الترتيب القرآني:
من مظاهر الإعجاز العددي في العدد 6236 ( الجزء الثاني )

عبدالله جلغوم Ýí 2009-12-25


dil;áÓæÑÉ ÑÞã 83 ( ÓæÑÉ ÇáãØÝÝíä) ÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä <b><span style="color: red">36</span></b> ÂíÉ . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: 'Traditional Arabic'">8 &ndash; ÇáÚÏÏ 36 , Èíä äÕÝí ÇáÞÑÂä : <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÓæÑÉ ( íÓ ) åí ÇáÓæÑÉ ÑÞã <b><span style="color: red">36</span></b> Ýí ÊÑÊíÈ ÇáãÕÍÝ ( Ãí Ýí ÇáäÕÝ ÇáÃæá ãä ÇáÞÑÂä , æåí ÇáÓæÑ ãä 1 - 57 ) , æÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä 83 ÂíÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">åá ÑæÚíÊ åÐå ÇáÚáÇÞÉ Ýí ÇáÓæÑÉ ÑÞã 36 Ýí ÇáäÕÝ ÇáËÇäí ãä ÇáÞÑÂä ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÓæÑÉ ÑÞã <b><span style="color: red">36</span></b> Ýí ÇáäÕÝ ÇáËÇäí ãä ÇáÞÑÂä ( ÇáÓæÑ 58 &ndash; 114 ) åí ÓæÑÉ ÇáÖÍì , æÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä 11 ÂíÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">äáÇÍÙ Ãä ÇáÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÇáÂíÇÊ Ýí ÇáÓæÑÊíä åæ 72 , Ãí 2 &times; <b><span style="color: red">36</span></b> . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">( 83 &ndash; 11 = 72 ) .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24.1pt; line-height: 12pt; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: 'Traditional Arabic'">9- ãÚßæÓ ÇáÚÏÏíä 36 æ 62 åæ : 63 æ 26 .<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">åá ÑæÚíÊ åÐå ÇáÚáÇÞÉ Ýí ÊÑÊíÈ ÓæÑ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÌæÇÈ äÚã , áäÊÃãá :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÓæÑÉ ÑÞã <b><span style="color: red">63</span></b> ( ÚßÓ ÇáÚÏÏ 36 ) Ýí ÊÑÊíÈ ÇáãÕÍÝ åí ÓæÑÉ ÇáãäÇÝÞæä , æÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä 11 ÂíÉ . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÓæÑÉ ÑÞã <b><span style="color: red">26</span></b> ( ÚßÓ ÇáÚÏÏ 62 ) åí ÓæÑÉ ÇáÔÚÑÇÁ , æÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä 227 ÂíÉ . äáÇÍÙ Ãä ÇáÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÇáÂíÇÊ Ýí ÇáÓæÑÊíä åæ 216 , Ãí 6 &times; <b><span style="color: red">36</span></b> . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ãÇÐÇ ÊÚäí ãÑÇÚÇÉ ÇáÊÑÊíÈ ÇáÞÑÂäí áåÐå ÇáÚáÇÞÉ ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">Ãí ãÕÇÏÝÇÊ æÃí ÇÌÊåÇÏÇÊ æÃí ÇÕØáÇÍÇÊ ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: 'Traditional Arabic'">10- äÕÝ ÇáÚÏÏ 36 åæ 18 , æäÕÝ ÇáÚÏÏ 62 åæ 31 . <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">æåá ÑæÚíÊ åÐå ÇáÚáÇÞÉ Ýí ÊÑÊíÈ ÓæÑ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÌæÇÈ : äÚã .áäÊÃãá : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÓæÑÉ ÑÞã <b><span style="color: red">18</span></b> Ýí ÊÑÊíÈ ÇáãÕÍÝ åí ÓæÑÉ ÇáßåÝ , æÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä 110 ÂíÇÊ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÓæÑÉ ÑÞã <b><span style="color: red">31</span></b> Ýí ÊÑÊíÈ ÇáãÕÍÝ åí ÓæÑÉ áÞãÇä , æÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä 34 ÂíÉ . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">äáÇÍÙ Ãä ãÌãæÚ ÚÏÏí ÇáÂíÇÊ Ýí ÇáÓæÑÊíä åæ 144 Ãí 4 &times; <b><span style="color: red">36</span></b> . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24.1pt; line-height: 12pt; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: 'Traditional Arabic'">11- ãÚßæÓ ÇáÚÏÏíä 18 æ31 åæ:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>81 æ13 .<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">æåÐå ÃíÖÇ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÓæÑÉ ÑÞã <b><span style="color: red">81</span></b> ( ÚßÓ ÇáÚÏÏ 18 ) åí ÓæÑÉ ÇáÊßæíÑ æÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä 29 ÂíÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÓæÑÉ ÑÞã <b><span style="color: red">13</span></b>( ÚßÓ ÇáÚÏÏ 31 ) åí ÓæÑÉ ÇáÑÚÏ æÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä 43 ÂíÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">äáÇÍÙ Ãä ãÌãæÚ ÚÏÏí ÇáÂíÇÊ Ýí ÇáÓæÑÊíä åæ 72 Ãí 2 &times; <b><span style="color: red">36</span></b> . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24.1pt; line-height: 12pt; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: 'Traditional Arabic'">12 &ndash; ÇáÚÏÏ 36 æãÖÇÚÝÇÊå ÃÑÞÇã ÊÑÊíÈ :<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÈãÇ Ãä ÚÏÏ ÓæÑ ÇáÞÑÂä 114 , ÝáÇ ÈÏ Ãä íßæä ãä Èíä ÓæÑ ÇáÞÑÂä ÓæÑÇ ÑÞã ÊÑÊíÈåÇ 36 Ãæ ãÖÇÚÝÇÊå .åá áÊáß ÇáÓæÑ ÚáÇÞÉ ÈÚÏÏ ÓæÑ ÇáÞÑÂä ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÓæÑ ÇáÞÑÂä ÇáÊí ÃÑÞÇã ÊÑÊíÈåÇ 36 Ãæ ãÖÇÚÝÇÊå ËáÇË ÓæÑ åí : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÓæÑÉ ( íÓ ) ÇáÓæÑÉ ÑÞã 36 æÚÏÏ ÂíÇÊåÇ 83 .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÓæÑÉ ÇáÌä , ÇáÓæÑÉ ÑÞã 72 æÚÏÏ ÂíÇÊåÇ 28 .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÓæÑÉ ÇáßæËÑ , ÇáÓæÑÉ ÑÞã 108 , æÚÏÏ ÂíÇÊåÇ 3 . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">äáÇÍÙ Ãä ãÌãæÚ ÃÚÏÇÏ ÇáÂíÇÊ Ýí ÇáÓæÑ ÇáËáÇË åæ <b><span style="color: red">114</span></b> , æåÐÇ åæ ÚÏÏ ÓæÑ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã . <o:p></o:p></span></p>
اجمالي القراءات 19103

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   محمد عبدالرحمن محمد     في   الخميس ١٤ - يناير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[44915]

الاعجاز العددي للقرآن الكريم أصبح حقيقة دامغة

الاستاذ الفاضل / عبد الله جلغوم أشكرك على هذا المقال الموجز الذي يثبت  مع مقتلات أخرى وأبحاث أخرى لكتاب وباحثين آخرين ، أن القرآن الكريم واعجازه العددي هو برهان مبين بأن القرآن هو المنهج الالهي الوحيد الذي يجب اتباعه كمصدر للهدي والرقي في الدنيا والفلاح في الآخرة، وان كان هذا التوجه في البحث يلاقي معارضة كثيرة من كثير من كتاب المسلمين وهذا مع الأسف ، فسير على بركة الله وأكمل مشوارك ولك مني كل التقدير


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-07-04
مقالات منشورة : 63
اجمالي القراءات : 1,673,580
تعليقات له : 228
تعليقات عليه : 370
بلد الميلاد : jordan
بلد الاقامة : jordan