊ ÚáíåÇ ÃãÑÇ ÃÛãÕå ÚáíåÇ ÃßËÑ ãä ÃäåÇ ÌÇÑíÉ ÍÏíËÉ ÇáÓä ÊäÇã Úä ÚÌíä ÃåáåÇ ÝÊÃÊí ÇáÏÇÌä ÝÊÃßáå ÝÞÇã ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÇÓÊÚÐÑ íæãÆÐ ãä ÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí Èä Óáæá ÞÇáÊ ÝÞÇá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æåæ Úáì ÇáãäÈÑ íÇ ãÚÔÑ ÇáãÓáãíä ãä íÚÐÑäí ãä ÑÌá ÞÏ ÈáÛäí ÃÐÇå Ýí Ãåá ÈíÊí ÝæÇááå ãÇ ÚáãÊ Úáì Ãåáí ÅáÇ ÎíÑÇ æáÞÏ ÐßÑæÇ ÑÌáÇ ãÇ ÚáãÊ Úáíå ÅáÇ ÎíÑÇ æãÇ ßÇä íÏÎá Úáì Ãåáí ÅáÇ ãÚí ÝÞÇã ÓÚÏ Èä ãÚÇÐ ÇáÃäÕÇÑí ÝÞÇá íÇ ÑÓæá Çááå ÃäÇ ÃÚÐÑß ãäå Åä ßÇä ãä ÇáÃæÓ ÖÑÈÊ ÚäÞå æÅä ßÇä ãä ÅÎæÇääÇ ãä ÇáÎÒÑÌ ÃãÑÊäÇ ÝÝÚáäÇ ÇáÊÇÈÚíä ÞÇáÊ ÝÞÇã ÓÚÏ Èä ÚÈÇÏÉ æåæ ÓíÏ ÇáÎÒÑÌ æßÇä ÞÈá Ðáß ÑÌáÇ ÕÇáÍÇ æáßä ÇÍÊãáÊå ÇáÍãíÉ ÝÞÇá áÓÚÏ ßÐÈÊ áÚãÑ Çááå áÇ ÊÞÊáå æáÇ ÊÞÏÑ Úáì ÞÊáå ÝÞÇã ÃÓíÏ Èä ÍÖíÑ æåæ Èä Úã ÓÚÏ ÝÞÇá áÓÚÏ Èä ÚÈÇÏÉ ßÐÈÊ áÚãÑ Çááå áäÞÊáäå ÝÅäß ãäÇÝÞ ÊÌÇÏá Úä ÇáãäÇÝÞíä ÝÊËÇæÑ ÇáÍíÇä ÇáÃæÓ æÇáÎÒÑÌ ÍÊì åãæÇ Ãä íÞÊÊáæÇ æÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇÆã Úáì ÇáãäÈÑ Ýáã íÒá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÎÝÖåã ÍÊì ÓßÊæÇ æÓßÊ ÞÇáÊ ÝãßËÊ íæãí Ðáß áÇ íÑÞà áí ÏãÚ æáÇ ÃßÊÍá Èäæã ÞÇáÊ ÝÃÕÈÍ ÃÈæÇí ÚäÏí æÞÏ ÈßíÊ áíáÊíä æíæãÇ áÇ ÃßÊÍá Èäæã æáÇ íÑÞà áí ÏãÚ íÙäÇä Ãä ÇáÈßÇÁ ÝÇáÞ ßÈÏí ÞÇáÊ ÝÈíäãÇ åãÇ ÌÇáÓÇä ÚäÏí æÃäÇ ÃÈßí ÝÇÓÊÃÐäÊ Úáì ÇãÑÃÉ ãä ÇáÃäÕÇÑ ÝÃÐäÊ áåÇ ÝÌáÓÊ ÊÈßí ãÚí ÞÇáÊ ÝÈíäÇ äÍä Úáì Ðáß ÏÎá ÚáíäÇ ÑÓæá Çááå Ëã ÌáÓ ÞÇáÊ æáã íÌáÓ ÚäÏí ãäÐ Þíá ãÇ Þíá ÞÈáåÇ æÞÏ áÈË ÔåÑÇ áÇ íæÍì Åáíå Ýí ÔÃäí ÞÇáÊ ÝÊÔåÏ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ííä ÌáÓ Ëã ÞÇá ÃãÇ ÈÚÏ íÇ ÚÇÆÔÉ ÝÅäå ÞÏ ÈáÛäí Úäß ßÐÇ æßÐÇ ÝÅä ßäÊ ÈÑíÆÉ ÝÓíÈÑÆß Çááå æÅä ßäÊ ÃáããÊ ÈÐäÈ ÝÇÓÊÛÝÑí Çááå æÊæÈí Åáíå ÝÅä ÇáÚÈÏ ÅÐÇ ÇÚÊÑÝ ÈÐäÈå Ëã ÊÇÈ Åáì Çááå ÊÇÈ Çááå Úáíå ÞÇáÊ ÝáãÇ ÞÖì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÞÇáÊå ÞáÕ ÏãÚí ÍÊì ãÇ ÃÍÓ ãäå ÞØÑÉ ÝÞáÊ áÃÈí ÃÌÈ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝíãÇ ÞÇá ÞÇá æÇááå ãÇ ÃÏÑí ãÇ ÃÞæá áÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÞáÊ áÃãí ÃÌíÈí ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇáÊ ãÇ ÃÏÑí ãÇ ÃÞæá áÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇáÊ ÝÞáÊ æÃäÇ ÌÇÑíÉ ÍÏíËÉ ÇáÓä áÇ ÃÞÑà ßËíÑÇ ãä ÇáÞÑÂä Åäí æÇááå áÞÏ ÚáãÊ áÞÏ ÓãÚÊã åÐÇ ÇáÍÏíË ÍÊì ÇÓÊÞÑ Ýí ÃäÝÓßã æÕÏÞÊã Èå ÝáÆä ÞáÊ áßã Åäí ÈÑíÆÉ æÇááå íÚáã Ãäí ÈÑíÆÉ áÇ ÊÕÏÞæääí ÈÐáß æáÆä ÇÚÊÑÝÊ áßã ÈÃãÑ æÇááå íÚáã Ãäí ãäå ÈÑíÆÉ áÊÕÏÞäí æÇááå ãÇ ÃÌÏ áßã ãËáÇ ÅáÇ Þæá ÃÈí íæÓÝ ÞÇá ÝÕÈÑ Ìãíá æÇááå ÇáãÓÊÚÇä Úáì ãÇ ÊÕÝæä ÞÇáÊ Ëã ÊÍæáÊ ÝÇÖØÌÚÊ Úáì ÝÑÇÔí ÞÇáÊ æÃäÇ ÍíäÆÐ ÃÚáã Ãäí ÈÑíÆÉ æÃä Çááå ãÈÑÆí ÈÈÑÇÁÊí æáßä æÇááå ãÇ ßäÊ ÃÙä Ãä Ýí ÔÃäí æÍíÇ íÊáì æáÔÃäí Ýí äÝÓí ßÇä ÃÍÞÑ ãä Ãä íÊßáã Çááå Ýí ÈÃãÑ íÊáì æáßä ßäÊ ÃÑÌæ Ãä íÑì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí Çáäæã ÑÄíÇ íÈÑÆäí Çááå ÈåÇ ÞÇáÊ ÝæÇááå ãÇ ÑÇã ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æáÇ ÎÑÌ ÃÍÏ ãä Ãåá ÇáÈíÊ ÍÊì ÃäÒá Úáíå ÝÃÎÐå ãÇ ßÇä íÃÎÐå ãä ÇáÈÑÍÇÁ ÍÊì Ãäå áíÊÍÏÑ ãäå ãËá ÇáÌãÇä ãä ÇáÚÑÞ æåæ Ýí íæã ÔÇÊ ãä ËÞá ÇáÞæá ÇáÐí íäÒá Úáíå ÞÇáÊ ÝáãÇ ÓÑí Úä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓÑí Úäå æåæ íÖÍß ÝßÇäÊ Ãæá ßáãÉ Êßáã ÈåÇ íÇ ÚÇÆÔÉ ÃãÇ Çááå ÚÒ æÌá ÝÞÏ ÈÑÃß ÝÞÇáÊ Ããí Þæãí Åáíå ÞÇáÊ ÝÞáÊ æÇááå áÇ ÃÞæã Åáíå æáÇ ÃÍãÏ ÅáÇ Çááå ÚÒ æÌá æÃäÒá Çááå Åä ÇáÐíä ÌÇÄæÇ ÈÇáÅÝß ÚÕÈÉ ãäßã áÇ ÊÍÓÈæå ÇáÚÔÑ ÇáÂíÇÊ ßáåÇ ÝáãÇ ÃäÒá Çááå åÐÇ Ýí ÈÑÇÁÊí ÞÇá ÃÈæ ÈßÑ ÇáÕÏíÞ ÑÖí Çááå Úäå æßÇä íäÝÞ Úáì ãÓØÍ Èä ÃËÇËÉ áÞÑÇÈÊå ãäå æÝÞÑå æÇááå áÇ ÃäÝÞ Úáì ãÓØÍ ÔíÆÇ ÃÈÏÇ ÈÚÏ ÇáÐí ÞÇá áÚÇÆÔÉ ãÇ ÞÇá ÝÃäÒá Çááå æáÇ íÃÊá Ãæáæ ÇáÝÖá ãäßã æÇáÓÚÉ Ãä íÄÊæÇ Ãæáí ÇáÞÑÈì æÇáãÓÇßíä æÇáãåÇÌÑíä Ýí ÓÈíá Çááå æáíÚÝæÇ æáíÕÝÍæÇ ÃáÇ ÊÍÈæä Ãä íÛÝÑ Çááå áßã æÇááå ÛÝæÑ ÑÍíã ÞÇá ÃÈæ ÈßÑ Èáì æÇááå Åäí ÃÍÈ Ãä íÛÝÑ Çááå áí ÝÑÌÚ Åáì ãÓØÍ ÇáäÝÞÉ ÇáÊí ßÇä íäÝÞ Úáíå æÞÇá æÇááå áÇ ÃäÒÚåÇ ãäå ÃÈÏÇ ÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ æßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÓÃá ÒíäÈ ÇÈäÉ ÌÍÔ Úä ÃãÑí ÝÞÇá íÇ ÒíäÈ ãÇÐÇ ÚáãÊ Ãæ ÑÃíÊ ÝÞÇáÊ íÇ ÑÓæá Çááå ÃÍãí ÓãÚí æÈÕÑí ãÇ ÚáãÊ ÅáÇ ÎíÑÇ ÞÇáÊ æåí ÇáÊí ßÇäÊ ÊÓÇãíäí ãä ÃÒæÇÌ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÚÕãåÇ Çááå ÈÇáæÑÚ æØÝÞÊ ÃÎÊåÇ ÍãäÉ ÊÍÇÑÈ áåÇ ÝåáßÊ Ýíãä åáß ãä ÃÕÍÇÈ ÇáÅÝß.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>4 Õ 1778/1774 . ÇáÞÑÕ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">6285 ÍÏËäÇ ÇáÃæíÓí ÍÏËäÇ ÅÈÑÇåíã Úä ÕÇáÍ Úä Èä ÔåÇÈ Í æÍÏËäÇ ÍÌÇÌ ÍÏËäÇ ÚÈÏ Çááå Èä ÚãÑ ÇáäãíÑí ÍÏËäÇ íæäÓ ÞÇá ÓãÚÊ ÇáÒåÑí ÞÇá ÓãÚÊ ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ æÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ æÚáÞãÉ Èä æÞÇÕ æÚÈíÏ Èä ÚÈÏ Çááå Úä ÍÏíË ÚÇÆÔÉ ÒæÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ëã Ííä ÞÇá áåÇ Ãåá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÞÇáæÇ ÝÈÑÃåÇ Çááå æßá ÍÏËäí ØÇÆÝÉ ãä ÇáÍÏíË ÝÞÇã ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÇÓÊÚÐÑ ãä ÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí ÝÞÇã ÇÓíÏ Èä ÍÖíÑ ÝÞÇá áÓÚÏ Èä ÚÈÇÏÉ áÚãÑ Çááå áäÞÊáäå<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>6 Õ 2453. ÇáÞÑÕ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>6301 ÍÏËäÇ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ ÍÏËäÇ ÅÈÑÇåíã Úä ÕÇáÍ Úä Èä ÔåÇÈ Í æÍÏËäÇ ÇáÍÌÇÌ ÍÏËäÇ ÚÈÏ Çááå Èä ÚãÑ ÇáäãíÑí ÍÏËäÇ íæäÓ Èä íÒíÏ ÇáÃíáí ÞÇá ÓãÚÊ ÇáÒåÑí ÞÇá ÓãÚÊ ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ æÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ æÚáÞãÉ Èä æÞÇÕ æÚÈíÏ Çááå Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚÊÈÉ Úä ÍÏíË ÚÇÆÔÉ ÒæÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ëã Ííä ÞÇá áåÇ Ãåá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÞÇáæÇ ÝÈÑÃåÇ Çááå ããÇ ÞÇáæÇ ßá ÍÏËäí ØÇÆÝÉ ãä ÇáÍÏíË ÝÃäÒá Çááå Åä ÇáÐíä ÌÇÄæÇ ÈÇáÅÝß ÇáÚÔÑ ÇáÂíÇÊ ßáåÇ Ýí ÈÑÇÁÊí ÝÞÇá ÃÈæ ÈßÑ ÇáÕÏíÞ æßÇä íäÝÞ Úáì ãÓØÍ áÞÑÇÈÊå ãäå æÇááå áÇ ÃäÝÞ Úáì ãÓØÍ ÔíÆÇ ÃÈÏÇ ÈÚÏ ÇáÐí ÞÇá áÚÇÆÔÉ ÝÃäÒá Çááå æáÇ íÃÊá ÃæáæÇ ÇáÝÖá ãäßã æÇáÓÚÉ Ãä íÄÊæÇ Ãæáí ÇáÞÑÈì ÇáÂíÉ ÞÇá ÃÈæ ÈßÑ Èáì æÇááå Åäí áÃÍÈ Ãä íÛÝÑ Çááå áí ÝÑÌÚ Åáì ãÓØÍ ÇáäÝÞÉ ÇáÊí ßÇä íäÝÞ Úáíå æÞÇá æÇááå áÇ ÃäÒÚåÇ Úäå ÃÈÏÇ<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>6 Õ 2458. ÇáÞÑÕ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>6935 ÍÏËäÇ ÇáÃæíÓí ÍÏËäÇ ÅÈÑÇåíã Èä ÓÚÏ Úä ÕÇáÍ Úä Èä ÔåÇÈ ÍÏËäí ÚÑæÉ æÇÈä ÇáãÓíÈ æÚáÞãÉ Èä æÞÇÕ æÚÈíÏ Çááå Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ Ëã Ííä ÞÇá áåÇ Ãåá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÞÇáæÇ ÞÇáÊ æÏÚÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ æÃÓÇãÉ Èä ÒíÏ ÑÖí Çááå ÚäåãÇ Ííä ÇÓÊáÈË ÇáæÍí íÓÃáåãÇ æåæ íÓÊÔíÑåãÇ Ýí ÝÑÇÞ Ãåáå ÝÃãÇ ÃÓÇãÉ ÝÃÔÇÑ ÈÇáÐí íÚáã ãä ÈÑÇÁÉ Ãåáå æÃãÇ Úáí ÝÞÇá áã íÖíÞ Çááå Úáíß æÇáäÓÇÁ ÓæÇåÇ ßËíÑ æÓá ÇáÌÇÑíÉ ÊÕÏÞß ÝÞÇá åá ÑÃíÊ ãä ÔíÁ íÑíÈß ÞÇáÊ ãÇ ÑÃíÊ ÃãÑÇ ÃßËÑ ãä ÃäåÇ ÌÇÑíÉ ÍÏíËÉ ÇáÓä ÊäÇã Úä ÚÌíä ÃåáåÇ ÝÊÃÊí ÇáÏÇÌä ÝÊÃßáå ÝÞÇã Úáì ÇáãäÈÑ ÝÞÇá íÇ ãÚÔÑ ÇáãÓáãíä ãä íÚÐÑäí ãä ÑÌá ÈáÛäí ÃÐÇå Ýí Ãåáí æÇááå ãÇ ÚáãÊ Úáì Ãåáí ÅáÇ ÎíÑÇ ÝÐßÑ ÈÑÇÁÉ ÚÇÆÔÉ .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>6 Õ 2682. ÇáÞÑÕ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>7061 ÍÏËäÇ ÍÌÇÌ Èä ãäåÇá ÍÏËäÇ ÚÈÏ Çááå Èä ÚãÑ ÇáäãíÑí ÍÏËäÇ íæäÓ Èä íÒíÏ ÇáÃíáí ÞÇá ÓãÚÊ ÇáÒåÑí ÞÇá ÓãÚÊ ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ æÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ æÚáÞãÉ Èä æÞÇÕ æÚÈíÏ Çááå Èä ÚÈÏ Çááå Úä ÍÏíË ÚÇÆÔÉ ÒæÌ Ëã Ííä ÞÇá áåÇ Ãåá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÞÇáæÇ ÝÈÑÃåÇ Çááå ããÇ ÞÇáæÇ æßá ÍÏËäí ØÇÆÝÉ ãä ÇáÍÏíË ÇáÐí ÍÏËäí Úä ÚÇÆÔÉ ÞÇáÊ æáßä æÇááå ãÇ ßäÊ ÃÙä Ãä Çááå íäÒá Ýí ÈÑÇÁÊí æÍíÇ íÊáì æáÔÃäí Ýí äÝÓí ßÇä ÃÍÞÑ ãä Ãä íÊßáã Çááå Ýí ÈÃãÑ íÊáì æáßäí ßäÊ ÃÑÌæ Ãä íÑì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí Çáäæã ÑÄíÇ íÈÑÆäí Çááå ÈåÇ ÝÃäÒá Çááå ÊÚÇáì Åä ÇáÐíä ÌÇÄæÇ ÈÇáÅÝß ÇáÚÔÑ ÇáÂíÇÊ .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>6 Õ 2724.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>7106 ÍÏËäÇ íÍíì Èä ÈßíÑ ÍÏËäÇ ÇááíË Úä íæäÓ Úä Èä ÔåÇÈ ÃÎÈÑäí ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ æÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ æÚáÞãÉ Èä æÞÇÕ æÚÈíÏ Çááå Èä ÚÈÏ Çááå Úä ÍÏíË ÚÇÆÔÉ Ííä ÞÇá áåÇ Ãåá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÞÇáæÇ æßá ÍÏËäí ØÇÆÝÉ ãä ÇáÍÏíË ÞÇáÊ Ëã ÝÇÖØÌÚÊ Úáì ÝÑÇÔí æÃäÇ ÍíäÆÐ ÃÚáã Ãäí ÈÑíÆÉ æÃä Çááå íÈÑÆäí æáßä æÇááå ãÇ ßäÊ ÃÙä Ãä Çááå íäÒá Ýí ÔÃäí æÍíÇ íÊáì æáÔÃäí Ýí äÝÓí ßÇä ÃÍÞÑ ãä Ãä íÊßáã Çááå Ýí ÈÃãÑ íÊáì æÃäÒá Çááå ÚÒ æÌá Åä ÇáÐíä ÌÇÄæÇ ÈÇáÅÝß ÚÕÈÉ ãäßã ÇáÚÔÑ ÇáÂíÇÊ ßáåÇ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>6 Õ 2743.ÇáÞÑÕ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>2453 ÍÏËäÇ ÍÈÇä Èä ãæÓì ÃÎÈÑäÇ ÚÈÏ Çááå ÃÎÈÑäÇ íæäÓ Úä ÇáÒåÑí Úä ÚÑæÉ Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÞÇáÊ Ëã ßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÐÇ ÃÑÇÏ ÓÝÑÇ ÃÞÑÚ Èíä äÓÇÆå ÝÃíÊåä ÎÑÌ ÓåãåÇ ÎÑÌ ÈåÇ ãÚå æßÇä íÞÓã áßá ÇãÑÃÉ ãäåä íæãåÇ Ãä ÓæÏÉ ÈäÊ ÒãÚÉ æåÈÊ íæãåÇ æáíáÊåÇ áÚÇÆÔÉ ÒæÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÈÊÛí ÈÐáß ÑÖÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì 2 Õ 916.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈÇÈ Ýí ÍÏíË<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÞÈæá ÊæÈÉ ÇáÞÇÐÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2770 ÍÏËäÇ ÍÈÇä Èä ãæÓì ÃÎÈÑäÇ ÚÈÏ Çááå Èä ÇáãÈÇÑß ÃÎÈÑäÇ íæäÓ Èä íÒíÏ ÇáÃíáí Í æÍÏËäÇ ÅÓÍÇÞ Èä ÅÈÑÇåíã ÇáÍäÙáí æãÍãÏ Èä ÑÇÝÚ æÚÈÏ Èä ÍãíÏ ÞÇá Èä ÑÇÝÚ ÍÏËäÇ æÞÇá ÇáÂÎÑÇä ÃÎÈÑäÇ ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ ÃÎÈÑäÇ ãÚãÑ æÇáÓíÇÞ ÍÏíË ãÚãÑ ãä ÑæÇíÉ ÚÈÏ æÇÈä ÑÇÝÚ ÞÇá íæäÓ æãÚãÑ ÌãíÚÇ Úä ÇáÒåÑí ÃÎÈÑäí ÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ æÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ æÚáÞãÉ Èä æÞÇÕ <span style="color: red">æÚÈíÏ Çááå Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚÊÈÉ Èä ãÓÚæÏ</span> Úä ÍÏíË ÚÇÆÔÉ ÒæÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ííä ÞÇá áåÇ Ãåá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÝß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÞÇáæÇ <span style="color: red">ÝÈÑÃåÇ Çááå ããÇ ÞÇáæÇ æßáåã ÍÏËäí ØÇÆÝÉ ãä ÍÏíËåÇ æÈÚÖåã ßÇä ÃæÚì áÍÏíËåÇ ãä ÈÚÖ æÃËÈÊ ÇÞÊÕÇÕÇ æÞÏ æÚíÊ Úä ßá æÇÍÏ ãäåã ÇáÍÏíË ÇáÐí ÍÏËäí æÈÚÖ ÍÏíËåã íÕÏÞ ÈÚÖÇ</span> ÐßÑæÇ Ãä ÚÇÆÔÉ ÒæÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇáÊ Ëã ßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÅÐÇ ÃÑÇÏ Ãä íÎÑÌ ÓÝÑÇ ÃÞÑÚ Èíä äÓÇÆå ÝÃíÊåä ÎÑÌ ÓåãåÇ ÎÑÌ ÈåÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÚå ÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ ÝÃÞÑÚ ÈíääÇ Ýí ÛÒæÉ ÛÒÇåÇ ÝÎÑÌ ÝíåÇ Óåãí ÝÎÑÌÊ ãÚ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÐáß ÈÚÏ ãÇ ÃäÒá ÇáÍÌÇÈ ÝÃäÇ ÃÍãá Ýí åæÏÌí æÃäÒá Ýíå ãÓíÑäÇ ÍÊì ÅÐÇ ÝÑÛ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãä ÛÒæÉ æÞÝá æÏäæäÇ ãä ÇáãÏíäÉ ÂÐä áíáÉ ÈÇáÑÍíá ÝÞãÊ Ííä ÂÐäæÇ ÈÇáÑÍíá ÝãÔíÊ ÍÊì ÌÇæÒÊ ÇáÌíÔ ÝáãÇ ÞÖíÊ ãä ÔÃäí ÃÞÈáÊ Åáì ÇáÑÍá ÝáãÓÊ ÕÏÑí ÝÅÐÇ ÚÞÏí ãä ÌÒÚ ÙÝÇÑ ÞÏ ÇäÞØÚ ÝÑÌÚÊ ÝÇáÊãÓÊ ÚÞÏí ÝÍÈÓäí ÇÈÊÛÇÄå æÃÞÈá ÇáÑåØ ÇáÐíä ßÇäæÇ íÑÍáæä áí ÝÍãáæÇ åæÏÌí ÝÑÍáæå Úáì ÈÚíÑí ÇáÐí ßäÊ ÃÑßÈå æåã íÍÓÈæä Ãäí Ýíå ÞÇáÊ æßÇäÊ ÇáäÓÇÁ ÅÐ ÐÇß ÎÝÇÝÇ áã íåÈáä æáã íÛÔåä ÇááÍã ÅäãÇ íÃßáä ÇáÚáÞÉ ãä ÇáØÚÇã Ýáã íÓÊäßÑ ÇáÞæã ËÞá ÇáåæÏÌ Ííä ÑÍáæå æÑÝÚæå æßäÊ ÌÇÑíÉ ÍÏíËÉ ÇáÓä ÝÈÚËæÇ ÇáÌãá æÓÇÑæÇ ææÌÏÊ ÚÞÏí ÈÚÏ ãÇ ÇÓÊãÑ ÇáÌíÔ ÝÌÆÊ ãäÇÒáåã æáíÓ ÈåÇ ÏÇÚ æáÇ ãÌíÈ ÝÊíããÊ ãäÒáí ÇáÐí ßäÊ Ýíå æÙääÊ Ãä ÇáÞæã ÓíÝÞÏæäí ÝíÑÌÚæä Åáí ÝÈíäÇ ÃäÇ ÌÇáÓÉ <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: red">Ýí</span> ãäÒáí ÛáÈÊäí Úíäí ÝäãÊ æßÇä ÕÝæÇä Èä ÇáãÚØá ÇáÓáãí Ëã ÇáÐßæÇäí ÞÏ ÚÑÓ ãä æÑÇÁ ÇáÌíÔ ÝÃÏáÌ ÝÃÕÈÍ Ëã ãäÒáí ÝÑÃì íÎáæ ÅäÓÇä äÇÆã ÝÃÊÇäí ÝÚÑÝäí Ííä ÑÂäí æÞÏ ßÇä íÑÇäí ÞÈá Ãä íÖÑÈ ÇáÍÌÇÈ Úáí ÝÇÓÊíÞÙÊ ÈÇÓÊÑÌÇÚå Ííä ÚÑÝäí ÝÎãÑÊ æÌåí ÈÌáÈÇÈí ææÇááå ãÇ íßáãäí ßáãÉ æáÇ ÓãÚÊ ãäå ÇÓÊÑÌÇÚå ÍÊì ÃäÇÎ ÑÇÍáÊå ÝæØìÁ Úáì íÏåÇ ÝÑßÈÊåÇ ÝÇäØáÞ íÞæÏ Èí ÇáÑÇÍáÉ ÍÊì ÃÊíäÇ ÇáÌíÔ ÈÚÏ ãÇ äÒáæÇ ãæÛÑíä Ýí äÍÑ ÇáÙåíÑÉ Ýåáß ãä åáß Ýí ÔÃäí æßÇä ÇáÐí Êæáì ßÈÑå ÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí Èä Óáæá ÝÞÏãäÇ ÇáãÏíäÉ ÝÇÔÊßíÊ Ííä ÞÏãäÇ ÇáãÏíäÉ ÔåÑÇ æÇáäÇÓ íÝíÖæä Ýí Þæá Ãåá ÇáÅÝß æáÇ ÃÔÚÑ ÈÔíÁ ãä Ðáß æåæ íÑíÈäí Ýí æÌÚí Ãäí áÇ ÃÚÑÝ ãä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇááØÝ ÇáÐí ßäÊ ÃÑì ãäå Ííä ÃÔÊßí ÅäãÇ íÏÎá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝíÓáã Ëã íÞæá ßíÝ Êíßã ÝÐÇß <span style="color: red">íÑíÈäí</span> æáÇ ÃÔÚÑ ÈÇáÔÑ ÍÊì ÎÑÌÊ ÈÚÏ ãÇ äÞåÊ æÎÑÌÊ ãÚí Ãã ãÓØÍ ÞÈá ÇáãäÇÕÚ æåæ ãÊÈÑÒäÇ æáÇ äÎÑÌ ÅáÇ áíáÇ Åáì áíá æÐáß ÞÈá Ãä äÊÎÐ ÇáßäÝ ÞÑíÈÇ ãä ÈíæÊäÇ æÃãÑäÇ ÃãÑ ÇáÚÑÈ ÇáÃæá Ýí ÇáÊäÒå æßäÇ äÊÃÐì ÈÇáßäÝ Ãä äÊÎÐåÇ Ëã ÈíæÊäÇ ÝÇäØáÞÊ ÃäÇ æÃã ãÓØÍ æåì ÈäÊ ÃÈí Ñåã Èä ÇáãØáÈ Èä ÚÈÏ ãäÇÝ æÃãåÇ ÇÈäÉ ÕÎÑ Èä ÚÇãÑ ÎÇáÉ ÃÈí ÈßÑ ÇáÕÏíÞ æÇÈäåÇ ãÓØÍ Èä ÃËÇËÉ Èä ÚÈÇÏ Èä ÇáãØáÈ ÝÃÞÈáÊ ÃäÇ æÈäÊ ÃÈí Ñåã ÞÈá ÈíÊí Ííä ÝÑÛäÇ ãä ÔÃääÇ ÝÚËÑÊ Ãã ãÓØÍ Ýí ãÑØåÇ ÝÞÇáÊ ÊÚÓ ãÓØÍ ÝÞáÊ áåÇ ÈÆÓ ãÇ ÞáÊ ÃÊÓÈíä ÑÌáÇ ÞÏ ÔåÏ ÈÏÑÇ ÞÇáÊ Ãí åäÊÇå Ãæ áã ÊÓãÚí ãÇ ÞÇá ÞáÊ æãÇÐÇ ÞÇá ÞÇáÊ ÝÃÎÈÑÊäí ÈÞæá Ãåá ÇáÅÝß ÝÇÒÏÏÊ ãÑÖÇ Åáì ãÑÖí ÝáãÇ ÑÌÚÊ Åáì ÈíÊí ÝÏÎá Úáí ÑÓæá Çááå Ëã ÞÇá ßíÝ Êíßã ÞáÊ ÃÊÃÐä áí Ãä ÂÊí ÃÈæí ÞÇáÊ æÃäÇ ÍíäÆÐ ÃÑíÏ Ãä ÃÊíÞä ÇáÎÈÑ ãä ÞÈáåãÇ ÝÃÐä áí ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÌÆÊ ÃÈæí ÝÞáÊ áÃãí íÇ ÃãÊÇå ãÇ íÊÍÏË ÇáäÇÓ <span style="color: red">ÝÞÇáÊ</span> íÇ ÈäíÉ åæäí Úáíß ÝæÇááå áÞáãÇ ßÇäÊ ÇãÑÃÉ ÞØ æÖíÆÉ Ëã ÑÌá íÍÈåÇ æáåÇ ÖÑÇÆÑ ÅáÇ ßËÑä ÚáíåÇ ÞÇáÊ ÞáÊ ÓÈÍÇä Çááå æÞÏ ÊÍÏË ÇáäÇÓ ÈåÐÇ ÞÇáÊ ÝÈßíÊ Êáß ÇááíáÉ ÍÊì ÃÕÈÍÊ áÇ íÑÞà áí ÏãÚ æáÇ ÃßÊÍá Èäæã Ëã ÃÕÈÍÊ ÃÈßí æÏÚÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ æÃÓÇãÉ Èä ÒíÏ Ííä ÇÓÊáÈË ÇáæÍí íÓÊÔíÑåãÇ Ýí ÝÑÇÞ Ãåáå ÞÇáÊ ÝÃãÇ ÃÓÇãÉ Èä ÒíÏ ÝÃÔÇÑ Úáì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáÐí íÚáã ãä ÈÑÇÁÉ Ãåáå æÈÇáÐí íÚáã Ýí äÝÓå áåã ãä ÇáæÏ ÝÞÇá íÇ ÑÓæá Çááå åã Ãåáß æáÇ äÚáã ÅáÇ ÎíÑÇ æÃãÇ Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ ÝÞÇá áã íÖíÞ Çááå Úáíß æÇáäÓÇÁ ÓæÇåÇ ßËíÑ æÇä ÊÓÃá ÇáÌÇÑíÉ ÊÕÏÞß ÞÇáÊ ÝÏÚÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÑíÑÉ ÝÞÇá Ãí ÈÑíÑÉ <span style="color: red">åá ÑÃíÊ ãä ÔíÁ íÑíÈß ãä ÚÇÆÔÉ</span> ÞÇáÊ áå ÈÑíÑÉ æÇáÐí ÈÚËß ÈÇáÍÞ Åä ÑÃíÊ ÚáíåÇ ÃãÑÇ ÞØ ÃÛãÕå ÚáíåÇ ÃßËÑ ãä ÃäåÇ ÌÇÑíÉ ÍÏíËÉ ÇáÓä ÊäÇã Úä ÚÌíä ÃåáåÇ ÝÊÃÊí ÇáÏÇÌä ÝÊÃßáå ÞÇáÊ ÝÞÇã ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì ÇáãäÈÑ ÝÇÓÊÚÐÑ ãä ÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí Èä Óáæá ÞÇáÊ ÝÞÇá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã æåæ Úáì ÇáãäÈÑ íÇ ãÚÔÑ ÇáãÓáãíä ãä íÚÐÑäí ãä ÑÌá ÞÏ ÈáÛ ÃÐÇå Ýí Ãåá ÈíÊí <span style="color: red">ÝæÇááå</span> ãÇ ÚáãÊ Úáì Ãåáí ÅáÇ ÎíÑÇ <span style="color: red">æáÞÏ ÐßÑæÇ ÑÌáÇ ãÇ ÚáãÊ Úáíå ÅáÇ ÎíÑÇ æãÇ ßÇä íÏÎá Úáì Ãåáí ÅáÇ ãÚí</span> ÝÞÇã ÓÚÏ Èä ãÚÇÐ ÇáÃäÕÇÑí ÝÞÇá ÃäÇ ÃÚÐÑß ãäå íÇ ÑÓæá Çááå Åä ßÇä ãä ÇáÃæÓ ÖÑÈäÇ ÚäÞå æÅä ßÇä ÅÎæÇääÇ ÇáÎÒÑÌ ÃãÑÊäÇ ÝÝÚáäÇ ÇáÊÇÈÚíä ÞÇáÊ ÝÞÇã ÓÚÏ Èä ÚÈÇÏÉ æåæ ÓíÏ ÇáÎÒÑÌ æßÇä ÑÌáÇ ÕÇáÍÇ æáßä ÇÌÊåáÊå ÇáÍãíÉ ÝÞÇá áÓÚÏ Èä ãÚÇÐ ßÐÈÊ áÚãÑ Çááå áÇ ÊÞÊáå æáÇ ÊÞÏÑ Úáì ÞÊáå ÝÞÇã ÃÓíÏ Èä ÍÖíÑ æåæ Èä Úã ÓÚÏ Èä ãÚÇÐ ÝÞÇá áÓÚÏ Èä ÚÈÇÏÉ ßÐÈÊ áÚãÑ Çááå áäÞÊáäå ÝÅäß ãäÇÝÞ ÊÌÇÏá Úä ÇáãäÇÝÞíä <span style="color: red">ÝËÇÑ ÇáÍíÇä ÇáÃæÓ æÇáÎÒÑÌ ÍÊì åãæÇ Ãä íÞÊÊáæÇ æÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇÆã Úáì ÇáãäÈÑ</span> Ýáã íÒá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÎÝÖåã ÍÊì ÓßÊæÇ æÓßÊ ÞÇáÊ æÈßíÊ íæãí Ðáß áÇ íÑÞà áí ÏãÚ æáÇ ÃßÊÍá Èäæã Ëã ÈßíÊ áíáÊí ÇáãÞÈáÉ áÇ íÑÞà áí ÏãÚ æáÇ ÃßÊÍá Èäæã æÃÈæÇí íÙäÇä Ãä ÇáÈßÇÁ ÝÇáÞ ßÈÏí <span style="color: red">ÝÈíäãÇ</span> åãÇ ÌÇáÓÇä ÚäÏí æÃäÇ ÃÈßí ÇÓÊÃÐäÊ Úáí ÇãÑÃÉ ÇáÃäÕÇÑ ÝÃÐäÊ áåÇ ÝÌáÓÊ ÊÈßí ÞÇáÊ ÝÈíäÇ äÍä Úáì Ðáß ÏÎá ÚáíäÇ ÑÓæá Çááå Ëã ÌáÓ ÞÇáÊ æáã íÌáÓ ÚäÏí ãäÐ Þíá áí ãÇ Þíá æÞÏ áÈË ÔåÑÇ áÇ íæÍì Åáíå Ýí ÔÃäí ÈÔíÁ ÞÇáÊ ÝÊÔåÏ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ííä ÌáÓ Ëã ÞÇá ÃãÇ ÈÚÏ íÇ ÚÇÆÔÉ ÝÅäå ÞÏ ÈáÛäí Úäß ßÐÇ æßÐÇ ÝÅä ßäÊ ÈÑíÆÉ ÝÓíÈÑÆß Çááå æÅä ßäÊ ÃáããÊ ÈÐäÈ ÝÇÓÊÛÝÑí Çááå æÊæÈí Åáíå ÝÅä ÇáÚÈÏ ÅÐÇ ÇÚÊÑÝ ÈÐäÈ Ëã ÊÇÈ ÊÇÈ Çááå Úáíå ÞÇáÊ ÝáãÇ ÞÖì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÞÇáÊå ÞáÕ ÏãÚí ÍÊì ãÇ ÃÍÓ ãäå ÞØÑÉ ÝÞáÊ áÃÈí ÃÌÈ Úäí ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝíãÇ ÞÇá ÝÞÇá æÇááå ãÇ ÃÏÑí ãÇ ÃÞæá áÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÞáÊ áÃãí ÃÌíÈí Úäí ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÞÇáÊ æÇááå ãÇ ÃÏÑí ãÇ ÃÞæá áÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÞáÊ æÃäÇ ÌÇÑíÉ ÍÏíËÉ ÇáÓä áÇ ÃÞÑà ßËíÑÇ ãä ÇáÞÑÂä Åäí æÇááå áÞÏ ÚÑÝÊ Ãäßã ÞÏ ÓãÚÊã ÈåÐÇ ÍÊì ÇÓÊÞÑ Ýí äÝæÓßã æÕÏÞÊã Èå ÝÅä ÞáÊ áßã Åäí ÈÑíÆÉ æÇááå íÚáã Ãäí ÈÑíÆÉ áÇ ÊÕÏÞæäí ÈÐáß æáÆä ÇÚÊÑÝÊ áßã ÈÃãÑ æÇááå íÚáã Ãäí ÈÑíÆÉ áÊÕÏÞæääí æÅäí æÇááå ãÇ ÃÌÏ áí æáßã ãËáÇ ÅáÇ ßãÇ ÞÇá ÃÈæ íæÓÝ ÝÕÈÑ Ìãíá æÇááå ÇáãÓÊÚÇä Úáì ãÇ ÊÕÝæä ÞÇáÊ Ëã ÊÍæáÊ ÝÇÖØÌÚÊ Úáì ÝÑÇÔí ÞÇáÊ æÃäÇ æÇááå ÍíäÆÐ ÃÚáã Ãäí ÈÑíÆÉ æÃä Çááå ãÈÑÆí ÈÈÑÇÁÊí æáßä æÇááå ãÇ ßäÊ ÃÙä Ãä íäÒá Ýí ÔÃäí æÍí íÊáì æáÔÃäí ßÇä ÃÍÞÑ Ýí äÝÓí ãä Ãä íÊßáã Çááå ÚÒ æÌá Ýí ÈÃãÑ íÊáì æáßäí ßäÊ ÃÑÌæ Ãä íÑì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí Çáäæã ÑÄíÇ íÈÑÆä Çááå ÈåÇ ÞÇáÊ ÝæÇááå ãÇ ÑÇã ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÌáÓå æáÇ ÎÑÌ ãä Ãåá ÇáÈíÊ ÃÍÏ ÍÊì ÃäÒá Çááå ÚÒ æÌá Úáì äÈíå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÃÎÐå ãÇ ßÇä íÃÎÐå ãä ÇáÈÑÍÇÁ Ëã ÇáæÍí ÍÊì Åäå <span style="color: red">áíÊÍÏÑ</span> ãäå ãËá ÇáÌãÇä ãä ÇáÚÑÞ Ýí Çáíæã ÇáÔÇÊ ãä ËÞá ÇáÞæá ÇáÐí ÃäÒá Úáíå ÞÇáÊ ÝáãÇ ÓÑì Úä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æåæ íÖÍß ÝßÇä Ãæá ßáãÉ Êßáã ÈåÇ Ãä ÞÇá ÃÈÔÑí íÇ ÚÇÆÔÉ ÃãÇ Çááå ÝÞÏ ÈÑÃß ÝÞÇáÊ áí Ããí Þæãí Åáíå ÝÞáÊ æÇááå áÇ ÃÞæã Åáíå æáÇ ÃÍãÏ ÅáÇ Çááå åæ ÇáÐí ÃäÒá ÈÑÇÁÊí ÞÇáÊ ÝÃäÒá Çááå ÚÒ æÌá Åä ÇáÐíä ÌÇÁæÇ ÈÇáÅÝß ÚÕÈÉ ãäßã ÚÔÑ ÂíÇÊ ÝÃäÒá Çááå ÚÒ æÌá åÄáÇÁ ÇáÂíÇÊ ÈÑÇÁÊí ÞÇáÊ ÝÞÇá ÃÈæ ÈßÑ æßÇä íäÝÞ Úáì ãÓØÍ áÞÑÇÈÊå ãäå æÝÞÑå æÇááå áÇ ÃäÝÞ Úáíå ÔíÆÇ ÃÈÏÇ ÈÚÏ ÇáÐí ÞÇá áÚÇÆÔÉ ÝÃäÒá Çááå ÚÒ æÌá æáÇ íÃÊá ÃæáæÇ ÇáÝÖá ãäßã æÇáÓÚÉ Ãä íÄÊæÇ Ãæáí ÇáÞÑÈì Åáì Þæáå ÃáÇ ÊÍÈæä Ãä íÛÝÑ Çááå áßã ÞÇá ÍÈÇä Èä ãæÓì ÞÇá ÚÈÏ Çááå Èä ÇáãÈÇÑß åÐå ÃÑÌì ÂíÉ Ýí ßÊÇÈ Çááå ÝÞÇá ÃÈæ ÈßÑ æÇááå Åäí áÃÍÈ Ãä íÛÝÑ Çááå áí ÝÑÌÚ Åáì ãÓØÍ ÇáäÝÞÉ ÇáÊí ßÇä íäÝÞ Úáíå æÞÇá áÇ ÃäÒÚåÇ ãäå ÃÈÏÇ ÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ æßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓÃá ÒíäÈ ÈäÊ ÌÍÔ ÒæÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úä ÂãÑí ãÇ ÚáãÊ Ãæ ãÇ ÑÃíÊ ÝÞÇáÊ íÇ ÑÓæá Çááå ÃÍãí ÓãÚí æÈÕÑí æÇááå ãÇ ÚáãÊ ÅáÇ ÎíÑÇ ÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ æåí ÇáÊí ßÇäÊ ÊÓÇãíäí ãä ÃÒæÇÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÚÕãåÇ Çááå ÈÇáæÑÚ æØÝÞÊ ÃÎÊåÇ ÍãäÉ ÈäÊ ÌÍÔ ÊÍÇÑÈ áåÇ ÝåáßÊ Ýíãä åáß ÞÇá ÇáÒåÑí ÝåÐÇ ãÇ ÇäÊåì ÅáíäÇ ãä ÃãÑ åÄáÇÁ ÇáÑåØ æÞÇá Ýí ÍÏíË íæäÓ ÇÍÊãáÊå ÇáÍãíÉ. <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÕÍíÍ ãÓáã Ì 4 Õ 2129 /2136. ÇáÞÑÕ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÌÑÍ æÊÚÏíá ÑæÇÉ ÍÏíË ÇáÅÝß åã:</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">4544 <span style="color: red">ÚÈÏ Çááå Èä ãÍãÏ</span> Èä íÍíì Èä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: red">ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÏäí Úä åÔÇã Èä ÚÑæÉ æÛíÑå æÚäå ÇÈÑÇåíã Èä ÇáãäÐÑ <u><span style="color: red">æãä ÈáÇíÇå</span></u> <u><span style="color: red">Úä åÔÇã</span></u> Úä ÃÈíå Úä ÚÇÆÔÉ ãÑÝæÚÇ ãä áã íÌÏ ÕÏÞÉ ÝáíáÚä ÇáíåæÏ ÞÇá ÇÈä ÍÈÇä íÑæí ÇáãæÖæÚÇÊ Úä ÇáËÞÇÊ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÞÇá ÃÈæ ÍÇÊã ÇáÑÇÒí ãÊÑæß ÇáÍÏíË æÓÇÞ ÇÈä ÚÏí áå ÃÍÇÏíË Ëã ÞÇá ÚÇãÊåÇ ããÇ áÇ íÊÇÈÚå Úáíå ÇáËÞÇÊ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ãíÒÇä ÇáÅÚÊÏÇá Ýí äÞÏ ÇáÑÌÇá Ì 4 Õ 177.</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">7797 ãÍãÏ Èä ÚÈÏÇááå Èä ÔíÈÇä Úä ÃÈíå Úä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: red">ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ </span>ÞÇá ÇáÈÎÇÑí áÇ íÊÇÈÚ Úáíå ÐßÑå ÇÈä ÚÏí ÞáÊ ÅäãÇ åæ ÇÈä ÅäÓÇä Ýåæ ÇáÐí Ñæì Úä ÃÈíå Úä ÚÑæÉ Ýí ÕíÏ æÌ æÞÏ ÐßÑ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ãíÒÇä ÇáÅÚÊÏÇá Ýí äÞÏ ÇáÑÌÇá Ì 6 Õ 213.</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">89 Ú ÇáÓÊÉ <span style="color: red">åÔÇã Èä ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ Èä ÇáÚæÇã</span> ÇáÃÓÏí ÃÈæ ÇáãäÐÑ æÞíá ÃÈæ ÚÈÏ Çááå ÑÃì Èä ÚãÑ æãÓÍ ÑÃÓå æÏÚÇ áå æÕåá Èä ÓÚÏ æÌÇÈÑÇ æÃäÓÇ æÑæì <span style="color: red">Úä ÃÈíå</span> æÚãå ÚÈÏ Çááå Èä ÇáÒÈíÑ æÃÎæíå ÚÈÏ Çááå æÚËãÇä æÇÈä Úãå ÚÈÇÏ Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÇáÒÈíÑ <u><span style="color: red">æÇÈäå </span></u><span style="color: red">íÍíì Èä ÚÈÇÏ æÇÈä Èä Úãå ÚÈÇÏ Èä ÍãÒÉ Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÇáÒÈíÑ æÇãÑÃÊå ÝÇØãÉ</span> ÈäÊ ÇáãäÐÑ Èä ÇáÒÈíÑ æÚãÑæ Èä ÎÒíãÉ æÚæÝ Èä ÇáÍÇÑË Èä ÇáØÝíá æÃÈí ÓáãÉ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä æÇÈä ÇáãäßÏÑ ææåÈ Èä ßíÓÇä æÕÇáÍ Èä ÃÈí ÕÇáÍ ÇáÓãÇä æÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí ÈßÑ Èä ÍÒã æÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÓÚÏ æÇÈä ÇáãäßÏÑ æãÍãÏ Èä ÅÈÑÇåíã Èä ÇáÍÇÑË ÇáÊíãí æãÍãÏ Èä Úáí Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚÈÇÓ æÛíÑåã Ñæì Úäå ÃíæÈ ÇáÓÎÊíÇäí æãÇÊ ÞÈáå æÚÈíÏ Çááå Èä ÚãÑ æãÚãÑ æÇÈä ÌÑíÌ æÇÈä ÅÓÍÇÞ æÇÈä ÚÌáÇä æåÔÇã Èä ÍÓÇä æíæäÓ Èä íÒíÏ ÇáÃíáí æÔÚÈÉ æÚãÑæ Èä ÇáÍÇÑË æÇááíË Èä ÓÚÏ æÝáíÍ Èä ÓáíãÇä æãÍãÏ Èä ÌÚÝÑ Èä ÃÈí ßËíÑ æíÍíì Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÓáÇã æíÍíì Èä ÃÈí ÒßÑíÇ ÇáÛÓÇäí æãÇáß Èä ÃäÓ æÒÇÆÏÉ æÇáÓÝíÇäÇä æÇáÍãÇÏÇä æãåÏí Èä ãíãæä æÅÓÑÇÆíá æÍÝÕ Èä ãíÓÑÉ æÃÓÇãÉ Èä ÍÝÕ Èä ÛíÇË æÍÈíÈ ÇáãÚáã æÌÑíÑ Èä ÚÈÏ ÇáÍãíÏ æÍãíÏ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä æÒåíÑ Èä ãÚÇæíÉ æÒåíÑ Èä ãÍãÏ ÇáÊíãí æÓÚíÏ Èä ÓáãÉ Èä ÃÈí ÇáÍÓÇã æÑæÍ Èä ÇáÞÇÓã æÓÚíÏ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÌãÍí æÓáíãÇä Èä ÈáÇá æÓáÇã Èä ÃÈí ãØíÚ æÔÚíÈ Èä ÅÓÍÇÞ æÔÑíß Èä ÚÈÏ Çááå æÇÈä ÃÈí ÇáÒäÇÏ æÇÈä ÅÏÑíÓ æÚÈÇÏ Èä ÚÈÇÏ ÇáãåáÈí æÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Èä ÃÈí ÍÇÒã æÇáÏÇÑæÑÏí æÇáÖÍÇß Èä ÚËãÇä æÚÈÏ Çááå Èä ÇáãÈÇÑß æÚÈÏ ÇáÑÍíã Èä ÓáíãÇä æÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Èä ÇáãÎÊÇÑ æÚÞÈÉ Èä ÎÇáÏ æÚËãÇä Èä ÝÑÞÏ æÚËÇã Èä Úáí ÇáÚÇãÑí æÚáí Èä åÇÔã Èä ÇáÈÑíÏ æÚáí Èä ãÓåÑ æÚãÑ Èä Úáí ÇáãÞÏãí æäÕÝ Èä íæäÓ æãÇáß Èä ÓÚíÑ ææßíÚ æÃÈæ ãÚÇæíÉ æãÍãÏ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáØÝÇæí æãÍãÏ Èä ãÓáã Èä ÃÈí ÇáæÖÇÍ æÇÈä ÝÖíá æÇáäÖÑ Èä Ôãíá æíÍíì Èä ÓÚíÏ ÇáÞØÇä æÃÈæ ÒßÑíÇ íÍíì Èä ãÍãÏ Èä ÞíÓ æíÍíì Èä íãÇä æíæäÓ Èä ÈßíÑ æÇÈä äãíÑ æÃÈæ ÎÇáÏ ÇáÃÍãÑ æÃÈæ ÃÓÇãÉ æÃÈæ ÖãÑÉ æÌÚÝÑ Èä Úæä æÚÈÏ Çááå Èä ÏÇæÏ ÇáÎÑíÈí æÚÈíÏ Çááå Èä ãæÓì æÎáÞ ßËíÑ ÞÇá ÚËãÇä ÇáÏÇÑãí ÞáÊ áÇÈä ãÚíä åÔÇã ÃÍÈ Åáíß Úä ÃÈíå æÇáÒåÑí ÞÇá ßáÇåãÇ æáã íÝÖá æÞÇá Úáí Èä ÇáãÏíäí <u><span style="color: red">ÞÇá íÍíì Èä ÓÚíÏ ÑÃíÊ ãÇáß Èä ÃäÓ Ýí Çáäæã </span></u>ÝíäÈÛí Úä åÔÇã Èä ÚÑæÉ ÝÞÇá <u><span style="color: red">ÃãÇ ãÇ ÍÏË Èå æåæ ÚäÏäÇ Ýåæ Ãí ßÃäå íÕÍÍå æãÇ ÍÏË Èå ÈÚÏãÇ ÎÑÌ ãä ÚäÏäÇ ÝßÃäå íæåäå</span></u> æÞÇá Èä ÓÚÏ æÇáÚÌáí ßÇä ËÞÉ ÒÇÏ Èä ÓÚÏ ËÈÊÇ ßËíÑ ÇáÍÏíË ÍÌÉ æÞÇá ÃÈæ ÍÇÊã ËÞÉ <span style="color: red">ÅãÇã Ýí ÇáÍÏíË</span> æÞÇá íÚÞæÈ Èä ÔíÈÉ ËÞÉ ËÈÊ <span style="color: red">áã íäßÑ Úáíå ÔíÁ ÅáÇ ÈÚÏãÇ ÕÇÑ Åáì ÇáÚÑÇÞ ÝÅäå ÇäÈÓØ Ýí ÇáÑæÇíÉ Úä ÃÈíå ÝÃäßÑ Ðáß Úáíå Ãåá ÈáÏå æÇáÐí äÑì Ãä åÔÇãÇ ÊÓåá áÃåá ÇáÚÑÇÞ Ãäå ßÇä áÇ íÍÏË Úä ÃÈíå ÅáÇ ÈãÇ ÓãÚå ãäå ÝßÇä ÊÓåáå Ãäå ÃÑÓá Úä ÃÈíå ããÇ ßÇä íÓãÚå ÃÈíå Úä ÃÈíå æÞÇá Èä ÎÑÇÔ ßÇä ãÇáß áÇ íÑÖÇå æßÇä åÔÇã ÕÏæÞÇ ÊÏÎá ÃÎÈÇÑå Ýí ÇáÕÍíÍ ÈáÛäí Ãä ãÇáßÇ äÞã Úáíå ÍÏíËå áÃåá ÇáÚÑÇÞ ÞÏã ÇáßæÝÉ ËáÇË ãÑÇÊ ÞÏãå ßÇä íÞæá ÍÏËäí ÃÈí ÞÇá ÓãÚÊ ÚÇÆÔÉ æÞÏã ÇáËÇäíÉ ÝßÇä íÞæá ÃÎÈÑäí ÃÈí Úä ÚÇÆÔÉ æÞÏã ÇáËÇáËÉ ÝßÇä íÞæá ÃÈí Úä ÚÇÆÔÉ ÓãÚ ãäå ÈÂÎÑå æßíÚ æÇÈä äãíÑ æãÍÇÖÑ æÞÇá ãæÓì Èä ÅÓãÇÚíá Úä æåÈ ÞÏã ÚáíäÇ åÔÇã Èä ÚÑæÉ ÝßÇä ÝíäÇ ãËá ÇáÍÓä æÇÈä ÓíÑíä æÞÇá ÇáÒÈíÑ Èä ÈßÇÑ Úä ÚËãÇä Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä</span> ÞÇá ÇáãäÕæÑ áåÔÇã Èä ÚÑæÉ ÊÐßÑ íæã ÏÎáäÇ Úáíß ÝÞÇá áäÇ ÃÈí ÇÚÑÝæÇ áåÐÇ ÇáÔíÎ ÍÞå ÝÞÇá áÇ ÃÐßÑ Ðáß ÝÚæÊÈ Úáì Ðáß ÝÞÇá áã íÚæÏäí Çááå ÊÚÇáì Ýí ÇáÕÏÞ ÇáÇ ÎíÑÇ ÞÇá ÚãÑæ Èä Úáí ÇáÝáÇÓ Úä ÚÈÏ Çááå Èä ÏÇæÏ æáÏ åÔÇã æÇáÃÚãÔ æÓãí ÛíÑåãÇ ÓäÉ ãÞÊá ÇáÍÓíä íÚäí ÓäÉ ÅÍÏì æÓÊíä ÞÇá ÇáÍÑÈí ãÇÊ ÓäÉ ÓÊ æÃÑÈÚíä æãÇÆÉ æÃÑÎå ÃÈæ äÚíã æÛíÑå ÓäÉ ÎãÓ æÞÇá ÃÈæ ÍÇÊã íÞÇá Ãäå ÊæÝí ÈÚÏ ÇáåÒíãÉ ÓäÉ ÎãÓ æÞÏ ÈáÛ ÓÈÚÇ æËãÇäíä æÞÇá ÚãÑæ Èä Úáí ãÇÊ ÓäÉ ÓÈÚ æÃÑÈÚíä ÞáÊ æÐßÑå Èä ÍÈÇä Ýí ÇáËÞÇÊ æÞÇá ßÇä ãÊÞäÇ æÑÚÇ ÝÇÖáÇ ÍÇÝÙÇ æÞÇá Èä ÔÇåíä Ýí ÇáËÞÇÊ ÞÇá íÍíì Èä ÓÚíÏ åÔÇã Èä ÚÑæÉ Úä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÇáÞÇÓã ãßí Úä ãßí æÞÇá ÇáÂÌÑí Úä ÃÈí ÏÇæÏ áãÇ ÍÏË åÔÇã Èä ÚÑæÉ ÈÍÏíË Ãã ÒÑÚ åÌÑå ÃÈæ ÇáÃÓæÏ íÊíã ÚÑæÉ æÞÇá ÅÐäå ÞÇá Èä áåíÚÉ ßÇä ÃÈæ ÇáÃÓæÏ íÚÌÈ ãä ÍÏíË åÔÇã Úä ÃÈíå æÑÈãÇ ãßË ÓäÉ áÇ íßáãå ÞÇá ÃÈæ ÇáÃÓæÏ áã íßä ÃÍÏ íÑÝÚ ÍÏíË Ãã ÒÑÚ ÛíÑå æÞÇá ÃÈæ ÇáÍÓä Èä ÇáÞØÇä ÊÛíÑ ÞÈá ãæÊå æáã äÑ áå Ýí Ðáß ÓáÝÇ.</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ÊåÐíÈ ÇáÊåÐíÈ Ì <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>11 Õ 44. ÞÑÕ ÇáãßÊÈÉ ÇáÃáÝíÉ 1300 ßÊÇÈ.</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">4446 Ê<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: red">ÚÈÏ Çááå Èä ÚÊÈÉ</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>Èä ÃÈí ÓÝíÇä Þ Úä Ãã ÍÈíÈÉ <span style="color: red">áÇ íßÇÏ íÚÑÝ ÊÝÑÏ Úäå ÃÈæ ÇáãáíÍ Èä ÃÓÇãÉ</span>.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãíÒÇä ÇáÇÚÊÏÇá Ýí ÊÞÏ ÇáÑÌÇá Ì 4 Õ 144.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="color: blue"><o:p></o:p></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ÃÍãÏ Èä íæäÓ</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"> <u>åæ ÑÇæí ÍÏíË </u></span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: green; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ÅÐÇ ÃÞÈáÊ ÇáÍíÖÉ ÝÏÚí ÇáÕáÇÉ</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">.<o:p></o:p></span></u></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ÃÍãÏ Èä íæäÓ</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"> ÇáÅãÇã ÇáÍÌÉ ÇáÍÇÝÙ ÃÈæ ÚÈÏ Çááå ÃÍãÏ Èä ÚÈÏ Çááå Èä íæäÓ ÇáÊãíãí ÇáíÑÈæÚí ÇáßæÝí</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">íäÓÈ Åáì ÌÏå ÊÎÝíÝÇ ãæáÏå Ýí ÓäÉ ÇËäíä æËáÇËíä ÇáÓåæ ÊÎãíäÇ ÓãÚ ãä ÌÏå íæäÓ Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÞíÓ ÇáíÑÈæÚí æãä ÇÈä ÃÈí ÐÆÈ æÓÝíÇä ÇáËæÑí æÅÓÑÇÆíá æÇáÍÓä Èä ÕÇáÍ æÒÇÆÏÉ Èä ÞÏÇãÉ æÚÇÕã Èä ãÍãÏ Èä ÒíÏ ÇáÚãÑí æÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Èä ÇáãÇÌÔæä æÒåíÑ Èä ãÚÇæíÉ æÃÈí ÈßÑ Èä ÚíÇÔ æÎáÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æßÇä ÚÇÑÝÇ ÈÍÏíË ÈáÏå ÍÏË<span style="color: blue"> </span><span style="color: red">Úäå ÇáÈÎÇÑí æãÓáã æåæ ãä ßÈÑÇÁ ÔíæÎå</span><span style="color: blue"> </span>æÚÈÏ Èä ÍãíÏ æÃÈæ ÒÑÚÉ ÇáÑÇÒí æÅÈÑÇåíã ÇáÍÑÈí æÈÚÞæÈ ÇáÝÓæí æÃÈæ ÍÇÊã æÃÍãÏ Èä íÍíì ÇáÍáæÇäí æÃÈæ ÍÕíä ÇáæÇÏÚí æÅÈÑÇåíã Èä ÔÑíß æÎáÞ ÓæÇåã ÞÇá ÇáÝÖá Èä ÒíÇÏ ÓãÚÊ ÃÍãÏ Èä ÍäÈá æÓÃáå ÑÌá Úãä ÃßÊÈ ÞÇá ÇÑÍá Åáì<span style="color: blue"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span></span><u><span style="color: red">ÃÍãÏ Èä íæäÓ</span></u><span style="color: blue"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="color: red">Åäå ÔíÎ ÇáÅÓáÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÞÇá ÃÈæ ÍÇÊã ßÇä ËÞÉ ãÊÞäÇ.<o:p></o:p></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ÓíÑ ÃÚáÇã ÇáäÈáÇÁ Ì 10 Õ 457</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">.<u><o:p></o:p></u></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ÃÍãÏ Èä íæäÓ<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">87 </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">Ú ÇáÓÊÉ</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ÃÍãÏ Èä ÚÈÏ Çááå Èä íæäÓ Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÞíÓ ÇáÊãíãí ÇáíÑÈæÚí ÇáßæÝí</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">æÞÏ íäÓÈ Åáì ÌÏå Ñæì Úä ÇáËæÑí æÇÈä ÚííäÉ æÒÇÆÏÉ æÚÇÕã Èä ãÍãÏ æÇÈä ÃÈí ÇáÒäÇÏ æÅÓÑÇÆíá æÇááíË <u>æãÇáß æÎáÞ</u><span style="color: blue"> </span><span style="color: red">Ñæì Úäå ÇáÈÎÇÑí æãÓáã</span><span style="color: blue"> </span>æÃÈæ ÏÇæÏ æÇáÈÇÞæä ÈæÇÓØÉ æÃÈæ ÈßÑ Èä ÃÈí ÔíÈÉ æÍÌÇÌ Èä ÇáÔÇÚÑ æÚÈÏ Èä ÍãíÏ æÃÈæ ÒÑÚÉ æÃÈæ ÍÇÊã æÕÇÚÞÉ æíæÓÝ Èä ãæÓì æÇáÍÇÑË Èä ÃÈí ÃÓÇãÉ æÅÓãÇÚíá Óãæíå æÅÓÍÇÞ ÇáÍÑÈí æÅÈÑÇåíã ÇáÌæÒÌÇäí æÎáÞ ÞÇá ÃÍãÏ Èä ÍäÈá áÑÌá ÇÎÑÌ Çáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span><u>ÃÍãÏ Èä íæäÓ</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÅäå ÔíÎ ÇáÅÓáÇã æÞÇá ÃÈæ ÍÇÊã <span style="color: red">ßÇä ËÞÉ ãÊÞäÇ ÂÎÑ ãä Ñæì Úä ÇáËæÑí</span> æÞÇá ÇáäÓÇÆí ËÞÉ æÞÇá ÇáÈÎÇÑí ãÇÊ ÈÇáßæÝÉ Ýí ÑÈíÚ ÇáÂÎÑ ÓäÉ ÒÇÏ ÛíÑå áíáÉ ÇáÌãÚÉ áÎãÓ ÈÞíä ãä ÇáÔåÑ<span style="color: blue"> </span><span style="color: red">æåæ Èä ÃÑÈÚ æÊÓÚíä ÓäÉ</span><span style="color: blue"> </span>ÞáÊ ÊÚÞÈ ÇáÐåÈí Þæá ÃÈí ÍÇÊã Ãäå ÂÎÑ ãä Ñæì Úä ÇáËæÑí ÈÇä Úáí Èä ÇáÌÚÏ ÊÃÎÑ ÈÚÏå æÞÇá ÚËãÇä Èä ÃÈí ÔíÈÉ<span style="color: blue"> </span><span style="color: red">ßÇä ËÞÉ <u>æáíÓ ÈÍÌÉ</u></span><span style="color: blue"> </span>æÞÇá Èä ÓÚÏ <span style="color: red">ßÇä ËÞÉ ÕÏæÞÇ ÕÇÍÈ ÓäÉ æÌãÇÚÉ</span> æÞÇá ÇáÚÌáí ËÞÉ ÕÇÍÈ ÓäÉ æÞÇá ÃÈæ ÍÇÊã ßÇä ãä ÕÇáÍí Ãåá ÇáßæÝÉ æÓäííåÇ æÐßÑå Èä ÍÈÇä Ýí ÇáËÞÇÊ æÞÇá ÃÈæ ÚÈíÏ ÇáÂÌÑí Úä ÃÈí ÏÇæÏ ÓãÚÊå íÞæá ãÇÊ ÇáÃÚãÔ æÃäÇ Èä ÓäÉ æÑÃíÊ ÃÈÇ ÍäíÝÉ æãÓÚÑÇ æÇÈä ÃÈí áíáì íÞÖí ÎÇÑÌ ÇáãÓÌÏ ãä ÃÌá ÇáÍíÖ ÞÇá ÃÈæ ÏÇæÏ ßÇä ãæáÏå ÓäÉ æÞÇá ãØíä ÓäÉ æÞÇá Èä ÞÇäÚ ßÇä ËÞÉ ãÃãæäÇ ËÈÊÇ æÞÇá Èä íæäÓ ÃÊíÊ ÍãÇÏ Èä ÒíÏ ÝÓÃáÊå Ãä íãáí Úáí ÔíÆÇ ãä ÝÖÇÆá ÚËãÇä ÑÖ ÝÞÇá ãä Ãíä ÃäÊ ÞáÊ ãä Ãåá ÇáßæÝÉ ÝÞÇá ßæÝí íØáÈ ÝÖÇÆá ÚËãÇä æÇááå áÇ ÃãáíÊåÇ Úáíß ÇáÇ æÃäÇ ÞÇÆã æÃäÊ ÌÇáÓ æÞÇá ÃÈæ ÏÇæÏ åæ ÃäÈá ãä Èä ÃÈí ÝÏíß .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ÊåÐíÈ ÇáÊåÐíÈ Ì 1 Õ 44</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ãä ÔíæÎ ÃÍãÏ Èä íæäÓ</span></u></strong><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: blue; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><font face="Times New Roman">.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">269 ÇÈíÖ Èä ÇÈÇä Úä ÚØÇÁ Èä ÇáÓÇÆÈ<span style="color: blue"> </span><span style="color: red">ÞÇá ÃÈæ ÍÇÊã áíÓ ÈÞæì <u>Ñæì Úäå ÃÍãÏ Èä íæäÓ</u></span></span></strong><u><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: red; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><font face="Times New Roman">.<o:p></o:p></font></span></u></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ãíÒÇä ÇáÇÚÊÏÇá Ýí äÞÏ ÇáÑÌÇá Ì 1 Õ 207</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></stron"AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">Ñæì Úäå ÃÍãÏ Èä íæäÓ</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÛíÑ</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">å</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ãíÒÇä ÇáÇÚÊÏÇá Ýí äÞÏ ÇáÑÌÇá Ì 3 Õ 181</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"> .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝáíÍ Èä ÓáíãÇä</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>553 Ú ÇáÓÊÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝáíÍ Èä ÓáíãÇä</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èä ÃÈí ÇáãÛíÑÉ æÇÓãå ÑÇÝÚ æíÞÇá äÇÝÚ Èä ÌÈíÑ ÇáÎÒÇÚí æíÞÇá ÇáÃÓáãí ÃÈæ íÍíì ÇáãÏäí ãæáì Âá ÒíÏ Èä ÇáÎØÇÈ æÝáíÍ áÞÈ ÛáÈ Úáíå æÇÓãå ÚÈÏ Çáãáß Ñæì Úä ÃÈí ØæÇáÉ æÇáÒåÑí æäÇÝÚ ãæáì Èä ÚãÑ æåÔÇã Èä ÚÑæÉ æíÍíì Èä ÓÚíÏ ÇáÃäÕÇÑí æäÚíã Èä ÚÈÏ Çááå ÇáãÌãÑ æÑÈíÚÉ Èä ÃÈí ÚÈÏ ÇáÑÍãä æÒíÏ Èä ÃÓáã æÓÇáã ÃÈí ÇáäÖÑ ÓÚíÏ Èä ÇáÍÇÑË æÃÈí ÍÇÒã Èä ÏíäÇÑ æÚÈÇÓ Èä Óåá Èä ÓÚÏ æÖãÑÉ Èä ÓÚíÏ æÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÇáÞÇÓã Èä ãÍãÏ æÕÇáÍ Èä ÚÌáÇä æÓåíá Èä ÃÈí ÕÇáÍ æÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí ÈßÑ Èä ãÍãÏ Èä ÚãÑæ Èä ÍÒã æÚËãÇä Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÊíãí æÇáÚáÇÁ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä íÚÞæÈ æåáÇá Èä ÃÈí ãíãæäÉ Ýí ÂÎÑíä Ñæì Úäå ÒíÇÏ Èä ÓÚÏ æåæ ÃßÈÑ ãäå æÒíÏ Èä ÃÈí ÃäíÓÉ æãÇÊ ÞÈáå æÇÈäå ãÍãÏ Èä ÝáíÍ æÇÈä ÇáãÈÇÑß æÇÈä æåÈ æÃÈæ ÚÇãÑ ÇáÚÞÏí æíæäÓ Èä ãÍãÏ æÃÈæ ÊãíáÉ æÇáÍÓä Èä ãÍãÏ Èä ÚíÓì æÇáÍÓä Èä ÅÈÑÇåíã Èä ÃÔßÇÈ æÒíÏ Èä ÇáÍÈÇÈ æÚËãÇä Èä ÚãÑ æíÍíì Èä ÕÇáÍ ÇáæÍÇÙí æÇáãÚÇÝì Èä ÓáíãÇä æãÍãÏ Èä ÓäÇä æÓÑíÌ Èä ÇáäÚãÇä æíÍíì Èä ÚÈÇÏ ÇáÖÈÚí æÓÚíÏ Èä ãäÕæÑ æãÍãÏ Èä ÇáÕáÊ æÃÈæ ÇáÑÈíÚ ÇáÒåÑÇäí æãäÕæÑ Èä ÃÈí ãÒÇÍã æãÍãÏ Èä ÈßÇÑ Èä ÇáÑíÇä æÂÎÑæä </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÞÇá ÚËãÇä ÇáÏÇÑãí Úä Èä ãÚíä ÖÚíÝ ãÇ ÃÞÑÈå ãä ÃÈí ÃæíÓ</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÞÇá ÇáÏæÑí </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Úä Èä ãÚíä áíÓ ÈÇáÞæí æáÇ íÍÊÌ ÈÍÏíËå</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æåæ Ïæä ÇáÏÑÇæÑÏí æÞÇá </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃÈæ ÍÇÊã áíÓ ÈÞæí æÞÇá ÇáÂÌÑí ÞáÊ áÃÈí ÏÇæÏ ÃÈáÛß Ãä íÍíì Èä ÓÚíÏ ßÇä íÞÔÚÑ ãä ÃÍÇÏíË<u style="text-underline: double"> ÝáíÍ</u> ÞÇá ÈáÛäí Úä íÍíì Èä ãÚíä</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÞÇá ßÇä ÃÈæ ßÇãá ãÙÝÑ Èä ãÏÑß </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">íÊßáã Ýí ÝáíÍ</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÞÇá ÃÈæ ßÇãá </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ãäå íÊäÇæá ÑÌÇá ÇáÒåÑí</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÞÇá ÃÈæ ÏÇæÏ æåÐÇ ÎØà ÚäÏí </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">íÊäÇæá ÑÌÇá ãÇáß</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÞÇá ÇáÂÌÑí ÞáÊ áÃÈí ÏÇæÏ </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÞÇá Èä ãÚíä ÚÇÕã Èä ÚÈíÏ Çááå æÇÈä ÚÞíá <u style="text-underline: double">æÝáíÍ áÇ íÍÊÌ ÈÍÏíËåã </u>ÞÇá ÕÏÞ æÞÇá ÇáäÓÇÆí <u style="text-underline: double">ÖÚíÝ æÞÇá ãÑÉ áíÓ ÈÇáÞæí</u></span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÞÇá Èä ÚÏí áÝáíÍ ÃÍÇÏíË ÕÇáÍÉ íÑæí Úä ÇáÔíæÎ ãä Ãåá ÇáãÏíäÉ </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃÍÇÏíË ãÓÊÞíãÉ <u style="text-underline: double">æÛÑÇÆÈ æÞÏ ÇÚÊãÏå ÇáÈÎÇÑí Ýí ÕÍíÍå</u> æÑæì Úäå ÇáßËíÑ æåæ <u>ÚäÏí áÇ ÈÃÓ Èå</u></span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÞÇá ÇáÈÎÇÑí ÞÇá ÓÚíÏ Èä ãäÕæÑ ãÇÊ </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÓäÉ <u style="text-underline: double">ËãÇä æÓÊíä æãÇÆÉ</u></span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÞáÊ æÞÇá ÇáÍÇßã ÃÈæ ÃÍãÏ </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áíÓ ÈÇáãÊíä ÚäÏåã æÞÇá ÇáÏÇÑÞØäí íÎÊáÝæä Ýíå æáíÓ Èå ÈÃÓ æÞÇá Èä ÃÈí ÔíÈÉ ÞÇá Úáí Èä ÇáãÏíäí ßÇä ÝáíÍ æÃÎæå ÚÈÏ ÇáÍãíÏ <u style="text-underline: double">ÖÚíÝíä</u></span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÞÇá ÇáÈÑÞí Úä Èä ãÚíä </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u style="text-underline: double"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÖÚíÝ</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u style="text-underline: double"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æåã íßÊÈæä ÍÏíËå æíÔÊåæäå</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÞÇá ÇáÓÇÌí åæ ãä Ãåá ÇáÕÏÞ æíåã æÐßÑå Èä ÍÈÇä Ýí ÇáËÞÇÊ æÞÇá ÇáÍÇßã ÃÈæ ÚÈÏ Çááå </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u style="text-underline: double"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇÊÝÇÞ ÇáÔíÎíä Úáíå íÞæí ÃãÑå</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÞÇá ÇáÑãáí Úä ÃÈí ÏÇæÏ </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u style="text-underline: double"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áíÓ ÈÔíÁ</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u style="text-underline: double"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÞÇá ÇáØÈÑí æáÇå ÇáãäÕæÑ Úáì ÇáÕÏÞÇÊ áÃäå ßÇä ÃÔÇÑ Úáíåã ÈÍÈÓ Èäí ÍÓä áãÇ ØáÈ ãÍãÏ Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÇáÍÓä æÞÇá Èä ÇáÞØÇä ÇÕÚÈ </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãÇ Ñãì Èå ãÇ Ñæì Úä íÍíì Èä ãÚíä Úä ÃÈí ßÇãá ÞÇá <u>ßäÇ äÊåãå áÃäå ßÇä íÊäÇæá ÃÕÍÇÈ ÇáäÈí</u></span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ßÐÇ ÐßÑå åÐÇ æåßÐÇ Èä ÇáÞØÇä Ýí ßÊÇÈ ÇáÈíÇä áå </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æåæ ãä ÇáÊÕÍíÝ ÇáÔäíÚ</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÐí æÞÚ áå æÇáÕæÇÈ ãÇ ÊÞÏã Ëã </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÑÃíÊå ãËá ãÇ äÞá Èä ÇáÞØÇä Ýí ÑÌÇá ÇáÈÎÇÑí ááÈÇÌí</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÇáæåã ãäå æÒÚã ÇáÍãíÏí Ýí ÇáÌãÚ Ýí ãÓäÏ ÌÇÈÑ Ãä </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÓáíãÇä Èä ÞíÓ ÇáíÔßÑí æÇáÏ ÝáíÍ åÐÇ Ýæåã Ýí Ðáß æÝáíÍ ÎÒÇÚí Ãæ ÇÓáãì áÇ íÔßÑí æÓáíãÇä ãÇÊ Ýí ÍíÇÉ ÌÇÈÑ Ýáæ ßÇä ÝáíÍ æáÏå áÃÏÑß ÌÇÈÑ Ãæ Óä ÝáíÍ áÇ íÍÊãá Ðáß</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">. <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÊåÐíÈ ÇáÊåÐíÈ Ì 8 Õ 272 æãÇ ÈÚÏåÇ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ÚÈíÏ Çááå Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚÊÈÉ</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"> <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>141 <span style="color: red">Ú ÇáÓÊÉ ÃÈæ ÈßÑ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÇáÍÇÑË Èä åÔÇã Èä ÇáãÛíÑÉ Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚãÑ Èä ãÎÒæã ÇáÞÑÔí ÇáãÏäí</span> ßÇä ÃÍÏ ÇáÝÞåÇÁ ÇáÓÈÚÉ <span style="color: red">Þíá ÇÓãå</span> ãÍãÏ <span style="color: red">æÞíá</span> ÇÓãå ÃÈæ ÈßÑ æßäíÊå ÃÈæ ÚÈÏ ÇáÑÍãä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÕÍíÍ Ãä ÇÓãå æßäíÊå æÇÍÏ Ñæì Úä ÃÈíå æÃÈí åÑíÑÉ æÚãÇÑ Èä íÇÓÑ æäæÝá Èä ãÚÇæíÉ æÚÇÆÔÉ æÃã ÓáãÉ æÃã ãÚÞá ÇáÃÓÏíÉ æÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ãØíÚ Èä ÇáÃÓæÏ æÃÈí ãÓÚæÏ ÇáÃäÕÇÑí <span style="color: red">æáã íÏÑßå</span> æÛíÑåã æÚäå ÃæáÇÏå ÚÈÏ Çáãáß æÚãÑ æÚÈÏ Çááå æÓáãÉ æãæáÇå Óãì æÇÈä ÃÎíå ÇáÞÇÓã Èå ãÍãÏ Èå ÚÈÏ ÇáÑÍãä æÇáÒåÑí æÚÈÏ ÑÈå Èä ÓÚíÏ æÚãÑ Èä ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ æÚÈÏ ÇáæÇÍÏ Èä Ãíãä æÚÈíÏ Çááå Èä ßÚÈ ÇáÍãíÑí æÇáÍßã Èä ÚÊíÈÉ æÂÎÑæä <u style="text-underline: double"><span style="color: red">ÞÇá Èä ÓÚÏ æáÏ Ýí ÎáÇÝÉ ÚãÑ</span></u> æÞÇá ÇáæÇÞÏí ÇÓãå ßäíÊå <span style="color: red">æßÇä ÞÏ ÇÓÊÕÛÑ íæã ÇáÌãá</span> ÝÑÏ åæ <span style="color: red">æÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ</span> <span style="color: red">æßÇä ËÞÉ ÝÞíåÇ ÚÇáãÇ ÔíÎÇ ßËíÑ ÇáÍÏíË</span> æßÇä íÞÇá áå ÑÇåÈ ÞÑíÔ áßËÑÉ ÕáÇÊå æßÇä ãßÝæÝÇ æÞÇá ÇáÚÌáí ãÏäí ÊÇÈÚí ËÞÉ æÞÇá Èä ÎÑÇÔ åæ ÃÍÏ ÃÆãÉ ÇáãÓáãíä æÞÇá ÃíÖÇ ÃÈæ ÈßÑ æÚãÑ æÚßÑãÉ æÚÈÏ Çááå Èäæ ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÇáÍÇÑË Èä åÔÇã ßáåã ÃÌáÉ ËÞÇÊ íÖÑÈ Èåã ÇáãËá Ñæì Úäå ÇáÒåÑí æÞÇá ÇáÂÌÑí Úä ÃÈí ÏÇæÏ ßÇä ÃÚãì æßÇä ÅÐÇ ÓÌÏ íÖÚ íÏå Ýí ØÓÊ ãÇÁ ãä ÚáÉ ßÇäÊ Èå æÐßÑå Èä ÍÈÇä Ýí ÇáËÞÇÊ æÞÇá ÇáÒÈíÑ Èä ÈßÇÑ ßÇä ÞÏ ßÝ ÈÕÑå æßÇä íÓãì ÇáÑÇåÈ æßÇä <span style="color: red">ãä ÓÇÏÇÊ ÞÑíÔ</span> æÞÇá Èä ÃÈí ÇáÒäÇÏ Úä ÃÈíå ÃÏÑßÊ ãä ÝÞåÇÁ ÇáãÏíäÉ æÚáãÇÆåÇ ãä íÑÊÖì æíäÊåì Åáì Þæáå ãäåã Èä ÇáãÓíÈ æÚÒÑÉ Èä ÞÇÓã Èä ãÍãÏ æÃÈæ ÈßÑ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä æ ÎÇÑÌÉ Èä ÒíÏ <u><span style="color: red">æÚÈíÏ Çááå Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚÊÈÉ </span></u>æÓáíãÇä Èä íÓÇÑ Ýí ãÔíÎÉ ãä äÙÑÇÆåã Ãåá ÝÞå æÝÖá æÞÇá ÇáÔÚÈí Úä ÚãÑ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Ãä ÃÎÇå ÃÈÇ ÈßÑ ßÇä íÕæã æáÇ íÝØÑ ÞÇá Èä ÇáãÏíäí æÎáíÝÉ æÌãÇÚÉ ãÇÊ ÓäÉ <span style="color: red">ËáÇË æÊÓÚíä</span> æÞÇá ÅÈÑÇåíã Èä ÇáãäÐÑ Úä ãÚíä Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÊæÝí ÓäÉ ËáÇË æÞíá ÃÑÈÚ æÃÑÎå Ýí ÓäÉ ÃÑÈÚ ÚãÑæ Èä Úáí æÃÈæ ÚÈíÏ æÇáæÇÞÏí æÛíÑ æÇÍÏ ÒÇÏ ÇáæÇÞÏí æßÇäÊ ÊÓãì ÓäÉ ÇáÝÞåÇÁ æÞíá ãÇÊ ÓäÉ ÎãÓ æÊÓÚíä ÞáÊ æÞíá Ãä ÇÓãå ÇáãÛíÑÉ ÍßÇå Èä ÚÈÏ ÇáÈÑ æÞÇá ÃÈæ ÌÚÝÑ ÇáØÈÑí ÇÓãå ßäíÊå áíÓ áå ÇÓã ÛíÑåÇ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ÊåÐíÈ ÇáÊåÐíÈ Ì 12 Õ 34.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">4544 ÚÈÏ Çááå Èä ãÍãÏ Èä íÍíì Èä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: red">ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÏäí Úä åÔÇã Èä ÚÑæÉ æÛíÑå æÚäå ÇÈÑÇåíã Èä ÇáãäÐÑ <span style="color: red">æãä ÈáÇíÇå Úä åÔÇã Úä ÃÈíå Úä ÚÇÆÔÉ ãÑÝæÚÇ ãä áã íÌÏ ÕÏÞÉ ÝáíáÚä ÇáíåæÏ</span> ÞÇá ÇÈä ÍÈÇä <span style="color: red">íÑæí ÇáãæÖæÚÇÊ Úä ÇáËÞÇÊ æÞÇá ÃÈæ ÍÇÊã ÇáÑÇÒí ãÊÑæß ÇáÍÏíË æÓÇÞ ÇÈä ÚÏí áå ÃÍÇÏíË Ëã ÞÇá ÚÇãÊåÇ ããÇ áÇ íÊÇÈÚå Úáíå ÇáËÞÇÊ.<o:p></o:p></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ãíÒÇä ÇáÅÚÊÏÇá Ýí äÞÏ ÇáÑÌÇá Ì 4 Õ 177.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">7797 ãÍãÏ Èä ÚÈÏÇááå Èä ÔíÈÇä Úä ÃÈíå Úä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: red">ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>ÞÇá ÇáÈÎÇÑí áÇ íÊÇÈÚ Úáíå ÐßÑå ÇÈä ÚÏí ÞáÊ ÅäãÇ åæ ÇÈä ÅäÓÇä Ýåæ ÇáÐí Ñæì Úä ÃÈíå Úä ÚÑæÉ Ýí ÕíÏ æÌ æÞÏ ÐßÑ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ãíÒÇä ÇáÅÚÊÏÇá Ýí äÞÏ ÇáÑÌÇá Ì 6 Õ 213.</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">570 Î ÇáÈÎÇÑí <u><span style="color: red">ÚÈÏ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>Èä ÚãÑ ÇáäãíÑí</span></u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ñæì Úä íæäÓ Èä íÒíÏ æíÒíÏ ÇáÑÞÇÔí æÚäå <span style="color: red">ÍÌÇÌ Èä ãäåÇá</span> æÚÈÏ Çááå Èä íÒíÏ ÇáãÞÑí æãæÓì Èä ÅÓãÇÚíá æÇáÃÕãÚí ÞÇá ÇáÂÌÑí Úä ÃÈí ÏÇæÏ ËÞÉ æÐßÑå Èä ÍÈÇä Ýí ÇáËÞÇÊ æÞÇá ÑÈãÇ ÃÎØà æÎáØ ÕÇÍÈ ÇáßãÇá ÊÑÌãÊå ÈÊÑÌãÉ ÚÈÏ Çááå Èä ÚãÑ Èä ÛÇäã æÞÏ ÝÑÞ ÈíäåãÇ ÃÈæ ÍÇÊã æÛíÑ æÇÍÏ æáã íÐßÑ ÇáÈÎÇÑí Ýí ÇáÊÇÑíÎ Óæì ÇáäãíÑí ÞáÊ ÊÈÚ ÚÈÏ ÇáÛäí Ýí Ðáß ÃÈÇ äÕÑ ÇáßáÇÈÇÐí æÃÈÇ ÅÓÍÇÞ ÇáÍÈÇá æßÐÇ ÒÚã ÃÈæ ÇáæáíÏ ÇáÈÇÌí Ýí ßÊÇÈå ÑÌÇá ÇáÈÎÇÑí æÛíÑåã æÇáÕæÇÈ ÇáÊÝÑÞÉ ÈíäåãÇ æÞÇá ÇáÏÇÑÞØäí Ýí ÇáäãíÑí ËÞÉ íÍÊÌ Èå.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÊåÐíÈ ÇáÊåÐíÈ Ì 5 Õ 291. ÇáÞÑÕ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">724 ÍÇãÏ Èä ÍãÇÏ ÇáÚÓßÑí Úä ÅÓÍÇÞ Èä ÓíÇÑ ÇáäÕíÈí ÈÎÈÑ ãæÖæÚ åæ ÂÝÊå Úä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: red">ÍÌÇÌ Èä ãäåÇá</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úä ÍãÇÏ Èä ÓáãÉ Úä ÈÑÏ Èä ÓäÇä Úä ãßÍæá Úä ÃÈí ÃãÇãÉ ÇáÈÇåáí ãÑÝæÚÇ ãä æáÏ áå ãæáæÏ ÝÓãÇå ãÍãÏÇ ÊÈÑßÇ Èå ßÇä åæ æÇáæáÏ Ýí ÇáÌäÉ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áÓÇä ÇáãíÒÇä Ì 2 Õ 163.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">32 Î Ï Ó ÇáÈÎÇÑí æÃÈí ÏÇæÏ æÇáäÓÇÆí ØáÍÉ Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚËãÇä Èä ÚÈíÏ Çááå Èä ãÚãÑ ÇáÊíãí ÇáãÏäí Ñæì Úä ÚÇÆÔÉ æÚäå ÓÚÏ Èä ÅÈÑÇåíã æÃÈæ ÚãÑÇä ÇáÌæäí ÐßÑå Èä ÍÈÇä Ýí ÇáËÞÇÊ <span style="color: red">Ñæì ÇáÈÎÇÑí Úä ÍÌÇÌ Èä ãäåÇá</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÚä Úáí Úä ÔÈÇÈÉ æÚä Èä ÈÔÇÑ Úä ÛäÏÑ ÌãíÚÇ Úä ÔÚÈÉ Úä ÃÈí ÚãÑÇä Úä ØáÍÉ Èä ÚÈÏ Çááå Úä ÚÇÆÔÉ ÞáÊ íÇ ÑÓæá Çááå Åä áí ÌÇÑíä ÝÅáì ÃíåãÇ ÃåÏí ÞÇá Åáì ÃÞÑÈåãÇ ãäß ÈÇÈ æÑæÇå ãÓÏÏ ãä ÍÏíË ÇáÍÇÑË Èä ÚÈíÏ Çááå Úä ÃÈí ÚãÑÇä Úä ØáÍÉ æáã íäÓÈå Úä ÚÇÆÔÉ æÞÇá ÞÇá ÔÚÈÉ Ýí åÐÇ ÇáÍÏíË ØáÍÉ ÑÌá ãä ÞÑíÔ æÑæì ÃÈæ ÏÇæÏ Úä ãÍãÏ Èä ßËíÑ Úä ÇáËæÑí Úä ÓÚÏ Èä ÅÈÑÇåíã Úä ØáÍÉ Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚËãÇä Úä ÚÇÆÔÉ Ýí ÇáÞÈáÉ ááÕÇÆã æÑæÇå ÇáäÓÇÆí ãä ÍÏíË ÃÈí ÚæÇäÉ Ýáã íäÓÈå æÞÏ ÑæÇå ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ãåÏí Úä ÓÝíÇä ÇáËæÑí ÝÞÇá Úä ØáÍÉ Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚæÝ æÑæì ÓáíãÇä Èä ÍÑÈ ÇáÍÏíË ÇáÃæá Úä ÔÚÈÉ ÍÏËäí ÃÈæ ÚãÑÇä ÇáÌæäí ÓãÚÊ ØáÍÉ Èä ÚÈÏ Çááå ÇáÎÒÇÚí ÞáÊ Ýí ÑæÇíÉ ÇáÈÎÇÑí ÇáãÐßæÑÉ Úä Èä ÈÔÇÑ ØáÍÉ Èä ÚÈÏ Çááå ÑÌá ãä Èäí Êíã Èä ãÑÉ ÝÊÚíä Ãäå ÕÇÍÈ ÇáÊÑÌãÉ æÃíÏ Ðáß ÍßÇíÉ ÃÈí ÏÇæÏ ÇáÓÇáÝÉ æÃãÇ ÇáÍÏíË ÇáÂÎÑ ÝÇáÃÔÈå Ãäå ãä ÍÏíË ØáÍÉ Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚæÝ áÃä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ãåÏí ÃÍÝÙ ãä ãÍãÏ Èä ßËíÑ æÇááå ÃÚáã.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÊåÐíÈ ÇáÊåÐíÈ Ì 5 Õ 17.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>54 ÈÎ ã ÇáÈÎÇÑí Ýí ÇáÃÏÈ ÇáãÝÑÏ æãÓáã æÇáÃÑÈÚÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: red">ËæÈÇä</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æíÞÇá Èä ÌÍÏæ ÃÈæ ÚÈÏ Çááå æíÞÇá ÃÈæ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáåÇÔãí ãæáì ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Þíá ÃÕáå ãä Çáíãä ÃÕÇÈå ÓÈÇÁ ÝÇÔÊÑÇå ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÃÚÊÞå æÞÇá Ãä ÔÆÊ ÊáÍÞ Èãä ÃäÊ ãäåã ÝÚáÊ æÃä ÔÆÊ Ãä ÊËÈÊ ÝÃäÊ ãäÇ Ãåá ÇáÈíÊ ÝËÈÊ æáã íÒá ãÚå Ýí ÓÝÑå æÍÖÑå Ëã ÎÑÌ Åáì ÇáÔÇã ÝäÒá ÇáÑãáÉ Ëã ÍãÕ æÇÈÊäì ÈåÇ ÏÇÑÇ æãÇÊ ÈåÇ Ý&iac"mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÊåÐíÈ ÇáÊåÐíÈ Ì 2 Õ 28.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">2909 ãÍãÏ Èä ËÇÈÊ Èä ËæÈÇä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇá ÃÈæ ÍÇÊã ÇáÑÇÒí áÇ íÓÇæí ÔíÆÇ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÖÚÝÇÁ ÇáãÊÑæßíä áÇÈä ÇáÌæÒí Ì3 Õ 45.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">1606 <span style="color: red">ßáËæã Èä ãÍãÏ Èä ÃÈí ÓÏÑÉ</span> ÝáåÐÇ <u style="text-underline: double"><span style="color: red">íÍÏË Úä ÚØÇÁ ÇáÎÑÇÓÇäí</span></u> <u style="text-underline: double"><span style="color: red">ÈãÑÇÓíá </span></u>æÛíÑå ÈãÇ áÇ íÊÇÈÚ Úáíå ÍÏË Úäå íÚÞæÈ Èä ßÚÈ æÅÓÍÇÞ Èä ÑÇåæíå æÃÈæ åãÇã ÍÏËäÇ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Èä ÓáíãÇä ÇáÍÑãáí ÍÏËäÇ íÚÞæÈ Èä ßÚÈ ËäÇ ßáËæã Èä ãÍãÏ Èä ÃÈí ÓÏÑÉ Úäå ÚØÇÁ ÇáÎÑÇÓÇäí Úä <u><span style="color: red">ãÍãÏ Èä ãÓáã Èä ÔåÇÈ ÇáÒåÑí</span></u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úä ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ æÚä ÚÈíÏ Çááå Èä ÚÈÏ Çááå æÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ æÚáÞãÉ Èä æÞÇÕ Úä ÚÇÆÔÉ ÞÇáÊ ßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÐÇ ÃÑÇÏ Ãä íÎÑÌ Ýí ÓÝÑ ÃÞÑÚ Èíä äÓÇÆå ÝÐßÑÊ ÍÏíË ÇáÅÝß ÈØæáå <u style="text-underline: double"><span style="color: red">æåÐÇ áÚØÇÁ ÇáÎÑÇÓÇäí</span></u> <u style="text-underline: double"><span style="color: red">Úä ÇáÒåÑí ÛÑíÈ</span></u> áã íÑæå Úä ËáÇËÉ ÃäÝÓ ßáËæã Èä ãÍãÏ åÐÇ æÔÚíÈ Èä ÑÒíÞ æåæ ÃÈæ ÔíÈÉ <span style="color: red">æÑæÇå Úä ÚØÇÁ ÇáÎÑÇÓÇäí</span> ãÚ ßáËæã Èä ãÍãÏ ÇÈäå ÚËãÇä Èä ÚØÇÁ æÑæÇå ÚÈÏ Çááå Èä ãÍãÏ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä íÒíÏ Èä ÌÇÈÑ æÞÇá Úä ÚØÇÁ Úä ÇáÒåÑí Úä ÚÑæÉ Úä ÚÇÆÔÉ æáã íÐßÑ ÇáÈÇÞíä ÍÏËäÇ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ ËäÇ íÚÞæÈ ËäÇ <span style="color: red">ßáËæã Èä ãÍãÏ</span> Úä ÚØÇÁ Úä ÃÈí åÑíÑÉ Úä ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãäå ßÇä íÞæá áÇ ÊÞæã ÇáÓÇÚÉ ÍÊì ÊØáÚ ÇáÔãÓ ãä ãÛÑÈåÇ ÝÅÐÇ ÑÂåÇ ÇáäÇÓ ÂãäæÇ æÐáß íæã áÇ íäÝÚ äÝÓÇ ÅíãÇäåÇ áã Êßä ÂãäÊ ãä ÞÈá ÇáÂíÉ ÍÏËäÇ Úáí Èä ÇáÍÓíä Èä ÚÈÏ ÇáÑÍíã ËäÇ ÅÓÍÇÞ Èä ÅÈÑÇåíã ÇáÍäÙáí ÃÎÈÑäÇ ßáËæã Èä ãÍãÏ Èä ÃÈí ÓÏÑÉ ÝáåÐÇ ËäÇ ÚØÇÁ Èä ÃÈí ãÓáã ÇáÎÑÇÓÇäí Úä ÃÈí åÑíÑÉ Úä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇá ÇáÕáæÇÊ ÇáÎãÓ æÇáÌãÚÉ Åáì ÇáÌãÚÉ <span style="color: red">ßÝÇÑÇÊ áãÇ Èíäåä áãä ÇÌÊäÈÊ ÇáßÈÇÆÑ</span> æÈÅÓäÇÏå Úä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇá ÈÍÓÈ ÇãÑÆ ãä ÇáÔÑ Ãä íÔÇÑ Åáíå Ýí Ïíäå æÏäíÇå ÅáÇ ãä ÚÕãå Çááå æÈÅÓäÇÏå Úä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãßÑ æÇáÎÏíÚÉ Ýí ÇáäÇÑ æÈÅÓäÇÏå Úä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="color: red">áÇ ÊÞæã ÇáÓÇÚÉ Úáì ÃÍÏ íÞæá áÇ Åáå ÅáÇ Çááå Ãæ íÃãÑ ÈÇáãÚÑæÝ æíäåì Úä ÇáãäßÑ</span> æÈÅÓäÇÏå Úä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ËáÇËÉ ãä ÃãÑ ÇáÌÇåáíÉ ÇáäíÇÍÉ æÊÈÑÄ ÇãÑÆ ãä ÃÈíå æÝÎÑå Úáì ÇáäÇÓ æÈåÐÇ ÇáÅÓäÇÏ ÃÍÏÇíË ÃÎÑ ÃÑÌÍ ãä ÚÔÑÉ ÍÏËäÇ Úáí Èä ÇáÍÓíä ÈåÇ æåÐå ÇáÃÍÇÏíË <u><span style="color: red">æÅä ßÇäÊ ãÑÇÓíá ÝáíÓ íÍÏË ÈåÇ Úä ÚØÇÁ ßáËæã åÐÇ</span></u> ÃÎÈÑäÇ Úáí Èä ÓÚíÏ Èä ÈÔíÑ ËäÇ ÃÈæ åãÇã ÇáæáíÏ Èä ÔÌÇÚ ËäÇ ßáËæã Èä ãÍãÏ Èä ÃÈí ÓÏÑÉ Ãä ÚØÇÁ ÇáÎÑÇÓÇäí ÍÏËåã Úä ÃÈí ÓÝíÇä Úä ÌÇÈÑ ÞÇá ÞÇá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÑÇÁÉ ÂÎÑ Çááíá ãÍÖæÑÉ æÐáß ÃÝÖá æåÐÇ íÑæíå ßáËæã Úä ÚØÇÁ æÚØÇÁ <span style="color: red">ÇáÎÑÇÓÇäí Úä ÃÈí ÓÝíÇä áÇ ÃÚÑÝ ÛíÑå<o:p></o:p></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáßÇãá Ýí ÖÚÝÇÁ ÇáÑÌÇá Ì 6 Õ 72.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Åáíßã ÃÚÒÇÆí ÇáÞÑÇÁ ãÇ ÎØÊ ÃäÇãá ÇáÏßÊæÑ ÃÍãÏ ÕÈÍí ãäÕæÑ Íæá åÐÇ ÇáãæÖæÚ¡ æáßã Ãä ÊÍßãæÇ ÈÚÞæáßã ÇáÓáíãÉ æÊÎÊÇÑæÇ áÃäÝÓßã ÇáÕÝ ÇáÐí ÊÞÝæÇ Ýíå Èíä íÏí ÇáÎÇáÞ íæã ÇáäÔæÑ ÝÊßæäæÇ ãä ÇáÐíä ÕÏÞæÇ Çááå ÝßÇä ÎíÑÇ áåã.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.4pt 12pt 18pt; line-height: 18.75pt; tab-stops: 518.4pt 524.4pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">ÇáÇÝÊÑÇÁ Úáì ÚÇÆÔÉ Ýì ÍÏíË ÇáÅÝß:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.4pt 12pt 18pt; line-height: 18.75pt; tab-stops: 518.4pt 524.4pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><br />
ÅÐÇ ÐßÑÊ ÍÏíË ÇáÅÝß ÇäÕÑÝ Ðåä ÇáÓÇãÚ Åáì ÇÊåÇã ÚÇÆÔÉ ÈÇáÒäÇ æäÒá ÈÑÇÁÊåÇ ãä ÇáÓãÇÁ ÊÃÓíÓÇð Úáì ãÇ ÌÇÁ Ýì ÓæÑÉ ÇáäæÑ ãä ÂíÇÊ ÊÊÍÏË Úä ãæÖæÚ &quot;ÇáÅÝß&quot;. æÅÐÇ ÍÇæá ÈÇÍË Ãä íÊÝåã ÇáÂíÇÊ æÃä íäÇÞÔ ÑæÇíÇÊ ÇáÊÑÇË Úä ãæÖæÚ ÍÏíË ÇáÅÝß ÊäÇæáÊå ÇáÇÊåÇãÇÊ ßãÇ áæ Ãä ÃÓØæÑÉ ÊÎáÝ ÚÇÆÔÉ Úä ÑßÈ ÇáäÈì æÇÊåÇãåÇ ÃÕÈÍÊ ãä ÇáãÚáæã ãä ÇáÏíä ÈÇáÖÑæÑÉ.<br />
æãáÎÕ ÇáÃÓØæÑÉ ÇáÊì ÐßÑåÇ ÇáÈÎÇÑì (ÇáÌÒÁ ÇáÎÇãÓ Õ 148¡ ÇáÌÒÁ ÇáÓÇÏÓ Õ 127) Ãä ÇáäÈì ßÇä ÅÐÇ ÃÑÇÏ ÓÝÑ ÇÞÑÚ Èíä äÓÇÆå ÝÃíåä ÎÑÌ ÓåãåÇ ÎÑÌ ÈåÇ ÇáÑÓæá ãÚå.<br />
æÝì ÛÒæÉ Èäì ÇáãÕØáÞ ßÇäÊ ÇáÞÑÚÉ ãä äÕíÈ ÚÇÆÔÉ¡ æÃËäÇÁ ÑÌæÚ ÇáÌíÔ ÇÝÊÞÏÊ ÚÇÆÔÉ ÞÑØåÇ ÝäÒáÊ ÊÈÍË Úäå æÇäØáÞ ÇáÌíÔ æåã íÙäæäåÇ ÏÇÎá ÇáåæÏÌ.. æÑÌÚÊ ÚÇÆÔÉ ÝæÌÏÊ ÇáÌíÔ ÞÏ ÇäØáÞ ÝäÇãÊ ãßÇäåÇ Åáì Ãä ÌÇÁ ÕÝæÇä Èä ÇáãÚØá ÇáÓáãì ÝÍáãåÇ Úáì Ìãáå æÃÊì ÈåÇ Åáì ÇáãÏíäÉ¡ ÝÇÊåãåÇ ÇáãäÇÝÞæä Èå æÛÖÈ ãäåÇ ÇáÑÓæá Åáì Ãä äÒáÊ ÝíåÇ ÂíÇÊ ÓæÑÉ ÇáäæÑ ÊÚáä ÈÑÇÁÊåÇ (ÇáäæÑ 11: 26). </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">æãÚ Ðáß ÝáÇ íÒÇá ÍÏíË ÇáÅÝß æÕãÉ ÊØÇÑÏ ÚÇÆÔÉ æÊäÓÌ ÇáÎíÇáÇÊ ÇáãÑíÖÉ ÍæáåÇ ÃÓÇØíÑ æÑæÇíÇÊ¡ ææÌÏ Ýíå ÈÚÖ ÇáãÓÊÔÑÞíä ãÌÇáÇð ááØÚä Ýì ÔÑÝ ÚÇÆÔÉ æÝì ÇÊåÇã ÇáäÈì ÈÃäå ÇÎÊáÞ ÇáÂíÇÊ áíÈÑÆåÇ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">¡ æåÐå ÅÍÏì ÃÝÖÇá ÇáÈÎÇÑì æÇáãÕÏÑ ÇáËÇäì ÚáíäÇ æÚáì ÏíääÇ ÇáÍäíÝ..!!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">Åä ÍÞíÞÉ ÇáÃãÑ Ãä ÚÇÆÔÉ &quot;<u>Ãã ÇáãÄãäíä æÃãäÇ äÍä ÅÐÇ ßäÇ ãÄãäíä</u>&quot; áÇ ÚáÇÞÉ áåÇ ãØáÞÇð ÈÍÏíË ÇáÅÝß ÇáãÐßæÑ Ýì ÓæÑÉ Çáäæ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">Ñ.<br />
æÃÓÇÓ åÐÇ ÇáÇÝÊÑÇÁ Úáì ÚÇÆÔÉ íÈÏà ÈÃßÐæÈÉ &quot;Ãä ÇáäÈì ßÇä ÅÐÇ ÎÑÌ áÛÒæÉ ÃÞÑÚ Èíä äÓÇÆå æÇÕØÍÈ ÅÍÏÇåä..&quot; æÇáÞÑÂä ÇáßÑíã íäÝì Ãä ÇáäÈì ßÇä íÕØÍÈ ãÚå äÓÇÁå Ýì ÛÒæÇÊå¡ ÝÇááå ÊÚÇáì íÞæá ááäÈì Úäå ÎÑæÌå áÛÒæÉ ÈÏÑ- Ãæáì ÇáÛÒæÇÊ- &#64831;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">ßãÇ ÃÎÑÌß ÑÈß ãä ÈíÊß ÈÇáÍÞ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">..&#64830; (ÇáÃäÝÇá 5) æÇáÈíÊ íÚäì ÇáÒæÌÉ¡ æÝì ÊæÖíÍ ÃßËÑ íÞæá ÊÚÇáì Úä äÝÓ ÇáÛÒæÉ &#64831;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">æÅÐ ÛÏæÊ ãä Ãåáß ÊÈæìÁ ÇáãÄãäíä ãÞÇÚÏ ááÞÊÇá</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">...&#64830; (Âá ÚãÑÇä 121) Ãì ÎÑÌ ÇáäÈì Úä Ãåáå¡ æÇáÃåá åã ÇáÒæÌÉ æÇáÒæÌÇÊ- áßì íÕÝø ÇáãÄãäíä ááÞÊÇá.<br />
ÅÐä áã íßä ãÚå æÇÍÏÉ ãä äÓÇÆå ãäÐ Ãæá ÛÒæÉ ÛÒÇåÇ..<br />
æÝì ÛÒæÉ ÇáÃÍÒÇÈ Ýì ÇáÚÇã ÇáÎÇãÓ ãä ÇáåÌÑÉ¡ äÒáÊ ÓæÑÉ ÇáÃÍÒÇÈ æÝíåÇ ÇáÃãÑ ÈÇáÍÌÇÈ áäÓÇÁ ÇáäÈì æÇáÃãÑ ÍÇÓã áåä ÈÃä íãßËä Ýì ÇáÈíÊ æáÇ íÎÑÌä ãäå &#64831;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">æÞÑä Ýì ÈíæÊßä æáÇ ÊÈÑÌä ÊÈÑÌ ÇáÌÇåáíÉ ÇáÃæáì æÃÞãä ÇáÕáÇÉ æÂÊíä ÇáÒßÇÉ æÃØÚä Çááå æÑÓæáå ÅäãÇ íÑíÏ Çááå áíÐåÈ Úäßã ÇáÑÌÓ Ãåá ÇáÈíÊ æíØåÑßã ÊØåíÑÇ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">&#64830; (ÇáÃÍÒÇÈ 33) ÝßíÝ </span><u style="text-underline: double"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">íÃãÑåä Çááå ÈÇáÈÞÇÁ Ýì ÇáÈíÊ æíÃÊì ÇáäÈì ÝíÕØÍÈåä Ýì ÛÒæÉ Èäì ÇáãÕØáÞ ÝíãÇ ÈÚÏ</span></u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">¿.<br />
áÞÏ ßÇä ÊÑß ÇáäÓÇÁ Ýì ÇáãÏíäÉ ÈÚíÏÇð Úä ÇáÛÒæÇÊ ÚÇÏÉ ÅÓáÇãíÉ ÍÑÕ ÚáíåÇ ÇáäÈì æÇáãÓáãæä ÈÍíË áã íßä íÊÎáÝ Úä ÇáÛÒæ ÅáÇ ÇáäÓÇÁ æÇáÃØÝÇá æÇáÔíæÎ ÛíÑ ÇáÞÇÏÑíä.<br />
æÍíä ÊÎáÝ ÇáãäÇÝÞæä Úä ÇáÎÑæÌ ãÚ ÇáäÈì Ýì ÇÍÏì ãÚÇÑßå ÇáÏÝÇÚíÉ äÒá ÇáÞÑÂä íÚíøÑåã æíÓÎÑ ãäåã ÈÃäåã ÑÖæÇ ÈÃä íÊÎáÝæÇ ãÚ ÇáäÓÇÁ æÇáÕÈíÇä &#64831;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">ÑÖæÇ ÈÃä íßæäæÇ ãÚ ÇáÎæÇáÝ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">..&#64830; (ÇáÊæÈÉ 87¡ 93) Ýåá ãä ÇáãÚÞæá Ãä íÕØÍÈ ÇáäÈì ÒæÌÇÊå ãÚå ÚÑÖÉ áÎØÑ ÇáÍÑÈ ÈíäãÇ ÊÈÞì ÈÞíÉ ÇáäÓÇÁ ÂãäÇÊ Ýì ÇáãÏíäÉ¿.<br />
æáßä Úä ãÇÐÇ ÊÊÍÏË ÓæÑÉ ÇáäæÑ &#64831;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">Åä ÇáÐíä ÌÇÁæÇ ÈÇáÅÝß ÚÕÈÉ ãäßã áÇ ÊÍÓÈæå ÔÑ áßã Èá åæ ÎíÑ áßã.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">..&#64830;¿<br />
Åä ÓæÑÉ ÇáäæÑ ãä ÃæÇÆá ãÇ äÒá Ýì ÇáãÏíäÉ ¡ áÐÇ ÌÇÁÊ ÈÊÔÑíÚÇÊ ÇÌÊãÇÚíÉ ÌÏíÏÉ áÕíÇäÉ ÇáãÌÊãÚ ÇáÅÓáÇãì ÇáÌÏíÏ Ýì ÃæÇÆá ÇÓÊÞÑÇÑå ÈÇáãÏíäÉ¡ æáäÇ Ãä äÊÕæÑ ÇáãÏíäÉ Ýì Ãæá ÇáÚåÏ ÈåÇ Ííä ÌÇÁåÇ ÇáãåÇÌÑæä æÇáãåÇÌÑÇÊ áíÚíÔæÇ Èíä ÇáÃæÓ æÇáÎÒÑÌ æÝíåã ÇáÃäÕÇÑ ÇáãÄãäæä æÝíåã ÖÚÇÝ ÇáÅíãÇä æÇáãäÇÝÞæä æÍæáåã ÇáíåæÏ . æÇáãåÇÌÑæä æÇáãåÇÌÑÇÊ Èíä ÃäÕÇÑì íÄËÑåã Úáì äÝÓå æáæ ßÇä Èå ÎÕÇÕÉ æÈíä ãäÇÝÞ íÓÊËÞá æÌæÏåã æíäÊÙÑ ÇáÝÑÕÉ áíÕØÇÏ Ýì ÇáãÇÁ ÇáÚßÑ æÓØ Ðáß ÇáÎáíØ ÇáÈÔÑì ÇáÐì ÊßÏÓ áÃæá ãÑÉ Ýì ãßÇä æÇÍÏ. æáÇ ÑíÈ Ãä ÇáãåÇÌÑíä ßÇäæÇ Ýì ÍÇÌÉ ááÚæä ÈÚÏ Ãä ÊÑßæÇ ÃãæÇáåã æÏíÇÑåã æÌÇÁæÇ Åáì ÇáãÏíäÉ <u>áÇ íãáßæä ÔíÆÇð ÅáÇ ÇáÅíãÇä æÍÈ ÇáÅÓáÇã</u>. æáÇ ÑíÈ Ãä ÈÚÖ ÇáãåÇÌÑÇÊ ßÇä ÍÇáåä ÃÔÏ ÈÄÓÇð <u>ÝÞÏ ÊÑßä ÃÒæÇÌåä ÇáãÔÑßíä ÝÑÇÑÇð ÈÏíäåä</u>¡ æáÇ ÑíÈ ÃíÖÇð Ãäåä ßä íÊáÞíä ãÓÇÚÏÇÊ ãä ÈÚÖ ãÄãäì ÇáÃäÕÇÑ ÇáÐíä íÄËÑæä Úáì ÃäÝÓåã æáæ ßÇä Èåã ÎÕÇÕÉ.. æáÇ ÑíÈ Ãä ÇáãäÇÝÞíä æÌÏæÇ ÝÑÕÊåã Ýì ÊÔæíå Ðáß ÇáÚãá ÇáäÈíá ÈÅÔÇÚÉ ÞÕÕ ßÇÐÈÉ Úä ÚáÇÞÇÊ ÂËãÉ <u>Èíä ÃæáÆß ÇáãÄãäíä æÇáãÄãäÇÊ ãä ÇáãåÇÌÑÇÊ æÇáÃäÕÇÑ</u>..<br />
Åä åÐÇ ÇáÊÕæÑ áÝåã ÂíÇÊ ÓæÑÉ ÇáäæÑ Úä ãæÖæÚ ÇáÅÝß íÓÊäÏ Åáì Ýåã ÍÞíÞì ááÙÑæÝ ÇáÊÇÑíÎíÉ ÇáæÇÞÚíÉ ááÓäæÇÊ ÇáÃæáì áÇÓÊÞÑÇÑ ÇáãÌÊãÚ ÇáãÓáã Ýì ÇáãÏíäÉ ÍíË Êã ÇáÊÂÎì Èíä ÇáãåÇÌÑíä æÇáÃäÕÇÑ æäÒáÊ ÓæÑÉ ÇáäæÑ ÈÊÔÑíÚÇÊ ÇÌÊãÇÚíÉ ÊäÙã ÇáÓáæßíÇÊ ÏÇÎá åÐÇ ÇáãÌÊãÚ¡ æßÇä Ðáß ÞÈá ÛÒæÉ Èäì ÇáãÕØáÞ ÈÚÏÉ ÓäæÇÊ ¡ ÝáíÓ ãÇ ÌÇÁ Ýì åÐå ÇáÓæÑÉ ÃÏäì ÚáÇÞÉ ÈÊáß ÇáÃÓØæÑÉ ÇáÊì ÍÇßåÇ ÇáÈÎÇÑì æßÊÈ ÇáÍÏíË Úä ÚÇÆÔÉ æãÓíÑÊåÇ ÇáãÒÚæãÉ ãÚ ÇáäÈì Ýì ÇáÌíÔ.<br />
æíÄßÏ Ðáß Ãä ÂíÇÊ ÓæÑÉ ÇáäæÑ ÊÊÍÏË Úä </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">ÇÊåÇã ÌãÇÚÉ ãä Ãåá ÇáãÏíäÉ áÌãÇÚÉ ãä ÇáãÄãäíä ÇáÃÈÑíÇÁ¡ ÊÊÍÏË Úä ÌãÇÚÉ ÙÇáãÉ ÇÊåãÊ ÌãÇÚÉ ÈÑíÆÉ¡ ÊÊÍÏË Úä ãÌãæÚÉ æáÇ ÊÊÍÏË Úä ÖÍíÉ æÇÍÏÉ æÅäãÇ Úä ãÌãæÚÉ ãä ÇáÖÍÇíÇ ÇáÈÑíÆÇÊ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">. ÓæÑÉ ÇáäæÑ áÇ ÊÊÍÏË Úä Ãã ÇáãÄãäíä ÚÇÆÔÉ¡ æáæ ßÇä áåÇ ÚáÇÞÉ ÈÍÏíË ÇáÅÝß áäÒá Ðáß Ýì ÇáÞÑÂä ÕÑÇÍÉ¡ ÝÞÏ ÚåÏäÇ ÇáÞÑÂä ÃßËÑ ÇåÊãÇãÇð Èßá ãÇ íÎÕ ÈíÊ ÇáäÈì æÃãåÇÊ ÇáãÄãäíä . ÝÞÏ ÊÍÏË Úä ÃãåÇÊ ÇáãÄãäíä æÈíÊ ÇáäÈì Ýì ÓæÑÉ ÇáÃÍÒÇÈ æÝì ÓæÑÉ ÇáÊÍÑíã æÎÇØÈåä ãÈÇÔÑÉ Ýì ÃãæÑ ÃÞá ÎØÑÇð ãä Ðáß ÇáÇÊåÇã ÇáãÒÚæã áÚÇÆÔÉ . æáßä ÇáÞÑÂä Ýì ÓæÑÉ ÇáäæÑ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">áÇ íÔíÑ ãØáÞÇð Åáì ÚÇÆÔÉ Ãæ Ãì æÇÍÏÉ ãä äÓÇÁ ÇáäÈì æÅäãÇ íÊÍÏË Úä Úãæã ÇáãÄãäíä Ýì ÍÇÏË ÅÝß ÇåÊÒÊ áå ÇáãÏíäÉ Ýì Ãæá ÇáÚåÏ ÈåÇ æÞÏ ÊßÏÓ ÝíåÇ ÇáãåÇÌÑæä æÇáÃäÕÇÑ áÃæá ãÑÉ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">.. æáäÑÇÌÚ ãÚÇð ÂíÇÊ ÓæÑÉ ÇáäæÑ..<br />
ÊÈÏà ÇáÓæÑÉ ÈÊÞÑíÑ ÚÞæÈÉ ÇáÒäÇ (</span><u style="text-underline: double"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">æåì ÇáÌáÏ áÇ ÇáÑÌã</span></u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">)¡ Ëã ÚÞæÈÉ Ñãì ÇáãÍÕäÇÊ Ëã ÞÖíÉ ÇáÊáÇÚä Èíä ÇáÒæÌ æÒæÌÊå¡ Ëã ÊÏÎá ÇáÓæÑÉ Úáì ÍÏíË ÇáÅÝß ÈÊÞÑíÑ äÝåã ãäå ÔíÆíä: 1Ü </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">Ãä ÚÞæÈÇÊ ÇáÒäÇ æÞÐÝ ÇáãÍÕäÇÊ áå ÚáÇÞÉ ãÈÇÔÑÉ ÈÇáÍÏíË ÇáÊÇáì Úä ÇáÇÔÇÚÇÊ ÇáÊì ÑÇÌÊ Ýì ÇáãÏíäÉ æÞÊåÇ . 2Ü Ãä ÍÏíË ÇáÇÝß áíÓ ÎÇÕÇ ÈÇÍÏì äÓÇÁ ÇáäÈì æÇäãÇ åæ ÃãÑ ÇÔÊÑß Ýíå ÌãÇÚÉ ãä ÇáãÄãäíä ÇÊåãæÇ ÌãÇÚÉ ÃÎÑì ãä ÇáãÄãäíä ÅËãÇ æÚÏæÇäÇ . æåÐÇ áÇ íÌæÒ Ýì ÃÎáÇÞíÇÊ ÇáãÌÊãÚ ÇáãÓáã ÇáÐì íäÒá Úáíå ÇáæÍì ÇáÞÑÂäì</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">. Ýì Ðáß íÞæá Çááå ÊÚÇáì íÎÇØÈ ÇáãÄãäíä ÌãíÚÇ Ýì ÇáãÏíäÉ: &#64831;</span><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">Åä ÇáÐíä ÌÇÁæÇ ÈÇáÅÝß ÚÕÈÉ ãäßã</span></u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"> áÇ ÊÍÓÈæå ÔÑÇ áßã Èá åæ ÎíÑ áßã&#64830; ÝÇáÎØÇÈ åäÇ ÚÇã ááãÄãäíä ÌãíÚÇð¡ ÝáíÓ Ðáß ÇáÍÏíË ÇáÅÝß ÔÑÇð ááãÄãäíä Èá åæ ÎíÑ áåã áÃäå ÈÓÈÈå ÃäÒá Çááå Ýì ÇáÓæÑÉ ÇáÊÔÑíÚÇÊ ÇáÊì ÊäÙã ÇáÍíÇÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ááãÓáãíä ÍÊì áÇ íÊßÑÑ ÇáãÌÇá ááÊÞæáÇÊ æÇáÅÔÇÚÇÊ.<br />
Ëã ÊÞæá ÇáÂíÉ ÇáÊÇáíÉ ÊÊÍÏË Úä Úãæã ÇáãÄãäíä ÃíÖÇð &#64831;</span><u style="text-underline: double"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">áæáÇ ÅÐ ÓãÚÊãæå Ùä ÇáãÄãäæä æÇáãÄãäÇÊ ÈÃäÝÓåã ÎíÑÇð æÞÇáæÇ åÐÇ ÅÝß ãÈíä</span></u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">&#64830; ÅÐä åì ÊåãÉ ÚÇãÉ ÊãÓ ãÌÊãÚ ÇáãÓáãíä ÌãíÚÇð æßÇä íäÈÛì Úáíåã Ãä íÑÝÖæåÇ æÃä íÙäæÇ ÈÃäÝÓåã ÎíÑÇð¡ æÊãÖì ÇáÂíÇÊ Úáì äÝÓ ÇáæÊíÑÉ ÊÎÇØÈ ÌãæÚ ÇáãÓáãíä áÃä ÇáãÙáæãíä ÌãÇÚÉ æÇáÐíä Ùáãæåã ÌãÇÚÉ ÃÎÑì ¡ æÞÏ ÊÏÇæá ÇáãÓáãæä ÃÞæÇá ÇáÙáãÉ ÈÏæä ÊÑæò Ãæ ÊÏÈÑ¡ ÊÞæá ÇáÂíÇÊ &#64831;</span><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">áæáÇ ÌÇÁæÇ Úáíå ÈÃÑÈÚÉ ÔåÏÇÁ ÝÅÐÇ áã íÃÊæÇ ÈÇáÔåÏÇÁ ÝÃæáÆß ÚäÏ Çááå åã ÇáßÇÐÈæä</span></u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">. æáæáÇ ÝÖá Çááå Úáíßã æÑÍãÊå Ýì ÇáÏäíÇ æÇáÂÎÑÉ áãÓßã Ýì ãÇ ÃÝÖÊã Ýíå ÚÐÇÈ ÚÙíã. </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">ÅÐ ÊáÞæäå ÈÃáÓäÊßã æÊÞæáæä ÈÃÝæÇåßã ãÇ áíÓ áßã Èå Úáã æÊÍÓÈæäå åíäÇð æåæ ÚäÏ Çááå ÚÙíã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">. æáæáÇ ÅÐ ÓãÚÊãæå ÞáÊã ãÇ íßæä áäÇ Ãä äÊßáã ÈåÐÇ ÓÈÍÇäß åÐÇ ÅÝß ÚÙíã. íÚÙßã Çááå Ãä ÊÚæÏæÇ áãËáå ÃÈÏÇð Åä ßäÊã ãÄãäíä. æíÈíä Çááå áßã ÇáÂíÇÊ æÇááå Úáíã Íßíã&#64830;.<br />
æáÃä ÇáãÙáæãíä ãÌãæÚÉ æÇáÙáãÉ ÃíÖÇð ãÌãæÚÉ ÊÞæá ÇáÂíÉ ÇáÊÇáíÉ &#64831;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">Åä ÇáÐíä íÍÈæä Ãä ÊÔíÚ ÇáÝÇÍÔÉ Ýì ÇáÐíä ÂãäæÇ áåã ÚÐÇÈ Ãáíã Ýì ÇáÏäíÇ æÇáÂÎÑÉ æÇááå íÚáã æÃäÊã áÇ ÊÚáãæä</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">&#64830; ÝÇáãäÇÝÞæä ÃÑÇÏæÇ ÈÊæÒíÚåã ÇáÊåã Úáì ãÌãæÚÇÊ ÇáãÄãäíä Ãä ÊÔíÚ ÇáÝÇÍÔÉ Ýì ÇáÐíä ÂãäæÇ¡ æÞÏ æÕÝåã Çááå ÊÚÇáì ÈÃäåã íÃãÑæä ÈÇáãäßÑ æíäåæä Úä ÇáãÚÑæÝ (ÇáÊæÈÉ 67) æÊæÚÏåã ÈÇáÚÐÇÈ ÇáÃáíã Ýì ÇáÏäíÇ æÇáÂÎÑÉ.<br />
æíäåÇåã ÑÈ ÇáÚÒÉ Úä ÇÊÈÇÚ ÎØæÇÊ ÇáÔíØÇä¡ Ëã ÊáÊÝÊ ÇáÂíÉ áÈÚÖ ÇáãÍÓäíä ÇáÐíä ÊæÞÝæÇ Úä ÇáÕÏÞÉ ãÎÇÝÉ Ãä Êáæßåã ÇáÃáÓäÉ &#64831;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">æáÇ íÃÊá Ãæáæ ÇáÝÖá ãäßã æÇáÓÚÉ Ãä íÄÊæÇ Ãæáì ÇáÞÑÈì æÇáãÓÇßíä æÇáãåÇÌÑíä Ýì ÓÈíá Çááå æáíÚÝæÇ æáíÕÝÍæÇ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">..&#64830;.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.4pt 12pt 18pt; line-height: 18.75pt; tab-stops: 518.4pt 524.4pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><br />
æáÃä ÇáãÙáæãíä </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">ÌãÇÚÉ ãä ÇáãÓáãÇÊ ÇáÚÝíÝÇÊ ÝÅä Çááå ÊæÚÏ ÇáÙáãÉ ÈÚÐÇÈ ÔÏíÏ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"> &#64831;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">Åä ÇáÐíä íÑãæä ÇáãÍÕäÇÊ ÇáÛÇÝáÇÊ ÇáãÄãäÇÊ áÚäæÇ Ýì ÇáÏäíÇ æÇáÂÎÑÉ æáåã ÚÐÇÈ ÚÙíã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">&#64830;.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.4pt 12pt 18pt; line-height: 18.75pt; tab-stops: 518.4pt 524.4pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" /><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">æäÊæÞÝ ãÚ ßáãÉ</span></u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"> &quot;ÇáãÍÕäÇÊ ÇáÛÇÝáÇÊ&quot; Ýåí ÇáãæÖÚ ÇáæÍíÏ Ýì ÇáÞÑÂä ÇáÐì ÃÊÊ Ýíå ÕÝÉ ÇáÛÝáÉ ÈãÚäì ÇáÓÐÇÌÉ æØíÈÉ ÇáäíÉ¡ æãÇ ÚÏÇå ÝÅä ÕÝÉ ÇáÛÝáÉ ÊáÍÞ ÈÇáÐì íÚÑÖ Úä ÇáÍÞ æíáåæ Úäå. ææÕÝ ÇáãÍÕäÇÊ ÇáÈÑíÆÇÊ ÈÇáÛÝáÉ Ïáíá </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">Úáì Ãäåä ßä íÊÕÑÝä ÈÇáÓÌíÉ æÇáÝØÑÉ ÇáäÞíÉ Ýì ÇáÊÚÇãá ãÚ ÇáäÇÓ¡ æáæ ßÇä ãÌÊãÚ ÇáãÏíäÉ ÎÇáíÇð ãä ÇáãäÇÝÞíä æÇáÐíä Ýì ÞáæÈåã ãÑÖ ãÇ áÍÞÊ Èåä ÇáÔÈåÇÊ æÇáÇÊåÇãÇÊ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">. æÇááå ÊÚÇáì ÏÇÝÚ Úä åÄáÇÁ ÇáãÍÕäÇÊ ÇáÛÇÝáÇÊ ÇáãÄãäÇÊ æáÚä ãä ÇÊåãåä Ýì ÔÑÝåä . Ëã íÞæá ÊÚÇáì &#64831;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">ÇáÎÈíËÇÊ ááÎÈíËíä æÇáÎÈíËæä ááÎÈíËÇÊ æÇáØíÈÇÊ ááØíÈíä æÇáØíÈæä ááØíÈÇÊ <u>ÃæáÆß ãÈÑÁæä ããÇ íÞæáæ</u>ä</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"> áåã ãÛÝÑÉ æÑÒÞ ßÑíã&#64830; ÅÐä ÌÇÁÊ ÇáÈÑÇÁÉ ãä ÇáæÞæÚ Ýì ÇáÅËã ÇáÎÈíË áÃæáÆß ÇáØíÈÇÊ æÃæáÆß ÇáØíÈæä æáÃäåã ÌãÇÚÉ ÞÇá Úäåã ÑÈäÇ ÊÚÇáì &#64831;ÃæáÆß ãÈÑÁæä ããÇ íÞæáæä áåã ãÛÝÑÉ æÑÒÞ ßÑíã&#64830;.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.4pt 12pt 18pt; line-height: 18.75pt; tab-stops: 518.4pt 524.4pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><br />
Ëã ÃÊÊ ÇáÂíÇÊ ÇáÊÇáíÉ ÊÊÍÏË Úä ÊÔÑíÚ ÇáÇÓÊÆÐÇä ÍÊì áÇ íÊßÑÑ ÏÎæá ÈÚÖ ÇáäÇÓ ÈáÇ ÅÐä ßãÇ ßÇä ãÃáæÝÇð Ýì ÇáÌÒíÑÉ ÇáÚÑÈíÉ¡ æÍÊì áÇ íßæä åäÇß ãÌÇá ááÔÈåÇÊ æÇáÃÞÇæíá¡ Ëã ÊæÇáÊ ÇáÊÔÑíÚÇÊ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ Ýì ÇáÒì æÇáäßÇÍ.. æÐáß åæ ÇáÎíÑ ÇáÐì ÞÇáÊ Úäå ÇáÂíÉ ÇáÃæáì Ýì ãæÖæÚ ÇáÅÝß &#64831;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">áÇ ÊÍÓÈæå ÔÑÇ áßã Èá åæ ÎíÑ áßã&#64830;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">.<br />
æíÈÞì ÇáÓÄÇá: ãÇ ÚáÇÞÉ ÚÇÆÔÉ ÈÐáß ßáå¿.<br />
áÇ ÔìÁ.. áÞÏ ÌÑÊ Ãã ÇáãÄãäíä ÚÇÆÔÉ Úáì äÝÓåÇ äÞãÉ ÇáßËíÑíä ÈÓÈÈ ÏæÑåÇ Ýì ÇáÝÊäÉ ÇáßÈÑì æãæÞÚÉ ÇáÌãá. </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">áÐÇ ÊÎÕÕÊ ØæÇÆÝ ãä ÇáÔíÚÉ ÇáåÌæã ÚáíåÇ æÇÊåÇãåÇ Ýì ÔÑÝåÇ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">¡ æßá ÇáÃÍÇÏíË ÇáãÝÊÑÇÉ ÇáÊì ÊåÊß ÍÑãÉ ÑÓæá Çááå </span><u style="text-underline: double"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">ßÇä ÇáäÕíÈ ÇáÃßÈÑ ÝíåÇ áÚÇÆÔÉ</span></u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">.. æãä íÞæáæä Ãäåã Ãåá ÇáÓäÉ íÏÇÝÚæä Úä Êáß ÇáÃÍÇÏíË </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">æíÚÊÈÑæä äÞÏåÇ æÊÈÑÆÉ ÇáÑÓæá æÃåá ÈíÊå ãäåÇ ÅäßÇÑÇð ááÓäÉ..!! æíßÝíäÇ Ãä ÇáÌãíÚ áÇ íÒÇáæä ÍÊì ÇáÂä íÑÈØæä ÚÇÆÔÉ ÈÍÏíË ÇáÅÝß ãäåã ÊÕÏíÞÇð áãÝÊÑíÇÊ ãÇ íÓãì ÈÇáãÕÏÑ ÇáËÇäì..<br />
<br />
åá ßÇä áÏì ÇáäÈì ãÊÓÚ áíßæä ßãÇ æÕÝÊå Êáß ÇáÃÍÇÏíË¿</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><br />
<br />
áÞÏ ÌÚáÊ Êáß ÇáÃÍÇÏíË ãä ÞæÉ ÇáäÈì ÇáÌäÓíÉ ÞÖíÉ äÖØÑ áãäÇÞÔÊåÇ áÊÈÑÆÉ ÓÇÍÉ ÇáäÈì ãäåÇ. áÞÏ ÊÒæÌ ÇáäÈì æåæ ÔÇÈ ãä ÎÏíÌÉ æåì ÊßÈÑå Ýì ÇáÚãÑ æÙá ãÎáÕÇð áåÇ Ýì ÍíÇÊå ØíáÉ ÝÊÑÉ ÔÈÇÈå¡ Ëã ÊÚÏÏÊ ÒíÌÇÊå æåæ ÈÚÏ ÇáÎãÓíä áÛíÑ ÓÈÈ ÇáÔåæÉ.. æãÇÐÇ íÈÞì ááÅäÓÇä ÈÚÏ ÇáÎãÓíä ÎÕæÕÇð ÅÐÇ ßÇä íÍãá åãæãÇð æãÓÆæáíÇÊ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">íäæÁ ÈÍãáåÇ ÚÔÑÇÊ ÇáÑÌÇá ÇáÃÔÏÇÁ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">¿ æáäÊÐßÑ ßíÝ ßÇä íæÇÌå ÃÚÏÇÁå ãä ãÔÑßíä æãäÇÝÞíä ¡ æßíÝ ÊäæÚÊ åÐå ÇáãæÇÌåÉ Èíä ãÄÇãÑÇÊ æÛÒæÇÊ æÍÕÇÑ¡ Ëã ßíÝ ßÇä ãÓÆæáÇð Ýì åÐÇ ÇáÓä Úä </span><u style="text-underline: double"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">ÅÞÇãÉ ÏæáÉ æÊÃÓíÓ ÃãÉ æäÔÑ ÏÚæÉ æÊßæíä ãÏÑÓÉ æÅÚÏÇÏ ÞÇÏÉ</span></u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"> . æÐáß ÌãíÚå ÃÞÇãå ÑÌá æÇÍÏ Ýì ÇáÚÔÑ ÓäæÇÊ ÇáÃÎíÑÉ ãä ÍíÇÊå¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">Êáß ÇáÚÔÑ ÓäæÇÊ ÇáÊì ãáÃÊåÇ ßÊÈ ÇáÃÍÇÏíË ÈÑæÇíÇÊ ÊÕæÑå ÔÎÕÇð ÂÎÑ áÇ ÇåÊãÇã áå ÅáÇ ÈÇáÌãÇÚ æÕÍÈÉ ÇáäÓÇÁ.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><br />
áÞÏ ßÇä ÇáäÈì ÊßÇÏ äÝÓå ÊÐåÈ ÍÒäÇð Úáì ÚäÇÏ Þæãå æãßÑåã¡ æíÍãá ÇáÏÚæÉ Ýì ÞáÈå ÞÈá ÌæÇÑÍå æíäÔÛá ÈåÇ æÈÅÏÇÑÊåÇ ãÚ ÊÈáíÛå ÇáÑÓÇáÉ æÊßæíäå ÇáÏæáÉ æÅÚÏÇÏå ááãÏÑÓÉ ÇáÊì ÊÑÈÊ Úáì åÏíå¡ Ýåá íÊÈÞì Ýíå ãÊÓÚ ÈÚÏ Ðáß ßáå áÃä íßæä ßãÇ ÊÕæÑå áäÇ ßÊÈ ÇáÊÑÇË¿ íßÝíäÇ ãÇ ÃÔÇÑÊ Åáíå ÓæÑÉ ÇáÃÍÒÇÈ Ýì ÇáÎØÇÈ ÇáãÈÇÔÑ áäÓÇÁ ÇáäÈì ãä ÑÈ ÇáÚÒÉ¡ ÝÞÏ ÃÑÏä ÇáÊãÊÚ ÈÍáÇá ÇáÏäíÇ ÔÃä ßá ÇáäÓÇÁ Ýì ÇáãÏíäÉ¡ æßÇäÊ ÇáäÊíÌÉ Ãä Çááå ÃãÑ ÇáäÈì Ãä íÎíÑåä Èíä ÊÍãá ÇáÈÞÇÁ ãÚå Ãæ Ãä íØáÞåä &#64831;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">íÇ ÃíåÇ ÇáäÈì Þá áÃÒæÇÌß Åä ßäÊä ÊÑÏä ÇáÍíÇÉ ÇáÏäíÇ æÒíäÊåÇ ÝÊÚÇáíä ÃãÊÚßä æÃÓÑÍßä ÓÑÇÍÇð ÌãíáÇ. æÅä ßäÊä ÊÑÏä Çááå æÑÓæáå æÇáÏÇÑ ÇáÂÎÑÉ ÝÅä Çááå ÃÚÏ ááãÍÓäÇÊ ãäßä ÃÌÑÇð ÚÙíãÇ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">&#64830; (ÇáÃÍÒÇÈ 28: 29)<br />
<br />
ÇáÞÑÂä íÍÑÕ Úáì ÍÑãÉ ÈíÊ ÇáäÈì ÇáÊì åÊßÊåÇ ÃÍÇÏíË ÇáÈÎÇÑì:<br />
<br />
ãåãÇ ÈáÛÊ ÏäÇÁÉ ÇáÅäÓÇä ÝÅäå íÑÝÖ Ãä íÞÊÍã ÇáäÇÓ ÃÓÑÇÑ ÈíÊå Ãæ ÚáÇÞÉ æÇáÏå ÇáÌäÓíÉ ÈæÇáÏÊå . æÇáÚÇÏÉ áÏíäÇ äÍä Ãåá ÇáÚÑæÈÉ æÇáÅÓáÇã Ãä äÓÊäßÝ ãä ßÔÝ ÃÓãÇÁ ÇáäÓÇÁ ãä ÇáÚÇÆáÉ¡ æáßääÇ Ýì äÝÓ ÇáæÞÊ áÇ äÑì ÊÍÑÌÇð <a style="mso-comment-reference: d_17; mso-comment-date: 20080218T2100">ãä</a></span><span class="MsoCommentReference"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_17" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_17','_com_17')" onmouseout="msoCommentHide('_com_17')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_17" name="_msoanchor_17"><span dir="rtl">[d17]</span></a><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"> ÇáÅíãÇä ÈÃÍÇÏíË ÇáÈÎÇÑì ÇáÊì ÊØÚä Ýì ÈíÊ ÇáäÈì æäÓÇÆå æÊåÊß ÍÑãÊå æÍÑãÊåä æÊÌÑÏåã ãä ãáÇÈÓåã ÚÑÇÉ ÃãÇã ÚÞæáäÇ.. æãÚÐÑÉ ááÊÚÈíÑ..<br />
Úáì ÇáãÓáã ÇáÐì íÞÑà åÐÇ ÇáßÊÇÈ Ãä íÎÊÇÑ Èíä ÔíÆíä áÇ ËÇáË áåãÇ: <br />
1Ü </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">ÅãÇ Ãä íäÊÕÑ ááäÈì ãÍãÏ ÇáÐì Ùáãå ÇáÈÎÇÑì ÈÊáß ÇáÃßÇÐíÈ ÇáãÝÊÑÇÉ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">¡ æÞÏ ÝÚá ÇáÈÎÇÑì Ðáß ÚãÏÇ æÚä Úáã æÏÑÇíÉ ÈãÇ íÝÚá . æåÐÇ æÇÖÍ áßá Ðì ÚÞá äÇÞÏ æÝåã áÍÑÝÉ ÇáßÊÇÈÉ æÇáÊÃáíÝ. æÇáÇäÊÕÇÑ ááäÈì Úáíå ÇáÓáÇã íÚäì ÔíÆÇ ãÍÏÏÇ åæ Ãä íÑÝÚ ÇáãÓáã ÕæÊå Ü Çä áã íÓÊØÚ ÇáßÊÇÈÉ Ü ãÚáäÇ ááäÇÓ Ãä ÇáÈÎÇÑì ÚÏæ ááå ÊÚÇáì æÑÓæáå áíäÈå ÇáãÓáãíä Çáì åÐå ÇáÍÞíÞÉ æáíÏáåã ÚáíåÇ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">æíÏÚæåã Çáì ÞÑÇÁÉ ÇáÈÎÇÑì æØÚäå ÇáãÓÊãÑ æÇáãÓÊÊÑ áÎÇÊã ÇáäÈííä</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.4pt 12pt 18pt; line-height: 18.75pt; tab-stops: 518.4pt 524.4pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><br />
2 Ü æÇãÇ Çä íæÇáì ÇáÈÎÇÑì Ýì Ùáãå ááäÈì ¡ Ãæ Ãä íÓßÊ Úáì Ùáã ÇáÈÎÇÑì ááäÈì ÑåÈÉ æÎæÝÇ æÊÞÏíÓÇ ááÈÎÇÑì æÇÓãå ¡ æåæ ÈÐáß íËÈÊ áäÝÓå æÇáÂÎÑíä Ãäå íÚÈÏ ÇáÈÎÇÑì æíÞÏÓå æíÈÇÑß Ãæ íÓßÊ Úáì ØÚäå Ýì ÑÓæá Çááå Úáíå ÇáÓáÇã. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.4pt 12pt 18pt; line-height: 18.75pt; tab-stops: 518.4pt 524.4pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" /><u style="text-underline: double"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">ßá ãäÇ ÍÑ Ýì ÇÎÊíÇÑå ãÚ ÍÞ ÇáäÈì ÇáãÙáæã Ãæ ãÚ ÇáÈÎÇÑì ÇáÙÇáã</span></u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"> ¡ æßá ãäÇ ãÓÆæá ÃãÇã Çááå ÊÚÇáì Úä ãæÞÝå æÇÎÊíÇÑå . Åä ÇáÅíãÇä áíÓ ßáãÉ ÊÞÇá Ãæ ãÌÑÏ ÔÚÇÑ íÑÝÚ Ãæ ÊÚÑíÝ íßÊÈ Ýì ÇáÈØÇÞÉ ÇáÔÎÕíÉ æÔåÇÏÉ ÇáãíáÇÏ ¡ æáßäå ãæÞÝ Úãáì ÚÝæì íÊÎÐå ßá ÅäÓÇä ÏÝÇÚÇ ÚãÇ íÄãä Èå æãä íÄãä Èå. æÝì åÐÇ ÇáãæÞÝ íßÊÔÝ ßá ÅäÓÇä ÍÞíÞÉ ÅíãÇäå ææÇÞÚ ÊæÌåå ÇáÚÞÏí . æÈÐáß ÝåÐÇ ÇáßÇÊÈ åæ ßÊÇÈ ßÇÔÝ áßá ãÓáã Úä ÎÈÇíÇ äÝÓå ÇÐ íÖÚå Ýì ãæÇÌåÉ ÕÑíÍÉ ãÚ ÇáÐÇÊ ÞÈá Ãä íÝæÊ ÇáÃæÇä.<br />
ÇáãÄãä ÍÞ ÇáÇíãÇä ÈÇááå ÊÚÇáì æÑÓæáå íÍÏÏ ãæÞÝå ãä ÇáÂä ãåÊÏíÇ ÈÞæáå ÊÚÇáì Úä ÎÇÊã ÇáäÈííä &quot; ÇáäÈì Ãæáì ÈÇáãÄãäíä ãä ÃäÝÓåã¡ æÃÒæÇÌå ÇãåÇÊåã : &quot; ÇáÃÍÒÇÈ 6&quot; ÝÅÐÇ ßÇä ÇáãÄãä íÛÖÈ ÅÐÇ ÇäÊåß ÈÚÖ ÇáäÇÓ ÎÕæÕíÇÊ Ããå æÃÈíå æÃÓÑÇÑåãÇ ÇáÌäÓíÉ æÇáÔÎÕíÉ Ãæ ÞÇã ÈÝÖÍåãÇ ÈÞÕÕ ãáÝÞÉ Úáì Çáãáà ÝÇä ÇáæÇÌÈ Úáíå ßãÄãä Ãä íÛÖÈ áäÈì ÇáÅÓáÇã ÇáãÙáæã Úáíå ÇáÓáÇã </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">ÇáÐì ÝÖÍå ÇáÈÎÇÑì ÈÊáß ÇáÃßÇÐíÈ ÃãÇã ÇáÚÇáã ßáå æãäÐ ÇßËÑ ãä 12 ÞÑäÇ ãä ÇáÒãÇä</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.4pt 12pt 18pt; line-height: 18.75pt; tab-stops: 518.4pt 524.4pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><br />
ÃãÇ ÚÏæ Çááå ÊÚÇáì æÑÓæáå ÇáãæÇáì ááÈÎÇÑì ÇáãÞÏÓ áå Ýáä íÌÑÄ Úáì ÇäÊÞÇÏ ÇáÈÎÇÑì áÃäå Ýì ÚÞíÏÊå Çáå áÇ íÎØÆ æÝæÞ ãÓÊæì ÇáÃäÈíÇÁ ÇáÐíä ßÇäæÇ íÎØÆæä æíäÒá ÇáæÍì íáæãåã æíÄäÈåã. æáÃäå áÇ íÌÑÄ Úáì ÇäÊÞÇÏ ÇáÈÎÇÑì æáÇ íÓÊØíÚ Ýì äÝÓ ÇáæÞÊ ÅÚáÇä äÕÑÉ ÇáäÈì ÇáãÙáæã Ýì åÐå ÇáÞÖíÉ ÝÇáÍá ÇáæÍíÏ ááÎÑæÌ ãä åÐÇ ÇáãÃÒÞ åæ ÇáåÌæã Úáì ãÄáÝ åÐÇ ÇáßÊÇÈ æÕÈ ÇááÚäÇÊ Úáíå æßíá ÇáÇÊåÇãÇÊ Ýì ÍÞå áíÔÛá ÇáäÇÓ ÈÞÖíÉ ÃÎÑì íäÌæ ÈåÇ åæ æ ÇáÈÎÇÑì Åáåå. æáßä åá ÓíäÌæ ãä ÚÞÇÈ ÇáÂÎÑÉ ¿<br />
æÅÐÇ ÃÑÏäÇ Ãä äÚÑÝ ãÏì ÇáÌÑã ÇáÐì äÑÊßÈå Ýì ÍÞ äÈíäÇ Úáíå ÇáÓáÇã ÈÇáÓßæÊ Úä ÇáÈÎÇÑì æÃãËÇáå ÚáíäÇ Ãä äÞÑà Ýì ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ßíÝ ßÇä ÍÑÕ Çááå ÊÚÇáì ÚÙíãÇð Úáì ÍãÇíÉ ÓãÚÉ åÐÇ ÇáÈíÊ ÇáäÈæì ÇáßÑíã.<br />
ßÇä ÈÚÖ ÇáäÇÓ íÓÊÓåá ÇáÏÎæá Úáì ÈíÊ ÇáäÈì ÈÏæä ÅÐä æßÇä ÇáäÈì íÊÍÑÌ æíÓÊÍì ãä ØÑÏ ÃæáÆß ÇáãÊØÝáíä ÝäÒá Þæáå ÊÚÇáì &#64831;íÇ ÃíåÇ ÇáÐíä ÂãäæÇ áÇ ÊÏÎáæÇ ÈíæÊ ÇáäÈì ÅáÇ Ãä íÄÐä áßã Åáì ØÚÇã ÛíÑ äÇÙÑíä ÅäÇå ¡ æáßä ÅÐÇ ÏÚíÊã ÝÇÏÎáæÇ ¡ ÝÅÐÇ ØÚãÊã ÝÇäÊÔÑæÇ ¡ æáÇ ãÓÊÃäÓíä áÍÏíË ¡ Åä Ðáßã ßÇä íÄÐì ÇáäÈì ÝíÓÊÍì ãäßã æÇááå áÇ íÓÊÍì ãä ÇáÍÞ ¡ æÅÐÇ ÓÃáÊãæåä ãÊÚÇð ÝÇÓÃáæåä ãä æÑÇÁ ÍÌÇÈ Ðáßã ÃØåÑ áÞáæÈßã æÞáæÈåä ¡æãÇ ßÇä áßã Ãä ÊÄÐæÇ ÑÓæá Çááå æáÇ Ãä ÊäßÍæÇ ÃÒæÇÌå ãä ÈÚÏå ÃÈÏÇð ¡ Åä Ðáßã ßÇä ÚäÏ Çááå ÚÙíãÇ&#64830; (ÇáÃÍÒÇÈ 53) . Çä ÇáÈíÊ ÇáãÇÏì ááäÈì ÞÏ ÇäÏËÑ æáßä ÇáÊÔÑíÚ ÇáÎÇÕ ÈÇáÈíÊ ÇáãÚäæì ááäÈì áÇ íÒÇá ÞÇÆãÇ. ÝÈíÊ ÇáÑÌá ÇáÚÇÏì åæ äÓÇÄå æÃåáå. ÃãÇ ÈÇáäÓÈÉ ááäÈì ãÍãÏ ÈÇáÐÇÊ ÝÇáãÕØáÍ ÇáÞÑÂäì &quot; Ãåá ÇáÈíÊ &quot; ãÞÕæÏ Èå </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">äÓÇÁ ÇáäÈì ÊÍÏíÏÇ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"> ¡ æÇÞÑà Ýì Ðáß Þæáå ÊÚÇáì :&quot; æÞÑä Ýì ÈíæÊßä æáÇ ÊÈÑÌä ÊÈÑÌ ÇáÌÇåáíÉ ÇáÃæáì¡ æÃÞãä ÇáÕáÇÉ æÁÇÊíä ÇáÒßÇÉ æÃØÚä Çááå æÑÓæáå ÅäãÇ íÑíÏ Çááå áíÐåÈ Úäßã ÇáÑÌÓ Ãåá ÇáÈíÊ æíØåÑßã ÊØåíÑÇ &quot; &quot;&quot; ÇáÃÍÒÇÈ 33&quot;.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.4pt 12pt 18pt; line-height: 18.75pt; tab-stops: 518.4pt 524.4pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-weight: normal; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><br />
æåßÐÇ ÝÇä ÇáÊÔÑíÚ áÇ íÒÇá ÞÇÆãÇ Ýì ÍÑãÉ ÇáÈíÊ ÇáäÈæì ÈÚÏ ãæÊ ÇáäÈì æäÓÇÆå¡ ÎÕæÕÇ æåä ÃãåÇÊäÇ Ýì ÇáÅÓáÇã ¡ æåä ÇááÇÊì íÑíÏ Çááå ÊÚÇáì Ãä íÐåÈ Úäåä ÇáÑÌÓ æíØåÑåä ÊØåíÑÇ. ÝßíÝ ÈÇáÈÎÇÑì æãä íÚÈÏæäå æíÞÏÓæäå æåã ØíáÉ ÇáÞÑæä ÇáãÇÖíÉ íÍÇæáæä ÇäÊåÇß ÍÑãÉ åÐÇ ÇáÈíÊ ÇáÚÙíã ÇáØÇåÑ ÈÑÌÓåã æÞÐÇÑÊåã ¿!!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 8.5pt 0pt 0cm"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;">ãÞÊÈÓ ãä ßÊÇÈ ÇáÞÑÂä æßÝì ááÏßÊæÑ ÃÍãÏ ÕÈÍí ãäÕæÑ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<div style="mso-element: comment-list"><hr class="msocomoff" align="left" width="33%" size="1" />
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_1" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')" onmouseout="msoCommentHide('_com_1')"><span style="mso-comment-author: Client"><a name="_msocom_1"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_1"><font face="Times New Roman">[C1]</font></a></span></span></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="2">1. ãÇ ÚáÇÞÉ Úáí æÃÓÇãÉ ÈÝÑÇÞ ÇáäÈí áÃåáå¿ åá íãßä Ãä íÓÊÔíÑåãÇ ÇáäÈí Ýí ÝÑÇÞ Ãã ÇáãÄãäíä ÚÇÆÔÉ¿<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Þíá Ýí ÑæÇíÉ ÃÎÑì Ãä Çááå ÇÎÊÇÑåÇ ÒæÌÇ áå¿<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>2438 ÍÏËäÇ ÎáÝ Èä åÔÇã æÃÈæ ÇáÑÈíÚ ÌãíÚÇ Úä ÍãÇÏ Èä ÒíÏ æÇááÝÙ áÃÈí ÇáÑÈíÚ ÍÏËäÇ ÍãÇÏ ÍÏËäÇ åÔÇã Úä ÃÈíå Úä ÚÇÆÔÉ ÃäåÇ ÞÇáÊ ÞÇá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ëã ÃÑíÊß Ýí ÇáãäÇã ËáÇË áíÇá ÌÇÁäí Èß Çáãáß Ýí ÓÑÞÉ ãä ÍÑíÑ ÝíÞæá åÐå ÇãÑÃÊß ÝÃßÔÝ Úä æÌåß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÝÅÐÇ ÃäÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åí ÝÃÞæá Åä íß åÐÇ ãä Ëã Çááå íãÖå.ãÓáã Ì 4 Õ 1889.</font></span></strong><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_2" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_2','_com_2')" onmouseout="msoCommentHide('_com_2')"><span style="mso-comment-author: 'PC Intel Pentium 4 2.4Ghz'"><a name="_msocom_2"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_2"><font face="Times New Roman">[PIP422]</font></a></span></span></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="2">ÃäÙÑ ÖÚÝÇÁ ÇáÚÞíáí Ì 3 Õ 466. ÖÚíÝ æÖÚÝå ÇÈä ãÚíä ßÐáß ÇáßÇãá Ýí ÖÚÝÇÁ ÇáÑÌÇá Ì 6 Õ 30.<o:p></o:p></font></span></strong></p>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><font face="Times New Roman" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_3" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_3','_com_3')" onmouseout="msoCommentHide('_com_3')"><span style="mso-comment-author: Client"><a name="_msocom_3"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_3"><font face="Times New Roman">[C3]</font></a></span></span></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="2">åá ßá ÇáÕÍÇÈÉ íÕØÍÈæä ÃÒæÇÌåã ãÚåã Ýí ÇáÛÒæÇÊ Ãã Ãä Ðáß ÎÇÕ ÈÇáäÈí¿<o:p></o:p></font></span></strong></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_4" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_4','_com_4')" onmouseout="msoCommentHide('_com_4')"><span style="mso-comment-author: Client"><a name="_msocom_4"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_4"><font face="Times New Roman">[C4]</font></a></span></span></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÊÐßÑ åäÇ Ãä ÇáÅÝß ÞÏ Þíá æÇäÊÔÑ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_5" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_5','_com_5')" onmouseout="msoCommentHide('_com_5')"><span style="mso-comment-author: Client"><a name="_msocom_5"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_5"><font face="Times New Roman">[C5]</font></a></span></span></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æåäÇ ÇáÙÇåÑ ÃäåÇ áã ÊÓãÚ¿</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 18pt; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_6" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_6','_com_6')" onmouseout="msoCommentHide('_com_6')"><span style="mso-comment-author: Client"><a name="_msocom_6"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_6"><font face="Times New Roman">[C6]</font></a></span></span></span><font size="2"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ãæá ÍíËíÉ ãä ãÕÏÑ åÐÇ ÇáÅÝß.</span></strong><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_7" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_7','_com_7')" onmouseout="msoCommentHide('_com_7')"><span style="mso-comment-author: Client"><a name="_msocom_7"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_7"><font face="Times New Roman">[C7]</font></a></span></span></span><font size="2"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÑÃÓ ÇáãäÇÝÞíä ÇáÐí ÃáÈÓå ÇáÑÓæá ÞãíÕå ÇáÐí íáí ÌáÏå</span></strong><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_8" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_8','_com_8')" onmouseout="msoCommentHide('_com_8')"><span style="mso-comment-author: Client"><a name="_msocom_8"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_8"><font face="Times New Roman">[C8]</font></a></span></span></span><font size="2"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">åá ÇáÑÓæá ßÇä íÏÎá ÇáÑÌÇá Úáì Ãåáå¿¿¿¿</span></strong><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_9" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_9','_com_9')" onmouseout="msoCommentHide('_com_9')"><span style="mso-comment-author: Client"><a name="_msocom_9"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_9"><font face="Times New Roman">[C9]</font></a></span></span></span><font size="2"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ãíä ßÇäÊ ÚÇÆÔÉ Âä ÐÇß¿¿¿</span></strong><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_10" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_10','_com_10')" onmouseout="msoCommentHide('_com_10')"><span style="mso-comment-author: Client"><a name="_msocom_10"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_10"><font face="Times New Roman">[C10]</font></a></span></span></span><font size="2"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">åá ßÇä íæÍì Ýí ÔÃäåÇ ¿¿¿</span></strong><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_11" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_11','_com_11')" onmouseout="msoCommentHide('_com_11')"><span style="mso-comment-author: Client"><a name="_msocom_11"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_11"><font face="Times New Roman">[C11]</font></a></span></span></span><font size="2"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÍÓÈ ÇáÞÕÉ áÞÏ ßÇäÊ ãÚ ÚÇÆÔÉ ÅãÑÃÉ ãä ÇáÃäÕÇÑ Ýí ÈíÊåÇ ÝãÊì ÏÎá ÃÈæíåÇ¿</span></strong><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_12" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_12','_com_12')" onmouseout="msoCommentHide('_com_12')"><span style="mso-comment-author: Client"><a name="_msocom_12"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_12"><font face="Times New Roman">[C12]</font></a></span></span></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="2">ÞÈá Ðáß ßÇäÊ ÊäÊÙÑ ÇáæÍí <o:p></o:p></font></span></strong></p>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><font face="Times New Roman" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_13" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_13','_com_13')" onmouseout="msoCommentHide('_com_13')"><span style="mso-comment-author: Client"><a name="_msocom_13"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_13"><font face="Times New Roman">[C13]</font></a></span></span></span><font size="2"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃãÇ ÇáÑæÇíÉ ÊÞæá Ãä ÕÇÍÈ ÇáÅÝß åæ ÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí Èä Óáæá ÝÃíä ÇáÍÞíÞÉ¿</span></strong><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_14" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_14','_com_14')" onmouseout="msoCommentHide('_com_14')"><span style="mso-comment-author: Client"><a name="_msocom_14"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_14"><font face="Times New Roman">[C14]</font></a></span></span></span><font size="2"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">åá áæ ßÇäÊ ÚÇÆÔÉ åí ÇáÊí ÊÊÍÏË åá ÊÞæá ÃÈæ ÈßÑ ÑÖí Çááå Úäå Ãã ÊÞæá ÃÈí æåæ ãÚåÇ ÍÓÈ ÇáÑæÇíÉ!!!!</span></strong><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_15" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_15','_com_15')" onmouseout="msoCommentHide('_com_15')"><span style="mso-comment-author: Client"><a name="_msocom_15"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_15"><font face="Times New Roman">[C15]</font></a></span></span></span><font size="2"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ñæì ÇáÈÎÇÑí 11 ÑæÇíÉ Ì 2 Õ 945 Ì4 Õ 1477 Ì4 Õ 1519 Ì4 Õ 1521 Ì4 Õ 1775 Ì4 Õ 1777. ÑæÇíÇÊ Úä ãÓØÍ Èä ÃËÇËÉ Ýåá ßÇä Ðáß ãä ÇáæÍí¿¿¿</span></strong><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_16" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_16','_com_16')" onmouseout="msoCommentHide('_com_16')"><span style="mso-comment-author: daddi"><a name="_msocom_16"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_16"><font face="Times New Roman">[d16]</font></a></span></span></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><font size="2">æÞÏ ÞÇá Ðáß ÇáÚÒíÒ áÃåáå áãÇ ÞÏÊ ÝãíÕ íæÓÝ Úáíå ÇáÓáÇã</font></span></strong></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_17" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_17','_com_17')" onmouseout="msoCommentHide('_com_17')"><span style="mso-comment-author: daddi"><a name="_msocom_17"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_17"><font face="Times New Roman">[d17]</font></a></span></span></span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;"><font size="2">áÇ íÑæÇ ÍÑÌÇ</font></span></strong></p>
</div>
</div>
</div>
اجمالي القراءات 57047

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (5)
1   تعليق بواسطة   محمد البرقاوي     في   الإثنين ١٨ - فبراير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[16800]

إفك البخاري و صدق الباري تعالى

السلام عليكم.


شكرا للأخ إبراهيم دادي على غيرته المحمودة على نساء النبي الطاهرات. يفتخر المسلمون في كل مناسبة رمضانية أو دينية بأن حادثة الإفك خاصة بالسيدة عائشة رضي الله عنها و يعضون على الأكذوبة بالنواجذ كما يعتبروها معلوما من الدين بالضرورة و ليس مهما إن كانت القصة تتعارض مع كلام الحق تعالى ( وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ٱلاُْولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَـوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيــراً - الأحزاب -33 ) فالمهم أن القصة لا تتعارض مع أهوائهم المريضة. لك الله يا أمنا عائشة.


2   تعليق بواسطة   Brahim إبراهيم Daddi دادي     في   الثلاثاء ١٩ - فبراير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[16811]

فبدلا أن نلعن الدنمارك وغيرهم ممن يسيئون إلى الرسول بالكاريكاتير،

عزمت بسم الله،أولا شكرا لكل من قرأ وشكرا للأستاذ محمد البرقاوي وكل من يعلق على هذا الموضوع الذي نرجو به الذود عن الرسول عليه السلام وأهل بيته مما تعمد السلف الطعن فيه لأسباب كثيرة منها الارتزاق من هذه الروايات الغالية، فبدلا أن نلعن الدنمارك وغيرهم ممن يسيئون إلى الرسول بالكاريكاتير، ففي البخاري ( الأصح كتاب) عند أتباعه ما يجعل أغلى الكاريكاتير لو عروضها ولو كانوا يعلمون...


مثل إفكهم أن الرسول عليه السلام كان يدخل على امرأة تدعى أم حرام وهي متزوجة ولم تكن من محارم الرسول ، ومع ذلك جاء في كتب السلف أنه عليه السلام كان ينام في حجرها وهي تفلي رأسه من القمل وينام نوما عميقا حتى يرى الأحلام...
أوجه عناية القراء الكرام إلى بعض التساؤلات عن الإفك الموروث منذ حوالي 13 قرنا، أي منذ إنشاء البخاري لكتابه الذي يعرف (بأصح كتاب بعد كتاب الله) والذي قال عنه الدكتور عبد المهدي أمام الشاشة وأمام الملايين من الناس الذين سمعوا مقولته المشهورة فيما معناه ( كل ما بين دفتي البخاري صحيح ويمكن الحلف به ولا يجوز نقد حديث واحد منه ).أي أنه رفعه إلى درجة القرآن الذي لا يأتيه الباطل وجعله موازيا له إن لم أقل أكثر...تساؤلاتي هي كما يلي:.1 ما سر استيلاء ما يسمى ( بصحيح البخاري) على غيره من الكتب حتى عن كتاب الإمام مالك الذي هو شيخ شيخ البخاري حسب قول الدكتور عبد المهدي؟.2 ما سر تكرار نفس الرواية بحوالي 18 رواية (حديث الإفك) في ( صحيح البخاري) هل كان ذلك صدفة؟ أم كان ذلك لتقرير الإفك لأن المقولة تقول: ما تكرر تقرر؟.3 نحن نعلم أن الذي يريد التجارة، عليه بترويج سلعته بكل الوسائل المتاحة له، فاليوم مثلا نشاهد إشهارات في الشاشة تعاد عدة مرات في اليوم، وتدر ربحا كبيرا لأصحابها ما دام الإشهار يعاد عدة مرات في اليوم، ففي نظري المتواضع أن واضعي حديث الإفك بتلك الطريقة فيما يسمى ب ( صحيح البخاري) يعد من الرواج والتشهير بتلك الروايات ليصدقها العام والخاص الذين لا يعقلون. وهذا منهي عنه بنص القرآن يقول تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(19). النور.

والسلام على من اتبع هدى الله.


3   تعليق بواسطة   مشاري الشيباني     في   الخميس ٢١ - فبراير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[16949]

آفك فكين

السلام عليكم

كذبت ولو صدقت .


كلمة حق اريد بها باطل


إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)


فلما نزلت تلك الآيه ، أذاً في سورة النور!


 


 


 


4   تعليق بواسطة   محمد البرقاوي     في   الخميس ٢١ - فبراير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[16951]

الأخ مشاري الشيباني

السلام عليكم.


مرحبا بكم في موقع أهل القرآن و لكن عذرا لم أفهم ما المقصود من تعليقك. أرجو الإيضاح لي و لجميع الإخوة من فضلك


5   تعليق بواسطة   مشاري الشيباني     في   الخميس ٢١ - فبراير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[16960]

سلام

لااقول شيئاً الله اعلم

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-11
مقالات منشورة : 527
اجمالي القراءات : 10,851,684
تعليقات له : 2,000
تعليقات عليه : 2,891
بلد الميلاد : ALGERIA
بلد الاقامة : ALGERIA